Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 250 din 21 martie 2018pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018Data intrării în vigoare 16-04-2018

  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.
  La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) Autorizarea în categoriile de lucrări B, C şi E se face de către comisia de autorizare, organizată la nivelul OCPI. Componenţa comisiei este stabilită prin decizie a directorului OCPI.
  2. Anexa nr. 2 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 21 martie 2018.Nr. 250.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la regulament) Model de cerere pentru autorizarea persoanelor fiziceCătre ANCPI/OCPI ..............Domnule/Doamnă preşedinte al/a comisiei de autorizare,Subsemnatul/Subsemnata, ......................, născut/născută în localitatea ......................., judeţul ..............., având cetăţenia ................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ......................., telefon ........................, e-mail ......................, cod numeric personal*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a diplomei de inginer/subinginer/tehnician, seria/nr. ......................., promoţia ......................, eliberată de ................. din .................., solicit autorizarea în categoria de lucrări A/B/C/D.În susţinerea cererii anexez următoarele:1. curriculum vitae, în original;2. lista de lucrări de specialitate realizate şi a celor la care am participat (denumirea lucrării, amplasament, tipuri de lucrări de specialitate realizate etc.), în original;
  3. acte de studii/specializări, în copie conform cu originalul;4. carnet de muncă, în copie conform cu originalul, şi/sau extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în copie conform cu originalul;5. certificat de cazier judiciar, în original, sau, după caz, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI/OCPI) îl va solicita şi anexa în numele şi pentru solicitant, în situaţia în care acesta îşi dă acordul prevăzut la nota^1;6. certificat de cazier fiscal, în original;7. chitanţă taxă autorizare, în copie.
  Nota^1:Sunt de acord ca ANCPI/OCPI să solicite on-line în numele meu şi pentru mine cazierul judiciar de la instituţiile abilitate conform dispoziţiilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acesta este disponibil. [ ]Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute în documentele anexate şi care vor fi prelucrate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI/OCPI).
  Semnătura ..................................Data ............................................Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul autorizării, evidenţei şi controlului activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să verifice şi să realizeze lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale.Pe site-ul ANCPI/OCPI se vor afişa datele referitoare la sediu, contacte, seria şi numărul certificatului de autorizare, categoria de autorizare şi sancţiunile aplicate, după obţinerea certificatului de autorizare.
  *) Sau echivalent.
  Model de cerere-tip pentru solicitarea autorizării persoanelor juridiceCătre ANCPIDomnule/Doamnă preşedinte al/a comisiei de autorizare, ........(denumirea persoanei juridice)......, societate comercială înmatriculată în*) .................., CUI**) ................, cu sediul în localitatea ......................, str. ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., sectorul/judeţul ............, telefon ................., fax ................., reprezentată prin .............. în calitate de ...................., solicit autorizarea ca persoană juridică pentru a realiza şi verifica lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în clasa:I [ ]/ II [ ]/ III [ ]/ S [ ], conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările şi completările ulterioare.În susţinerea cererii anexez următoarele:...........................................................Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute în documentele anexate şi care vor fi prelucrate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI/OCPI).Semnătura reprezentantului legal ..................................Data ............................................
  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul autorizării, evidenţei şi controlului activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să verifice şi să realizeze lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale.Pe site-ul ANCPI/OCPI se vor afişa datele referitoare la sediu, contacte, seria şi numărul certificatului de autorizare, clasa de autorizare şi sancţiunile aplicate, după obţinerea certificatului de autorizare.
  *) Se menţionează statul în care a fost înfiinţată societatea.
  **) Sau echivalent.
  -----