Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 241 din 12 martie 2018privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 382/CB/12.03.2018 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul IGhidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.
  La articolul 2 alineatul (1), literele c)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;d) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone, conform RNTR 2;f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziţionat prin program poate fi: termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;g) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, înmatriculat/înmatriculată în România, care conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie) şi care are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
  2. La articolul 2 alineatul (1), literele i) şi j) se abrogă.
  3. La articolul 2, alineatul (1), după litera s) se introduc trei noi litere, literele s^1), s^2), s^3), cu următorul cuprins:s^1) microbuz - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M2 sau M3, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;4. La articolul 2 alineatul (1), litera z^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(z^2) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;5. La articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) termenul de «zi» sau «zile» reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.
  6. La articolul 2, alineatul (5), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea.7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Indicatorii de performanţă şi eficienţă a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional îi reprezintă :a) numărul de autovehicule uzate casate;b) reducerea anuală a emisiilor de CO_2 calculată ca produs între: (1) numărul de autovehicule casate/achiziţionate anual, (2) numărul mediu de km parcurşi anual de un autovehicul şi (3) diferenţa între media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor uzate, casate şi media emisiilor de CO_2/km aferentă autovehiculelor achiziţionate anual, în cadrul Programului.
  8. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO(2)/km în regim de funcţionare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49, pct. 1 (valorile NEDC).9. La articolul 6, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:(14) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.10. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menţionată la alin. (2) se substituie în drepturile şi obligaţiile proprietarului înscris, fiind supus condiţiilor şi termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, exceptând prevederile alin. (2) lit. c).
  11. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu minimum 3 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare/înscriere.12. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.13. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Este exclusă deţinerea în cadrul programului a dublei calităţi, şi anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului şi, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeaşi marcă a autovehiculului nou.14. La articolul 10, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a)
  formularul cererii de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
  d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;
  15. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Producătorul validat are obligaţia de a introduce în aplicaţia informatică în termen de 15 zile de la emiterea facturii informaţiile privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii).16. La articolul 14, titlul articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14 Solicitarea unităţilor de către solicitanţii persoane fizice
  17. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Unităţile pentru care nu s-au introdus în aplicaţia informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora şi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate18. La articolul 15, titlul articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15 Solicitarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale19. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Unităţile pentru care nu s-au introdus în aplicaţia informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora şi în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate20. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;21. La articolul 16 alineatul (2), litera c), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO_2, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;
  22. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;23. La articolul 16 alineatul (3), litera d), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO_2, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;24. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Se consideră renunţare la finanţare neprezentarea persoanei juridice de drept privat la producătorul validat în vederea obţinerii notei de înscriere, în termen de 60 zile de la afişarea aprobării pe pagina de internet a Autorităţii, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 15 alin. (2).
  25. La articolul 16, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie.(7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.26. La articolul 17, alineatele, (8) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(8) În termen de 15 zile de la emiterea facturilor şi în termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicaţia informatică datele privind:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul);b) în situaţia finanţării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menţionează numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing;
  c) informaţii privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii). Nu se vor introduce informaţii privind facturi eliberate pentru avans.
  ................................................................................................(11) În situaţia erorilor de completare, inclusiv în situaţia în care apar diferenţe între datele de identificare a autovehiculului uzat şi/sau autovehiculului nou introduse de producător, conform documentelor prezentate, şi datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la sediul Autorităţii şi este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluţionării neconcordanţelor din cererile de decontare, se vor propune la finanţare numai acele facturi fiscale care îndeplinesc condiţiile de la art. 18 alin. (3) şi (4), urmând ca după remediere producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) şi facturile fiscale pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare.
  27. La articolul 18 alineatul (2), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceştia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;
  28. La articolul 18 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, emisiile de CO2 şi tipul sistemului de propulsie);29. La articolul 18 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) în situaţia în care unele dintre elementele prevăzute la lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat se va asigura că respectivele elemente se regăsesc în certificatul de conformitate al autovehiculului nou.30. La articolul 18 alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 a fiecărui luni, cu excepţia anului 2019 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2019 este ultimul din cadrul programului.
  31. La articolul 18, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.32. La articolul 26, titlul articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26 Achiziţionarea autovehiculului nou de către persoana fizică
  33. La articolul 28, literele a), d), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;.................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;..................................................................................................g) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).34. La articolul 30, literele a), d), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a)
  formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
  ..................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;................................................................................................i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  35. La articolul 32, literele a), d), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;...............................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;................................................................................................i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).36. La articolul 34, literele a), d), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;...............................................................................................d)
  certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;
  ..................................................................................................j) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  37. La articolul 36, literele a), f), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;..................................................................................................f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;
  ..................................................................................................l) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  38. La articolul 38, literele a), d), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către Directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuţii de reprezentare a societăţii în relaţia cu terţii, în copie certificată conform cu originalul...................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;..................................................................................................i)
  declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
  j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  39. La articolul 40, literele a), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;................................................................................................f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;................................................................................................j) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;
  k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  40. La articolul 43, literele a), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;................................................................................................f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;................................................................................................i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  41. La articolul 45, literele a), d), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;................................................................................................d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;................................................................................................j) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  42. La articolul 45, litera h) se abrogă. 43. La articolul 44^2, literele a), g), o) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;................................................................................................g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;................................................................................................o) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;p) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată şi ştampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).
  44. La articolul 47, titlul articolului se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 47 Proceduri privind analiza documentelor depuse de către proprietar, în vederea aprobării finanţării45. La articolul 47, alineatele (1), (5)-(8) şi (10)-(13) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) Acceptarea are loc urmare analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director.................................................................................................(5) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată cu excepţia certificatului constatator depus în format electronic, emis de serviciul INFOCERT, precum şi neîndeplinirea prevederilor art. 46 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), preşedintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe siteul Autorităţii, lista solicitanţilor propuşi spre respingere cu posibilitatea de remediere.(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să depună documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare.(8) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanţare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorităţii. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepţionarea şi înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7).................................................................................................(10) Urmare analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanţare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (11).(11) Preşedintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoţite de centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum şi centralizatoarele cuprinzând solicitanţii care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita Comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către Preşedintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere.(12) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre aprobare, însoţite de centralizator cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare.(13) Comitetul de avizare aprobă finanţarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetului de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare.
  46. La articolul 47, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (7) duce la respingerea cererii de finanţare.47. La articolul 47, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) şi (9^2), cu următorul cuprins: (9^1) Preşedintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanţilor propuşi spre aprobare, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, cuantumul sumelor aprobate spre finanţare la acel moment, precum şi menţiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.(9^2) Centralizatorul cuprinzând solicitanţii care încalcă prevederile Regulamentului 1407/2013, privind regula de cumul a ajutoarelor de minimis, transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii, va fi înaintat Comitetului director cu propunerea de respingere a acestora de către Preşedintele comisiei de acceptare.48. La articolul 47, alineatul (16) se abrogă.
  49. La articolul 47, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins: (20) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorităţii.50. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins: Art. 47^1 (1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii şi are în vedere urmărirea respectării condiţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2) de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (3) al aceluiaşi articol. (2) În cazul în care autovehiculul pentru care a fost acordată finanţarea este achiziţionat în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing şi se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculul pe numele său.(3) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite lunar structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista care cuprinde persoanele juridice finanţate de către Autoritate.(4) Lista persoanelor juridice de la alin. (3) trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii: denumire persoană juridică, CUI, adresă, tel./fax, adresă de e-mail şi valoarea totală a sumelor plătite cu titlu de finanţare.
  (5) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată în baza schemei de minimis, conform prevederilor cap. V art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(6) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 51 alin. (2), notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective. În situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta primele de casare şi ecobonusurile acordate beneficiarilor. (7) În cazul ajutoarelor de minimis, recuperarea sumelor, prevăzută la alin. (6), se realizează în baza deciziei de recuperare prevăzută în anexa nr. 11 la ghid, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi în condiţiile Codului de procedură fiscală.
  51. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 47 alin. (18), proprietarul acceptat se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2). Excepţie face proprietarul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
  52. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul în care, între data publicării listei proprietarilor acceptaţi, prevăzută la art. 47 alin. (18), şi data-limită pentru solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, prevăzută la art. 15 alin. (2), este o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), diferenţa până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziţiei prevăzute la art. 8 alin. (3) referitoare la sumele aprobate, anual, destinate finanţării în cadrul programului. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în anul 2019.53. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 51 Achiziţionarea autovehiculului nou de către persoanele juridice(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.(2) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.(3) Prevederile alin. (2) se aplică beneficiarilor persoane juridice de drept privat şi beneficiarilor de ajutor de minimis.
  54. La articolul 52, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor/proprietarilor respinşi. Termenul se calculează fără a se ţine cont de prima şi ultima zi..................................................................................................(8) Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestaţiei. În situaţia avizării contestaţiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.55. La articolul 52 alineatul (5), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, ştampila, după caz, şi semnătura.
  56. La articolul 53, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal nu pot face obiectul restituirii.57. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare - Rabla.58. În anexa nr. 1 la ghid, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.59.
  În anexa nr. 2 la ghid, punctele 2.1 şi 2.6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2.1. Formularul cererii de validare, conform anexei nr. 1 la ghid, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;.................................................................................................2.6. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;
  60. În anexa nr. 4.1. la ghid, la capitolul I, paragraful doi de la Declaraţia proprietarului înscris se modifică şi va avea următorul cuprins:Declaraţia proprietarului înscrisDeclar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare şi că sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu finanţarea solicitată ori cu privire la datele autovehiculului uzat cu care particip în cadrul Programului;61. În anexa nr. 5 la ghid, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual62. Anexa nr. 6 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.63. Anexa nr. 7 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.64. Anexa nr. 8 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.65. Anexa nr. 9.1 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.66. Anexa nr. 9.2 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.67. Anexa nr. 9.3 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.
  68. Anexa nr. 9.4 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.69. Anexa nr. 9.5 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.70. Anexa nr. 9.6 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.71. Anexa nr. 9.7 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.72. Anexa nr. 9.8 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.73. Anexa nr. 9.9 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.74.
  Anexa nr. 10 la ghid se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.
  75. După anexa nr. 10 se introduce anexa nr. 11, prevăzută în anexa nr. 14 la prezentul ordin.
  Articolul IIInformaţiile prevăzute la art. 17 alin. (8), aferente facturilor emise, dar neintroduse în aplicaţia informatică la data prezentului ordin, se introduc în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin. Articolul IIIProprietarii incluşi în lista prevăzută la art. 47 alin. (18) şi care nu s-au înscris la producătorii validaţi până la data prezentului ordin se pot înscrie la aceştia în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin.
  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 12 martie 2018.Nr. 241.Anexa nr. 1 (Anexa nr. 6 la ghid)CERERE DE FINANŢARE1. Date generaleDenumirea completă a proprietarului: ........................Forma juridică de organizare: ........................ Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare: NU |_| DA |_| Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, ..../.../....., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. .........., deschis la Trezoreria/Banca ..............
  Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........, str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) .........., fax ..........., e-mail ..............., website ..................Reprezentant legal ……………………………./Împuternicit al reprezentantului legal (dacă cererea de finanţare şi documentele aferente sunt semnate de către persoana împuternicită) ......................................., cod numeric personal ................, posesor al actului de identitate tip ...... seria .... nr. ........, eliberat de către ........ la data de ........, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea .........., str. ............ nr. ...., bl. ......., sc. ........., et. ........., ap. ......., judeţul/sectorul ......., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) ............, fax .............., e-mail ....................
  2. Finanţare solicitatăPrin prezenta solicităm:(1) o finanţare nerambursabilă în sumă totală de ......... lei, formată din:a) suma de ……….. lei, reprezentând prime de casare b) suma de ......... lei, reprezentând ecobonusuri, după cum urmează:– un număr de …. ecobonusuri, pentru achiziţionarea de autovehicule noi ale căror motoare generează, în regim de funcţionare mixt, o cantitate de emisii de CO_2/km de maximum 98 g pentru anii 2017 şi 2018, respectiv 96 g pentru anul 2019;– un număr de ........ ecobonusuri pentru achiziţionarea de autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid.
  (2) Date de identificare ale autovehiculelor uzate, deţinute în proprietate de solicitant, pentru care se solicită finanţarea:
  Nr. crt.Categoria de folosinţă, marca şi modelulNr. de înmatriculareNr. de identificareAnul primei înmatriculări în RomâniaAnul fabricaţieiNr. şi seria certificatului de înmatriculareUAT unde este înregistrat fiscal autovehiculul uzat
  1.
  2.
  3.
  „n“
  *UAT= Unitatea Administrativ Teritorială (primărie, consiliul local, sector, oraş, municipiu)
  (3)
  Declaraţie pe propria răspundere
  Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:a) prezenta cerere de finanţare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;b) solicitantul finanţării nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;c) solicitantul finanţării nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi nici pentru orice altă situaţie similară;d) solicitantul finanţării nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;e) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
  f) autovehiculele noi achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;g) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program;h) solicitantul finanţării nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;i) solicitantul finanţării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;j) solicitantul finanţării este de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea lui ori cu privire la datele autovehiculului/autovehiculelor uzat/e cu care participă în cadrul Programului;k) solicitantul finanţării deţine în proprietate autovehiculele uzate având datele de identificare declarate în prezenta cerere;l) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;m) solicitantul finanţării are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României.
  Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse.Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 cu titlu de primă de casare şi ecobonus.Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului.......................................Semnătura.......................................LS.*.......................................*Notă: Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ştampilei.
  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 7 la ghid)
  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legal privind ajutoarele de minimisSubsemnatul, ........................., cod numeric personal .................., posesor al actului de identitate tip ............., seria ............. nr. ..............., eliberat de către ....................... la data de ................., având domiciliul/reşedinţa la adresa ......................................, în calitate de reprezentant legal al ............................, operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ......./.../......, cod de identificare fiscală ..............., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului 1.407/2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanţării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:NU  DA  după cum urmează:I.1. anul ................................................................................................................................................................................,tranşa 1 ................... lei, data acordării ..............................................................................................................................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................................................................................;tranşa 2 ................... lei, data acordării .................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..................................................................................................................................;tranşa „n“ ................. lei, data acordării .................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................................................................................;I.2. anul ...................................................................................................................................................................................,tranşa 1 ................. lei, data acordării .....................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................................................................;tranşa 2 ................. lei, data acordării ....................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................................................................................;tranşa „n“ .............. lei, data acordării ........................................................................................................................................,
  sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................................................................;
  I.3. anul ....................................................................................................................................................................................tranşa 1 ................ lei, data acordării .....................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................................................................................;tranşa 2 .................lei, data acordării ......................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..................................................................................................................................;tranşa „n“ .............. lei, data acordării ......................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................................................................
  II. Declar că societăţile care fac parte din „întreprinderea unică“ aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi cu care avem cel puţin una dintre relaţiile de mai jos:a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;b)
  întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) întreprinderea care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective,sunt următoarele:1. Denumirea societăţii ................................................................., CUI .................................................................................2. Denumirea societăţii ............................................................, CUI .....................................................................................(...)n. Denumirea societăţii ........................................................................., CUI .........................................................................III. De asemenea, declar că societăţile care fac parte din „întreprinderea unică“ au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:
  Denumirea societăţii ………………………….........................................................................................................…………….I.1. anul ................................................................................................................................................................................,tranşa 1 ................... lei, data acordării ...................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................................................................;tranşa 2 ................... lei, data acordării ...................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................................................................................................................................;tranşa „n“ .................lei, data acordării ...................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ................................................................................................................................;I.2. anul ...............................................................................................................................................................................,tranşa 1 ................. lei, data acordării .....................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..............................................................................................................................;tranşa 2 ................. lei, data acordării ..................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..............................................................................................................................;tranşa „n“ .............. lei, data acordării ..................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..............................................................................................................................;I.3.
  anul .................................................................................................................................................................................
  tranşa 1 ................ lei, data acordării ...................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..............................................................................................................................;tranşa 2 .................lei, data acordării ...................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ...............................................................................................................................;tranşa „n“ .............. lei, data acordării ...................................................................................................................................,sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ..............................................................................................................................sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ............................................................................................................................. .Data .........................Reprezentant legal/ÎmputernicitNumele şi prenumele.....................................Semnătura şi ştampila^**Notă: Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ştampilei.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 8 la ghid)GRILĂde evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilorîn cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019pentru sesiunea aferentă anului 20……Denumirea proprietarului solicitant:..................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:............Suma solicitată prin cererea de finanţare:...............leiGrilă pentru evaluare economicăEtapa I
               Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                   
   
  Îndeplinirea    criteriului de  eligibilitate  
  DaNuComentarii
                             I. CONFORMITATE                                         Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                       
    1.   Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în  termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată                                                                             
    2.  
    
  Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de   stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul          teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de      valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie     legalizată sau emis în Spaţiul Privat Virtual;                                                
    
    3.    Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte     venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul      solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare,în original sau în copie legalizată                                                      
    
       
    4.     Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte     venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat    fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care       autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)        
       
              
    5.  
  Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe     numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată                
    6.    Declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în       ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruiaproprietarul se înscrie în program, semnată, ştampilată (după caz) de către     
  reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7.                                                                    
                 
    7.  
       
  Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului  prevăzut în anexa nr. 10, în original, semnată, ştampilată (după caz) de către   reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conţină activităţile          principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea,  precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a  fi achiziţionat în cadrul programului. (Se vor menţiona codurile CAEN însoţite dedenumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice.)                                                                                              
  II. ELIGIBILITATE                                                                                     
    8. 
   
  Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi        contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru   mediu, conform prevederilor legale în vigoare.                                            
    9.Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.                    
  10. 
       
  Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a         ajutoarelor de minimis de care a beneficiat solicitantul pe o perioadă de 3 ani  consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune     dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordateîn baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii  dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în      sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).                                            
        
         
  11.  Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid ajutorul de minimis       solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru             achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.     
    
        
  11.1   Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, solicitantul nu activeazăîn unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul Anexei 1 din Tratatul privind   funcţionarea Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.                                                                   
          
  12.    Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu a obţinutşi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din  alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea         aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/     achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.       
     
            
  12.1  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulfinanţării are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe         teritoriul României.                                                              
    
        
  13.   Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor rutiere de   mărfuri şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de   3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se solicită      finanţarea).                                                                                 
  Etapa I^1 Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
       Propus spre remediere        Motive   
           Nu este cazul         

    Referent de specialitate      (nume şi prenume)    
      Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de  acceptare (nume şi prenume)    Semnătura         Data    
  Etapa II Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5)
  Documente prezentate  Remedierea motivelor derespingere evidenţiate      în etapa I       
     Observaţii   
     
     
     
  Etapa III Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare          
   
  Propus spre respingere         

    Referent de specialitate     (numele şi prenume)        Semnătura         Data    
     
  Preşedintele comisiei de          acceptare              (numele şi prenume)        Semnătura          Data      
     
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 9.1 la ghid)GRILĂde evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate administrativ-teritorialăpentru sesiunea aferentă anului …….Denumirea proprietarului solicitant:..................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ...........Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    Solicitantul                                                                                              I. CONFORMITATE                                               
    1.  
  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                        
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  
  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                                     
  2.2.  Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană       împuternicită.                                                                            
  II. ELIGIBILITATE                                                                                     
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. 
  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                            
    5.   Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară    legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru    situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.           
          
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                             
     
    7.  Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei.                                           
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
         Propus spre remediere               Motive   
             Nu este cazul                

       Consilier juridic          (nume şi prenume)         Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de         acceptare               (nume şi prenume)          Semnătura    
        Data      
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
  Documente prezentate  Remedierea motivelor derespingere evidenţiate      în etapa I           Observaţii   
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare          
   Propus spre respingere         

       Consilier juridic         (numele şi prenume)        Semnătura  
        Data    
     
  Preşedintele comisiei de          acceptare              (numele şi prenume)        Semnătura          Data      
     
  Anexa nr. 5(Anexa nr. 9.2 la ghid)GRILĂde evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate sau instituţie de învăţământ,de stat ori privată pentru sesiunea aferenta anului ………Denumirea proprietarului solicitant:.........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:.............Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNu
  Comentarii
    Solicitantul                                                                                              I. CONFORMITATE                                               
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                  
        
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                               
        
  2.2.  Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană       împuternicită.                                                                           
   
  2.3.  Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost      numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie          certificată "conform cu originalul".                                                      
  II. ELIGIBILITATE                                                                                     
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul
  deţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                        
        
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                            
    5.  
   
  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară    legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru    situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.                   
    6.  
  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7.   Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit a) din ghid.                   
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
         Propus spre remediere               Motive   
             Nu este cazul              
   

       Consilier juridic          (nume şi prenume)         Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de         acceptare               (nume şi prenume)          Semnătura          Data      
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

  Documente prezentate  Remedierea motivelor derespingere evidenţiate      în etapa I           Observaţii   
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare          
   Propus spre respingere         

       Consilier juridic         (numele şi prenumele)      Semnătura         Data    
     
  Preşedintele comisiei de 
          acceptare              (numele şi prenumele) 
      Semnătura          Data      
     
  Anexa nr. 6(Anexa nr. 9.3 la ghid)GRILĂde evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţiiproprietarului instituţie publică, inclusiv institutul de
  cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică,precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şisiguranţă naţională cu sau fără personalitate juridicăpentru sesiunea aferentă anului.................
  Denumirea proprietarului solicitant:...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:.......................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
   
   
  Solicitantul                                                                                              I. CONFORMITATE                                               
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                    
   
     
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                                     
  2.2.  Împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană       împuternicită.                                                                            
  2.3.
      
  Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost      numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată "conform cu originalul". Extras din ordinul de numire/adeverinţă, în original din care       rezultă numirea în funcţie a conducătorului instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.                                                      
      
  II. ELIGIBILITATE                                                                                     
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                       
   
      
    5.   Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară    legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru    situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.              
   
      
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7.  Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei.                                           
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
          Propus spre remediere                        Motive                 
              Nu este cazul               

     Consilier juridic (nume şi prenume)        Semnătura           Data     
     Preşedintele comisiei de acceptare                 (nume şi prenume)                    Semnătura            Data     
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
    Documente prezentate 
   
  Remedierea motivelor de respingere      evidenţiate în etapa I         Observaţii       
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
       Propus spre acceptare     
       Propus spre respingere    

     Consilier juridic (numele şi prenumele)    Semnătura           Data     
     Preşedintele comisiei de acceptare                 (numele şi prenumele)                Semnătura            Data     
  Anexa nr. 7(Anexa nr. 9.4 la ghid)GRILĂ
  de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţiiproprietarului organizaţie neguvernamentalăpentru sesiunea aferentă anului..........
  Denumirea proprietarului solicitant:......................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:...................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    
  Solicitantul                                                                                              I. CONFORMITATE                                               
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                     
     
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                                  
     
  2.2. Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită.                                        
  2.3. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată"conform cu originalul".                                                            
   
    
  2.4.     Adeverinţă/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în  original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost   radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în    care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat.                                                  
   
              
  2.5. Actul de înfiinţare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz).                               
   
    
  II. ELIGIBILITATE                                                                                     
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                            
    5.   Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară    legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru    situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.               
      
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7.
     
  Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.                  
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
          Propus spre remediere                        Motive                 
              Nu este cazul               

     Consilier juridic (nume şi prenume)        Semnătura           Data     
     Preşedintele comisiei de acceptare                 (nume şi prenume)                    Semnătura            Data     
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
    Documente prezentate   Remedierea motivelor de respingere      evidenţiate în etapa I         Observaţii       
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
       Propus spre acceptare     
       Propus spre respingere    

     Consilier juridic (numele şi prenumele)    Semnătura           Data     
     Preşedintele comisiei de acceptare                 (numele şi prenumele)                Semnătura            Data     
  Anexa nr. 8(Anexa nr. 9.5 la ghid)GRILĂde evaluare a conformităţii documentelor şieligibilităţii proprietarului unitate aparţinândunui cult religios recunoscutîn România pentru sesiunea aferentă anului ...........Denumirea proprietarului solicitant:...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:.........................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    Solicitantul                                                                                              I. CONFORMITATE                                               
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                        
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                             
    
        
  2.2. Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită.                                        
  2.3. 
  Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu  originalul".                                                                           
  2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul".                                                                           
  2.5. 
   
  Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia, după caz)    prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie        certificată "conform cu originalul".                                                      
  2.6.   Hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată        
  "conform cu originalul".                                                        
              
  II. ELIGIBILITATE                                                                                     
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                           
      
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                            
    5.    Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află 
  în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal          reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru          situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară,        potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.                                  
                 
    6.
    
  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7.   Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.                  
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
          Propus spre remediere         
                Motive                 
              Nu este cazul               

     Consilier juridic (nume şi prenume)        Semnătura           Data     
     Preşedintele comisiei de acceptare                 (nume şi prenume)                    Semnătura            Data     
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
    Documente prezentate   
  Remedierea motivelor de respingere      evidenţiate în etapa I         Observaţii       
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
       Propus spre acceptare     
       Propus spre respingere    

     Consilier juridic (numele şi prenumele)    Semnătura           Data     
     
     Preşedintele comisiei de acceptare                 (numele şi prenumele)                Semnătura            Data     
  Anexa nr. 9
  (Anexa nr. 9.6 la ghid)GRILAde evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţiiproprietarului operator economic cu personalitate juridică,inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşidesfăşoară activitatea în regim economic/entitate juridicăfără personalitate juridică/unitatea medico-sanitarăpentru sesiunea aferentă anului .........Denumirea proprietarului solicitant: ...........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: .......................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    Solicitantul                                                                     I. CONFORMITATE                                                                        
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46 alin. (1) din Ghidul de finanţare a      Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid)                 
    
        
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral      prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de    către împuternicitul acestuia.                                                    
    
        
  2.2. Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită.                                        
  2.3.    Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângătribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în    original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii   dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului       constatator emis de Serviciul INFOCERT.                                                      
     
  II.ELIGIBILITATE                                                                       
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. 
  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                            
    5.       Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare     judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere      operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori       
  restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă     situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale     în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă       situaţie similară.                                                              
                  
          
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                             
     
    7.   Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.               
     
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               

    Consilier juridic (nume şi prenume)    Semnătura        Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare             (nume şi prenume)               Semnătura   
       Data    
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidenţiate în etapa I    Observaţii
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare                   
   Propus spre respingere                  

             Consilier juridic                    (numele şi prenumele)           Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare           (numele şi prenumele)             Semnătura         Data    
  Anexa nr. 10
  (Anexa nr. 9.7 la ghid)GRILAevaluare a conformităţii documentelor şieligibilităţii proprietarului societate profesională de avocaţicu răspundere limitată pentru sesiunea aferentă anului............Denumirea proprietarului solicitant: .........................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ......................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    Solicitantul                                                                     I. CONFORMITATE                                                                        
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                   
    
     
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                                
    
     
  2.2. Împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare  este semnată de către o persoană împuternicită.                                        
  2.3. Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află    sediul principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul".     
   
      
  2.4.  Certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere    limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principalal societăţii, în copie certificată ""conform cu originalul".                             
   II. ELIGIBILITATE                                                                   
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                       
   
      
    5.       Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare     judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere      operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori        restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă     situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în  justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.                                                                                           
       
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7.   Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.                  
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               

    Consilier juridic (nume şi prenume)    Semnătura        Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare             (nume şi prenume)               Semnătura         Data    
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidenţiate în etapa I    Observaţii
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare                   
   Propus spre respingere                  

             Consilier juridic                    (numele şi prenumele)           Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare           (numele şi prenumele)             Semnătura         Data    
  Anexa nr. 11(Anexa nr. 9.8 la ghid)GRILĂde evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
  proprietarului organizaţie profesională careeste organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele deexercitare a profesiei liberale pentru sesiunea aferentă anului .........
  Denumirea proprietarului solicitant: .......................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ....................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    
  Solicitantul                                                                     I. CONFORMITATE                                                                        
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanţare a     Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).                        
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                                  
     
  2.2.   Împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea   notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.                                           
     
  2.3.  Adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a        exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii         dosarului de acceptare, în original.                                                      
   II. ELIGIBILITATE                                                               
     
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                         
   
    
    5.       Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare     judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere      operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori        restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă     situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în  justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.                                                                         
         
               
     
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7. 
    
  Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.                  
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               

    Consilier juridic (nume şi prenume)    Semnătura        Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare             (nume şi prenume)               Semnătura         Data    
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidenţiate în etapa I    Observaţii
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare                   
   Propus spre respingere                  

             Consilier juridic                    (numele şi prenumele)      
      Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare           (numele şi prenumele)             Semnătura         Data    
  Anexa nr. 12(Anexa nr. 9.9 la ghid)GRILĂde evaluare a conformităţii documentelorşi eligibilităţii proprietarului persoană juridică, de dreptpublic ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului .......
  Denumirea proprietarului solicitant:...................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ..........Grilă pentru analiza juridicăEtapa I
             Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate                         Evaluator  
  DaNuComentarii
    Solicitantul                                                                     I. CONFORMITATE                                                                   
   
      
    1.  Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de  AFM, în condiţiile prevăzute de art. 46 alin. (1) din Ghidul de finanţare a      Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, 2017 - 2019 (ghid).           
    2.Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:                                    
  2.1.  Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal   sau de către împuternicitul acestuia.                                                     
  2.2.  Împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană       împuternicită.                                                                            
  2.3. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată"conform cu originalul".                                                          
   
      
  2.4. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu  originalul".                                                                           
  2.5. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul".                                                                           
  2.6.  Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin   care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispoziţiilor legale         speciale, în copie certificată "conform cu originalul".                                   
  2.7.     Adeverinţă/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în  original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost   radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în    care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat.                                                     
      
        
  2.8. Actul de înfiinţare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz).                                  
  2.9.   Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost      numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată "conform cu originalul". Extras din ordinul de numire/adeverinţă, în original din care       rezultă numirea în funcţie a conducătorului instituţiei (unde este cazul).                   
  2.10    Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângătribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în    original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii   dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului       constatator emis de Serviciul INFOCERT (unde este cazul).                                  
       
   II. ELIGIBILITATE                                                                   
    3. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantuldeţine calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.                               
    4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulacţionează în nume propriu.                                                            
    5.   Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află  în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară    legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru    situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.         
    
          
    6.  Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantulnu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre          judecătorească definitivă.                                                                
    7.   Potrivit datelor înscrise în cererea de finanţare, autovehiculul uzat pentru carese solicită finanţare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai   mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei şi data primei înmatriculări a    acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.             
   
      
  Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.
            Propus spre remediere                      Motive        
               Nu este cazul               

    Consilier juridic (nume şi prenume)    Semnătura        Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare             (nume şi prenume)          
      Semnătura         Data    
  Etapa III Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid
     Documente prezentate       Remedierea motivelor de       respingere evidenţiate în etapa I    Observaţii
     
     
     
  Etapa IV Propunere înaintare Comitet Director
   Propus spre acceptare                   
   Propus spre respingere                  

             Consilier juridic                    (numele şi prenumele)           Semnătura         Data    
  Preşedintele comisiei de acceptare           (numele şi prenumele)             Semnătura         Data    
  Anexa nr. 13(Anexa nr. 10 la ghid)DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nouSubsemnatul, .................., CNP ................, posesor al CI/BI seria ..... nr. ............, eliberată/eliberat de către ............... la data de ............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ................., în calitate de reprezentant legal al ..................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ....../......./......., CIF .................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice:□ DA/□ NU astfel:– activitatea principală este următoarea................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)– activităţile pe care solicitantul finanţării le desfăşoară efectiv sunt următoarele:................................................................;(Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)– activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, este următoarea: ............................................................... .(Se vor preciza codul CAEN autorizat şi denumirea acestuia.)
  Data ...................Reprezentant legal/ÎmputernicitNumele şi prenumele.....................Semnătura şi ştampila**Notă: Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ştampilei.
  Anexa nr. 14(Anexa nr. 11 la ghid)DECIZIEde recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individualacordat ............. în baza ....................În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
  – art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  şi având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Administraţia Fondului pentru MediuCod de identificare fiscală: 14715650Sediul: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, sector 6, Bucureşti, cod poştal: 0600312. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: .......................................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ................Cod unic de înregistrare: ................................................Sediul social: ...........................................................
  3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile ............. a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis/ajutor de stat individual aprobat prin .........., în cuantum de ......, acordat sub formă de .........., pentru .......... . Ajutorul de stat/de minimis s-a acordat ........., pe o perioadă ............, astfel:............................................................................................................................................................. .Având în vedere faptul că .......... se află în următoarea situaţie de fapt ........., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ............, drept care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual în sumă totală de ............. .4. Cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperateCuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ce trebuie recuperat de la .......... este în sumă totală de ........... lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de ....... lei, calculată de la ......... până la data de ........... . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat ............. se regăseşte în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.5. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteiaPotrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, decizia se poate contesta la Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de 30 de zile de la comunicare.Procedura de contestaţie este cea prevăzută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător.6. Data la care îşi produce efectele decizia de recuperareDecizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ..........., Casa de Insolvenţă ........../........., cu sediul social în .............., preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu decide:
  Articolul 1Recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, acordat sub formă de ..........., pentru ............ realizarea proiectului de investiţie, este în cuantum de ......... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia în cuantum de ........... lei, calculată până la data de ..................Articolul 2De la data de ............ şi până la data recuperării efective a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, cuantumul dobânzii va fi calculat şi comunicat de Administraţia Fondului pentru Mediu, în calitate de instituţie responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual menţionat la art. 1.Articolul 3Sumele recuperate potrivit art. 1 şi 2 reprezintă venituri ale bugetului de stat şi se virează în contul 20.36.01.11 „Venituri din ajutoare de stat recuperate“.Articolul 4
  Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării.
  Articolul 5Prezenta decizie, încheiată în ...... exemplare, dintre care un original va fi comunicată de către Administraţia Fondului pentru Mediu beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ............. .
  ----