Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2018pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Având în vedere scrisoarea Comisiei Europene nr. SG (2017) D/19171 din data de 8 decembrie 2017 de punere în întârziere în Cauza 2017/4109, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene având ca obiect lipsa justificării respingerii cererilor de permise de şedere pe motive de securitate publică,întrucât Comisia Europeană consideră că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în ceea ce priveşte transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) teza a II-a şi alin. (2) din Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din data de 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare,întrucât la data de 22 ianuarie 2018 România a solicitat Secretariatului General al Comisiei Europene prelungirea termenului de răspuns la punerea în întârziere în Cauza 2017/4109 (infringement), iar prin Adresa nr. Ares (2018) 429744 din data de 24 ianuarie 2018 Secretariatul General a informat cu privire la acordul Comisiei de prelungire a acestui termen până la 8 aprilie 2018,întrucât, în cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene decide împotriva României, s-ar putea impune plata unei sume forfetare, a cărei valoare minimă este de 1.887.000 euro şi/sau a unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, calculate din ziua comunicării unei eventuale hotărâri de condamnare şi până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării,având în vedere că singura cale de evitare a condamnării României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi de plată a sancţiunilor pecuniare sunt adoptarea şi notificarea, de urgenţă, a măsurilor naţionale de transpunere completă,în considerarea faptului că obligaţia de transpunere a unei directive a Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naţionale care asigură transpunerea integrală, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în considerarea faptului că este imperativă îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
  apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce ar putea afecta imaginea României în plan extern,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 71 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională;2. La articolul 71 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) nu constituie o ameninţare la adresa ordinii publice. Condiţia se consideră îndeplinită dacă străinul nu a săvârşit, cu intenţie, infracţiuni pe teritoriul României pentru care i s-a aplicat o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 5 ani.
  3. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Decizia de refuz al acordării dreptului de şedere pe termen lung se ia ţinând cont de circumstanţele specifice ale fiecărui caz în parte, precum durata şederii şi existenţa legăturilor cu statul român, respectând principiul proporţionalităţii. Refuzul nu se bazează pe considerente economice.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Bucureşti, 7 martie 2018.Nr. 14.-----