Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 1 martie 2018de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018


  Aprobat prin Ordinul nr. 96 din 1 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 12 martie 2018.
  Capitolul I Cadru legislativ
  Articolul 1Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, organizează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 73 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi a deciziilor Agenţiei cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping de sportivii de nivel naţional şi/sau personalul asistent al acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 74 şi 76 din Lege. Articolul 2Procedura soluţionării contestaţiilor se desfăşoară în faţa Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 14 din Lege.
  Capitolul II OrganizareArticolul 3(1) Comisia este formată din 8 membri, după cum urmează: a)
  7 membri care participă la deliberările Comisiei şi au drept de vot, desemnaţi, la solicitarea Agenţiei, după cum urmează: – un membru desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; – 4 membri desemnaţi de Secretariatul General al Guvernului; – 2 membri desemnaţi de facultăţi de drept acreditate potrivit legii, din rândul cadrelor didactice ale acestora;
  b) 1 membru fără drept de vot desemnat de Agenţie din rândul salariaţilor acesteia, care asigură secretariatul tehnic al Comisiei şi nu participă la deliberările acesteia.
  (2) Secretarul Comisiei se numeşte din rândul salariaţilor Agenţiei, prin ordin al preşedintelui. (3)
  Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei în urma desemnării acestora de către autorităţile menţionate la alin. (1) lit. a).
  (4) Membrii Comisiei desemnaţi potrivit alin. (1) lit. a) nu pot fi angajaţi ai Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
  Articolul 4(1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani. (2) Durata mandatului este unică pentru Comisie, chiar dacă membrii acesteia nu au fost desemnaţi toţi la aceeaşi dată sau dacă au intervenit schimbări în componenţa Comisiei pe parcursul mandatului. Numărul mandatelor unui membru nu este limitat. (3) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri.
  Articolul 5Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; d) să nu fi suferit condamnări pentru comiterea unei fapte prevăzute de legea penală care îi face nedemni pentru îndeplinirea acestei activităţi; e) să aibă studii superioare juridice cu durata stabilită de lege, atestate în condiţiile legii; f)
  să cunoască legislaţia sportivă şi legislaţia antidoping.
  Articolul 6(1) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) prin renunţarea la calitatea de membru; b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorităţi/organizaţii; c) prin revocare de către autorităţile/organizaţiile care l-au desemnat; d) prin revocare dispusă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cazul în care nu mai sunt întrunite cerinţele prevăzute la art. 5 sau ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Lege şi prin prezentul regulament;
  e) prin deces.
  (2) Secretarul Comisiei se revocă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou membru, desemnat de aceeaşi entitate care l-a desemnat pe cel al cărui mandat a încetat.
  Articolul 7Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei, secretariatul tehnic al acesteia este asigurat de către membrul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).
  Capitolul III FuncţionareArticolul 8Şedinţele Comisiei se desfăşoară la sediul Agenţiei şi nu sunt publice. Articolul 9(1) Comisia este legal întrunită în prezenţa a 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei. (2) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 14 zile calendaristice. (3) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Articolul 10Prin grija secretariatului, convocarea membrilor Comisiei se face prin poştă electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Articolul 11(1) Pentru fiecare apel înregistrat, conducerea şedinţelor va fi încredinţată unui preşedinte, denumit în continuare preşedinte de caz, ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi înaintea primei şedinţe stabilite pentru respectivul apel. (2) În situaţia în care preşedintele de caz nu este prezent la una dintre şedinţe, conducerea şedinţei este asigurată de către un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
  Articolul 12Preşedintele de caz are următoarele atribuţii principale în legătură cu respectivul caz: a) stabileşte primul termen de soluţionare a apelului; b) verifică, la deschiderea şedinţei, existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, precum şi calitatea de reprezentant legal sau convenţional a unei persoane; c) conduce şedinţa; d) coordonează activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia; e) reprezintă Comisia în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, precum şi în faţa oricărei persoane fizice sau juridice, în legătură cu cazul pe care îl conduce.
  Articolul 13(1) Şedinţele Comisiei pot fi înregistrate prin mijloace audio, înregistrările fiind arhivate prin grija secretarului Comisiei şi păstrate la sediul Agenţiei. (2) Declaraţiile persoanelor audiate se transcriu integral, în baza înregistrărilor audio, se semnează de către secretar şi se ataşează la dosarul cazului. (3) Măsurile dispuse de Comisie la fiecare termen se consemnează în încheierile de şedinţă întocmite de secretarul Comisiei şi semnate de preşedintele de caz. (4) Încheierile de şedinţă sunt cuprinse într-un registru special, numerotat, ţinut de secretarul Comisiei şi păstrat la sediul Agenţiei. Încheierile sunt arhivate şi în format electronic.
  Articolul 14(1) Activitatea de secretariat a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia. (2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii principale: a) înregistrarea apelului; b) stabilirea termenului administrativ pentru desemnarea preşedintelui de caz şi punerea la dispoziţie a documentaţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării apelului; c) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere; d) convocarea contestatarului, a Agenţiei, precum şi, dacă este cazul, a persoanelor care urmează să fie audiate; e) punerea la dispoziţia membrilor Comisiei a documentaţiei aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, după caz);
  f) transcrierea declaraţiilor, tehnoredactarea încheierilor de şedinţă şi a deciziilor pronunţate; g) comunicarea deciziei contestatarului şi intimatului, clubului la care sportivul este legitimat, Agenţiei, federaţiei sportive naţionale de specialitate, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale de specialitate, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, după caz; h) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audio şi a documentelor cazului, în conformitate cu prevederile art. 13; i) eliberarea, la cererea persoanelor îndreptăţite, de copii de pe actele aflate la dosarul cazului sau certificate cuprinzând minuta deciziei; j) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedintele de caz sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul său.
  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia pronunţă încheieri şi decizii, sub semnătura preşedintelui de caz, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
  Capitolul IV Atribuţiile ComisieiArticolul 16Comisia are următoarele atribuţii principale: a) cercetează aspectele în legătură cu care a fost sesizată; b) analizează cazul pe fond; c)
  dispune orice măsură necesară pentru justa soluţionare a cazului cu care a fost sesizată;
  d) pronunţă decizia.
  Capitolul V Confidenţialitatea informaţiilorArticolul 17(1) Membrii Comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la activitatea legată de caz, precum şi la orice informaţie la care au acces în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăţie şi/sau a sancţiunilor. (2) Membrii Comisiei semnează declaraţii de confidenţialitate.
  (3) Membrii Comisiei au obligaţia de a se abţine de la participarea la soluţionarea unui apel în situaţia unui conflict de interese şi de a-i informa corespunzător în acest sens pe ceilalţi membri ai Comisiei. (4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înţelege situaţia sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activităţii sale în această calitate afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în soluţionarea unui apel.
  Capitolul VI Procedura de soluţionare a apelurilorArticolul 18(1) Procedura de soluţionare a apelurilor se desfăşoară într-un interval de 60 de zile calendaristice, calculat de la data stabilită pentru prima şedinţă, cu respectarea următoarelor principii: a) dreptul la o audiere echitabilă şi imparţială; b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa; c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată. (2) În cazul în care administrarea de probe o impune, termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult 30 de zile. Articolul 19Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea apelului în Registrul secretariatului Comisiei de apel.
  Articolul 20(1) Cererea de apel cuprinde în mod obligatoriu: a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa, precum şi calitatea contestatarului, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor menţiona totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail; b) dacă este cazul, numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu; c) decizia apelată; d) obiectul apelului; e) motivele apelului în fapt şi în drept; f) arătarea dovezilor pe care se întemeiază apelul;
  g) semnătura contestatarului; h) chitanţa atestând plata taxei de apel.
  (2) Lipsa menţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) şi h) atrage clasarea apelului. Celelalte menţiuni pot fi complinite cel târziu la prima şedinţă.
  Articolul 21Agenţia transmite de îndată apelul secretarului Comisiei, care verifică dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute de art. 20 alin. (1). În cazul neconformităţii cererii de apel, secretariatul Comisiei transmite constatările sale în scris contestatarului şi îi pune în vedere să îşi completeze, să precizeze sau să îşi modifice cererea în termen de 5 zile de la data comunicării, sub sancţiunea clasării apelului.
  Articolul 22(1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia în condiţiile prevăzute la art. 20, secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei şedinţe, în vederea soluţionării apelului. (2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 15 zile de la data depunerii apelului, cu respectarea prevederilor art. 20. (3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părţile şi reprezentantul Comisiei de audiere, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenţiei, după caz, pentru data, ora şi locul stabilite. Totodată, vor fi convocate şi persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul. (4) Punctul de vedere al intimatului este prezentat în scris şi susţinut personal sau prin reprezentant în faţa Comisiei şi este menţionat în decizia Comisiei. (5) Comunicarea datei stabilite pentru soluţionarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
  Articolul 23(1) În situaţia în care contestatarul, până la data stabilită pentru soluţionarea apelului, renunţă în scris la soluţionarea acestuia, Comisia se întruneşte la data stabilită pentru a lua act de renunţare. (2) În situaţia în care contestatarul renunţă la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens. (3) Declaraţia de renunţare se depune la dosarul cazului, apelul urmând a fi clasat. Articolul 24(1) Procedura de soluţionare a apelului se desfăşoară în prezenţa părţilor.
  (2) Dacă una dintre părţi, deşi convocată conform prevederilor art. 22 alin. (5), nu se prezintă la şedinţa Comisiei la două termene consecutive, la cel de-al doilea termen Comisia poate proceda la deliberare în absenţa acesteia. (3) În situaţia în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezenţa la dezbateri a părţii lipsă, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea părţii în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 14 zile calendaristice. (4) La cererea motivată şi însoţită de acte doveditoare, depusă de una dintre părţi cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, aceasta va putea acorda un nou termen, care nu va depăşi 14 zile calendaristice.
  Articolul 25(1) După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, preşedintele de caz verifică dacă apelul a fost formulat în termen şi dacă cererea de apel este conformă. Depăşirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus. Neconformitatea cererii atrage clasarea apelului, dacă neconformitatea nu este remediată la data primei şedinţe sau până la data stabilită în acest scop de Comisie. (2) În situaţia în care apelul a fost formulat în termen şi cererea de apel este conformă, preşedintele de caz acordă cuvântul părţilor, fiind audiat mai întâi contestatarul şi apoi intimatul. La cererea părţilor, poate fi încuviinţată administrarea de probe, dacă acestea sunt concludente, pertinente şi utile cauzei. Comisia poate dispune din oficiu administrarea de probe.
  (3) Toţi membrii Comisiei pot pune întrebări părţilor şi martorilor. (4) Părţile sau reprezentanţii acestora pot pune întrebări martorilor şi celorlalte părţi numai prin intermediul preşedintelui de caz.
  Articolul 26(1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în încheierea de şedinţă. (2) Încheierea de şedinţă trebuie să cuprindă menţiuni privind: a) componenţa nominală a Comisiei; b) locul şi data dezbaterilor;
  c) numele sau denumirea părţilor, precum şi numele reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora; d) cererile formulate de părţi; e) înscrisurile noi depuse de părţi.
  (3) Încheierea de şedinţă se semnează, sub sancţiunea nulităţii, de preşedintele de caz şi de secretarul Comisiei. (4) La cererea părţilor, acestora li se comunică o copie de pe încheierea de şedinţă.
  Articolul 27Comisia verifică motivele apelului şi temeinicia deciziei contestate pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, precum şi a probelor noi administrate în cadrul procedurii apelului. Articolul 28(1) Comisia se pronunţă în şedinţă secretă, prin decizie scrisă şi motivată, cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3), sau, după caz, prin încheiere. (2) În situaţia în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunţarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 18. În situaţia în care, cu prilejul deliberării, Comisia constată necesitatea clarificării unor aspecte sau a administrării de probe suplimentare, aceasta poate repune cazul pe rol. În acest caz, termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile. (3) Decizia Comisiei este obligatorie.
  Articolul 29Soluţionând apelul, Comisia poate decide: a) respingerea apelului şi menţinerea deciziei contestate, dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat; b) admiterea apelului, cu modificarea sau desfiinţarea deciziei contestate. Articolul 30(1) Decizia Comisiei trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii: a) data, ora şi locul şedinţei Comisiei; b)
  obiectul apelului;
  c) decizia contestată; d) numele şi prenumele părţilor, cu arătarea calităţii lor şi cu indicarea prezenţei acestora la şedinţa în care s-a pronunţat Comisia; e) susţinerile părţilor; f) temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului; g) decizia luată de Comisie; h) termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa competentă;
  i) data şi numărul deciziei; j) semnăturile preşedintelui de caz şi secretarului.
  (2) În situaţia în care există opinii separate, acestea vor fi anexate deciziei.
  Articolul 31(1) Decizia se comunică părţilor în cel mult 14 zile lucrătoare de la data pronunţării ei. Termenul de comunicare nu este cuprins în durata prevăzută la art. 18. (2)
  Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.
  (3) Decizia poate fi înmânată şi personal contestatarului ori reprezentantului acestuia, sub semnătură certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei. (5) Minuta deciziei se consemnează în registrul de pronunţări sub semnătura preşedintelui de caz. (6) Registrul de pronunţări se păstrează la sediul Agenţiei.
  Articolul 32(1)
  Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii acesteia, de către părţi sau reprezentanţii acestora şi de către secretar.
  (2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde: a) componenţa nominală a Comisiei, locul şi data întrunirii acesteia; b) locul şi data pronunţării deciziei; c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor sau, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei; d) susţinerile părţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi; e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiază; f) semnăturile membrilor prezenţi.
  (3) La cererea contestatarului, acestuia i se comunică o copie de pe procesul-verbal de şedinţă.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 33Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile art. 102 din Lege, precum şi cu prevederile actelor normative incidente în vigoare.
  ----