Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 15 februarie 2018pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 19 februarie 2018Data intrării în vigoare 19-02-2018Luând în considerare situaţia de urgenţă generată de incendiul din data de 12 ianuarie 2018, care a afectat substanţial parcul auto al operatorului de transport public local, sub aspectul imposibilităţii asigurării continuităţii serviciului public de transport în comun pe raza municipiului Tulcea,având în vedere faptul că întreruperea efectuării serviciului de transport public local de persoane afectează siguranţa şi calitatea vieţii populaţiei din următoarele motive:– imposibilitatea deplasării salariaţilor la locurile de muncă, putând avea drept consecinţă încetarea raporturilor de muncă; în egală măsură este afectată şi activitatea instituţiilor şi operatorilor economici unde aceştia îşi desfăşoară activitatea;– 
  imposibilitatea deplasării elevilor şi studenţilor la instituţiile de învăţământ;
  – proliferarea activităţilor ilicite de transport rutier de persoane, fapt care ar afecta în mare măsură atât transportul public local, aceste practici ilicite determinând efecte negative majore asupra activităţii economice a întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport rutier de persoane neautorizate, cât şi asupra siguranţei circulaţiei rutiere;– în lipsa unei reglementări care să asigure continuitatea transportului public local de persoane prin curse regulate, într-o perioadă relativ scurtă de timp transportul ilicit de persoane pe traseele neacoperite ar deveni o alternativă la actualul serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate,
  în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLa articolul 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduccinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), în situaţii de urgenţă, determinată de incendii, cutremure, inundaţii, alte calamităţi naturale sau evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante, a operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizaţi, după atribuirea gestiunii serviciului de transport public local în modalităţile prevăzute la art. 21, operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi pot utiliza, în baza unui contract de comodat, definit potrivit art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, mijloace de transport în comun, indiferent de judeţul în care sunt înmatriculate sau înregistrate, pe o perioadă mai mică de 2 ani, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local.(4) Pentru situaţia reglementată la alin. (3) poate avea calitatea de comodant orice operator de transport rutier sau unitate-administrativ teritorială, cu excepţia autorităţii contractante care a încheiat contractul de delegare a serviciului de transport public local, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrată situaţia de urgenţă respectivă.
  (5) Încheierea contractului de comodat prevăzut la alin. (3) se realizează în baza hotărârii consiliului local a unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de autoritate contractantă care a atribuit contractul de delegare a serviciului de transport public local, care se modifică şi completează, prin act adiţional, în scopul şi pe durata prevăzute la alin. (3), cu respectarea îndeplinirii condiţiilor prealabile privind parcul de vehicule corespunzătoare serviciului atribuit, în condiţiile legii.(6) Prin hotărâre a consiliului local se declară situaţia de urgenţă care determină încheierea contractului de comodat, potrivit alin. (3), în baza constatării imposibilităţii de îndeplinire de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat a obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local.(7) Dacă sunt prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale comodante, mijloacele de transport în comun date în comodat conform alin. (3) pot fi numai cele destinate acoperirii imobilizărilor şi rezervelor.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Bogdan Petru Alexa
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 15 februarie 2018.Nr. 5.------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!