Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 8 decembrie 2004Data intrării în vigoare 11-12-2004
    Formă consolidată valabilă la data 01-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-04-2018 până la data de 04-06-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 535 din 25 noiembrie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 1161 din 8 decembrie 2004, la data de 01 Aprilie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 286 din 17 iulie 2009**); LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform art. 47, Cap. V din prezentul act normativ, la intrarea în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, art. 37 şi 38 din prezenta lege se abrogă.La aceeaşi dată, art. 32, art. 35 alin. (2) şi art. 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:- Art. 32: "Constituie acte de terorism următoarele infracţiuni săvârşite în condiţiile prevederilor art. 2:a) producerea, dobândirea, deţinerea, transportul, furnizarea sau transferarea către alte persoane, fără drept, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, precum şi cercetarea în domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme, fără drept, se pedepsesc cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi;b) preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra acesteia se pedepsesc cu detenţiune severă de la 15 la 30 de ani şi interzicerea unor drepturi;c) ameninţarea cu săvârşirea faptelor prevăzute la lit. b), precum şi a faptelor prevăzute în art. 295 alin. 1 lit. a)-e) din Codul penal se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi."- Art. 35 alin. (2): "Fapta de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii de acte de terorism ori aderarea la sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepseşte cu închisoare strictă de la 10 la 15 ani, fără a se putea depăşi maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii."- Art. 36: "(1) Punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri mobile sau imobile ori efectuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se sancţionează cu detenţiune severă de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Bunurile mobile sau imobile puse la dispoziţia entităţii teroriste în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.Potrivit pct. 2 coroborat cu pct. 1 al art. 446 din LEGEA nr. 286 din 17 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009, Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă începând cu data de 28 iulie 2009.Prin urmare, dispoziţiile de modificare ale art. 47 devin inaplicabile.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generale