Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2/213/XXXV/266/12/2018pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR Nr. 2/213 din 10 ianuarie 2018
 • SENATUL Nr. XXXV/266 din 26 ianuarie 2018
 • CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Nr. 12 din 9 februarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  În temeiul prevederilor art. 73^1 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, ale art. 211 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,secretarul general al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Senatului şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit prezentul ordin.ARTICOL UNICAnexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din data de 26 august 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Secretarul general al Camerei Deputaţilor,
  Silvia-Claudia Mihalcea
  Secretarul general al Senatului,
  Ion Vărgău
  Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,
  Robert-Iulian Stănescu
  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 965/XXXV/3.598/274/2015)Denumirea unităţii .........................................................Codul fiscal nr. ...............................................................Sediul: localitatea .........................................................str. ........................................ nr. ........................Judeţul/Sectorul .................................................Telefon/Fax........................................................Nr. ................./...........................ADEVERINŢĂ-TIPpentru stabilirea pensiei de serviciu conformLegii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată,
  cu modificările şi completările ulterioare
  Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ........................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................., str. .......................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ..........., judeţul ......................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria..... nr............, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, deţine/a deţinut calitatea de ............................................................. şi se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ............ din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Ultima funcţie publică parlamentară deţinută..............................Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ..............................Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia în temeiul .....................*)
  1.Vechimea în structurile Parlamentului/Consiliului Legislativ/Curţii Constituţionale, la data de .................................................... ani
  2.Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 2.1 media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu**)…………… lei
  2.2 media veniturilor brute din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu realizate de un funcţionar public parlamentar în activitate***)…………… lei
  3.Salariul de bază brut, inclusiv sporurile, realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu…………… lei
  4.
  Venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu…………… lei
  5.Drepturile salariale pe care le are un funcţionar public în activitate***)…………… lei
  6Media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu****)…………… lei
  Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.Ordonator principal de credite,……………..Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare-resurse umaneDirector/Şef serviciu,…………………………
  *) şi ***) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de funcţionar public parlamentar sau au calitatea de pensionar.
  **) Se completează în cazul funcţionarilor publici parlamentari care solicită pensionarea din calitatea de funcţionar public parlamentar.
  ****) Reprezintă media veniturilor brute care au constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.
  ----