Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 31 din 31 ianuarie 2018pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.010 din data de 4 ianuarie 2018, întocmit de Agenţia Zonei Montane,având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 912/2017 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“,în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Nota de constatare se semnează de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene şi de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completate se înmânează solicitantului, unul rămâne la direcţia pentru agricultură judeţeană şi unul la Agenţia Zonei Montane.2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) În cazul în care, în urma verificărilor la faţa locului, se constată că documentaţia corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite Agenţiei Zonei Montane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data menţionată în anexa nr. 5, un exemplar al notei de constatare, însoţit de o copie a caietului de sarcini.(2) Notele de constatare şi copiile caietelor de sarcini pentru produsele care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se predau Agenţiei Zonei Montane.
  3. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Agenţia Zonei Montane emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei menţionate la art. 7, conform anexei nr. 6, şi înregistrează produsul/produsele în Registrul naţional al produselor montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al Agenţiei Zonei Montane şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) Decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» este transmisă în original de Agenţia Zonei Montane către solicitant şi o copie a acesteia către direcţia pentru agricultură judeţeană.4. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7)
  Ca urmare a procesului-verbal de constatare, conform anexei nr. 8, transmis de către personalul cu atribuţii de inspecţie din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, cu privire la nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», Agenţia Zonei Montane va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», conform anexei nr. 9, şi radierea produsului din Registrul naţional al produselor montane.
  5. Anexa nr. 6 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.6. Anexa nr. 9 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.7. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIAgenţia Zonei Montane şi direcţiile agricole judeţene din zona montană vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 31 ianuarie 2018.Nr. 31.Anexa nr. 1(Anexa nr. 6 la procedură)MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAGENŢIA ZONEI MONTANEDECIZIEnr. ...../data ...............de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“eliberată în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările ulterioare, şi al Notei de constatare nr.............. din data de .................Începând cu data de......, operatorul economic .........., cu sediul în localitatea ....................., str. ....................... nr. ...., judeţul ........., cu unitatea de producţie având sediul în localitatea ......................, cod SIRUTA .................., str. ................... nr. ...., judeţul .........., are dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la nr. ...............
  ............... nr. ...................... nr. ...................... nr. ...................... nr. ...................... nr. .......Agenţia Zonei MontaneDirector general,……………………
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 9 la procedură)MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDECIZIEnr. ...../data .................de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“Prin prezenta vă comunicăm că în ziua......, ora........, cu ocazia controlului efectuat de către...................... conform (împuternicirii/legitimaţiei de control etc.) la sediul operatorului economic.................., cu sediul în localitatea.................................., str. .......................... nr. ....., judeţul ....................., cu unitatea de producţie având sediul în localitatea..............................., cod SIRUTA ............................., str. ............................... nr. ..., judeţul ................., s-a constatat că acesta nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“, respectiv^1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cu privire la nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ a fost întocmit Procesul-verbal de constatare nr. ......... din data de..............Fapta descrisă mai sus atrage, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările ulterioare, măsura retragerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul..................................../numerele:
  ................................... nr. ........................................... nr. ........Începând cu data comunicării prezentei, dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul..................................../numerele se retrage/se retrag.Împotriva măsurii de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan“ vă puteţi adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare originale, din care un exemplar pentru Agenţia Zonei Montane şi unul pentru operatorul economic.Agenţia Zonei MontaneDirector general,……………………^1 Se va preciza concret pe care anume criteriu/condiţie nu îl/o mai îndeplineşte.
  ----