Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ din 22 ianuarie 2018de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 194 din 22 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018.
  Capitolul I Prevederi generale
  Articolul 1(1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat şi ajutor de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) în cadrul Programului operaţional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2.2. „Instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc“, denumită în continuare schemă.(2) Acordarea ajutoarelor de stat şi de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, denumit în continuare Regulamentul de minimis;b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017^1, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc;
  ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 20.06.2017.
  c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;d)
  Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;
  e) Recomandarea Comisiei 2003/361/EC din 6 mai 2003 cu privire la definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;f) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate;g) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.
  (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis şi ale art. 21 din Regulamentul de exceptare in bloc.
  Capitolul II Obiectivul schemeiArticolul 2Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul unor fonduri de capital de risc. Capitolul III DefiniţiiArticolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:1. furnizor al ajutorului de stat şi al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;2. administratorul schemei este Fondul European de Investiţii (FEI), instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii, cu sediul în Luxemburg;
  3. Acordul de finanţare este acordul de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul Programului operaţional Competitivitate, denumit în continuare POC;4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari, care vor fi desemnaţi pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari; 6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanţare separat“ în cadrul FEI, în baza Acordului de finanţare;7. capital de risc înseamnă investiţii de capital şi de cvasicapital, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii conform prezentei scheme;8. investiţie de capital înseamnă punerea la dispoziţia unei întreprinderi a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părţi echivalente din capitalul întreprinderii respective;9.
  investiţie de cvasicapital înseamnă un tip de finanţare încadrată între finanţarea prin participare la capital şi finanţarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar şi un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deţinător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate şi care nu sunt garantate în caz de neplată. Investiţiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată şi subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, şi, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferenţial;
  10. întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;11. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;(v) întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
  12. întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exceptare în bloc, este: a) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate pentru finanţarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de capital de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;b) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate pentru finanţarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de capital de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare:13. întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv:a)
  au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
  b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.
  14. regiuni de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;15. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primeşte o finanţare sub formă de capital de risc de la Fondul de fonduri.
  Capitolul IV Domeniul de aplicareArticolul 4Prezenta schemă are ca scop să faciliteze accesul la finanţare sub formă de capital şi cvasicapital pentru întreprinderi mici şi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor şi descrisă în apelul pentru expresii de interes.Articolul 5(1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.(2) Măsura nu se aplică sectoarelor şi activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis sau la art. 1 alin. (2) din Regulamentul de exceptare în bloc, după caz:A. Ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor din următoarele sectoare şi activităţi prevăzute la art. 1 din Regulamentul de minimis:a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;b) producţia primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat;
  c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
  B. Ajutorul de stat în cadrul prezentei scheme nu poate fi acordat următoarelor sectoare şi activităţi prevăzute la art. 1 din Regulamentul de exceptare în bloc, inclusiv:a)
  activităţi legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
  b) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;d) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului.
  (3) Prin prezenta schemă nu se acordă ajutoare:(i) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;(ii) întreprinderilor aflate în dificultate;(iii) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;(iv) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.(4) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi activităţile excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea respectivă să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis sau de stat acordate în conformitate cu schema.
  Capitolul V Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis şi ajutorului de statArticolul 6Ajutorul de stat şi ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare de risc, respectiv investiţii de capital şi cvasicapital.Articolul 7Prin procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulţi intermediari financiari şi semnează acorduri operaţionale cu aceştia. Fiecare intermediar financiar (administrator de fond de capital de risc) creează un fond de investiţii cu două compartimente (care nu sunt în mod necesar structurate ca entităţi juridice separate), care acordă următoarele tipuri de finanţări:1. finanţările de capital sau cvasicapital de valoare mică, acordate de către compartimentul de accelerare de antreprenoriat, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activităţi pe care acestea le desfăşoară şi care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menţionat la lit. a) şi cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutorul de minimis şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
  c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de investiţie), în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte;d) pentru ajutoarele de minimis plătite eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis;f) în cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate;g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte;
  2. finanţările de capital sau cvasicapital, acordate de către compartimentul de investiţii tip „seed“, în conformitate cu Regulamentul de exceptare în bloc. Aceste finanţări se pot acorda fie întreprinderilor care au beneficiat deja de investiţii în cadrul compartimentului de accelerare, cu respectarea regulii de cumul, fie altor întreprinderi eligibile. Pentru finanţările acordate în cadrul acestui compartiment sunt aplicabile prevederile art. 21 din Regulamentul de exceptare în bloc, respectiv: a)
  întreprinderile eligibile sunt întreprinderile care, la momentul investiţiei iniţiale de finanţare de risc, sunt IMM-uri necotate şi îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:(i) nu au funcţionat pe nicio piaţă;(ii) funcţionează, pe orice piaţă, de mai puţin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;(iii) necesită o investiţie iniţială de finanţare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piaţă de produs sau pe o nouă piaţă geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;
  b) Se poate oferi sprijin pentru capitalul de înlocuire numai dacă acesta din urmă este combinat cu capital nou reprezentând cel puţin 50% din fiecare rundă de investiţii în întreprinderile eligibile;c) în scopul gestionării lichidităţii se poate utiliza un procent de cel mult 30% din totalul aporturilor de capital şi al capitalului angajat nevărsat al intermediarului financiar;d) valoarea totală a finanţării de risc nu depăşeşte 15 milioane EUR pe întreprindere eligibilă în cadrul oricărei măsuri de finanţare de risc;
  e) măsura trebuie să mobilizeze finanţare suplimentară de la investitori privaţi independenţi la nivelul intermediarilor financiari sau al întreprinderilor eligibile, astfel încât să se obţină o rată totală de participare privată care să atingă următoarele praguri minime:(i) 10% din finanţarea de risc acordată întreprinderilor eligibile anterior realizării primei vânzări comerciale pe orice piaţă;(ii) 40% din finanţarea de risc acordată întreprinderilor eligibile care funcţionează, pe orice piaţă, de mai puţin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;(iii) 60% din finanţarea de risc pentru investiţii acordată întreprinderilor eligibile care necesită o investiţie iniţială de finanţare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piaţă de produs sau pe o nouă piaţă geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;f) Măsura îndeplineşte următoarele condiţii:(i) este pusă în aplicare prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari financiari;(ii) intermediarii financiari, precum şi investitorii sau administratorii de fonduri sunt selectaţi prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, care este efectuată în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cu legislaţia naţională aplicabilă şi care urmăreşte stabilirea unor mecanisme adecvate de partajare a riscurilor şi a recompenselor prin care se va prefera participarea asimetrică la profit în locul protecţiei împotriva evoluţiei negative;(iii) în cazul în care pierderile sunt împărţite asimetric între investitorii publici şi cei privaţi, prima pierdere asumată de către investitorul public este plafonată la 25% din totalul investiţiei efectuate;g) măsurile de finanţare de risc asigură faptul că deciziile de finanţare sunt motivate de obţinerea unui profit. Se consideră că acest lucru se întâmplă în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:(i) intermediarii financiari sunt stabiliţi în conformitate cu legislaţia aplicabilă;(ii) se realizează un proces de diligenţă care să asigure o strategie de investiţii solidă din punct de vedere comercial în scopul punerii în aplicare a măsurii de finanţare de risc, ceea ce include o politică adecvată de diversificare a riscurilor vizând asigurarea viabilităţii economice şi a unui nivel eficient în ceea ce priveşte dimensiunea şi domeniul de aplicare teritorială al portofoliului relevant de investiţii;(iii) finanţarea de risc furnizată întreprinderilor eligibile are la bază un plan de afaceri viabil, care cuprinde detalii despre produs, vânzări şi dezvoltarea profitabilităţii şi care stabileşte viabilitatea financiară ex ante;(iv) există o strategie de ieşire clară şi realistă pentru fiecare investiţie de capital şi de cvasicapital.h)
  intermediarii financiari sunt gestionaţi pe o bază comercială. Se consideră că această cerinţă este îndeplinită în cazul în care intermediarul financiar şi, în funcţie de tipul de  măsură de finanţare de risc, administratorul fondului îndeplinesc următoarele condiţii:(i) sunt obligaţi prin lege sau prin contract să acţioneze cu diligenţa unui administrator profesionist şi de bună-credinţă, evitând conflictele de interese; se aplică cele mai bune practici şi supravegherea normativă;(ii) remuneraţia lor este conformă cu practicile de pe piaţă. Se consideră că această cerinţă este respectată în cazul în care administratorul sau intermediarul financiar este selectat printr-o procedură de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, bazată pe criterii obiective legate de experienţă, cunoştinţe de specialitate şi capacitate operaţională şi financiară;(iii) primesc o remuneraţie în funcţie de performanţă sau îşi asumă o parte din riscurile de investiţii prin coinvestirea de resurse proprii, astfel încât să se asigure că interesele lor sunt în permanenţă aliniate cu interesele investitorului public;(iv) stabilesc o strategie de investiţii, criteriile şi calendarul propus pentru derularea investiţiilor;(v) investitorilor li se permite să fie reprezentaţi în organismele de guvernanţă ale fondului de investiţii, cum ar fi consiliul de supraveghere sau comitetul consultativ;
  i) ajutoarele de stat acordate prin acest compartiment nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în prezenta schemă.
  Capitolul VI Beneficiarii ajutorului de stat şi de minimis şi condiţiile de eligibilitateArticolul 8Beneficiarii ambelor tipuri de ajutoare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) nu este o întreprindere în dificultate; b) nu este o întreprindere cotată la o bursă de valori;c) activitatea finanţată se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă stabilite prin „Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020“, adică este corespunzătoare cel puţin unuia dintre sectoarele industriale cu potenţial de specializare inteligentă enumerate în tabelul 2 al „Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020“, aşa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă;
  d) cel puţin unul dintre următoarele criterii este îndeplinit:– beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puţin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenţie, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc.) şi suportul financiar este direcţionat înspre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi drept tehnologic; sau– beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituţie UE sau de un organism competent la nivel UE/naţional/regional şi suportul financiar este direcţionat înspre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi premiu; sau– beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiţiei de la art. 2 pct. 80 din Regulamentul general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie: (a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv şi care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială; fie (b) ale cărei costuri aferente activităţii de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau – beneficiarul intenţionează să utilizeze finanţarea în scopul inovării, aşa cum este aceasta definită în „Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea şi interpretarea datelor privind inovarea“, ediţia a 3-a, cap. 3. Îndeplinirea acestei obligaţii va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor şi declaraţiilor beneficiarului la momentul primirii finanţării.
  Capitolul VII Durata şi bugetul schemeiArticolul 9Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilităţii Regulamentului de minimis şi a Regulamentului de exceptare în bloc, respectiv 31 decembrie 2020. Conform art. 58 alin. (4) din Regulamentul de exceptare în bloc, exceptarea ajutoarelor de finanţare de risc acordate în cadrul schemei expiră la sfârşitul perioadei prevăzute în acordul de finanţare (estimativ, după 2027), cu condiţia ca angajarea fondurilor publice în fondul de investiţii în societăţi necotate care beneficiază de sprijin să fi avut loc, pe baza respectivului acord, în termen de 6 luni de la sfârşitul perioadei de valabilitate a Regulamentului de exceptare în bloc şi ca toate celelalte condiţii de exceptare să continue să fie îndeplinite.Articolul 10Bugetul schemei este de 40 milioane euro, din care 33.736.434,11 euro de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 6.263.565,89 euro de la bugetul de stat. Repartizarea anuală, orientativă, pe tipuri de ajutoare, a bugetului schemei este următoarea:
  Anul201820192020Total
  Ajutoare de minimis (milioane euro)1348
  Ajutoare de stat (milioane euro)5101732
  Articolul 11Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 50, din care 10 pe componenta de ajutor de stat .
  Capitolul VIII Modalitatea de implementare a schemeiArticolul 12Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Competitivitate (AMPOC), este furnizorul ajutorului de stat şi al ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii, conform Acordului de finanţare. Sub-administratorii schemei sunt intermediarii financiari selectaţi prin apelul pentru expresii de interes.Articolul 13Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai schemei, au următoarele atribuţii: a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanţare;b) verifică respectarea regulilor de cumul a ajutoarelor de stat şi de minimis pentru întreprinderile eligibile;c)
  informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de stat sau de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de exceptare în bloc şi ale Regulamentului de minimis, după caz;
  d) înregistrează actele de acordare a finanţării de risc şi plăţile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016;e) recuperează ajutoarele de stat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
  Capitolul IX Reguli privind cumulul ajutoarelorArticolul 14Regulile generale de cumul sunt următoarele:a) ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro;b) ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în Regulamentul de exceptare în bloc.Articolul 15Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menţionează informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis sau de stat primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea documentaţiei de acordare a finanţării, respectiv încheierea contractului de finanţare.Articolul 16Înainte de acordarea ajutorului de minimis sau de stat în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, şi dacă regulile de cumul sunt respectate.
  Capitolul X Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportareaArticolul 17(1) Prezenta schemă se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro(2) În conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.Articolul 18Informaţiile legate de contractele de finanţare cu beneficiarii, plăţile, obligaţiile de recuperare/rambursare, precum şi recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiţii, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligaţii.
  Articolul 19MDRAPFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis şi de stat acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.Articolul 20(1) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAPFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis. (2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis sau de stat primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.Articolul 21(1) MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAPFE, prin AMPOC, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.(3) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.Articolul 22În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă.Articolul 23MDRAPFE va transmite, prin intermediul sistemului de notificare electronică al Comisiei, rezumatul informaţiilor despre schema de ajutor de stat exceptată în temeiul Regulamentului de exceptare în bloc, în formatul standard prevăzut la anexa II la acest regulament (art. 11 din Regulamentul de exceptare în bloc). Articolul 24MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 25Furnizorul de ajutor va asigura publicarea pe site-ul www.fonduri-ue.ro a informaţiilor conform art. 9 alin (1) lit. c) coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor de stat individual acordat în cadrul schemei care depăşeşte valoarea de 500.000 euro.
  Capitolul XI Recuperarea ajutorului de stat şi a ajutorului de minimis
  Articolul 26(1) Recuperarea ajutorului de stat şi a ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Sumele care trebuie recuperate includ şi o dobândă, calculată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de stat sau de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.
  Anexa nr. 1la schemă
  Lista sectoarelor şi activităţilor eligibile (coduri CAEN)
  10Industria alimentară
  11Industria băuturilor
  13Fabricarea produselor textile
  14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
  16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
  17
  Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
  18Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
  20.12Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
  20.14Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  20.15Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
  20.16Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  20.52Fabricarea cleiurilor
  20.53Fabricarea uleiurilor esenţiale
  20.59Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  21Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
  22.29Fabricarea altor produse din material plastic
  23.49Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  23.51Fabricarea cimentului
  24.10Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
  25.21Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
  25.29 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
  25.30Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
  25.5Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  25.61Tratarea şi acoperirea metalelor
  25.99Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  26
  Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
  27Fabricarea echipamentelor electrice
  28.11Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
  28.29Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
  28.99Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
  29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
  31Fabricarea de mobilă
  33Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
  36Captarea, tratarea şi distribuţia apei
  37Colectarea şi epurarea apelor uzate
  38
  Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
  39Activităţi şi servicii de decontaminare
  46.77Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
  47.4Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate
  47.6Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
  47.91Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  52.22Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
  55Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
  58.1Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
  58.2Activităţi de editare a produselor software
  59
  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
  60Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
  61Telecomunicaţii
  62Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
  63Activităţi de servicii informatice
  71Activităţi de arhitectura şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
  72.11Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  72.19Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  73Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
  74.1Activităţi de design specializat
  74.2
  Activităţi fotografice
  74.90Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. - securitate, mediu
  79Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
  81.22Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje
  86Activităţi referitoare la sănătatea umană
  87.1Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
  87.2Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
  90Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
  93.1Activităţi sportive
  95.1Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
  Anexa nr. 2la schemăDeclaraţie de eligibilitate pe propria răspundere Subsemnatul(a), …..., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria …. nr. …., eliberat(ă) de …...... la data de …........, cu domiciliul în localitatea …........., str. …. nr. …… bl. ……, sc. ….., ap. ……., sectorul/judeţul …......., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ….., declar pe propria răspundere următoarele: Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă. DA []NU []De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă. DA []NU []Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:
  Nr.
  crt.
  Beneficiarul ajutorului de minimis sau de stat (pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)Tip ajutor (minimis/ajutor de stat)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul de ajutorProgramul prin care s-a beneficiat de finanţareCuantumul ajutorului acordat (euro)
  DenumireC.U.I.
  1
  2
  3
  Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele şi prenumele ......................................Funcţia ........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului
  Data semnării …….
  -----