Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PLAN NAȚIONAL din 20 noiembrie 2017de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018


  Aprobat prin Ordinul nr. 1.430/1.063/220/2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 februarie 2018.
  I. Introducere Instalaţiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătăţii umane şi a mediului, în principal din cauza substanţelor poluante emise în aer. Ca o consecinţă a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:– 
  implementarea şi eficacitatea legislaţiei specifice emisiilor industriale şi a recomandărilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile;
  – modul de respectare a cerinţelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici;– modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului, precum şi în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calităţii aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici până în 2020 şi după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999^1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiţii mai restrictive şi ţinte mai ambiţioase în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi în mediu şi în cazul particular al instalaţiilor de ardere pentru cei trei poluanţi reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi.
  ^1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO_2, 45% pentru NOx şi respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) şi va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.
  Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalaţiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabileşte în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalaţii.Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru a permite operatorilor instalaţiilor de ardere existente să adapteze aceste instalaţii din punctul de vedere tehnic noilor cerinţe prevăzute de Directiva 2010/75/UE, respectiv pentru a implementa măsuri necesare respectării valorilor-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 din lege prevede că, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalaţiile pot fi exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie, cu condiţia implementării măsurilor tehnice necesare conformării cu aceste valori, în cadrul unui plan naţional de tranziţie.Prezentul plan naţional de tranziţie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2012/115/UE din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale.Scopul prezentului plan naţional de tranziţie este acela de a permite ca, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalaţiile de ardere cu putere termică nominală egală cu, sau mai mare de 50 MWt, cărora li s-a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003, să fie adaptate din punct de vedere tehnic cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, prin implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, astfel încât să respecte valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 a legii menţionate.Obiectivele generale ale prezentului plan naţional de tranziţie sunt:– asigurarea conformării instalaţiilor incluse în prezentul plan naţional de tranziţie cu valorile-limită de emisie stabilite în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare (anexa V la Directiva 2010/75/UE), începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor necesare în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020;
  – asigurarea unei descreşteri lineare, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, a plafoanelor naţionale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile de ardere care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare;– asigurarea mecanismului de monitorizare şi raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor şi a măsurilor propuse.
  II. Conţinutul planului naţional de tranziţie 1. Lista instalaţiilor de ardere incluse în plan Planul naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, include acele instalaţii eligibile în raport cu prevederile art. 32 din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Decizia 2012/115/UE, pentru care operatorii au depus solicitările şi documentaţiile necesare până la termenul prevăzut în lege.Lista instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie este prezentată în anexa nr. 1, iar o listă detaliată cu toate informaţiile relevante privind caracteristicile lor operaţionale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE este prezentată în anexa nr. 5, tabelul A.1 la prezentul plan naţional de tranziţie.2. Contribuţiile fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019 Contribuţiile fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019 au fost calculate în conformitate cu metodele stabilite la pct. 3.1 din anexa la Decizia 2012/115/UE^2.
  ^2 Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale
  Valorile-limită de emisie relevante pentru calcularea contribuţiilor fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru 2016 şi respectiv 2019 au fost stabilite în baza informaţiilor de la pct. 3.2 şi respectiv pct. 3.3 din anexa la Decizia 2012/115/UE.Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante şi contribuţiile calculate ale fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru 2016 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE. În coloana „observaţii“ din tabelul B.1 sunt prezentate informaţii suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv.– dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menţionate în notele la tabelele C.1 şi C.2 din apendicele C al anexei la Decizia 2012/115/UE;– dacă instalaţiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinaţie de mai multe tipuri de instalaţii.Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante şi contribuţiile calculate ale fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anul 2019 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.În coloana „observaţii“ din tabelul B.2 au fost furnizate informaţii suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv:– dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menţionate în notele la tabelele D.1 şi D.2 din apendicele D al anexei la Decizia 2012/115/UE;– dacă instalaţiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinaţie de mai multe tipuri de instalaţii.Contribuţiile la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019, calculate pentru fiecare instalaţie de ardere, sunt prezentate în anexele nr. 2 şi 3, iar în anexa nr. 5 tabelele B.1 şi B.2 sunt prezentate în detaliu pentru fiecare tip de combustibil utilizat împreună cu valorile-limită de emisie aferente.
  3. Plafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de plan pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020; detalii privind calcularea plafoanelor de emisiiPlafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020 sunt prezentate în anexa nr. 4, iar în anexa nr. 5 tabelul B.3 este prezentat în detaliu modul de calcul al plafoanelor de emisii.Calcularea plafoanelor de emisii a fost realizată conform metodelor stabilite la pct. 3.4 din anexa la Decizia 2012/115/UE, iar pentru prezentarea sistematizată a acestora fost utilizat modelul prezentat în tabelul B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.4. Lista măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalaţiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioareLista măsurilor propuse de operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie pentru asigurarea respectării, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este prezentată în anexa nr. 6 la prezentul plan naţional de tranziţie.5. Monitorizarea şi raportarea implementării prezentului plan naţional de tranziţieÎn scopul respectării prevederilor art. 6 din Decizia 2012/115/UE sunt stabilite în continuare obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere şi obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului.5.1. Obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de arderea) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia respectării prevederilor prezentului plan naţional de tranziţie şi ale legislaţiei în vigoare privind emisiile industriale.b) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a monitoriza emisiile de oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi, pentru fiecare instalaţie de ardere, în conformitate cu prevederile părţii a 3-a din anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare.c)
  Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a elabora şi transmite trimestrial agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află amplasate instalaţiile de ardere un raport conţinând stadiul realizării măsurilor din prezentul plan naţional de tranziţie, precum şi emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, pentru fiecare instalaţie de ardere.
  d) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a elabora şi transmite anual agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere un raport conţinând pentru fiecare instalaţie de ardere următoarele date şi informaţii:– puterea termică instalată totală (MW) a instalaţiei de ardere;– tipul de instalaţie de ardere: cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);– data punerii în funcţiune a instalaţiei de ardere;– totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi (ca total al particulelor în suspensie);– numărul de ore de funcţionare a instalaţiei de ardere;– consumul de energie anual total (TJ/an), calculat în funcţie de cantitatea de combustibil utilizat şi de valoarea calorică netă, defalcat pe următoarele categorii de combustibili: huilă, lignit, biomasă, turbă, alţi combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica).
  e) Operatorii instalaţiilor de ardere sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere intenţia de realizare a unor schimbări justificate în exploatarea instalaţiilor, care pot afecta prezentul plan naţional de tranziţie, precum şi, după caz, stadiul realizării acestora.
  5.2. Obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediuluia) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, împreună cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, verifică pe amplasamentul instalaţiilor de ardere din raza lor de competenţă veridicitatea datelor şi informaţiilor transmise de operatorii instalaţiilor de ardere în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1 lit. c) şi d), asigurarea monitorizării continue a emisiilor poluanţilor prevăzuţi în anexa nr. 5 din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi veridicitatea informaţiilor transmise conform pct. 5.1 lit. e).În situaţia constatării de neconcordanţe între datele şi informaţiile raportate de operatorii instalaţiilor de ardere în conformitate cu pct. 5.1 lit. c), d) şi e) şi situaţia de pe amplasament, precum şi în situaţia constatării nerespectării prevederilor de la pct. 5.1 lit. b) şi/sau în cazul încălcării prevederilor Planului naţional de tranziţie şi/sau ale autorizaţiilor integrate de mediu, comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu aplică sancţiunile şi dispun măsurile adecvate prevăzute de legislaţia în domeniu.b) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului evaluează şi, acolo unde este cazul, actualizează autorizaţiile integrate de mediu în baza cărora funcţionează instalaţiile de ardere, în conformitate cu prevederile prezentului plan naţional de tranziţie şi cu prevederile legislaţiei în vigoare privind emisiile industriale.c) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a), centralizează, analizează şi validează rapoartele transmise de operatorii instalaţiilor de ardere conform pct. 5.1 lit. c) şi întocmesc rapoarte trimestriale pe care le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.d)
  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează şi analizează rapoartele trimestriale ale agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, prevăzute la lit. c), şi elaborează semestrial rapoarte privind evoluţia implementării Planului naţional de tranziţie pe care le transmite Ministerului Mediului.
  e) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului centralizează datele şi informaţiile din rapoartele transmise de operatorii instalaţiilor de ardere conform prevederilor pct. 5.1 lit. d) şi, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a) şi prealabila validare, le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.f) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile de la pct. e), elaborează şi transmite anual Ministerului Mediului un inventar naţional al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi al consumului de energie, în formatul de raportare solicitat de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare;g) Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, inventarul naţional al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi al consumului de energie la care se face referire la lit. f).
  6. Modificări ulterioare aduse Planului naţional de tranziţieÎn scopul respectării prevederilor art. 32 alin. (17) din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4 din anexa la Decizia 2012/115/UE sunt stabilite obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere şi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului.6.1. Obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de arderea) Operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului cu privire la instalaţiile care au încetat definitiv să funcţioneze sau a căror putere termică nominală totală a fost redusă la mai puţin de 50 MW.b) Operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului cu privire la instalaţiile de ardere care au început să coincinereze deşeuri după data de 31 decembrie 2015 şi care, prin urmare, intră sub incidenţa prevederilor cap. IV din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare.6.2. Obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediuluia) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului împreună cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu verifică pe amplasamentul instalaţiilor de ardere din raza lor de competenţă veridicitatea informaţiilor transmise de operatorii instalaţiilor de ardere, în conformitate cu prevederile de la pct. 6.1, şi comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului rezultatele verificărilor efectuate, precum şi măsurile impuse şi sancţiunile aplicate conform prevederilor legislaţiei în domeniu, în cazul constatării de neconcordanţe între informaţiile raportate de operatori şi situaţia de pe amplasament.b) Ministerul Mediului informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări ulterioare ale prezentului plan naţional de tranziţie.Instalaţiile de ardere la care face referire pct. 6.1 sunt excluse din prezentul plan naţional de tranziţie, iar contribuţiile acestor instalaţii la plafoanele naţionale de emisii sunt scăzute din plafoanele de emisie naţionale, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune acceptată a prezentului plan naţional de tranziţie sau, în cazul în care un astfel de plan nu a fost acceptat, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune a prezentului plan naţional de tranziţie prezentat Comisiei Europene.
  Anexa nr. 1Lista instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie
  Nr. crt.Denumirea instalaţiei incluse în Planul naţional de tranziţiePutere termică nominală totală la 31.12.2010(MW)Poluanţi care fac obiectul TNP
  SO_2NO_XPulberi
  1S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1)282-
  -
  2CET Iaşi 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 2)566--
  3S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3)464--
  4S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4)610
  -
  5S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 2586--
  6S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 3879--
  7Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 1 + 4)403
  --
  8Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 5)433--
  9S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Işalniţa)1892--
  10S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova S.E Craiova - Craiova nr. 1)946
  --
  11S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)1756--
  12S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)1578--
  13
  S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1586--
  14S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2586
  15S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3293
  16S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)1056
  17S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)1056
  18TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)523 (operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalaţia prin cesionare din anul 2016 va menţine în funcţiune doar cazanul C1 de 127 MWt)--
  19SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 1)277--
  20SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 4)277--
  21SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 5)1108--
  22
  S.C. ELCEN Bucureşti CET Progresul nr. 11148--
  23S.C. ELCEN Bucureşti CET Sud nr. 11148--
  24S.C. COLTERM S.A. nr. 158.1--
  25S.C. COLTERM S.A. nr. 258.1
  --
  26S.C. COLTERM S.A. nr. 3116.3--
  27S.C. COLTERM S.A. nr. 4116.3--
  28S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)278.4-
  -
  29S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman135--
  30S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1327--
  31S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (fost S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)132--
  32
  S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI74.25--
  Anexa nr. 2Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016
  Nr. crt.Denumirea instalaţieiContribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016 (tone pe an)
  SO_2NOxPulberi
  1S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1)-2267.59-
  2CET Iaşi 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 2)-2008.00-
  3S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3)-36.30-
  4S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4)
  1156.52578.26-
  5S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 2-334.00-
  6S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 3-438.00-
  7Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 1 + 4)-359.00-
  8
  Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 5)-385.00-
  9S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Işalniţa)-2435.82-
  10S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova S.E Craiova - Craiova nr. 1)-1594.67-
  11S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)-3154.15-
  12S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)-2739.85-
  13S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1-6.12-
  14S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 21743.57932.66218.42
  15
  S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 32607.271307.28210.54
  16S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)1795.091001.27224.74
  17S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)2062.291163.25258.24
  18TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)-194.77-
  19SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 1)-236.25-
  20SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 4)-421.99-
  21SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 5)-792.39-
  22S.C. ELCEN Bucureşti CET Progresul nr. 1
  -745.00-
  23S.C. ELCEN Bucureşti CET Sud nr. 1-1007.00-
  24S.C. COLTERM S.A. nr. 1-8.00-
  25S.C. COLTERM S.A. nr. 2-16.20-
  26S.C. COLTERM S.A. nr. 3
  -55.60-
  27S.C. COLTERM S.A. nr. 4-109.10-
  28S.C. AMURCO S.R.L. (ex. SOFERT S.A.)-295.94-
  29S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman-63.62-
  30S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1
  -634.83-
  31S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)-8.84-
  32S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI-78.06-
  PLAFOANE DE EMISII PENTRU ANUL 20169364.7425408.81911.94
  Anexa nr. 3Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019
  Nr. crt.Denumirea instalaţieiContribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019 (tone pe an)
  SO_2NOxPulberi
  1S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1)-811.72-
  2CET Iaşi 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A.
  CET Iaşi 1 - IMA nr. 2)
  -879.13-
  3S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3)-12.10-
  4S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4)578.26578.26-
  5S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 2-199.00-
  6S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 3-219.00-
  7Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 1 + 4)-120.00-
  8Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 5)-128.00-
  9S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa
  (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Işalniţa)
  -2336.50-
  10S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Craiova - Craiova nr. 1)-1550.52-
  11S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)-3128.00-
  12S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)-
  2696.85-
  13S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1-3.06-
  14S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2878.27896.2988.26
  15S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3532.47437.2353.48
  16S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2
  (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)
  907.40943.8091.59
  17S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)1043.591089.25105.43
  18TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)-97.39-
  19SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 1)
  -78.75-
  20SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 4)-140.66-
  21SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 5)-396.20-
  22S.C. ELCEN Bucureşti CET Progresul nr. 1-372.00-
  23S.C. ELCEN Bucureşti CET Sud nr. 1-503.00-
  24S.C. COLTERM S.A. nr. 1-2.70-
  25S.C. COLTERM S.A. nr. 2-5.40-
  26S.C. COLTERM S.A. nr. 3-19.20-
  27S.C. COLTERM S.A. nr. 4-38.80-
  28S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)-98.65-
  29S.C. AGRANA ROMANIA S.A. Buzău Sucursala Roman-21.20-
  30S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1-211.61-
  31S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)-2.95-
  32S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI-45.37-
   PLAFOANE DE EMISII PENTRU ANUL 20193959.9918062.59338.76
  Anexa nr. 4PLAFOANELE NAŢIONALE DE EMISII pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şipentru primul semestru al anului 2020, calculate conform pct. 3.4 şi sistematizateconform tabelului B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE(tone/an)
  20162017201820192020 (1 ianuarie-30 iunie)
  SO_29364.747556.495748.243939.991969.99
  NOx25408.81
  22960.0720511.3318062.599031.29
  Pulberi911.94720.88529.82338.76169.38
  Anexa nr. 5Lista instituţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie şi informaţiile relevanteprivind caracteristicile lor operaţionale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UETabel A1
           B               C              D          E       F     G          H           I                             J                             K          L           M     
  Nr. crt.     
                     
   
       Denumire         instalaţiei                     
       
  Amplasamentul   instalaţiei     (adresa)                
             
  Data  la carecerereaprivind prima autori- zaţie pentru insta-
  laţie a fost înain- tată  şi dataprimei puneri în funcţiune a aces- teia        
    Sau    data la care a fost acor- dată  prima autori-zaţie  pentru insta- laţie            
     
  Orice  majorare cu cel puţin  50 MW a puterii termice nominaletotale a insta- laţiei   de    ardere, care a avut locîntre 27noiem- 
  brie   2002 şi 31 decem  brie  2010   (majo-  rare   totală în MW)
   Puteretermi- că   nomi- nală totală  la  31.12. 2010 (MW)
                 
   Numă- rul  anual de ore
  de   func- ţiona- re   (media 2001-2010)              
   
   Poluant(poluanţi) [SO(2), NO(x) şi pulberi] pentru care instalaţia în cauză nu faceobiectul Planului   naţional de       tranziţie       A se  indica dacă  insta- laţia este o turbinăcu gaze
  sau un motor cu gaze              
     
      Cantitate anuală de combustibil utilizat                    (media 2001-2010)                                       TJ/an                             
     Debit mediu anual al    gazelor     reziduale   (media 2001    -2010)      Nmc/an                        Cantitatea anuală de sulf în  combusti-    bili  
    solizi  indigeni utilizaţi care a     fost    introdusă    în     instalaţiade ardere (media   2001-2010)  (tone     pe an)        
  Factor(i)  
    de con-       versie      utilizat   (utilizaţi)   în cazul     în care       debitul      gazelor     reziduale    a fost       calculat   pornind de  la aportul  de combus-  tibil (per    tip de     combusti-       bil)       (NmcGJ)     
       
   SO(2)             
   NO(x)              Pul- beri   
            
  cărbu- ne   sărac în   gaze       
       
    lignit              
    bio- masă              alţi  combus-tibili solizi            combus- tibili  lichizi        
       
  combusti-   bili    gazoşi               
    1       S.C. Veolia       Energie S.A. Iaşi CET Iaşi 1 - IMA  nr. 1 (ex. Dalkia Termo Iaşi S.A.   CET Iaşi 1 - IMA  nr. 1)            Iaşi, Calea    Chişinăului    nr. 25         judeţul Iaşi     
   
          1966        Nu este cazul      
    
    282        4595         X     
     
           X          nu     
      
    0             0           0    
       
     0           3581,5        21122,58      combustibil  lichid       1117246460   combustibili gazoşi       5882755600    Nu este   cazul          
  Nu este      cazul             
    2      CET Iaşi 1 - IMA  nr. 2 (ex. Dalkia Termo Iaşi S.A.   CET Iaşi 1 - IMA  nr. 2)             Iaşi, Calea   
  Chişinăului    nr. 25,        judeţul Iaşi     
         1976       Nu este cazul    
     
    566       2694        X      
   
          X         nu          0  
       
      0          0           0     
     
    8005,6        18116,1     combustibil  lichid       2497285120   combustibili gazoşi      
  5045434980  
  Nu este   cazul         Nu este      cazul            
    3       S.C. Veolia       Energie S.A. Iaşi CET Iaşi 1 - IMA  nr. 3 (ex. Dalkia Termo Iaşi S.A.   CET Iaşi 1 - IMA  nr. 3)            Iaşi, Calea    Chişinăului    nr. 25         judeţul Iaşi            
   
  1971        Nu este cazul          464     
    
    316         X            
     
    X          nu           0     
      
      0           0            0    
       
    802,35          526,04      combustibil 
  lichid       250287400    combustibili gazoşi       121012600     
  Nu este   cazul          Nu este      cazul             
    4       S.C. Veolia       Energie S.A. Iaşi CET Iaşi 2 - IMA  nr. 4 (ex. Dalkia Termo Iaşi S.A.   CET Iaşi 2 - IMA  nr. 4)            comuna Holboca,şos. Iaşi-     Ungheni km 13  judeţul Iaşi              1987        Nu este cazul      
    
    610        2332           
     
           X          nu     
      
    0             0           0    
       
    36316         350,2             0 
        
  huilă        2891308000   combustibili lichizi      110562000      Nu este   cazul          
  Nu este      cazul             
    5       S.C. Electro-     centrale Galaţi   nr. 2                
   
  Galaţi, şos.   Smârdan nr. 3, judeţul Galaţi             1972        Nu este cazul          586       Nu    este  cazul  
     
    X                 X    
      
    nu           0             0    
       
    0            0             485
        
  gaz       natural   3804      gaz de    furnal    506        combustibil  lichid       154471131    gaz natural  1355750560   gaz de furnal317280600   
  Nu este   cazul          combustibil  lichid       318.49       gaz natural  356.401      gaz de furnal627.04      
    6      
   
  S.C. Electro-     centrale Galaţi   nr. 2                 Galaţi, şos.   Smârdan nr. 3, judeţul Galaţi          
    
  1978        Nu este cazul          879       Nu    este  cazul       X           
      
    X          nu           0    
       
      0           0            0  
        
     1046       gaz       natural   6152      gaz de    furnal    453        
  combustibil  lichid       333209166    gaz natural  2192237376   gaz de furnal283716300    Nu este   cazul          combustibil  lichid       318          gaz natural  356          gaz de furnal
  626.31      
    7       Societatea        Electrocentrale   Constanţa CT Palasnr. 1+4 (ex. S.C. ELCEN Bucureşti   S.E. Palas nr.1+4) Constanţa, bd. Aurel Vlaicu   nr. 123        judeţul        Constanţa     
    
          1996        Nu este cazul     
     
    403        4140         X                 X          nu    
       
    0             0,00        0,00
        
     0           846,00      
     2373,31      combustibil  lichid       318618860    combustibili gazoşi       877072810     Nu este   cazul         
   
  combustibil  lichid       376,62       combustibili gazoşi       369,56        
    8       Societatea        Electrocentrale   Constanţa CT Palasnr. 5 (ex. S.C.   ELCEN Bucureşti  
  S.E. Palas nr. 5)  
  Constanţa, bd. Aurel Vlaicu   nr. 123        judeţul        Constanţa                1996     
     
  Nu este cazul          433        6565   
      
    X                 X          nu           0             0,00
        
    0,00         0         
  1145,50         2310,83      combustibil  lichid       428788471    combustibili gazoşi       853981722   
   
  Nu este   cazul          combustibil  lichid       374,32       combustibili gazoşi       369,56        
    9     
    
  S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Craiova - Işalniţa (ex.   S.C. Complexul    Energetic Craiova S.E. Işalniţa     comuna Işalniţastr. Mihai     Viteazu nr. 101judeţul Dolj          
     
  1967        Nu este cazul         1892   
      
  6062 5980        X          
       
    X          nu           0            26382        0         
     0             0              3123      
   
  lignit       11185968000  combustibili gazoşi       993114000      Nu este   cazul          Nu este      cazul           
    
  10        S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Craiova - Craiova nr.1(ex.S.C. Complexul    Energetic Craiova S.E. Craiova -    Craiova nr. 1)    Craiova, str.  Bariera Vâlcii,
  nr. 195        judeţul Dolj       
           2001       
    
  Nu este cazul           946         5619 5777
        
    X               
    
    X           nu            0             17781         0        
    
     0              50              1276  
        
  lignit       7539144000   combustibil  lichid       14250000     combustibil  gazos        405768000    Nu este   cazul         
    
  Nu este      cazul              
  11        S.C. Complexul    Energetic Oltenia
  S.A. S.E. Rovinarinr. 1 (ex.        S.C. Complexul    Energetic Rovinarinr. 1)             
  Rovinari, Str. Energetici-    anului nr. 25, judeţul Gorj             
    
  1977         Nu este cazul          1756  
        
  7218 7246         X       
    
            X           nu            0          36574,35     
    
    0             0             17,6  
        
      786,49       lignit       15510132176  combustibil  lichid       5054858      combustibil 
  gazos        250580407   
  Nu este   cazul           Nu este      cazul              
  12  
        
  S.C. Complexul    Energetic Oltenia S.A. S.E. Turceni nr. 2 (ex.        S.C. Complexul    Energetic Turceni nr. 2)             Turceni, Str.  Uzinei nr. 1,  judeţul Gorj      
    
           1989         Nu este cazul  
        
  1578         5150 7383     
    
    X                   X           nu            0        
    
  31323,45         0             0    
        
      84            1164,58     
    
  lignit       13281142800  combustibil  lichid       23942850     combustibil  gazos        370336440    Nu este   cazul           Nu este      cazul       
        
  13    S.C. C.E.T. GovoraS.A. nr. 1          Râmnicu Vâlcea,Str. Indus-    triilor nr. 1, judeţul Vâlcea   
    
  1977     Nu este cazul       586      483      X   
    
        X       nu        0          0    
    
    0         0         19,75       103,70   (Păcură)     7584000      (GN)         30591500     Nu este   cazul       (GN) 295     păcură 384     
  14        S.C. C.E.T. GovoraS.A. nr. 2       
        
  Râmnicu Vâlcea,Str. Indus-    triilor nr. 1, judeţul Vâlcea           
    
  1987         Nu este cazul           586  
        
  8760              
    
                    nu    
        
    0          10118,86     
    
  44.05          0             67,92 
        
     1014,59       (Lignit)     4300517597   (Biomasă)    12415500     (Păcură)     26082198     (GN)         299303720    Nu este   cazul           (Lignit) 425 (Biomasă) 281(Păcură) 384 (GN) 295         
  15  
        
  S.C. C.E.T. GovoraS.A. nr. 3              Râmnicu Vâlcea,Str. Indus-    triilor nr. 1, judeţul Vâlcea   
    
           1992         Nu este cazul  
        
    293         5609      
    
                    
        
    nu            0        
    
  4912,63        15.33          0    
        
     45,17           514,85       (Lignit)     2087869728   (Biomasă)    4277070      (Păcură)     17345160     (GN)         151879905    Nu este   cazul           (Lignit) 425 (Biomasă) 279
  (Păcură) 384 (GN) 295         
  16          S.C. Complexul    Energetic         Hunedoara S.A. -  Sucursala        
  Electrocentrale   Deva nr. 2 (Ex.   S.C. ELECTRO-     CENTRALE DEVA S.A.nr. 2)             
  comuna Mintia, Str. Şantie-   rului nr. 1,   judeţul        Hunedoara               
        
  1971           Nu este cazul     
        
  1056           6957    
        
                
        
              nu      
        
    0                0              0            huilă  11837.2  
        
     11,9             1575,1    
        
  5001779870   total        huilă        4433860004   combustibil  gazos        563350270    combustibil  lichid       4569600      Nu este   cazul       
        
  (Huilă)      374.57       (Păcură) 384 (GN) 357.66        
  17    
        
  S.C. Complexul    Energetic         Hunedoara S.A. -  Sucursala         Electrocentrale   Deva nr. 3 (Ex.   S.C. ELECTRO-     CENTRALE DEVA S.A.nr. 3)             comuna Mintia, Str. Şantie-   rului nr. 1,   judeţul       
  Hunedoara           
             1980     
        
  Nu este cazul            1056    
        
  7167                                  
        
    nu              0      
        
      0              0      
        
  13567,5             30     
        
     1988,6          5804741151   total        huilă        5081978475  
  combustibil  gazos        711242676    combustibil  lichid       11520000    
  Nu este   cazul             (Huilă)      374.57       (Păcură) 384 (GN) 357.66 
        
  18     TERMOFICARE       ORADEA S.A. nr. 1 (ex. S.C.         ELECTROCENTRALE   ORADEA S.A. nr. 1)Oradea, Şos.   Borşului nr. 23judeţul Bihor   
   
        1971      Nu este cazul       523*)     6217       X             X     
   
    nu         0           0         0      
   
     0           0            3568     973855980       
   
  Nu este   cazul             273         
  19     SNGN ROMGAZ S.A. -SPEE Iernut nr. 1 (ex. S.C. ELCEN   Bucureşti S.E.   
  Mureş Nr. 1)     
  Iernut, Str.   Energeticii    nr. 1          judeţul Mureş         2001      Nu este cazul     
   
    277      2597       X          
   
    X        nu         0           0      
   
    0          0           0          2104,27    787500119,07     Nu este   cazul            374,24       
  20    
   
  SNGN ROMGAZ S.A. -SPEE Iernut nr. 4 (ex. S.C. ELCEN   Bucureşti S.E.    Mureş Nr. 4)      Iernut, Str.   Energeticii    nr. 1          judeţul Mureş         2001     
   
  Nu este cazul        277      4083       X     
   
         X        nu         0      
   
      0         0          0           0      
   
     3774,85    1406619449,37    Nu este   cazul            372,62      
   
  21     SNGN ROMGAZ S.A. -SPEE Iernut nr. 5 (ex. S.C. ELCEN   Bucureşti S.E.    Mureş Nr. 5)      Iernut, Str.   Energeticii    nr. 1          judeţul Mureş       
   
  2001      Nu este cazul       1108      4530       X             X        nu      
   
    0           0         0          0      
   
      0         10624,38    3961970107,54    Nu este   cazul       
   
      372,91       
  22     S.C. ELCEN        Bucureşti         CET Progresu nr. 1  Bucureşti Str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4    
   
        1986      Nu este cazul       1148    
   
  6358       X             X     
   
    nu         0           0         0      
   
     0        2555,96       7384,62    combustibil  lichid       948571745    gaze naturale2775289253   Nu este   cazul        combustibil  lichid       371.12       gaze naturale375.82      
  23     S.C. ELCEN        Bucureşti         CET Sud nr. 1      
   
  Bucureşti Str. Releului nr. 2Bsector 3               1965      Nu este cazul     
   
  1148      5874       X          
   
    X        nu         0           0      
   
    0          0        1959,35      11463.79   
   
  combustibil  lichid       725601830    gaze naturale4308425141   Nu este   cazul        combustibil  lichid       370.29       gaze naturale375.83      
  24    
  S.C. COLTERM S.A. nr. 1               Timişoara,     Piaţa Romanilornr. 11, judeţulTimiş               1962     Nu este cazul     
  58,1      772      X           X       nu        0          0        0         0      
      0              93   combustibil  gazos        26682000      Nu este   cazul       286,9           
  25    S.C. COLTERM S.A. nr. 2               Timişoara,     Piaţa Romanilornr. 11, judeţulTimiş               1968     
  Nu este cazul      58,1     1630      X         
    X       nu        0          0        0      
     0          0             189   combustibil  gazos        54006000      Nu este   cazul       
  286,85          
  26      S.C. COLTERM S.A. nr. 3                 Timişoara,     Piaţa Romanilornr. 11, judeţulTimiş         
    
         1973       Nu este cazul        116,3      1999        X         
      
    X         nu          0      
    
      0          0           0        
      42              581     combustibili gazoşi       166661731    combustibili lichizi      12451829     Nu este   cazul    
      
  286,85       combustibili gazoşi,      296,47       combustibili lichizi     
  27      S.C. COLTERM S.A. nr. 4               
    
  Timişoara,     Piaţa Romanilornr. 11, judeţulTimiş                   1976       
  Nu este cazul        116,3      3884        X   
      
          X         nu          0            0          0        
     0           170             1004     288000650    combustibili
  gazoşi;      combustibili lichizi      50400259    
  Nu este   cazul         286,85       combustibili gazoşi;      296,47       combustibili lichizi     
  28   S.C. AMURGO S.R.L.
  (ex. SOFERT S.A.)  
  Bacău, Str.    Chimiei nr. 1  judeţul Bacău      1999    Nu este cazul     278,4   7200   
    X         X      nu       0         0       0    
   
     0         0           2975      986476591  Nu este   cazul      331,55         
  29
    
  S.C. AGRANA       ROMANIA S.A Buzău Sucursala Roman   Roman, Str.    Energiei nr. 6,judeţul Neamţ      2000    Nu este cazul     135    
  5419     X         X      nu       0         0       0        0         0          673,4      212078561  Nu este   cazul      341,85      
    
  30    S.C. ALUM S.A.    TULCEA nr. 1        Tulcea, Str.   Isaccei nr. 82,judeţul Tulcea       1973   
    
  Nu este cazul      327      8711      X       
    
    X       nu        0          0        0    
    
     0       6046.01      6585.70   gaze naturale2116105367   păcură       2172919430   Nu este   cazul    
    
  gaze naturale321.31       păcură       359.29      
  31      S.C. Lemarco      Cristal SRL (fost S.C. MARR SUGAR   ROMANIA S.R.L.    - Sucursala       Urziceni)         Urziceni,      Şoseaua       
  Urziceni-      Ploieşti km 3, judeţul        Ialomiţa      
         1976       Nu este cazul     
    
    132        500        X               X         nu          0    
      
      0          0           0      
    
      0                91        29453082       
  Nu este   cazul         323,66            
  32     S.C. ROMPETROL    RAFINARE S.A.     RAFINĂRIA VEGA   
  PLOIEŞTI           
  Ploieşti, str. Văleni nr. 146,judeţul Prahova        1979          nu    
    
  74,25     8640       X         
    
    X        nu         0           0     
    
    0          0          202             507    227966766    64529442,40  păcură       163437323.23 gaz natural  Nu este   cazul        319.452      păcură       322.36 gaz   natural       

  *) Operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalaţia prin cesionare din anul 2016 va menţine în funcţiune doar cazanul C1 de 127 MWt.
  Contribuţiile instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie la plafoanele naţionale de emisii pentru anul 2016, sistematizate conform tabelului B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UETabel B1
  A      B      C                D            E                 F                            G                              H                                      I                     J             K
                    Denumirea    instalaţiei 
                  
  Conţi-nutde
  oxigende re-fe-rinţă (%)      
  VLE relevantă pentru SO2           (mg/Nmc)             
         
  Rata de   desulfura-re   rele-vantă(dacăeste ca-  zul)   
  Contribuţia instalaţiei la     plafonul de SO2 pentru anul              2016                       (tone pe an)                      VLE relevanta pentru Nox         (mg/Nmc)                
        
  Contribuţia instalaţiei la plafonul de NOx              pentru anul 2016                               (tone pe an)                           VLE relevanţă pentru            pulberi                  (mg/Nmc)                    Contribuţia instalaţiei la plafonul de pulberi  pentru anul 2016           (tone pe an)             
       
  Observaţii   
  bioma-
   
  pă- cură  gaz natural  hu-ilă  lig-nit   gazde
  furnal
      bioma- pă- cură  gaz natural   huilă   
    
  lig-nit   gazde furnalbioma- pă- cură  gaz natu
  ral  
  hu- ilă   lignit  gazde furnalbio- masă     păcură   
    
  gaz       natural     huilă      lignit  gazde furnalbioma-
   
  pă- cură  gaz natural  hu-ilă  lignit  gazde furnalbio masă  pă-cu- gazna-tu-ralhu-ilă  lignit
    
  gazde furnal    
  1       S.C. Veolia  Energie S.A.
  Iaşi CET Iaşi1-IMA nr. 1  (ex. Dalkia  Termo Iaşi SACET Iaşi 1 - IMA nr. 1)  
  3              
    
                    
        
                
    
                    
        
                
    
                           450        300     
    
  Nu  esteca- zul.              
        
          502,760907     
    
  1764,82668       Nu este cazul.          
        
                
    
                    
        
                
    
                                        
    
                  
  2 
      
  CET Iaşi 1 - IMA nr. 2    (ex. Dalkia  Termo Iaşi   S.A. CET Iaşi1-IMA nr. 2) 3          
    
                    
                      
      
                  
    
                    
  400      200     Nu  esteca- zul.                    998,914048   
    
    1009,087     Nu este cazul.            
                      
      
                  
    
                    
                      
      
  3       S.C. Veolia  Energie S.A. Iaşi CET Iaşi1 - IMA nr. 3(ex. Dalkia  Termo Iaşi SACET Iaşi 1 - IMA nr. 3)  
  3                                        
                      
      
                  
                      
      
                  
  Nu  esteca- zul      300       Nu  esteca- zul.
      
                  
          Nu se mai foloseşte păcură             36,303       Nu este cazul.                
                      
      
                  
                      
      
                  
                      
      
          
  4       
  S.C. Veolia  Energie S.A. Iaşi CET Iaşi2 - IMA nr. 4(ex. Dalkia  Termo Iaşi   S.A. CET Iaşi2 -IMA nr. 4) 6                Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.    
  400                   
      
  Nu   este cazul             
  Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.    1156,523   
      
                  
          Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.
      
  200                
                  Nu este   cazul.          Nu este   cazul.          578,2616       
                      
      
                  
                      
      
                  
                      
      
                  
  5  S.C. Electro-centrale     Galaţi nr. 2 3                     Nu   este cazul          
    
               200     
     200               271       
   
  63                  
    
                    
     
  6  S.C. Electro-centrale     Galaţi nr. 3 3           
   
           Nu   este cazul       
    
                  200                        438    
   
                     
    
                    
        
  7          Societatea   Electro-     centrale    
  Constanţa    S.A. CT Palasnr. 1+4      (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti SE Palas        nr. 1+4)    
  3            
            
            
   
                     
     
                                       
         
               
           
             
                      
    
                    
      
  300               
        
                
          
                               359         
   
                     
     
                   
       
                 
         
               
           
             
                      
    
                                        
        
             
  8  
         
  Societatea   Electro-     centrale     Constanţa    S.A. CT Palasnr. 5        (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti SE Palas nr. 5) 3   
         
               
         
               
         
               
         
               
         
                                   
         
               
         
             300  
         
               
         
               
         
                   385  
         
               
         
                                   
         
               
         
               
         
               
         
               
         
               
         
  9          S.C.         Complexul   
  Energetic    Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa     (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Craiova SE   Işalniţa)   
  6                               
    
                    
      
                  
        
                
          
              
            
            
   
                     
     
                         200              
         
  200            
           
                     2435.82                            
                      
    
                    
      
                  
        
                
          
                                  
   
                     
     
  10           S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Craiova -
  Craiova nr. 1(ex. S.C.    Complexul    Energetic    Craiova SE   Craiova -    Craiova nr.1)
  6             
             
           
     
                   
         
               
             
                               
         
               
             
           
     
                   
         
  400            200
             
           
     
  200                
         
                     1594.67                                                  
     
                   
         
               
             
           
     
                   
         
               
             
           
     
              
  11          S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Rovinari  nr. 1        (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Rovinari     nr. 1)       6   
          
              
            
            
   
                     
     
                   
       
                 
         
               
           
                                 
    
  400           200      
      
             200    
        
                                3154.15                    
          
              
            
            
   
                     
     
                                       
         
               
           
             
             
  12        
    
  S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Turceni   nr. 2        (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Turceni      nr. 2)       6       
      
                  
        
                
          
                                  
   
                     
     
                   
       
                 
         
              400 
           
  200          
             200        
    
                                2739.85                                            
        
                
          
              
            
            
   
                     
     
                   
       
                 
         
  13  S.C. C.E.T.  GOVORA S.A.  nr. 1        3                           
                      
   
  200                       6.12
    
                    
                      
   
           
  14  S.C. C.E.T.  GOVORA S.A.  nr. 2        6   200
    
  400    35      400        
            1743.57                200   400   200     200      2,46        10,4        59,8     860      50
    
    50     5      50     0.62  
  1,3  1,5     215        
  15 
   
  S.C. C.E.T.  GOVORA S.A.  nr. 3        6   200  1700    35     1228
    
                  2607.27                300   450   300  
     600                        1307.28                     50    50     5 
   
     100             210.54               
  16   
          
  S.C.         Complexul    Energetic    Hunedoara SA Sucursala    Electro-     centrale Devanr. 2        (ex. S.C.    ELECTROCEN-  TRALE DEVA   S.A. nr. 2)  6                    
      
  400             35   
          
  400           
                      
      
                          1795.09               
          
              
  400            200       
      
  200                                   
                     1001.27                                     
      
    50              5   
          
  50           
                      
      
            224.74                       
          
  17           
  S.C.         Complexul    Energetic    Hunedoara SA Sucursala    Electro-     centrale Devanr. 3        (ex. S.C.    ELECTROCEN-  TRALE DEVA   S.A. nr. 3)  6                         400   
          
    35           
  400                   
      
                  
          
              2062.29                       
               400       
      
  200            200   
          
                                             1163.25                         
      
                50   
          
     5           
  50                   
      
                        258.24           
          
              
  18      TERMOFICARE  ORADEA S.A.  nr. 1        (ex. S.C.    ELECTROCEN-  TRALE ORADEA S.A. nr. 1)  3      
   
                                         
     
                   
      
                  
       
                 
        
  200             
                                    194,77                       
   
                     
    
                                        
      
                  
       
         
  19       
  SNGN ROMGAZ  S.A. - SPEE  Iernut nr. 1 (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti    SE Mureş     nr. 1)       3            
      
                  
                      
      
                  
                                          
                   300   
      
                  
                              236,25                             
      
                  
                      
      
                  
                                          
  20       SNGN ROMGAZ  S.A. - SPEE  Iernut nr. 4 (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti    SE Mureş     nr. 4)       3    
      
                  
                      
      
                  
                      
      
                  
                           300               
                                      421,99                     
      
                  
                      
      
                  
                      
      
                  
          
  21       SNGN ROMGAZ  S.A. - SPEE  Iernut nr. 5 (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti    SE Mureş     nr. 5)       3                
                      
      
                  
                      
      
                  
                      
      
           200       
                                              792,39                                 
                      
      
                  
                      
      
                  
                  
  22   
  S.C. ELCEN   Bucureşti CETProgresul    nr. 1        3                
                                          
           200           
                     745       
                      
                      
                      
  23  S.C. ELCEN   Bucureşti CETSud nr. 1    3              
   
                                    200     
                    1007       
   
                     
    
                    
     
  24 S.C. COLTERM S.A. nr. 1   3             
   
                     300
   
                     8        
   
                          
  25 S.C. COLTERM S.A. nr. 2   3           
   
                     
   
  300                 16.2      
   
                     
   
        
  26 S.C. COLTERM S.A. nr. 3   3         
   
                     
   
  450  300                5.6         50    
   
                              
  27 S.C. COLTERM S.A. nr. 4   3       
   
                     
   
     450  300              22,70       86.4  
   
                     
   
            
  28   S.C. AMURCO  S.R.L. (ex.  SOFERT S.A.)   3
     
                   
     
                   
     
                       300                
     
          295,94            
     
                   
     
                   
     
              
  29    
  S.C. AGRANA  ROMÂNIA S.A. Buzău        Sucursala    Roman        3               
                      
                                          
        300              
                      63,62    
                      
                      
                      
                      
  30  S.C. ALUM    S.A. TULCEA  nr. 1        3                                  
    
               300     
                  634,83       
   
                     
    
                    
     
  31      S.C. Lemarco Cristal SRL  (ex.S.C. MARRSUGAR ROMÂNIAS.R.L. -     Sucursala    Urziceni)    3   
      
                  
       
                                     
                      
   
                     
    
          300          
     
                   
      
              8,836        
       
                 
        
                                    
   
                     
    
                    
     
         
  32    S.C.         ROMPETROL    RAFINARE S.A.RAFINĂRIA    VEGA PLOIEŞTI
  3                    
                      
                      
                  450     300                   
            29,03         49.03         
                      
                      
                      
                 
  Contribuţiile instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie la plafoanele naţionale de emisii pentru anul 2019, sistematizate conform tabelului B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE
  Tabel B2
  A      B      C                D            E                 F                              G                                  H                                          I                     J             K
        
                 
  Denumirea    instalaţiei                     Conţi-nutde
  oxigende re-fe-rinţă (%)         
  VLE relevantă pentru SO2           (mg/Nmc)          
            
  Rata de   desulfura-re   rele-vantă(dacăeste ca- 
  zul)   
  Contribuţia instalaţiei la       plafonul de SO2 pentru anul                2019                         (tone pe an)                        VLE relevantă pentru NOx             (mg/Nmc)                 
           
  Contribuţia instalaţiei la plafonul de NOx                  pentru anul 2019                                   (tone pe an)                             
    
  VLE relevantă pentru            pulberi                  (mg/Nmc)                    Contribuţia instalaţiei la plafonul de pulberi  pentru anul 2019           (tone pe an)          
          
  Observaţii  
   
  bioma-    pă- cură     gaz natural     hu-ilă     lig-nit      gazde furnal
     
         bioma-    pă- cură 
      
  gaz   natu- ral        huilă        lig-nit
       
  gazde furnal   bioma-    pă-
  cură     
  gaz natural     hu- ilă      
  lignit     gazde furnal   ga-ze de ra-fi-nă-
  rie
  bio- masă        păcură        gaz       natural      
    
  huilă         lignit     ga-ze de ra-fi-nă-riegazde furnal   bioma-    pă- cură 
      
  gaz natural     hu-ilă     lignit
       
  gazde furnal   bio-masă     pă-
  cu-    
  gazna-tu-ral   hu-ilă     
  lignit     gazde furnal         
   
  1       S.C. Veolia  Energie S.A. Iaşi CET Iaşi1-IMA nr. 1  (ex. Dalkia  Termo Iaşi SACET Iaşi 1 - IMA nr. 1)   3   
       
                 
   
                                         
   
                     
       
                 
   
                   200  
       
  100       Nu  esteca- zul.   
   
                     
       
             223,449      
   
      588,27       Nu este cazul.                               
   
                     
       
                 
   
                     
       
                 
   
                     
       
  2     CET Iaşi 1 - IMA nr. 2    (ex. Dalkia  Termo Iaşi   S.A. CET Iaşi1-IMA nr. 2) 3   
     
                                       
       
                 
     
                   
   
         150      100     Nu 
  esteca- zul.  
                 
     
            374,59         504,54    
   
  Nu este cazul.                   
       
                                     
   
                     
       
                 
     
  3       S.C. Veolia  Energie S.A. Iaşi CET Iaşi1 - IMA nr. 3(ex. Dalkia  Termo Iaşi SACET Iaşi 1 - IMA nr. 3)   3
         
               
     
                   
         
               
     
                                       
     
                   
         
  100            
     
                   
         
               
     
       12,10                
         
               
     
                                       
     
                   
         
               
     
                   
         
  4       S.C. Veolia  Energie S.A. Iaşi CET Iaşi2 - IMA nr. 4(ex. Dalkia 
  Termo Iaşi   S.A. CET Iaşi2 -IMA nr. 4)
  6                Nu 
  esteca- zul.    
  Nu  esteca- zul.    200    
     
                  Nu   este cazul             Nu  esteca- zul. 
     
  Nu    este  ca-   zul.      578,2616        
         
               
     
  Nu  esteca- zul.    Nu  esteca- zul.    200
         
               
     
                  Nu este  
  cazul.          
  Nu este   cazul.            578,26    
     
                                       
     
                   
         
               
     
                   
         
               
     
          
  5  S.C. Electro-centrale     Galaţi nr. 2 3   
                    Nu   este
  cazul
                           100        200     
               136            63 
   
                     
    
                    
  6  S.C. Electro-centrale     Galaţi nr. 3 3              
   
        Nu   este cazul          
    
               100     
                        219                        
    
                    
           
  7          
  Societatea   Electro-     centrale     Constanţa    S.A. CT Palasnr. 1+4      (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti SE Palas        nr. 1+4)     3         
    
                    
      
                  
        
                
          
                                  
   
                     
     
                   
       
                 
         
  100            
           
             
                      
    
                               120               
        
                
          
              
            
            
   
                     
     
                   
       
                 
         
                                   
                      
    
  8         Societatea   Electro-     centrale     Constanţa    S.A. CT Palasnr. 5        (ex. S.C.    ELCEN       
  Bucureşti SE Palas nr. 5)
  3                  
    
                    
    
                    
    
                    
    
                                        
    
                    
    
                    
    
  100                 
    
                    
    
                    
    
                   128       
    
                                        
    
                    
    
                    
    
                    
    
                    
    
                    
    
                    
    
            
  9          S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa     (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Craiova SE   Işalniţa)    6      
       
                 
         
               
           
             
                      
    
                    
      
                  
        
                                    
            
  100         
   
             200       
     
                   
       
                     2336.5                                     
         
               
           
             
                                          
      
                  
        
                
          
             
  10
             
  S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1(ex. S.C.    Complexul    Energetic   
  Craiova SE   Craiova -    Craiova nr.1)
  6                 
         
               
             
                               
         
               
             
           
     
                   
         
               
             
           
     
  150            100    
         
              200                    
     
                                 1550.52                          
         
               
             
           
     
                   
         
               
             
           
     
                                       
             
           
     
  11          S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Rovinari  nr. 1       
  (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Rovinari     nr. 1)      
  6               
         
               
           
             
                      
    
                                        
        
                
          
              
            
  150         
   
  100                  
     
  200                
       
                                3128                            
         
                                   
                      
    
                    
      
                  
        
                
          
              
            
  12         
   
  S.C.         Complexul    Energetic    Oltenia S.A. SE Turceni   nr. 2        (ex. S.C.    Complexul    Energetic    Turceni      nr. 2)       6                            
       
                 
         
               
           
             
                      
    
                    
      
                  
        
              150           100           
            
  200         
   
                     
     
                     2696.85                                      
       
                 
         
               
           
             
                                          
      
                  
        
             
  13  
  S.C. C.E.T.  GOVORA S.A.  nr. 1        3                 
   
                     
    
            100        
                    3.06       
   
                                         
        
  14  S.C. C.E.T.  GOVORA S.A.  nr. 2        6   200   200 
   
    35      200                   878.27                  200
    
  150   100     200        
                     896.29                          20    20     5      20    
   
            88.26              
  15  S.C. C.E.T.  GOVORA S.A.  nr. 3        6   200   250
    
    35      250           
     532.47           250   200   100     200                           437.23                          20
    
    25     5      25               53.48           
     
  16           S.C.         Complexul    Energetic    Hunedoara SA Sucursala   
  Electro-     centrale Devanr. 2        (ex. S.C.    ELECTROCEN-  TRALE DEVA   S.A. nr. 2) 
  6             
             
  200        
     
    35           200    
         
               
             
                           907.40                              
         
  150            100
             
  200        
     
                   
         
                                 943.80                      
             
           
     
    20              5    
         
  20                                
     
            91.59                         
         
  17           S.C.        
  Complexul    Energetic    Hunedoara SA-Sucursala    Electro-     centrale Devanr. 3        (ex. S.C.    ELECTROCEN-  TRALE DEVA   S.A. nr. 3) 
  6         
     
               200    
         
    35           200
             
           
     
                                      1043.59                          
             
  150        
     
  100            200    
         
               
             
           
     
                    1089.25                                       
         
    20              5
             
  20                            
         
           105.43                     
             
  18      TERMOFICARE  ORADEA S.A. 
  nr. 1        (ex. S.C.    ELECTROCEN-  TRALE ORADEA S.A. nr. 1) 
  3               
        
                
                      
   
                     
    
                                      100  
      
                  
       
                             97,39                              
        
                
                      
   
                     
    
                    
     
         
  19       SNGN ROMGAZ  S.A. - SPEE  Iernut nr. 1 (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti    SE Mureş     nr. 1)       3              
    
                    
        
                
    
                    
        
                
    
                    
        
           100     
    
                                        
    
               78,75         
        
                
    
                    
        
                
    
                    
        
                
    
                                  
  20     
    
  SNGN ROMGAZ  S.A. - SPEE  Iernut nr. 4 (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti    SE Mureş     nr. 4)       3          
        
                
    
                    
        
                
    
                    
        
                
    
                   100                     
    
                    
        
              140,66     
    
                    
        
                
    
                    
        
                
    
                                        
    
                  
  21 
        
  SNGN ROMGAZ  S.A. - SPEE  Iernut nr. 5 (ex. S.C.    ELCEN        Bucureşti    SE Mureş     nr. 5)       3