Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2018privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 14-03-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 14 din 18 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 februarie 2018.
  Scop
  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte cerinţele pentru programele de pregătire în protecţie radiologică şi pentru organizatorii acestora, în vederea eliberării avizelor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).
  Domeniu de aplicareArticolul 2(1) Prezenta procedură se aplică programelor de pregătire în protecţie radiologică pentru lucrătorii care desfăşoară activităţi cu surse de radiaţii ionizante, respectiv instalaţii radiologice şi surse radioactive închise sau deschise.(2) Prezenta procedură detaliază prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor CNCAN privind securitatea radiologică.
  Evaluarea programelor de pregătire în protecţie radiologicăArticolul 3(1) Programele de pregătire în protecţie radiologică trebuie avizate de CNCAN înainte de desfăşurarea acestora.(2) În scopul eliberării avizului, CNCAN are în vedere următoarele criterii de evaluare:a) programul de instruire în protecţie radiologică;b) experienţa organizatorului de programe de pregătire în protecţie radiologică;c) resursele necesare desfăşurării programului de pregătire în protecţie radiologică;
  d) certificarea sistemului de pregătire.
  Programele de pregătire în protecţie radiologicăArticolul 4(1) Programele de pregătire în protecţie radiologică asigură pregătirea şi păstrarea abilităţilor lucrătorilor care desfăşoară activităţi cu surse de radiaţii ionizante.(2) Pregătirea în protecţie radiologică cuprinde pregătirea iniţială şi pregătirea continuă.
  (3) Pregătirea iniţială asigură instruirea necesară la momentul intrării lucrătorului în mediul cu radiaţii ionizante.(4) Pregătirea continuă este ulterioară pregătirii iniţiale şi se realizează prin programe de actualizare a cunoştinţelor, organizate periodic, conform normelor în vigoare, în vederea menţinerii abilităţilor.(5) Programul de pregătire se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire a cursului pentru participanţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:a) au prezenţa la curs de 100%;b) au promovat testarea finală.
  Articolul 5(1) Cursurile de protecţie radiologică sunt specifice pentru domeniile şi specialităţile menţionate în anexa nr. 1 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, precum şi pentru cele 3 niveluri pentru care se eliberează permise de exercitare.(2) Tematica cursurilor de protecţie radiologică pentru pregătirea iniţială trebuie să respecte cerinţele specifice din normele CNCAN de securitate radiologică.(3) Tematica cursurilor de protecţie radiologică din cadrul programelor de pregătire continuă va pune accentul pe aspecte legate de desfăşurarea practicii, protecţia radiologică operaţională, feedbackul incidentelor radiologice, cerinţe legislative noi şi cele mai recente recomandări internaţionale relevante în domeniul protecţiei radiologice; durata cursului de pregătire va fi de 16-24 ore.
  Cerinţe pentru organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologicăArticolul 6Organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie persoane legal constituite şi în actul constitutiv sau în statut să fie prevăzute activităţi de formare profesională;
  b) să facă dovada certificării sistemului de pregătire; organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică vor deţine unul din următoarele certificate: certificat ARACIS, certificat emis de Ministerul Sănătăţii conform Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, certificat ISO, recunoaştere ca centru regional de training din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică;c) să dispună de resurse umane şi materiale adecvate pentru desfăşurarea programelor de pregătire în protecţie radiologică.
  Articolul 7(1) Resursele umane pentru organizarea programelor de pregătire în protecţie radiologică includ lectorii care asigură desfăşurarea cursurilor.(2) Lectorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:a) să aibă pregătire şi certificare ca formator, conform legislaţiei în vigoare, sau să fie cadre didactice universitare;
  b) să facă dovada că au experienţă teoretică şi practică de minimum 5 ani în domeniul pe care îl predau la cursul de protecţie radiologică.
  (3) Echipa de lectori va face dovada că are experienţă teoretică şi practică de minimum 5 ani, în protecţie radiologică, în domeniul în care se desfăşoară cursul.
  Articolul 8Resursele materiale de care trebuie să dispună organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică se referă la, după caz:a) asigurarea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea cursurilor;b) asigurarea de echipamente adecvate pentru susţinerea cursurilor, de tipul calculatoare, videoproiectoare, flipcharturi etc.;c) asigurarea de materiale de curs, manuale etc.;d) asigurarea accesului la laboratoare dotate cu aparatura necesară desfăşurării lucrărilor practice pentru obţinerea/ menţinerea de abilităţi practice necesare aplicării regulilor de protecţie operaţională.
  Eliberarea avizelor de cursArticolul 9(1) În vederea eliberării avizelor, organizatorul programelor de pregătire în protecţie radiologică va trimite următoarele:a) cererea de eliberare a avizului de curs;b)
  actul constitutiv organizatorului programelor de pregătire în protecţie radiologică, în copie; se trimite la prima solicitare sau dacă apar modificări;
  c) copia documentelor care atestă certificarea organizatorului de programe de pregătire conform prevederilor art. 6 lit. b);d) denumirea cursului, domeniul, specialitatea, nivelul (1, 2 sau 3);e) tipul cursului: pregătire iniţială sau de pregătire continuă, domeniul, specialitatea, nivelul permisului de exercitare;f) perioada şi locul de desfăşurare; cursurile se vor desfăşura numai în spaţiile proprii ale organizatorilor; cursurile se pot desfăşura, în săli adecvate, la sediul beneficiarului numai în situaţiile în care, în baza programului de pregătire, se emit permise de exercitare de nivel 1 de către titularul de autorizaţie;g) descrierea obiectivelor cursului, respectiv cunoştinţele şi abilităţile ce urmează să fie dobândite de participanţi;h) programa de curs, desfăşurată pe zile şi ore;
  i) suportul de curs, în format electronic, din care să rezulte conţinutul şi modul de prezentare a temelor planificate;j) descrierea materialelor şi metodelor utilizate, a laboratoarelor şi dotărilor aferente, după caz;k) lista lectorilor, curriculum vitae care să demonstreze respectarea cerinţelor din art. 7, copia documentului de acreditare ca formator;l) lista participanţilor: nume, prenume, CNP, funcţia, angajatorul; se admite organizarea cursului pentru maximum 40 de participanţi;m) procedura de evaluare a cursului şi de implementare a rezultatelor evaluării, elaborată de organizatorul programului de pregătire în protecţie radiologică;n) modelul certificatului de absolvire care trebuie să conţină numărul avizului de curs eliberat de CNCAN;o) copia documentelor de plată a taxei şi tarifului de autorizare.
  (2) Documentaţia menţionată la alin. (1) se depune la registratura CNCAN cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării cursului; data la care documentaţia a fost înregistrată la registratura CNCAN reprezintă data depunerii.
  Dispoziţii finaleArticolul 10În maximum 10 zile de la finalizarea fiecărui curs, organizatorul va transmite la CNCAN un raport privind desfăşurarea cursului care va conţine următoarele:a) lista participanţilor la curs;b) rezultatele testării finale;
  c) rezultatele evaluării cursului conform procedurilor specificate la art. 9 alin. (1) lit. m).
  Articolul 11CNCAN controlează activitatea organizatorilor programelor de pregătire în protecţie radiologică prin:a) urmărirea rezultatelor obţinute de participanţi la testarea finală;b) organizarea de inspecţii pe perioada de desfăşurare a cursului.
  ----