Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 188 din 22 ianuarie 2018pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 8 februarie 2018Data intrării în vigoare 08-02-2018
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 08-02-2018 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (6) şi (8), ale art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 5^1 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I „Dispoziţii generale“ şi ale pct. 104 alin. (2) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform comunicat de Ministerul Finanţelor Publice prin Adresa nr. 716.402 din 18.01.2018,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, cod: 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 795/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 25 februarie 2016.Articolul 6Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2018.Nr. 188.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2Instrucţiuni de completare a formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datoratăde către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) saulit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, denumită în continuare declaraţie, se depune, după cum urmează:– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal;– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;– potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;– potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;– potrivit pct. 5^1 alin. (2) lit. c) din titlul I „Dispoziţii generale“ din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corecţie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă; – potrivit pct. 5^1 alin. (2) lit. d) din titlul I „Dispoziţii generale“ din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA şi nu au emis facturi în acea perioadă.
  Declaraţia se depune:– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal;– până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;– după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situaţia în care se emit facturi de corecţie conform pct. 5^1 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;– după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situaţia în care se emit facturi conform pct. 5^1 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.Declaraţia se transmite obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.Perioada de raportare - se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.În situaţiile prevăzute la pct. 5^1 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.I.
  Felul declaraţiei Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.În declaraţia rectificativă se rectifică obligaţiile de plată declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.În situaţia în care persoana impozabilă depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, în condiţiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se bifează, în căsuţa corespunzătoare, temeiul legal pentru depunerea declaraţiei.Caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală“ - se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile“, la rubrica „cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
  II. Date de identificare a persoanei impozabile 1. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 324 ^ alin. (10) sau alin. (11) din Codul fiscal şi pct. 5^1 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice.2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:– contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;– comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;– contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  – persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;– persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se înscrie codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
  3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligată la plata taxei conform art. 324^ alin. (10) sau alin. (11) din Codul fiscal şi pct. 5^1 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice.
  III. Date privind anularea înregistrării în scopuri de TVA 1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.2.1 sau 2.2 - Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, după caz.Pct. 1 şi 2.1 sau 2.2 se completează doar de persoanele impozabile care, la data completării declaraţiei, au codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.3. Data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal - se înscrie data de la care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal. Se completează doar de persoanele impozabile care, la data completării declaraţiei, sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.IV. Date privind obligaţia de plată - pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalA. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată, din oficiu, conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează operaţiuni din sfera TVA după anularea înregistrării şi care au bifat căsuţa corespunzătoare din secţiunea III, pct. 2.1.1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de serviciiColoana „Baza impozabilă“ - se completează cu:– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA;– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri efectuate prin organele de executare silită, după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.Coloana „TVA de plată“ - se completează cu:– suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;
  – suma taxei colectate aferentă tuturor livrărilor de bunuri efectuate prin organele de executare silită, după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.
  2. Achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legiiColoana „Baza impozabilă“ - se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.Coloana „TVA de plată“ - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.
  B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA. Se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare din secţiunea III, pct. 2.1 sau pct. 2.2, după caz.Coloana „Baza impozabilă“ - se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.Coloana „TVA de plată“ - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.
  V. Date privind obligaţia de plată - pentru persoanele impozabile care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscalOperaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru care au fost/nu au fost emise facturi şi pentru care nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat - se completează de către persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal sau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) şi h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la 1 ianuarie 2016. Se completează de persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare din secţiunea III, pct. 3.Livrări de bunuri şi/sau prestări de serviciiColoana „Baza impozabilă“ - se completează cu:– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform pct. 5^1 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;– baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care nu au fost emise facturi şi nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform pct. 5^1 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.Coloana „TVA de plată“ - se completează cu:– suma taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. În situaţia în care există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile de corecţie emise după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, potrivit dispoziţiilor pct. 5^1 alin. (3) din titlul I al Normelor metodologice, aceste diferenţe se înscriu în decontul de TVA, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată“, iar taxa care ar fi trebuit colectată se înscrie în această coloană;– suma taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care nu au fost emise facturi şi nu a fost colectată TVA aferentă acestora. În situaţia în care există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, potrivit dispoziţiilor pct. 5^1 alin. (3) din titlul I al Normelor metodologice, aceste diferenţe se înscriu în decontul de TVA, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată“, iar taxa care ar fi trebuit colectată se înscrie în această coloană.
  Anexa nr. 3CARACTERISTICILEde editare, modul de difuzare, de utilizare şide arhivare ale formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoaneleimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri detaxă pe valoarea adăugată a fost anulat conformart. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) saulit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal1. Denumirea formularului: „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“. 2. Cod: 14.13.01.02/c.a. 3. Format: A4/t1
  4. Caracteristicile de editare - se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare.5. Se utilizează la: - declararea sumei reprezentând:– taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;– taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;– taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;– taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;– taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal sau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) şi h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care au fost emise facturi şi nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, în conformitate cu pct. 5^1 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;
  – taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal sau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) şi h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu au fost emise facturi şi nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, în conformitate cu pct. 5^1 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.
  6. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent.7. Se arhivează: la organul fiscal.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!