Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2018privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 31-01-2018

  Având în vedere:– Referatul Unităţii de Standarde pentru Serviciile de Sănătate aprobat cu nr. 27/CV din 18 ianuarie 2018;– prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (10) lit. d) şi art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;– 
  dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
  – Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 14/2017*) privind clasificarea în cele 6 categorii de acreditare a spitalelor aferente ciclului II de acreditare, în baza Avizului conform al Ministerului Sănătăţii cu nr. 10.174 din 9.10.2017,
  *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 14/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.Articolul 1Următorii termeni se definesc după cum urmează:1. indicatorii cu valoare (-10) sunt indicatorii care reprezintă obligaţii legale sau indicatorii a căror neîndeplinire reflectă grave deficienţe la nivelul spitalului care pun sau pot pune în pericol siguranţa pacienţilor, vizitatorilor, personalului, datelor şi mediului;2. planul de conformare la cerinţele autorizaţiei sanitare de funcţionare, denumit în continuare plan de conformare, reprezintă documentul anexat autorizaţiei sanitare de funcţionare, cuprinzând activităţile, dotările şi termenele de realizare a acestora, necesare îndeplinirii condiţiilor legale de autorizare sanitară de funcţionare;
  3. indicatorul critic este indicatorul a cărui neîndeplinire reprezintă un risc major pentru siguranţa pacienţilor, vizitatorilor, personalului sau mediului şi determină întreruperea vizitei de evaluare.
  Articolul 2Se aprobă criteriile în baza cărora se realizează încadrarea în categoriile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, după cum urmează: a) punctajul total obţinut în urma evaluării conformităţii cu cerinţele standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare A.N.M.C.S.;b) ponderea indicatorilor cu valoare (-10) aplicabili unităţii sanitare;c) nivelul de îndeplinire a cerinţelor privind obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, exprimat prin existenţa sau inexistenţa unui plan de conformare.
  Articolul 3Se aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare.Articolul 4Încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria I de acreditare, denumită „acreditat“, necesită îndeplinirea de către acestea a următoarelor criterii cumulative:a) să obţină în urma evaluării un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 90%;b) să nu existe indicatori punctaţi cu (-10) în procesul de evaluare;c) să deţină autorizaţie sanitară de funcţionare fără plan de conformare.
  Articolul 5(1) Încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a II-a de acreditare, denumită „acreditat cu recomandări“, necesită îndeplinirea de către acestea, în urma evaluării, a următoarelor criterii cumulative: a) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 70%;b) să obţină mai puţin de 10% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective;c) termenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 12 luni de la emiterea acestuia.(2) În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată prevăzută la alin. (1) lit. c), A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
  (3) În cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată prevăzută la alin. (1) lit. c), unitatea sanitară cu paturi poate solicita prelungirea termenului cu maximum 12 luni, caz în care este clasificată în categoria de acreditare prevăzută la art. 6.
  Articolul 6(1) Încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a III-a de acreditare, denumită „acreditat cu rezerve, necesită îndeplinirea de către acestea, în urma evaluării, a următoarelor criterii cumulative:a) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 51%;b) să obţină mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective;c) termenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 24 de luni de la emiterea acestuia.
  (2) În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată prevăzută la alin. (1) lit. c), A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin. (3) În cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată prevăzută la alin. (1) lit. c), unitatea sanitară cu paturi este clasificată în categoria de acreditare prevăzută la art. 7.
  Articolul 7(1) Încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a IV-a de acreditare, denumită „acreditat cu încredere redusă“, necesită îndeplinirea de către acestea, în urma evaluării, a următoarelor criterii cumulative:a) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. de cel puţin 51%;b) să obţină mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective;c)
  termenul de îndeplinire a planului de conformare nu este asumat de către forul tutelar sau patronat sau este asumat pentru o perioadă mai mare de 24 de luni de la emiterea acestuia.
  (2) În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
  Articolul 8(1) Încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a V-a de acreditare se face pentru o perioadă de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare, pe durata căreia acestora li se eliberează o decizie de prelungire a procesului de acreditare, şi necesită îndeplinirea de către unităţile sanitare cu paturi a următoarelor criterii şi condiţii cumulative, indiferent de criteriul prevăzut la art. 2 lit. c):a) să obţină un punctaj total de conformitate cu standardele de acreditare adoptate de către A.N.M.C.S. de cel puţin 51%;b) să obţină cel mult 50% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective;c) prin excepţie de la condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), unitatea sanitară cu paturi obţine un punctaj mai mic de 51% pentru cel mult două standarde de acreditare.(2) În situaţia în care încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) şi la sfârşitul perioadei de 6 luni nu solicită reevaluarea, sunt încadrate în categoria a VI-a „neacreditat“. (3) În situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată numai de prevederile alin. (1) lit. c), la sfârşitul perioadei de 6 luni unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza şi verificarea neconformităţilor care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare. (4) Modalitatea de analiză şi verificare a neconformităţilor prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.Articolul 9(1) Încadrarea unităţii sanitare cu paturi în categoria a VI-a „neacreditat“ se face în cazul în care unitatea sanitară cu paturi se află în oricare dintre următoarele situaţii:a)
  a obţinut un punctaj total de conformitate cu standardele A.N.M.C.S. mai mic de 51%;
  b) a obţinut mai mult de 50% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective;c) a obţinut un punctaj mai mic de 51% pentru mai mult de două standarde de acreditare;d) nu a îndeplinit în proporţie de 100% indicatorii critici privind siguranţa pacientului prevăzuţi la art. 10 alin. (2);e) situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2).
  (2) Spitalele din această categorie se pot înscrie într-o nouă procedură de acreditare în următorul ciclu de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul solicitării înscrierii sau, în acelaşi ciclu de acreditare, la decizia Ministerului Sănătăţii.
  Articolul 10(1) Se aprobă condiţiile minime obligatorii generale pentru clasificarea unităţii sanitare cu paturi în categoriile de acreditare prevăzute la art. 4-7, respectiv:a) fiecare standard de acreditare să fie îndeplinit în proporţie de cel puţin 51%;b) indicatorii critici privind siguranţa pacientului prevăzuţi la alin. (2) să fie îndepliniţi în proporţie de 100%.(2) Se aprobă temele şi indicatorii critici privind siguranţa pacientului obligatoriu să fie îndepliniţi în proporţie de 100%, după cum urmează:
  Numărul temeiTitlul temeiIndicatorii critici
  1.Prevenirea contaminării pacientului şi a personalului
  1. Transferul pacientului între salon şi blocul operator respectă condiţiile de prevenire a contaminării. 2. Nu este posibil accesul persoanelor neautorizate în blocul operator. 3. Nu este posibil accesul persoanelor neautorizate în ATI. 4. Nu este posibil accesul persoanelor neautorizate în secţia de neonatologie.
  2.Siguranţa sângelui şi a produselor din sânge1. Există dotarea necesară şi dovada trasabilităţii sângelui şi a produselor din sânge.
  3.Funcţionalitatea şi igiena spaţiilor1. Spaţiile nu prezintă deteriorări sau infiltraţii de la instalaţiile de apă. 2. Grupurile sanitare utilizate sunt funcţionale şi curate.
  4.Securitatea şi securizarea zonelor cu risc1. Nu este posibil accesul persoanelor neautorizate la panourile electrice. 2. Nu este posibil accesul persoanelor neautorizate la sursele de oxigen. 3. Depozitarea deşeurilor pe categorii respectă reglementările în vigoare emise de către Ministerul Sănătăţii.
  Articolul 11(1) Se aprobă modalitatea de cuantificare a criteriilor în baza cărora se realizează încadrarea în categoriile de acreditare prevăzute la art. 4-8.(2) Punctajul total obţinut reprezintă exprimarea procentuală a numărului de puncte obţinute, raportat la numărul maxim de puncte posibil a fi obţinute de către unitatea sanitară respectivă.(3) Obţinerea punctajului total privind nivelul de conformitate cu standardele de acreditare se realizează pe baza următoarelor tipuri de indicatori:a) indicatorii care reprezintă cerinţe a căror îndeplinire este obligatorie prin lege se punctează cu 0, iar neîndeplinirea lor, cu (-10);b) indicatorii referitori la determinări periodice efectuate la termenele impuse care au valori în limitele admise se punctează cu 0;c) indicatorii referitori la determinări periodice efectuate la termenele impuse care nu au valori în limitele admise, pentru care au fost luate măsuri de corectare, se punctează cu (- 5);
  d) indicatorii referitori la determinări periodice efectuate la termenele impuse care nu au valori în limitele admise, pentru care nu au fost luate măsuri de corectare, se punctează cu (-10);e) neefectuarea determinărilor periodice necesare menţinerii autorizaţiilor în termenele impuse se punctează cu (-10);f) indicatorii de apreciere a calităţii care, în conformitate cu cerinţele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi principiile The International Society for Quality in Health Care (ISQua), reflectă preocuparea unităţii sanitare pentru siguranţa pacienţilor, vizitatorilor, angajaţilor, datelor şi mediului, se cuantifică pe o scară de la 0 la (+10), în funcţie de nivelul de risc asociat neîndeplinirii indicatorului respectiv şi de dificultatea de îndeplinire a acestuia.
  Articolul 12Unitatea sanitară cu paturi care nu poate fi încadrată în una dintre categoriile de acreditare prevăzute la art. 4-8, ca urmare a neîndeplinirii cumulative a criteriilor, este inclusă în categoria de acreditare determinată de criteriul obţinut cuantificat cu cel mai mic nivel.
  Articolul 13În perioada de valabilitate a certificatului de acreditare, unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. reevaluarea în vederea încadrării într-o categorie superioară de acreditare.Articolul 14Unitatea sanitară cu paturi acreditată afişează certificatul de acreditare obţinut în urma încadrării în una dintre categoriile de acreditare, însoţit de suplimentul descriptiv, la loc vizibil, la sediul principal al acesteia şi pe pagina oficială de internet. Articolul 15Structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  Bucureşti, 18 ianuarie 2018.Nr. 10.-----