Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 489 din 8 ianuarie 2018pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 26 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 26-01-2018


  Având în vedere:– prevederile art. 175 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,
  ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Modelul contractului de asigurare socială, aprobat prin prezentul ordin, se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adiţional, al declaraţiei individuale de asigurare, al comunicării de modificare şi al formularului de solicitare de încetare a declaraţiei individuale de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 14 ianuarie 2011.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Gheorghiţa-Daniela Barbu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 ianuarie 2018.Nr. 489.Anexa nr. 1CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_ICONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂNr. I_I_I_I_I_I_I din ziua I_I_I, luna I_I_I, anul I_I_I_I_I
  Încheiat între Casa Teritorială de Pensii ..............., denumită în continuare „Casa“, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul înlocalitatea: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,str.: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I nr. I_I_I_I_I,şi: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,în calitate de asigurat,posesor al codului numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_Iactul de identitate: .............. Seria I_I_I nr. I_I_I_I_I_I_IAdresa:localitatea: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,str.: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_Inr. I_I_I, bl. I_I_I, sc. I_I_I, et. I_I_I, ap. I_I_I_I_I,oficiul poştal: I_I_I_I_I_I_I_I_I,judeţul: I_I_I_I_I_I_I, sectorul: I_I_I,telefon: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,adresa de e-mail: ...................1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă sau pentru completarea venitului asigurat care va fi utilizat la calculul acesteia.2.
  Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.
  3. Condiţii de asigurare:3.1. Venitul asigurat este de*): I_I_I_I_I lei (în cifre)
  *) Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  3.2. Cota contribuţiei de asigurări sociale este de: I_I_I,I_I_I%.3.3. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale este de: I_I_I_I_I_I3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la trezorerie pe seama Casei, este: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I3.5.
  Plata contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentului contract, se face lunar în numerar de către asigurat sau în numele asiguratului de către orice altă persoană, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
  3.6. Termenul de achitare a contribuţiei este:[ ] lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.Plata se poate face şi anticipat, pentru I_I_I luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).
  4. Obligaţiile Casei:4.1. valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială şi a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale conform prezentului contract;4.2. certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract;4.3. notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege, ca urmare a modificării, prin act normativ, a nivelului câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;4.4.
  în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract, Casa calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  4.5. acordarea ajutorului de deces prevăzut la art. 125 şi 126 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Obligaţiile asiguratului:5.1. achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract;5.2. achitarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract;5.3. înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract;5.4. să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul stabilit de aceasta.
  6. Clauze:6.1. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere, dacă este cazul.6.2. În situaţia rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.6.3. Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract de asigurare socială.6.4 Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din iniţiativa asiguratului.6.5. Contractul de asigurare socială se reziliază, din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive. În acest caz, rezilierea se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.6.6. În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.6.7. Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract, cu excepţia situaţiei de la pct. 4.3, se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se solicită rezilierea lui.7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completurilor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel sau, după caz, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.Semnătura asiguratului,                                          Semnătura asigurătorului,………………………                                                      ………………………
  Anexa nr. 2CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICECASA TERITORIALĂ DE PENSII ........................
  ACT ADIŢIONALNr. ...... din ziua ....., luna ....., anul .....Pentru asiguratul:Numele şi prenumele: .............................................Codul numeric personal: ..........................................Începând cu data de: zi ........., luna ......, an ..............în Contractul de asigurare socială nr. ........ din ziua .........,luna ..........., anul .........intervin următoarele modificări:......................................................................................................................................................................................................Prezentul act adiţional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Semnătura asiguratului,                                                       Semnătura asigurătorului,…………………………                                                                     …………………………
  -----