Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2017privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 bis din 15 noiembrie 2017Data intrării în vigoare 15-11-2017


  * Aprobate prin Ordinul nr. 10 din 1 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 15 noiembrie 2017
  Capitolul I
  DISPOZIŢII GENERALE1. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligaţia, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, la termenele şi în forma stabilite prin normele metodologice.2. Raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă privesc ansamblul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea, respectiv sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia.
  Capitolul II STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ŞI TRANSMITERE A RAPORTĂRILOR PERIODICE CUPRINZÂND INFORMAŢII STATISTICE DE NATURĂ FINANCIAR - CONTABILĂ APLICABILE SUCURSALELORSecţiunea 1 Structura raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă3. Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, denumite în continuare raportări periodice, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a sucursalelor pentru respectiva perioadă de timp.4. Raportările periodice sunt următoarele:1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
  2. Contul de profit sau pierdere3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
  5. Alte informaţii, având următoarea structură:A. Elemente de activB. Elemente de datoriiC. Elemente în afara bilanţului
  D. Număr de clienţi
  Secţiunea a 2-a Reguli generale de întocmire5. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:(a) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care au fost adoptate de Comisie;(b) "CRR" - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;(c) "Regulamentul BCE BSI" sau "BCE/2013/33" - Regulamentul (CE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33);
  (d) "stadii de depreciere" - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite de IFRS 9.5.5. "Stadiul 1" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.5. "Stadiul 2" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.3. "Stadiul 3" se referă la deprecierea aferentă activelor depreciate ca urmare a riscului de credit, aşa cum sunt acestea definite în Anexa A la IFRS 9.
  (2) La întocmirea raportărilor periodice de către sucursale se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.(3) Sucursalele raportează doar acele părţi ale formularelor referitoare la:(a) active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli care sunt recunoscute de către sucursală;(b) expuneri în afara bilanţului şi activităţi în care sucursala este implicată;(c) tranzacţii efectuate de către sucursală;(d)
  reguli de evaluare, inclusiv metode pentru estimarea ajustărilor pentru riscul de credit, aplicate de către sucursală.
  6. Raportările periodice sunt întocmite în monedă naţională - leu. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.7. Formularele de raportare aferente raportărilor periodice includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:a) un punct de date indicat în gri înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora;d)
  fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Această alocare garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia de semn" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:
  Element Credit/Debit Sold/Variaţie Cifra raportată
  Active Debit
  Soldul activelor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creştere a activelor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Soldul negativ al activelor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a activelor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Cheltuieli
  Valoare a cheltuielilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creştere a cheltuielilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Valoarea negativă (inclusiv reluările) a cheltuielilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a cheltuielilor
  Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Datorii Credit
  Soldul datoriilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creştere a datoriilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Soldul negativ al datoriilorNegativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a datoriilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Capitaluriproprii Soldul capitalurilor propriiPozitivă ("Normal", fără semn)
  Creştere a capitalurilor
  proprii
  Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Soldul negativ al capitalurilor proprii Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a capitalurilor proprii Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Venituri
  Valoare a veniturilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Creştere a veniturilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
  Valoare negativă (inclusiv reluările) a veniturilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  Scădere a veniturilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
  8. În scopul întocmirii raportărilor periodice, sucursalele vor utiliza în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.9. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum şi veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenţia "preţului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare, inclusiv.11. La elaborarea raportărilor periodice se are în vedere abordarea de portofoliu.12. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "Deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".13. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:(a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
  (b) active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;(c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;(d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;(e) active financiare evaluate la cost amortizat.
  14. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru sucursală, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.15. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:(a)
  datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
  (b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;(c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.
  16. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru sucursală, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.17. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare17.1. Active financiare(1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.(2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".
  (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.(4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.(5) "Instrumentele de datorie" includ "credite şi avansuri" şi "titluri de datorie".(6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificaţie:(a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. În cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. În cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, aşa cum este aceasta definită la pct. 27 alin. (1) lit. (b) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Valoarea contabilă brută nu trebuie să depăşească valoarea instrumentului de datorie la recunoaşterea iniţială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;(b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;(c) în cazul activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.
  17.2. Datorii financiare(1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.(2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".(3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.(4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.(5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.
  (6) "Alte datorii financiare" includ garanţiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută iniţial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piaţă [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].(7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" şi nu ca provizioane pentru "Angajamente şi garanţii date".(8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau ale tranzacţiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacţii sunt recunoscute înainte de termenul de plată.
  18. (1) Prezentarea raportărilor periodice este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.(2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii:a) denumirea sucursalei;
  b) data pentru care se întocmesc raportările periodice;c) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.
  (2) Liniile formularelor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil sucursalelor, prevăzut de Reglementările contabile.(3) Coloanele formularelor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.(4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, sucursalele trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.
  Secţiunea a 3-a Termene de transmitere a raportărilor periodice19. (1) Raportările periodice se transmit la Banca Naţională a României lunar, cu excepţia raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", care se transmit trimestrial. Sucursalele transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.(2) Raportările periodice întocmite de către sucursale, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare, se transmit la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/ trimestrului pentru care se face raportarea.(3) În cazul în care informaţiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data transmiterii la instituţia de credit străină de care aparţine a informaţiilor referitoare la activitatea proprie, sucursalele vor retransmite respectivele raportări, în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar împreună cu raportările aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la respectivul termen.(4) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere este o zi nelucrătoare, raportările se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.(5) Sucursalele transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.20. Sucursalele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări periodice pentru perioadele în cauză, urmând să transmită la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a sucursalei:a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;b) adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului sucursalei;c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;d) codul unic de înregistrare.
  Capitolul III REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A RAPORTĂRILOR PERIODICE ŞI MODELELE ACESTORA21. (1) Bilanţul este raportarea periodică care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale sucursalei. La întocmirea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Active (F 01.01)(a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.(b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.(c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.(d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.(e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
  B. Datorii (F 01.02)(a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.(b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11(a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51(a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".(c) Provizioanele pentru "Angajamente şi garanţii date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor şi garanţiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau acestea sunt tratate ca şi contracte de asigurare conform IFRS 4. Datoriile rezultate din angajamente şi garanţii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deşi se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 17.2 alin. (7).(d) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".(e) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
  C. Capitaluri proprii (F 01.03)(a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32.(b) Poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de sucursală, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependenţe).(c) Poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât capitalul social şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".(d) Poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10].(e) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile şi pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investiţiilor în instrumente de capital pentru care sucursala a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.(f) Poziţia " Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operaţiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziţie este reprezentată de diferenţa dintre variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" şi variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 şi IFRS 9.6.5.8].
  (g) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câştigurile şi pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoaşterea iniţială sau ulterior.(h) Poziţia "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părţii eficace a variaţiei de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât şi în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.(i) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.(j) Poziţia "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:i. valoarea - timp a unei opţiuni, în cazul în care modificările valorii - timp şi valorii intrinseci ale respectivei opţiuni sunt separate şi doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward şi elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate şi doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].
  (k) Poziţia "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.(l) Poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare.
  (2) Modelul formularelor pentru această raportare periodică este următorul:DENUMIREA SUCURSALEI:DATA RAPORTĂRII:1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
  1.1. Active Cod poziţie
  Valoare contabilă
  A B 010
  Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere 010
  Numerar 020
  Solduri de numerar la bănci centrale 030
  Alte depozite la vedere 040
  Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 050
  Instrumente financiare derivate 060
  Instrumente de capital 070
  Titluri de datorie 080
  Credite şi avansuri 090
  Active financiare nedestinate tranzacţionării, eva- luate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 096
  Instrumente de capital 097
  Titluri de datorie 098
  Credite şi avansuri 099
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
  Titluri de datorie
  120
  Credite şi avansuri 130
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 141
  Instrumente de capital 142
  Titluri de datorie 143
  Credite şi avansuri 144
  Active financiare evaluate la cost amortizat 181
  Titluri de datorie 182
  Credite şi avansuri 183
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
  Imobilizări corporale 270
  Imobilizări corporale 280
  Investiţii imobiliare 290
  Imobilizări necorporale 300
  Creanţe privind impozitele 330
  Creanţe privind impozitul curent
  340
  Creanţe privind impozitul amânat 350
  Alte active 360
  Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
  TOTAL ACTIVE 380
  1.2. Datorii
  Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 010
  Instrumente financiare derivate 020
  Poziţii scurte 030
  Depozite 040
  Titluri de datorie emise 050
  Alte datorii financiare 060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  070
  Depozite 080
  Titluri de datorie emise 090
  Alte datorii financiare 100
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
  Depozite 120
  Titluri de datorie emise
  130
  Alte datorii financiare 140
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
  Provizioane 170
  Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
  Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
  Restructurare 200
  Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
  Angajamente şi garanţii date 220
  Alte provizioane 230
  Datorii privind impozitele 240
  Datorii privind impozitul curent 250
  Datorii privind impozitul amânat 260
  Alte datorii 280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
  TOTAL DATORII 300
  1.3. Capitaluri proprii
  Capital de dotare 010
  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
  Alte instrumente de capital emise 070
  Alte capitaluri proprii 080
  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
  Imobilizări corporale 100
  Imobilizări necorporale 110
  Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile depensii cu beneficii determinate 120
  Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de
  capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
  320
  Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoa- rea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor decapital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]
  340
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor decapital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
  Conversia valutară 140
  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor dedatorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
  Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
  Rezultatul reportat 190
  Rezerve de reevaluare 200
  Alte rezerve 210
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250
  (-) Repartizarea profitului 255
  TOTAL CAPITALURI PROPRII 300
  TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  22. (1) Contul de profit sau pierdere este raportarea periodică care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea sucursalelor. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:(a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.(b)
  Poziţia "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale şi altor depozite la vedere şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
  (c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii şi dobânda aferentă dau naştere unui randament pozitiv pentru sucursală.(d) Poziţia "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.(e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active şi dobânda aferentă dau naştere unui randament negativ pentru sucursală.(f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.(g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei şi dividendele aferente instrumentelor deţinute la sfârşitul perioadei de raportare.(h) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" include câştiguri şi pierderi din reevaluarea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare clasificate ca deţinute în vederea tranzacţionării. Acest element include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi venituri şi cheltuieli din dividende şi dobânzi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
  (i) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situaţia în care recunoaşterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global crează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziţii se includ, de asemenea, câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situaţia în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum şi veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.(j) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câştigurile aferente instrumentelor de capital pe care sucursala alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].(k) În situaţia în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câştigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul poziţiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câştigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câştigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.(l) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire şi elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziţia include, de asemenea, partea ineficace a variaţiei valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sunt recunoscute în cadrul aceloraşi poziţii ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include şi câştigurile din operaţiuni de acoperire a poziţiilor nete.(m) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net" include câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării.
  (n) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 şi Anexa A la IFRS 9]. Câştigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit aşteptate, care se raportează în cadrul poziţiei "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".(o) Poziţia "Provizioane sau (-) reluări din provizioane. Angajamente şi garanţii date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 4, în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit.B.(c). Orice modificare de valoare justă a angajamentelor şi garanţiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor şi garanţiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 4.(p) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câştigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit aşteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viaţă şi inclusiv câştigurile sau pierderile din depreciere aferente creanţelor comerciale, activelor aferente unui contract şi creanţelor din operaţiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].(q) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operaţiunilor de write - off, aşa cum sunt acestea definite la pct. 27 alin. (1) lit. (e) şi (g) şi pct. 34 alin. (1) lit. (j) pct. ii din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operaţiunii de write - off şi care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum şi recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operaţiunilor de write - off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.(r) Poziţia "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.
  (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul: DENUMIREA SUCURSALEI:
  DATA RAPORTĂRII:2. Contul de profit sau pierdere
  DENUMIRE INDICATOR Cod poziţie Valoare - lei -
  A B 010
  Venituri din dobânzi 010
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alteelemente ale rezultatului global 041
  Active financiare evaluate la cost amortizat 051
  Alte active 080
  Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
  (Cheltuieli cu dobânzile) 090
  (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
  (Alte datorii) 140
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
  Venituri din dividende 160
  Venituri din taxe şi comisioane 200
  (Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
  Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea active-lor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 220
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alteelemente ale rezultatului global 231
  Active financiare evaluate la cost amortizat 241
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
  Altele 270
  Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi dato-riilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării,net 280
  Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financi-are nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
  Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
  Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
  Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere],net 310
  Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
  Alte venituri din exploatare 340
  (Alte cheltuieli de exploatare) 350
  VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 355
  (Cheltuieli administrative) 360
  (Cheltuieli cu personalul) 370
  (Alte cheltuieli administrative) 380
  (Amortizare) 390
  (Imobilizări corporale) 400
  (Investiţii imobiliare) 410
  (Alte imobilizări necorporale) 420
  Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net 425
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alteelemente ale rezultatului global 426
  Active financiare evaluate la cost amortizat
  427
  (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
  (Angajamente şi garanţii date) 440
  (Alte provizioane) 450
  (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluatela valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
  (Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
  (Active financiare evaluate la cost amortizat) 491
  (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
  (Imobilizări corporale) 530
  (Investiţii imobiliare) 540
  (Imobilizări necorporale) 560
  (Altele) 570
  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE
  ÎNAINTE DE IMPOZITARE
  610
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 630
  Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte dupăimpozitare 640
  Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI 670
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  23. (1) La întocmirea raportării periodice "Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor" se vor avea în vedere următoarele precizări:(a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire se raportează clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieţei, după tipul de produs şi după tipul de acoperire.(b) În situaţia în care o sucursală a ales să aplice în continuare IAS 39 pentru contabilitatea de acoperire [IFRS 9.7.2.21], referinţele şi denumirile aferente tipurilor de acoperiri se citesc ca referinţe şi denumiri relevante conform IAS 39.9.(c) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în funcţie de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în acest formular. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul se raportează ca întreg, iar instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în cadrul acestui formular.(d)
  Angajamentele considerate drept instrumente financiare derivate [IFRS 9.2.3(b)] şi instrumentele financiare derivate pe riscul de credit care nu corespund definiţiei garanţiei financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, se raportează în cadrul acestui formular, fiind clasificate similar altor instrumente financiare derivate.
  (2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de risc Toate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:(a) rata dobânzii: Instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opţiune în cadrul unui contract futures de a achiziţiona un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacţiile în care toate părţile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucişate şi opţiunile pe valute, precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Singura excepţie se referă la situaţia în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii, caz în care acestea se raportează în rândurile dedicate acestui tip de acoperire. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars şi corridors), swaption pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii;(b) instrumente de capital: Instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o lege parte a randamentului este legat de preţul unui anumit instrument de capital sau de un indice al preţurilor unui instrument de capital;(c) schimb valutar şi aur: Aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piaţa la termen şi expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap-uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opţiuni pe valută, swaption pe valută şi warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacţiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb, cu excepţia cazului în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii. Contractele pe aur includ toate tranzacţiile care implică expunerea la această marfă;(d) risc de credit: Instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonităţii unui anumit credit de referinţă şi care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare [IFRS 9]. Contractele menţionează un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre cele două părţi este determinată de performanţa creditului de referinţă. Plăţile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligaţiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referinţă. Instrumentele financiare derivate pe risc de credit care corespund definiţiei garanţiei financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, nu se raportează în cadrul acestui formular;(e) mărfuri: Aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de preţul sau indicele de preţ al unor mărfuri cum ar fi un metal preţios (cu excepţia aurului), petrol, lemn sau produse agricole;
  (f) altele: Aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, instrumente de capital, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări.
  (3) Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacţiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:(a) mărfuri: Toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau instrumente de capital, se raportează în această categorie;(b) instrumente de capital: Cu excepţia contractelor cu expunere comună la mărfuri şi instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanţa instrumentelor de capital sau cu indicii preţurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacţiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie;(c) schimb valutar şi aur: Această categorie include toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparţin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb, cu excepţia cazului în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii.(4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivate(a)
  "Valoarea contabilă" pentru toate instrumentele financiare derivate este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") şi pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoaşterii iniţiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcţie de valoarea sa justă iniţială. Ulterior recunoaşterii iniţiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat creşte sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili sucursalei (şi instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (şi instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară"). Valoarea contabilă a instrumentelor financiare derivate de acoperire este reprezentată de întreaga valoare justă a acestora care include, dacă este cazul, componentele valorii juste care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire.
  (b) "Valoarea noţională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacţiilor încheiate şi nedecontate încă la data de referinţă, indiferent dacă aceste tranzacţii conduc sau nu la înregistrarea expunerilor derivate în bilanţ. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noţionale:i. pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noţional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noţional la data de referinţă;ii. valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noţională efectivă sau valoarea nominală a contractului;iii. swap-uri: Valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli;iv. contracte pe instrumente de capital şi mărfuri: valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulţită cu preţul din contract pentru o unitate. Valoarea noţională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulţită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract;v. instrumente financiare derivate pe risc de credit: Valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de risc de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant;vi. opţiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noţională pentru opţiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referinţă.
  (c) Coloana "Valoarea noţională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noţionale ale tuturor contractelor la care sucursala este contraparte, indiferent dacă instrumentele financiare derivate sunt sau nu considerate active sau datorii în bilanţ. Toate valorile noţionale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noţionale.(d) "Valoarea noţională" se raportează după "total" şi după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri: "Opţiuni extrabursiere", "Opţiuni pe pieţe organizate", "Credit", "Mărfuri" şi "Altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noţionale (preţ de exercitare) ale contractelor în care contrapărţile (titularii opţiunilor) sucursalei (emitentul opţiunilor) au dreptul de a exercita opţiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noţionale ale contractelor în care sucursala (vânzătorul de protecţie) a vândut (oferă) protecţie contrapărţilor acestora (cumpărătorii de protecţie).(e) Alocarea unei tranzacţii ca fiind desfăşurată pe o piaţă OTC (extrabursieră) sau pe o piaţă organizată se bazează pe natura pieţei unde are loc tranzacţia şi nu pe existenţa sau nu a unei obligaţii de compensare pentru respectiva tranzacţie. O piaţă organizată este o piaţă reglementată în înţelesul art.4(92) din CRR. Prin urmare, în situaţia în care o sucursală intră într-un contract derivat pe o piaţă OTC unde este obligatorie compensarea la nivel central, aceasta clasifică respectivul instrument derivat drept OTC.
  (5) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărţii(a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire care sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:i. "instituţii de credit";ii. "alte societăţi financiare";iii. "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărţi.(b) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărţi.(6) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul: DENUMIREA SUCURSALEI: DATA RAPORTĂRII:3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
  Pe tipuri de produse sau pe tipuri de pieţeCod
  Poziţie
  Valoarea contabilăValoarea noţională  
  ActiveDatoriiTotal instrumente de acoperiredin care vândute:
  A B 010 020 030 040
  Rata dobânzii 010     
  Opţiuni extrabursiere 020     
  Extrabursier - altele 030     
  Opţiuni pe pieţe organizate 040     
  Pieţe organizate - altele 050
      
  Instrumente de capital 060     
  Opţiuni extrabursiere 070     
  Extrabursier - altele 080   
    
  Opţiuni pe pieţe organizate 090     
  Pieţe organizate - altele 100     
  Schimb valutar şi aur 110     
  Opţiuni extrabursiere 120     
  Extrabursier - altele 130     
  Opţiuni pe pieţe organizate 140     
  Pieţe organizate - altele 150
      
  Credit 160     
  Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 170     
  Opţiune pe marja de credit 180  
     
  Swap global de randament 190     
  Altele 200     
  Marfă 210     
  Altele 220     
  OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE ÎMPOTRIVA RISCURILOR 230     
  Rata dobânzii 240     
  Opţiuni extrabursiere 250     
  Extrabursier - altele 260     
  Opţiuni pe pieţe organizate 270     
  Pieţe organizate - altele 280
      
  Instrumente de capital 290     
  Opţiuni extrabursiere 300     
  Extrabursier - altele 310   
    
  Opţiuni pe pieţe organizate 320     
  Pieţe organizate - altele 330     
  Schimb valutar şi aur 340     
  Opţiuni extrabursiere 350     
  Extrabursier - altele 360     
  Opţiuni pe pieţe organizate 370     
  Pieţe organizate - altele 380
      
  Credit 390     
  Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 400     
  Opţiune pe marja de credit 410  
     
  Swap global de randament 420     
  Altele 430     
  Marfă 440    
   
  Altele 450     
  ACOPERIRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE 460     
  OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE A UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII 480     
  OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A FLUXULUI DE TREZORERIE AL UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII 490     
  INSTRUMENTE DERIVATE - CONTABILITATE DE ACOPERIRE 500     
  din care: Extrabursier - instituţiide credit
  510     
  din care: Extrabursier - alte societăţi financiare 520     
  din care: Extrabursier - altele 530     
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  24. (1) Pentru scopul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:(a) expuneri semnificative care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;(b) este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.(2) Această clasificare se aplică fără a ţine seama de clasificarea unei expuneri ca fiind în stare de nerambursare, pentru scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 178 din CRR, sau depreciată pentru scopuri contabile în conformitate cu IFRS.
  (3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS sunt considerate întotdeauna expuneri neperformante. Pentru scopul acestui formular, expunerile depreciate sunt acele expuneri depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate. Expunerile incluse în alte stadii de depreciere decât Stadiul 3 sunt considerate expuneri neperformante dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante.(4) Expunerile sunt clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Pragul de semnificaţie al unei expuneri se evaluează în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR.(5) Pentru scopul acestui formular, termenul "expuneri" include toate instrumentele de datorie (titluri de datorie şi credite şi avansuri care includ şi soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere) şi expunerile extrabilanţiere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării.(6) Instrumentele de datorie se includ în următoarele portofolii contabile: (a) instrumente de datorie evaluate la cost amortizat, (b) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, (c) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (21). Fiecare categorie se clasifică pe instrumente.(7) Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile:(a) angajamente de creditare date;(b) garanţii financiare date;
  (c) alte angajamente date.
  (8) Instrumentele de datorie clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 se raportează separat.(9) Valoarea contabilă brută a instrumentelor de datorie se raportează potrivit prevederilor pct. 17.1 alin. (6). Pentru expunerile extrabilanţiere se raportează valoarea nominală, aşa cum este aceasta definită la pct. 32 alin. (1) lit. (p) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.(10) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.(11) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR.(12) Un angajament este considerat expunere neperformantă la valoarea sa nominală dacă, atunci când are loc tragerea sau la utilizarea sub altă formă, va conduce la expuneri care prezintă un risc de neplată integrală fără executarea colateralului.
  (13) Garanţiile financiare date sunt considerate expuneri neperformante la valoarea lor nominală atunci când garanţia financiară prezintă risc de solicitare de către partea garantată, inclusiv, în particular, atunci când expunerea - suport garantată îndeplineşte criteriile pentru a fi considerată neperformantă, prevăzute la alin. (1). În cazul în care partea garantată înregistrează restanţe pentru suma scadentă care intră sub incidenţa contractului de garanţie, sucursala raportoare evaluează dacă creanţa rezultată îndeplineşte criteriile privind expunerile neperformante.(14) Expunerile clasificate ca neperformante în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt evaluate ca neperformante fie pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie"), fie prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:(a) pentru expunerile neperformante clasificate în stare de nerambursare în conformitate cu art. 178 din CRR, abordarea utilizată este cea prevăzută la art. 178 din CRR;(b) pentru expunerile clasificate ca neperformante datorită deprecierii, se aplică criteriile de recunoaştere pentru depreciere conform IFRS;(c) pentru alte expuneri neperformante, care nu sunt clasificate nici în stare de nerambursare, nici depreciate, se aplică prevederile art. 178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare.(15) În situaţia în care o sucursală are expuneri bilanţiere faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, iar valoarea contabilă brută a expunerilor restante reprezintă cel puţin 20% din valoarea contabilă brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile bilanţiere şi extrabilanţiere faţă de respectivul debitor sunt considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se evaluează şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, atunci când acestea nu sunt deja considerate ca depreciate sau în stare de nerambursare în conformitate cu art. 178 din CRR, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii.(16) Se consideră că expunerile au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(a)
  expunerea îndeplineşte criteriile de ieşire aplicate de sucursala raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv art. 178 din CRR;
  (b) situaţia debitorului s-a îmbunătăţit, astfel că devine probabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată, în conformitate cu condiţiile contractuale iniţiale sau modificate, după caz;(c) debitorul nu înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile.
  (17) O expunere trebuie să rămână clasificată ca neperformantă atât timp condiţiile de la literele (a), (b) sau (c) ale alin. (16) nu sunt îndeplinite, chiar dacă expunerea a îndeplinit deja criteriile de ieşire aplicate de sucursala raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art. 178 din CRR.(18) Clasificarea unei expuneri neperformante ca activ imobilizat deţinut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă.(19) Aplicarea unor măsuri de restructurare ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului, denumite, în continuare, măsuri de restructurare, în cazul unei expuneri neperformante, nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă. Expunerile neperformante, care au făcut obiectul unor măsuri de restructurare, în conformitate cu prevederile pct. 40 alin. (23) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, se consideră că au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:(a) expunerile nu sunt considerate de către sucursala raportoare a fi depreciate sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR;
  (b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor neperformante;(c) ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare, nu există sume restante sau preocupări legate de rambursarea integrală a expunerii în conformitate cu condiţiile post - restructurare. Absenţa preocupărilor se determină după o analiză a situaţiei financiare a debitorului de către sucursală. Această condiţie se consideră îndeplinită dacă debitorul a plătit, prin intermediul plăţilor sale regulate în conformitate cu condiţiile post - restructurare, o sumă egală cu suma restantă anterior (dacă au existat sume restante) sau, după caz, cu suma care a făcut obiectul operaţiunii de write-off (dacă nu au existat sume restante) în contextul aplicării măsurii de restructurare sau dacă debitorul a demonstrat într-un alt mod capacitatea sa de a se conforma condiţiilor post - restructurare. Aceste criterii specifice de ieşire, prevăzute la literele (a), (b) şi (c) se aplică în completarea criteriilor aplicate de sucursalele raportoare pentru expunerile depreciate şi pentru expunerile în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR.
  (20) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (19) nu sunt îndeplinite la sfârşitul perioadei de un an menţionate la lit. (b) a respectivului alineat, expunerea continuă să fie identificată ca expunere restructurată neperformantă până când sunt îndeplinite toate condiţiile. Condiţiile se evaluează cel puţin trimestrial.(21) Portofoliile contabile conforme cu IFRS, prevăzute la pct. 13, se raportează în formular după cum urmează:(a) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la cost amortizat" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la cost amortizat;(b) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;(c) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" cuprinde instrumente de datorie incluse în următoarele portofolii:i. "Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere";ii. "Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".(22) Dacă IFRS prevăd desemnarea angajamentelor la valoarea justă prin profit sau pierdere, valoarea contabilă a oricărui activ, care rezultă din această desemnare şi evaluare la valoarea justă, se raportează în cadrul activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Valoarea contabilă a oricărei datorii care rezultă din această desemnare nu se raportează în acest formular.(23) Expunerile restante se raportează separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante, la nivelul întregii valori a expunerii, aşa cum este aceasta definită la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Expunerile care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile, dar care nu sunt semnificative în conformitate cu art. 178 din CRR, se raportează la expuneri performante, în cadrul coloanei "Restanţe > 30 zile = 90 zile".(24) Expunerile neperformante se raportează pe benzi de scadenţă. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care, totuşi, sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală, se raportează într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante, cât şi probabilitate de nerambursare integrală, se alocă pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.(25)
  Următoarele tipuri de expuneri se raportează în coloane separate:(a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate cu IFRS; se raportează în această coloană valoarea activelor depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate;(b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu art. 178 din CRR.
  (26) Sumele aferente poziţiei "Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane" se raportează în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit. B.(c) din prezentele norme metodologice şi cu prevederile pct. 27 alin. (1) lit. (b) - (d) şi pct. 32 alin. (1) lit. (e) şi (i) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.(27) Informaţiile cu privire la garanţiile reale deţinute şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile neperformante se raportează separat. Sumele raportate pentru garanţiile reale primite şi garanţiile financiare primite se calculează în conformitate cu prevederile pct. 35 alin. (1) lit. A.(b) şi (d) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Suma valorilor raportate pentru ambele categorii trebuie limitată la valoarea contabilă sau la valoarea nominală a expunerii aferente.(28) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul: DENUMIREA SUCURSALEI: DATA RAPORTĂRII:4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante - lei-
  ┌──────────────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Cod │ Valoarea contabilă brută/ Valoarea nominală ││ │pozi│ ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ţie │ │ Performante │ Neperformante ││ │ │ │ ┌─────────┬─────────┤ ┌───────────────┬──────────┬────────────────────┬────────┬────────────┬──────────┤│ │ │ │ │ Fără │Restanţe │ │ Plată │ Restanţe │ Restanţe │Restanţe │Restanţe│ Din care: │Din care: ││ │ │ │ │restanţe │> 30 zile│ │ improbabilă, │> 90 zile │> 180 zile│ > 1 an │> 5 ani │în stare de │depreciate││ │ │ │ │ sau cu │≤ 90 zile│ │ fără restanţe │≤ 180 zile│ ≤ 1 an │ ≤ 5 ani │ │nerambursare│ ││ │ │ │ │restanţe │ │ │sau cu restanţe│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │≤ 30 zile│ │ │ ≤ 90 zile │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│ A │ B │010│020│ 030 │ 055 │060│ 070 │ 080 │ 090 │ 100 │ 105 │ 110 │ 120 │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Titluri de datorie │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Credite şi avansuri │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LA COST AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
  │Titluri de datorie │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Credite şi avansuri │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││JUSTĂ PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││REZULTATULUI GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Titluri de datorie │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Credite şi avansuri │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││JUSTĂ PRIN PROFIT SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PIERDERE, ALTELE DECÂT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CELE DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Garanţii financiare │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│Alte angajamente date │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼───┼─────────┼─────────┼───┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │EXTRABILANŢIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴────┴───┴───┴─────────┴─────────┴───┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┘
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura DENUMIREA SUCURSALEI: DATA RAPORTĂRII:4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)*Font 7* - lei-┌──────────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ │Cod │ Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii │Valoarea maximă a garanţiei reale ││ │pozi│ juste datorate riscului de credit şi provizioane │sau a altei garanţii care poate ││ │ţie │ │fi luată în considerare │
  │ │ │ ┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ │ │ │ Expuneri │ Expuneri neperformante - Depreciere cumulată, │ Garanţii reale şi garanţii ││ │ │ │performante-│ modificări cumulate negative ale valorii juste │ financiare primite ││ │ │ │Depreciere │ datorate riscului de credit şi provizioane │ ││ │ │ │cumulată şi │ ┌─────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┼──────────────┬───────────────────┤│ │ │ │provizioane │ │Plată improbabilă│ Restanţe │ Restanţe │Restanţe │Restanţe│Garanţii reale│Garanţii financiare││ │ │ │ │ │fără restanţe sau│> 90 zile │> 180 zile│ > 1 an │> 5 ani │primite pentru│ primite pentru ││ │ │ │ │ │ cu restanţe ≤ │≤ 180 zile│ ≤ 1 an │ ≤ 5 ani │ │ expuneri │ expuneri ││ │ │ │ │ │ 90 zile │ │ │ │ │neperformante │ neperformante │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│ A │ B │130│ 140 │150│ 160 │ 170 │ 180 │ 190 │ 195 │ 200 │ 210 │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Titluri de datorie │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Credite şi avansuri │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LA COST AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Titluri de datorie │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Credite şi avansuri │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││JUSTĂ PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││REZULTATULUI GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Titluri de datorie │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Credite şi avansuri │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EVALUATE LA VALOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││JUSTĂ PRIN PROFIT SAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PIERDERE, ALTELE DECÂT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CELE DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ALTELE DECÂT CELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TRANZACŢIONĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│INSTRUMENTE DE DATORIE│335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DEŢINUTE ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Garanţii financiare │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│Alte angajamente date │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼────┼───┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││EXTRABILANŢIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────┴────┴───┴────────────┴───┴─────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────┴───────────────────┘
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  25. (1) La întocmirea raportării periodice "Alte informaţii" se vor avea în vedere următoarele precizări:(a) Raportarea periodică 5.A prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor sucursalelor, grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:i. operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;ii. operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit;
  iii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şiiv. active imobilizate.
  (b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării şi activele financiare depreciate la recunoaşterea iniţială sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziţii distincte care includ şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.(c) Raportarea periodică 5.B prezintă informaţii privind depozitele atrase, pe tipuri de depozite, precum şi datoriile subordonate. Pentru completarea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele:c1) accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI;c2) depozitele atrase de la clientela nebancară, nu cuprind depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile,c3)
  datoriile ataşate şi sumele de amortizat aferente depozitelor atrase de la clientela nebancară, reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
  c4) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";c5) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite".
  (d) Raportarea periodică 5.C cuprinde informaţii privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare, alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât şi irevocabile, alte active şi datorii contingente, precum şi garanţiile reale date şi primite. La întocmirea raportării se vor avea în vedere următoarele precizări:d1) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii predeterminate, cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar;d2) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie, inclusiv garanţii acordate pentru alte garanţii financiare. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IFRS 9.2.1(e) şi la IFRS 4.A;d3) "Alte angajamente" cuprinde elementele care nu sunt incluse în categoriile precedente;
  d4) poziţiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanţii financiare date - din care îndoielnice" şi "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare, garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă nu şi-a îndeplinit obligaţiile;d5) pentru expunerile extrabilanţiere, "Valoarea noţională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a sucursalei la riscul de credit fără a lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului. În particular, trebuie utilizate următoarele criterii:(i) pentru garanţii financiare date, valoarea noţională este valoarea maximă pe care sucursala ar putea să fie nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie;(ii) pentru angajamentele de creditare date, valoarea noţională este valoarea neutilizată pe care sucursala s-a angajat să o împrumute;(iii) pentru angajamentele de creditare primite, valoarea noţională este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute sucursalei;(iv) pentru alte angajamente primite, valoarea noţională este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie.
  (e) raportarea periodică 5.D prezintă numărul de clienţi ai sucursalei. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sucursala a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile respectivei sucursale.
  (2) Modelul formularelor pentru această raportare periodică este următorul: DENUMIREA SUCURSALEI: DATA RAPORTĂRII:5. Alte informaţii5.A: Elemente de activ
  Cod poziţie
  Amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate Valoare contabilă Valoare contabilă brută
  A B 010 020
  030
  Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
  - Casa şi alte valori 110
  - Casa 113
  - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
  - Alte valori 119
  - Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate şisume de amortizat 120
  - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate 130
  - Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 140
  - Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 150
  - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 160
  - Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 170
  - Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 190
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 195
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 200
  - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 210
  Operaţiuni cu clientela 300
  - Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
  - Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat 320
  - Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 330
  - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat 340
  - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat 350
  - Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 360
  - Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat 370
  - Credite acordate instituţiilor financiare, creanţeataşate şi sume de amortizat 380
  - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
  - Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sumede amortizat 400
  - Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 410
  - Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 420
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 425
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 430
  - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 440
  - Creanţe comerciale - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 450
  Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
  - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
  din care, credite şi creanţe 511
  - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 520
  din care, credite şi creanţe 521
  - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 530
  din care, credite şi creanţe 531
  - Instrumente de datorie la cost amortizat 540
  - Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 550
  din care, credite şi creanţe 551
  - Instrumente derivate 560
  - Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate 570
  - Decontări intrabancare 580
  - Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
  - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
  - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
  - Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat 620
  - Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 630
  - Conturi de stocuri 640
  - Conturi de regularizare 650
  - Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 660
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 665
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 670
  - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 680
  - Active aferente unui contract - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 690
  Active imobilizate 700
  - Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 710
  - Imobilizări în curs, imobilizări necorporale şi corporale 740
  - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat 750
  - Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 760
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 765
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 770
  - Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 780
  - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 790
  Total 900
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  5.B: Elemente de datorii
  Cod poziţieValoare - lei -
  A B 010
  Depozite atrase de la clientela nebancară 100
  Conturi curente 110
  Conturi de depozite 120
  - Depozite la vedere 121
  - Depozite la termen 122
  - Depozite colaterale 123
  - Depozite rambursabile după notificare 124
  Certificate de depozit, carnete şi librete de economii 130
  - Certificate de depozit 131
  - Carnete şi librete de economii 132
  Datorii ataşate şi sume de amortizat 140
  Datorii subordonate 200
  Depozite 210
  Datorii constituite prin titluri 220
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  5.C: Elemente în afara bilanţului
  Cod poziţieValoare naţională - lei -
  A
  B 010
  Angajamente de creditare
  Date 100
  Din care: îndoielnice 110
  Primite 200
  Garanţii financiare
  Garanţii date 300
  Din care: îndoielnice 310
  Garanţii primite (inclusiv instrumente derivate pe riscul de credit) 400
  Alte angajamente
  Date 500
  Din care: îndoielnice 510
  Primite 600
  Alte active contingente 700
  Alte datorii contingente 800
  Garanţii reale date 900
  Garanţii reale primite 1000
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  5.D:
  Număr de clienţi
  Cod poziţie Număr
  A B 010
  Număr clienţi, din care: 050
  - Persoane fizice 060
  - Persoane juridice 070
  PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele şi semnătura
  Capitolul IV CORESPONDENŢA*1) CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
  Cod poziţiePlan de conturi
  1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
  1.1 - Active
  010 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex.*2) 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare*3))- ex. 3566
  020 101 + 102
  030 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  040 109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  050 3011 + 311 (solduri debitoare)*4) + ex. 412
  060 311(solduri debitoare)
  070 30111 + ex. 412
  080 30112
  090 30113
  096 305 + ex. 412
  097 3051 + ex. 412
  098 3052
  099 3053
  100 30212 + 30213
  120 30212
  130 30213
  141 303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 + 413 - ex. 3566
  142 3031 + 413
  143 3032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  144 3033 + ex. 3037 + ex. 381 + ex. 382 + ex. 383 + ex. 384 - ex. 3566
  181 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex.184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)*5) - ex. 3566
  182 304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
  183 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex.184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 3566
  240 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) +315 (solduri debitoare)
  250 316 (solduri debitoare)
  270 432 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  280 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234
  290 4425 - 46125 - 49235
  300 431 + 441 - 4611- 49211 - 4922
  330 3531 (solduri debitoare)
  340
  35311 (solduri debitoare)
  350 35312 (solduri debitoare)
  360 341 (sold debitor) + ex. 3515 + ex.35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex.355 + 3611 + ex.3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex.393 + 421
  370 ex.3612 + 363 - ex.393
  1.2 - Datorii
  010 3012 + 311(solduri creditoare)
  020 311 (solduri creditoare)
  030 30121
  040 30122
  050 30123
  060 30129
  070 3022
  080 30221
  090 30222
  100 30229
  110 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare*6)) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - ex. 3556
  120 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 3556
  130± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556
  140 ± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 508 (sold creditor) - ex. 3556
  150 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
  160 316 (solduri creditoare)
  170 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
  180 5523 + 5525 + ex.5527
  190 5526
  200 554
  210 553
  220 551
  230 5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559
  240 3531 (solduri creditoare)
  250 35311 (solduri creditoare)
  260 35312 (solduri creditoare)
  280 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex.35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex.356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)

  *1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010
  *2 Sintagma "ex. " se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
  *3 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
  *4 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare ui, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
  *5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
  *6 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare

  Cod poziţiePlan de conturi
  1.3 - Capitaluri proprii
  010 502 ± 504
  050 527 ± ex.5292 ± ex.524
  060 527 ± ex.524
  070 ± ex.5292 ± ex.524
  080 ± 525 ± ex.5292 ± ex.524
  090 516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex.5292 ± ex.524
  095 516 ± 5221 ± 5232 ± 5233 ± ex.526 ± 528 ± ex.5292 ± ex.524
  100 5162 ± ex.524
  110 5161 ± ex.524
  120 ± ex.5292 ± ex.524
  122 ± ex.526 ± ex.524
  320 ± 5221 ± ex.524
  330 ± 5232 ± 5233 ± ex.524
  340 ± 5233 ± ex.524
  350 ± 5232 ± ex.524
  360 ± 528 ± ex.524
  128 ± 521 ± 5222 ± 5223 ± 5231 ± 5234 ± ex.526 ± ex.524
  140 ± 521 ± ex.524
  150 ± 5231 ± ex.524
  155 ± 5222 ± 5223 ± ex.524
  165 ± 5234 ± ex.524
  170 ± ex.526 ± ex.524
  190 ± ex. 524 ± 5811 ± 5814 ± 5815 ± 5816 ± 5817
  200 ± 5812 ± 5813
  210 512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± ex.524
  250 ± 591
  255 - 592
  2. Contul de profit sau pierdere
  010 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
  041 70331 + ex. 7038
  051 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
  080 ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037
  085 ex. 7037
  090 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6657
  1206011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052
  140 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
  145 ex. 6037
  160 70333
  200 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
  210 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
  220 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 - 6033 - 6034 - ex. 6037
  231 70336 - 6033
  241
  70342 - 6034
  260 7036 + ex. 7037 - ex. 6037
  270 ex. 7037 - ex. 6037
  280 70311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
  287 7035 - 6035
  290 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
  300 70747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753
  310 ex. 7061 - ex. 6061
  330 746 + ex. 749 - ex. 609 - 646
  340 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
  350
  ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
  360 6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  370 611 + 612 + 617
  380 6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  390 651 + 652
  400 ex. 652
  410 ex. 652
  420 651
  430 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
  440 ex. 6651 - ex. 7651
  450
  ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - 7659
  460 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - 767
  481 66311 + ex. 668 - 76311 - ex. 767
  491 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  520 6633 + 6642 - 7633 - 7642
  530 ex. 66421 + ex. 66423 - ex. 76421 - ex. 76423
  540 ex. 66423 - ex. 76423
  560 ex. 66421 + 66422 - ex. 76421 - 76422
  570 6633 - 7633
  600
  ex. 74997- 633
  620 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
  660 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
  670 ± 591

  Cod poziţieColoanăPlan de conturi
  3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
  010 010 3121 (solduri debitoare)
  020 3121 (solduri creditoare)
  030 9521
  040 ex.9521
  020 010 31212 (solduri debitoare)
  020 31212 (solduri creditoare)
  030 95212
  040 ex.95212
  030 010 31211 (solduri debitoare) + 31213 (solduri debitoare)
  020 31211 (solduri creditoare) + 31213 (solduri creditoare)
  030 95211 + 95213
  040 010
  31214 (solduri debitoare)
  020 31214 (solduri creditoare)
  030 95214
  040 ex.95214
  050 010 31215 (solduri debitoare)
  020 31215 (solduri creditoare)
  030 95215
  060 010 3122 (solduri debitoare)
  020 3122 (solduri creditoare)
  030
  9522
  040 ex.9522
  070 010 31221 (solduri debitoare)
  020 31221 (solduri creditoare)
  030 95221
  040 ex.95221
  080 010 31222 (solduri debitoare)
  020 31222 (solduri creditoare)
  030 95222
  090 010 31223 (solduri debitoare)
  020 31223 (solduri creditoare)
  030 95223
  040 ex.95223
  100 010 31224 (solduri debitoare)
  020 31224 (solduri creditoare)
  030 95224
  110 010 3123 (solduri debitoare)
  020 3123 (solduri creditoare)
  030 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525
  040 ex.95251 + ex.95253
  120 010 31233 (solduri debitoare)
  020 31233 (solduri creditoare)
  030 95251
  040 ex.95251
  130 010 31231 (solduri debitoare) + 31232 (solduri debitoare) + 31234 (solduri debitoare)
  02031231 (solduri creditoare) +31232 (solduri creditoare) + 31234 (solduri creditoare)
  030
  95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 95252
  140 010 31235 (solduri debitoare)
  020 31235 (solduri creditoare)
  030 95253
  040 ex.95253
  150 010 31236 (solduri debitoare)
  020 31236 (solduri creditoare)
  030 95254
  160 010 3124 (solduri debitoare)
  020 3124 (solduri creditoare)
  030 9526
  040 ex.9526
  170 010 31241 (solduri debitoare)
  020 31241 (solduri creditoare)
  030 95261
  040 ex.95261
  180 010 31242 (solduri debitoare)
  020 31242 (solduri creditoare)
  030 95262
  040 ex.95262
  190 010 31243 (solduri debitoare)
  020 31243 (solduri creditoare)
  030 95263
  040 ex.95263
  200 010 31244 (solduri debitoare)
  020 31244 (solduri creditoare)
  030 95264
  040 ex.95264
  210 010 3125 (solduri debitoare)
  020 3125 (solduri creditoare)
  030 9527
  040 ex.9527
  220 010 3126 (solduri debitoare)
  020 3126 (solduri creditoare)
  030 9528
  040 ex. 9528
  230 010 312 (solduri debitoare)
  020 312 (solduri creditoare)
  030 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528
  040 ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528
  240 010 ex.3131 (solduri debitoare)
  020 ex.3131 (solduri creditoare)
  030 ex.9531
  040 ex.9531
  250 010
  ex.31312 (solduri debitoare)
  020 ex.31312 (solduri creditoare)
  030 ex.95312
  040 ex.95312
  260 010 ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare)
  020 ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare)
  030 ex.95311 + ex.95313
  270 010 ex.31314 (solduri debitoare)
  020 ex.31314 (solduri creditoare)
  030 ex.95314
  040 ex.95314
  280 010 ex.31315 (solduri debitoare)
  020 ex.31315 (solduri creditoare)
  030 ex.95315
  290 010 ex.3132 (solduri debitoare)
  020 ex.3132 (solduri creditoare)
  030 ex.9532
  040 ex.9532
  300
  010 ex.31321 (solduri debitoare)
  020 ex.31321 (solduri creditoare)
  030ex.95321
  040 ex.95321
  310 010 ex.31322 (solduri debitoare)
  020ex.31322 (solduri creditoare)
  030 ex.95322
  320 010 ex.31323 (solduri debitoare)
  020 ex.31323 (solduri creditoare)
  030 ex.95323
  040 ex.95323
  330 010 ex.31324 (solduri debitoare)
  020 ex.31324 (solduri creditoare)
  030 ex.95324
  340 010 ex.3133 (solduri debitoare)
  020 ex.3133 (solduri creditoare)
  030 ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.9535
  040 ex.95351 + ex.95353
  350 010 ex.31333 (solduri debitoare)
  020 ex.31333 (solduri creditoare)
  030 ex.95351
  040 ex.95351
  360 010 ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare)
  020ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)
  030 ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95352
  370
  010 ex.31335 (solduri debitoare)
  020 ex.31335 (solduri creditoare)
  030 ex.95353
  040 ex.95353
  380 010 ex.31336 (solduri debitoare)
  020 ex.31336 (solduri creditoare)
  030 ex.95354
  390 010 ex.3134 (solduri debitoare)
  020 ex.3134 (solduri creditoare)
  030 ex.9536
  040 ex.9536
  400 010 ex.31341 (solduri debitoare)
  020 ex.31341 (solduri creditoare)
  030 ex.95361
  040 ex.95361
  410 010 ex.31342 (solduri debitoare)
  020 ex.31342 (solduri creditoare)
  030 ex.95362
  040 ex.95362
  420 010 ex.31343 (solduri debitoare)
  020 ex.31343 (solduri creditoare)
  030 ex.95363
  040 ex.95363
  430 010 ex.31344 (solduri debitoare)
  020 ex.31344 (solduri creditoare)
  030 ex.95364
  040 ex.95364
  440 010 ex.3135 (solduri debitoare)
  020 ex.3135 (solduri creditoare)
  030 ex.9537
  040 ex.9537
  450 010 ex.3136 (solduri debitoare)
  020 ex.3136 (solduri creditoare)
  030 ex.9538
  040 ex.9538
  460 010 ex.313 (solduri debitoare)
  020 ex.313 (solduri creditoare)
  030 ex.9531 + ex.9532 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.9535 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538
  040 ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538
  480 010 314 (solduri debitoare)
  020 314 (solduri creditoare)
  030 954
  040 ex.954
  490 010 315 (solduri debitoare)
  020
  315 (solduri creditoare)
  030 955
  040 ex.955
  500 010 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
  020312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
  030 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528 + 9531 + 9532 + 95332 + 95333 + 95335 +95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 + 9537 + 9538 + 954 + 955
  040 ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  510 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) +ex.315 (solduri debitoare)
  020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare)+ ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) +ex.315 (solduri creditoare)
  030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  520 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
  020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare)+ ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare)+ ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare)+ ex.314 (solduri creditoare) +ex.315 (solduri creditoare)
  030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  530 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314(solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
  020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) +
  ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare)
  030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  5. Alte informaţii
  5 A - Elemente de activ: - coloana 030
  Cod poziţiePlan de conturi
  100 101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 ± 1782 ± 1783 ± 1784 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  110 101 + 102 + 109
  113 101
  116 102
  119 109
  120 111 ± 1171 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  130121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  140 1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  1501411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  160 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  1701611 ± 1617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  190 ± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  195 ± 1782 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  200 ± 1783 ± 183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  210 ± 1784 ± 184 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  300 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  310 2011 ± 2017 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  3202021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  330 2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  340 2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  350 2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  360 2061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  370 2091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  380 2311 + 2312 ± 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  390 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  400 2511 (solduri debitoare) ± 25171 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  410 2611 ± 2617 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  420 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  425 ± 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  430 ± 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  440 ± 284 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  450 ± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  500 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) +315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  5103011
  51130113
  520 3021
  521 30213
  530 3031 + 3032 + 3033 + 3037 - ex. 3566
  531 3033 + ex.3037 - ex. 3566
  540 3041 + 3047 - ex. 3566
  550 3051 + 3052 + 3053
  551 3053
  560 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
  570 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  580 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor)
  590 3515 + 35192 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
  6003521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
  610 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
  620 3551 + 3552 + 3556 ± 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  630 3571 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
  640361 + 362 + 363
  650 316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) - (± ex. 3929 (solduriaferente activelor financiare))
  660 ± 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  665 ± 382 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  670 ± 383 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  680 ± 384 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  690 ± 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  700 401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 -(4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959)
  710 401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 3566
  740 431 + 432 + 441 + 442
  750 4711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  760± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
  765± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
  770 ± 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 3566
  780
  ± 484 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
  790 ± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  5.B - Elemente de datorii
  100 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 3556
  110 2511 (solduri creditoare) ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1202531 + 2532 + 2533 + 2534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  121 2531 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  122 2532 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  123 2533 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1242534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  130 2541 + 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  131 2541 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  132 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  140 ± 25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 3556
  200 ex.30221 + ex.30222 + 531 + 532 ± 537
  210 ex.30221 + 5312 + 5322 ± ex.537
  220 ex.30222 + 5311 + 5321 ± ex.537
  5.C - Elemente în afara bilanţului
  100 901 + 903 + 9811
  110 9811
  200 902 + 904
  300
  911 + 913 + 9812
  310 9812
  400 912 + 914 + ex.9516 + ex.9526 + ex.9536
  500 922 + 971 + 9819
  510 9819
  600 921 + 972
  700 993
  800 994
  900 962
  1000 961
  Capitolul V CONTROLUL RAPORTĂRILOR PERIODICE1) Controlul raportării periodice "Bilanţul" [situaţia poziţiei financiare]1.1. Controlul situaţiei 1.1 - Active Controlul vertical 010 = 020 + 030 + 040 050 = 060 + 070 + 080 + 090 096 = 097 + 098 + 099 100 = 120 + 130 141 = 142 + 143 + 144 181 = 182 + 183 270 = 280 + 290 330 = 340 + 350 380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 270 + 300 + 330 + 360 + 3701.2. Controlul situaţiei 1.2 - Datorii Controlul vertical 010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060 070 = 080 + 090 + 100
  110 = 120 + 130 + 140 170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 240 = 250 + 260 300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290
  1.3. Controlul situaţiei 1.3 - Capitaluri proprii Controlul vertical 050 = 060 + 070 090 = 095 + 128 095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360 128 = 140 + 150 + 155 + 165 + 170 300 = 010 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 250 + 2551.4. Corelaţie între 1.3 şi 1.1 1.3 (310) = 1.1 (380)
  1.5. Corelaţii între 1.3 şi 1.2 1.3 (310) = 1.2 (300) + 1.3 (300) 1.3 (310) = 1.2 (010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290) + 1.3 (300)1.6. Corelaţie între 1.3, 1.2 şi 1.1 1.1 (380) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
  2) Controlul raportării periodice "Contul de profit sau pierdere"2.1. Controlul vertical 010 = 041 + 051 + 080 + 085 090 = 120 + 140 + 145 220 = 231 + 241 + 260 + 270 355 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 360 = 370 + 380 390 = 400 + 410 + 420 425 = 426 + 427 430 = 440 + 450 460 = 481 + 491 520 = 530 + 540 + 560 + 570 610 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 - 430 - 460 - 520 + 600 630 = 610 - 620 640 = 650 - 660 670 = 630 + 6402.2. Corelaţie între 2 şi 1.3 2 (670) = 1.3 (250)3) Controlul raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire"3.1. Controlul orizontal Pentru liniile 010, 020, 040, 060, 070, 090, 110, 120, 140, 160 - 250, 270, 290, 300, 320, 340, 350, 370, 390 - 500 se respectă următoarea corelaţie: col. 030 = col. 040
  3.2. Controlul vertical Pentru coloanele 010 - 030 se respectă următoarele corelaţii: 010 = 020 + 030 + 040 + 050 060 = 070 + 080 + 090 + 100 110 = 120 + 130 + 140 + 150 240 = 250 + 260 + 270 + 280 290 = 300 + 310 + 320 + 330 340 = 350 + 360 + 370 + 380 500 = 510 + 520 + 530 Pentru coloanele 010 - 040 se respectă următoarele corelaţii: 160 = 170 + 180 + 190 + 200 160 ≥ 170 230 = 010 + 060 + 110 + 160 + 210 + 220 390 = 400 + 410 + 420 + 430 390 ≥ 400 460 = 240 + 290 + 340 + 390 + 440 + 450 500 = 230 + 460 + 480 + 490
  3.3. Corelaţii între 3 şi 1 3 (500. col. 010) = 1.1 (240. col. 010) 3 (500. col. 020) = 1.2 (150. col. 010) 3 (col. 010 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.1 (240. col. 010) 3 (col. 020 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.2 (150. col. 010)
  4) Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"4.1. Controlul orizontal Pentru liniile 010 - 550 se respectă următoarele corelaţii: col. 010 = col. 020 + col. 060 col. 110 = col. 060 Pentru liniile 010 - 330 se respectă următoarele corelaţii: col. 020 = col. 030 + col. 055 col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100 + col. 105 col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190 + col. 195 col. 200 + col. 210 = col. 060 + col. 150 Pentru liniile 010 - 201 şi 330 - 550 se respectă următoarea corelaţie: col. 130 = col. 140 + col. 150
  Pentru liniile 010 - 201, 330 şi 335 se respectă următoarea corelaţie: col. 120 = col. 060
  4.2. Controlul vertical Pentru coloanele 010 - 210 se respectă următoarele corelaţii: 180 = 010 + 070 201 = 181 + 191 Pentru coloanele 010 - 110, 130 şi 150 - 210 se respectă următoarele corelaţii: 231 = 211 + 221 330 = 180 + 201 + 231 Pentru coloanele 010, 020, 060, 110, 130 - 150, 200 şi 210 se respectă următoarea corelaţie: 550 = 340 + 410 + 480 Pentru coloanele 120 şi 140 se respectă următoarea corelaţie: 330 = 180 + 201
  5)
  Controlul raportării periodice "Alte informaţii"5.A: Elemente de activa) Controlul orizontal Pentru fiecare linie se respectă următoarea corelaţie: col. 030 = col. 020 - col. 010b) Controlul vertical 110 = 113 + 116 + 119 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 190 + 195 + 200 + 210 300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450 500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690 700 = 710 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790 900 = 100 + 300 + 500 + 700c) Corelaţia între raportarea periodică 5.A şi "Bilanţ"
  5.A - Elemente de activrelaţia1. Bilanţ
  900 (col. 020) = 380
  5.B: Elemente de datorii Controlul vertical 100 = 110 + 120 + 130 + 140 120 = 121 + 122 + 123 + 124 130 = 131 + 132 200 = 210 + 220
  -----