Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.156 din 28 decembrie 2017pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 12-01-2018

  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.542 din 22.12.2017,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă informaţiile conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, denumit în continuare Registru, prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil, prevăzute în anexa nr. 4.
  Articolul 5Se aprobă metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat, prevăzute în anexa nr. 5.Articolul 6Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 8
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 28 decembrie 2017.Nr. 4.156.Anexa nr. 1INFORMAŢIILE conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti1. Numărul curent reprezintă poziţia din registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, denumit în continuare Registru, corespunzătoare fiecărui aparat de marcat electronic fiscal înregistrat în Registru şi este alocat incremental, în ordine cronologică. 2. Datele de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat, a unităţii acreditate pentru comercializare şi/sau service sunt următoarele:2.1. cod de identificare fiscală;
  2.2. denumire;2.3. calitate:a) producător; b) importator;c) persoană juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale;d) distribuitor autorizat; e) unitate acreditată pentru comercializare;
  f) unitate acreditată pentru service;
  2.4. număr şi dată de emitere a autorizaţiei de distribuţie;2.5. date de contact:a) e-mail; b) numărul de telefon.
  3.
  Datele referitoare la persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele:3.1 nume, prenume, cod numeric personal/număr de identificare fiscală;3.2 date de contact:a) e-mail; b) numărul de telefon;3.3. elemente de identificare a certificatului digital calificat utilizat pentru transmiterea informaţiilor şi/sau efectuarea de înregistrări în Registru: a) numărul serial al certificatului digital calificat; b) autoritatea emitentă a certificatului digital calificat;
  3.4. calitate:a) tehnician de service;b) alta;3.5. drepturile acordate persoanelor prevăzute la subpct. 3.4 pot fi, după caz:a) utilizator al serviciului acces controlat la Registru;b) utilizator al serviciului acces controlat la Registru şi administrator de cont.
  4. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:4.1. numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;4.2. elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat: a) certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64; b) autoritatea emitentă a certificatului digital;4.3. seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau modificările aduse acesteia;4.4. certificat digital iniţial/înlocuit.
  5. Datele privind localizarea/amplasarea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:5.1. adresa completă a locului de depozitare/instalare/ intervenţie, respectiv judeţ, localitate, stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament; 5.2. coordonatele GPS ale locului de depozitare/ instalare/intervenţie, respectiv longitudinea şi latitudinea exprimate în grade, minute şi secunde (DMS);5.3. numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de taxi;5.4. utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de transport.6. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:6.1. furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb;
  6.2. exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;6.3. adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a obţinut avizul tehnic favorabil;6.4. fiscalizat/nefiscalizat;6.5. alte indicii despre starea de funcţionare a aparatului şi/sau a locului unde este amplasat/depozitat etc.
  7. Datele cu privire la starea societăţii ce are calitatea de producător, importator, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitor autorizat, unitate acreditată pentru comercializare şi/sau service, sunt următoarele: 7.1. declarată inactivă potrivit legii şi data de la care a fost înscrisă inactivitatea; 7.2.
  radiată de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi data cu care a fost efectuată radierea societăţii din registrul comerţului.
  8. Datele cu privire la operatorul economic beneficiar al transferului sau livrării unuia sau mai multor aparate de marcat electronice fiscale şi la documentele care atestă transferul sau livrarea sunt următoarele: 8.1. cod de identificare fiscală; 8.2. denumire; 8.3. seria, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii/facturii; 8.4. seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal înscrisă în avizul de însoţire a mărfii/factură;8.5. codul/codurile CAEN al/ale activităţii/activităţilor pentru care este utilizat aparatul de marcat electronic fiscal;
  8.6. numărul, data şi perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condiţiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată; 8.7. date de contact:a) e-mail; b) numărul de telefon.
  9. Datele privind instalarea şi intervenţiile efectuate asupra aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: 9.1. modalitatea agreată pentru notificare defecţiune, conform celor convenite de părţile contractante, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (8^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:a) poşta electronică;b)
  fax;
  c) altele;
  9.2. codul de identificare fiscală a distribuitorului autorizat sau a unităţii de service acreditate care efectuează instalarea sau intervenţia asupra aparatului de marcat electronic fiscal; 9.3. numărul de identificare a tehnicianului de service;9.4. tipul intervenţiei şi, după caz, documentul întocmit; 9.5. data şi ora instalării/efectuării intervenţiei; 9.6.
  constatarea unei intervenţii neautorizate asupra aparatului de marcat electronic fiscal.
  10. Datele privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: 10.1. numărul unic de identificare sau, după caz, seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal; 10.2. factorul generator:a) reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare sau cesiunea realizată în condiţiile legii;b) confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate;c) încetarea activităţii distribuitorului autorizat/utilizatorului;
  10.3. documentul întocmit:a) tipul documentului: factură, proces-verbal, altele;b) seria, numărul şi data;10.4. entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal: a) cod de identificare fiscală; b) denumire.
  11. Datele privind conexiunea la internet la locul de utilizare al aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: există/nu există.12. Datele privind momentul înregistrării informaţiilor în Registru, precum şi al rectificării sau actualizării acestora sunt următoarele: an, lună, zi, oră, minut.13. Orice alte informaţii necesare bunei funcţionări a Registrului, cu excepţia celor menţionate în ordin, pot fi obţinute inclusiv din bazele de date proprii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, de la terţi, în conformitate cu prevederile legale.
  Anexa nr. 2METODOLOGIA ŞI PROCEDURA DE ÎNREGISTRAREa aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului1. Prin etapa preoperaţionalizare se înţelege perioada până la data implementării Registrului.2. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, înregistrează informaţii privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziţionat intracomunitar, fără excepţie, prin completarea „formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil“, prevăzut în anexa nr. 2A.
  3. (1) Organul fiscal competent emite „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2B, pentru aparatele de marcat electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, la solicitarea scrisă a utilizatorului.(2) Numărul unic de identificare astfel atribuit este comunicat utilizatorului şi este înscris de către tehnicianul de service în memoria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal la instalarea acestuia.(3) La solicitarea, atribuirea, respectiv comunicarea numărului unic de identificare al aparatelor de marcat electronice fiscale se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.4. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează informaţii privind instalarea aparatului de marcat, prin completarea „Formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate“, prevăzut în anexa nr. 2C.(2) Ori de câte ori este cazul, distribuitorul autorizat transmite informaţii privind schimbări ale stării sau situaţiei aparatelor de marcat electronice fiscale, prin completarea secţiunilor I, II, III şi IV A sau B sau, după caz, V din „Formularul pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia aparatelor de marcat electronice fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2D.
  5. Formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4 alin. (1) şi (2), completate şi validate, în format PDF cu fişier XML ataşat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi pot conţine informaţii privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.6. (1) Prin transmiterea unei notificări, prevăzută în anexa nr. 2E, utilizatorii informează organul fiscal competent cu privire la apariţia uneia dintre următoarele situaţii:a) schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiaşi operator economic;b) furtul/dispariţia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;c) înstrăinarea aparatului;d) închiderea punctului de lucru;e)
  lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societăţii sau altele, după caz;
  f) încetarea activităţii;g) altele similare.
  (2) Notificarea se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în format PDF cu xml ataşat, la care sunt ataşate, după caz, documente probatoare.(3) Informaţiile astfel furnizate sunt preluate în aplicaţia informatică prevăzută la pct. 7.
  7. Direcţia generală de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia organelor fiscale competente o aplicaţie informatică care permite preluarea informaţiilor din formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4 alin. (1) şi (2), din notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) şi emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzut la pct. 3 alin. (1).
  8. (1) Formularul prevăzut la pct. 2 se transmite organului fiscal competent în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale.(2) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de 2 zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declaraţiei de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale“.(3) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (2) se transmite organului fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6 alin. (1) sau (2) sau la pct. 10 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.(4) Notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situaţia.(5) La stabilirea competenţei organului fiscal se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.9.
  Pentru completarea şi transmiterea formularelor prevăzute la pct. 2 şi pct. 4 alin. (1) şi (2), producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea de service acreditată;b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
  10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:– Anexa nr. 2 A „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil“– Anexa nr. 2 B „Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale“– Anexa nr. 2 C „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate“– Anexa nr. 2 D „Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia aparatelor de marcat electronice fiscale“
  – Anexa nr. 2 E „Notificare“
  11. Anexele nr. 2A-2E sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Anexa nr. 2Ala Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a RegistruluiFORMULARpentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilorart. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabilI.
  Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizatA.
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  B. Calitate
  Producător
  Importator
  Persoană juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale
  Distribuitor autorizat
  Se pot selecta, după caz, una sau mai multe calităţi. Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  C. Autorizaţie de distribuţie
  Număr
  Dată
  Se completează de către operatorii economici care au şi calitatea de distribuitori autorizaţi.
  D. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscaleA. Date de identificare
  Nume şi prenume
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  C. Calitate
  Tehnician de service
  Alta*
  Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informaţii.

  * Se precizează calitatea deţinută.
  III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscalA. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
  Iniţială
  Modificată
  În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de fabricaţie iniţială.
  B. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
  Certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64
  Autoritatea emitentă
  C.
  Adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil
  IV. Adresa completă a locului de depozitare a aparatului de marcat electronic fiscal
  Judeţ/sector
  Localitate
  Stradă
  Număr
  Bloc
  Scara
  Etaj
  Apartament
  Se completează pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal care se înregistrează.Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  Anexa nr. 2Bla Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a RegistruluiMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                                                                            Adresa şi datele de contact ale Direcţiei Generale RegionaleAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                                                        a Finanţelor Publice emitentă/DirecţieiDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice (denumire)                                           Generale de Administrare a Marilor ContribuabiliDirecţia Generală de Administrare a Marilor ContribuabiliDenumirea utilizatorului aparatului de marcat electronic fiscal ………...CUI …………………….Adresa completă a operatorului economic/utilizatorului ......................Nr. ………../…………
  Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale
  Nr. crt.Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscalNumăr unic de identificare atribuit aparatului de marcat electronic fiscal
  1.
  Director general,...................... (semnătura)
  Anexa nr. 2Cla Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a RegistruluiFORMULARpentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalateI.
  Date de identificare a distribuitorului autorizat/unităţii acreditate pentru service care a efectuat instalareaA.
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Distribuitor autorizat
  Unitate acreditată pentru service
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii. Se pot selecta, după caz, una sau mai multe calităţi.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  II. Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscaleA. Date de identificare
  Nume şi prenume
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  C. Calitate
  Tehnician de service
  Alta*
  Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  * Se precizează calitatea deţinută.
  III. Date cu privire la utilizatorul aparatelor de marcat electronice fiscale instalateA.
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  B.
  Numărul, data şi perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condiţiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată
  IV. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal şi a tehnicianului de service care a efectuat instalarea
  Numărul de identificare a tehnicianului de service care a efectuat instalarea
  A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
  B. Data instalării
  V. Date de identificare a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
  A. Adresa completă
  Judeţ/sector
  Localitate
  Stradă
  Număr
  Bloc
  Scara
  Etaj
  Apartament
  B. Numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de taxi
  C. Utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de transport
  Se completează caseta A, B sau C, după caz, pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal instalat. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  Anexa nr. 2Dla Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului FORMULARpentru înregistrarea unor schimbări privind starea/ situaţia aparatelor de marcat electronice fiscale
  I. Date de identificare a distribuitorului autorizatA.
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la prima comunicare de informaţii şi când intervin modificări ale datelor.
  II.
  Persoana desemnată să transmită informaţii şi/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscaleA. Date de identificare
  Nume şi prenume
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la prima comunicare de informaţii şi când intervin modificări ale datelor.
  C. Calitate
  Tehnician de service
  Alta*
  Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  * Se precizează calitatea deţinută.
  III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscalA. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
  B. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
  Iniţială
  Modificată
  În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de fabricaţie iniţială.
  C. Elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat
  Certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64
  Autoritatea emitentă
  IV. Date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscalA.
  Furat
  Dispărut
  Distrus
  Dezmembrat pentru piese de schimb
  Se selectează o singură variantă.
  B.
  Exportat
  Livrat intracomunitar
  Exportat temporar
  Reexportat
  Se selectează o singură variantă.
  V. Date privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal A. Factorul generator
  Reorganizare distribuitor autorizat
  prin fuziune prin divizare
  Cesiune realizată în condiţiile legii
  Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate
  Încetare activitatedistribuitor autorizat
  utilizator
  Se selectează o singură variantă.
  B. Documentul întocmit
  Proces-verbalFacturaAltele*
  Seria
  Numărul
  Data

  * Se precizează denumirea actului.
  C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  Anexa nr. 2E
  la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului NOTIFICAREOperatorul economic ...................., cu sediul în .................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .................., având CUI/CNP/NIF ..............., tel./fax/e-mail .............., reprezentată prin ......................... având funcţia de ................, în calitate de utilizator al aparatului de marcat electronic fiscal cu seria de fabricaţie ................. şi numărul unic de identificare atribuit ...................Către:Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili ....................., cu sediul în .................., str. .......... nr. ...., judeţul/sectorul .... .Prin prezenta vă notificăm cu privire la apariţia următoarei situaţii:a) schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal |_| la adresa din ..................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..................;b) furtul |_|/dispariţia |_|/distrugerea |_| aparatului de marcat electronic fiscal c) înstrăinarea aparatului către ..........................., având CUI ...................... |_| d) închiderea punctului de lucru |_|e)
  lichidarea |_|, dizolvarea |_|, fuziunea |_|, divizarea societăţii |_| sau altele, după caz |_|
  f) încetarea activităţii |_|g) altele ....................................................................... şi solicităm înregistrarea informaţiei în aplicaţia informatică.
  Anexat, copii ale următoarelor documente:1. ..................................................................................................................2. ..................................................................................................................3.
  ..................................................................................................................
  Data..............................Semnătura, ..............................
  Anexa nr. 3METODOLOGIA ŞI PROCEDURAde înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a Registrului1. Prin etapa post-operaţionalizare se înţelege perioada de după data implementării Registrului. Prevederile acestei anexe se aplică cu data operaţionalizării în totalitate a Registrului.
  2. (1) Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale înscrie în Registru, pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziţionat intracomunitar, fără excepţie, informaţiile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 şi 2.5, pct. 3, pct. 4 subpct. 4.2 şi 4.3 şi pct. 5 subpct 5.1 şi 5.2 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Distribuitorul autorizat înscrie în Registru informaţiile de la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 şi 2.5 din anexa nr. 1 la ordin, atât pentru sine, cât şi pentru entităţile din reţeaua sa de comercializare şi/sau service, imediat după obţinerea statutului de unitate acreditată pentru cel puţin una dintre aceste activităţi.(3) După înscrierea în Registru a informaţiilor prevăzute la alin. (1), distribuitorul autorizat obţine un document electronic care conţine numerele unice de identificare corespunzătoare aparatelor de marcat electronice fiscale înregistrate.3. Cu ocazia fiecărui transfer sau a fiecărei livrări a aparatului de marcat electronic fiscal, până ce acesta ajunge la utilizator, distribuitorul autorizat sau, după caz, unitatea acreditată pentru comercializare înscrie în Registru datele prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1 şi 5.2, pct. 6 subpct. 6.4 şi punctul 8 subpct. 8.1-8.4 din anexa nr. 1 la ordin.4. (1) La prima punere în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal, distribuitorul autorizat/unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează în Registru informaţiile prevăzute la punctul 5 subpct. 5.1 şi 5.2 sau, după caz, subpct. 5.3 sau 5.4, pct. 8 subpct. 8.5, 8.6 şi 8.7, pct. 9 subpct. 9.1-9.5 şi 9.11, pct. 11 din anexa nr. 1 la ordin, apoi personalul autorizat parcurge următoarele etape:a) înscrierea numărului unic de identificare în memoria fiscală a aparatului;
  b) emiterea şi printarea unui „bon fiscal de test“ ce are rolul de a verifica faptul că aparatul funcţionează; c) înscrierea în Registru a informaţiilor prevăzute la pct. 6 subpct. 6.4 din anexa nr. 1 la ordin.
  (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se efectuează la sediul distribuitorului/unităţii de service acreditată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în puncte de lucru care nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet, la solicitarea utilizatorului exprimată prin „Declaraţia pe propria răspundere“, prevăzută în anexa nr. 3A. (3) Declaraţia pe propria răspundere, întocmită de către administratorul sau reprezentantul legal al utilizatorului, împreună cu copia actului de identitate a declarantului şi, după caz, a împuternicirii notariale, se arhivează la distribuitorul autorizat sau la unitatea de service acreditată care efectuează punerea în funcţiune şi este prezentată, la cerere, structurilor cu atribuţii privind controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor legale.
  5. (1) Ori de câte ori aparatul de marcat electronic fiscal este supus unei intervenţii sau este transferat la alt punct de lucru al utilizatorului, distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează informaţiile prevăzute la pct. 5 şi, după caz, pct. 9 subpct. 9.2-9.6 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, înregistrează în Registru modificări ale informaţiilor prevăzute la pct. 8 subpct. 8.6 din anexa nr. 1 la ordin.6. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service, după caz, înregistrează în Registru informaţii privind situaţiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1, 6.2 şi 6.5 din anexa nr. 1 la ordin. Informaţiile prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1 la ordin sunt înregistrate de către distribuitorul autorizat.(2) Utilizatorii informează organul fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 sau la pct. 10 subpct. 10.2 lit. b) şi c) din anexa nr. 1 la ordin prin completarea „Formularului utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3B.(3) Formularul prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziţia utilizatorilor online, simultan cu operaţionalizarea Registrului. 7. (1)
  Înregistrarea informaţiilor în Registru se efectuează de către persoanele desemnate în termen de:a) 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării/ieşirii, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale, a aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar;b) 2 zile lucrătoare pentru înregistrarea sau actualizarea informaţiilor în celelalte situaţii.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se raportează la:a) data emiterii avizului de însoţire a mărfii sau a facturii în cazul aparatelor transferate sau livrate intern;b) data schimbării locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;c) data finalizării oricărei intervenţii asupra aparatului de marcat electronic fiscal;d) data la care intervin modificări ale informaţiilor care necesită actualizarea acestora;
  e) data la care a intervenit o schimbare în situaţia aparatului de marcat electronic fiscal.
  (3) Rectificarea informaţiilor se efectuează de îndată ce se constată existenţa unei înregistrări eronate.
  8. Pentru înregistrarea informaţiilor în Registru, producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum şi unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service;b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
  9. Registrul este administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi permite interogarea după criterii constituite din oricare combinaţie a informaţiilor conţinute de Registru. 10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură: – Anexa nr. 3 A „Declaraţie pe propria răspundere“– Anexa nr. 3 B „Formularul utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale“11. Anexele nr. 3 A şi 3 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Anexa nr. 3Ala Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a RegistruluiDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, …………………………, domiciliat(ă) în ………………………, str. ……………… nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, judeţul/sectorul ………………, legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport, seria …………, nr. ……………, eliberat(ă) de ………………… la data de …………, având CNP/NIF………………….……, în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului ………………………………, având CIF/CNP/NIF……………….……, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele:
  Aparatul de marcat electronic fiscal cu seria de fabricaţie nr. …………………… urmează să fie instalat şi utilizat la adresa din localitatea ………………, str. …………… nr. … bl. …, sc. …, ap. …, judeţul/sectorul ……….Solicit ca punerea în funcţiune şi fiscalizarea să fie efectuate la sediul distribuitorului autorizat/unităţii acreditate pentru service S.C. …………………………, CIF …………, deoarece adresa de utilizare este lipsită de oricare mijloc de conexiune la internet.Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Data                                                              Semnătura,...............................                                     ...............................
  *) Art. 326 Falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare:Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  Anexa nr. 3Bla Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaţionalizare a RegistruluiFORMULARUL utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale I.
  Datele de identificare a utilizatorului aparatului de marcat electronic fiscal
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  II. Datele de identificare a persoanei care furnizează informaţiile privind aparatul de marcat electronic fiscalA. Date de identificare
  Nume şi prenume
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informaţii.
  C. Calitatea
  Asociat
  Administrator
  Angajat
  Alta*

  *) Se precizează calitatea deţinută.
  III.
  Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscalA. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
  B. Seria de fabricaţie a aparatului de marcat electronic fiscal
  Iniţială
  Modificată
  În cazul în care se comunică seria modificată, se completează şi seria de fabricaţie iniţială.
  IV. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal
  Furat
  Dispărut
  Distrus
  V. Datele privind schimbările intervenite în situaţia aparatului de marcat electronic fiscalA. Factorul generator
  Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate
  Încetare activitate utilizator
  Se selectează o singură variantă.
  B. Documentul întocmit
  Proces-verbalFacturaAltele*
  Seria
  Numărul
  Data

  * Se precizează denumirea actului.
  C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  Anexa nr. 4METODOLOGIA ŞI PROCEDURA de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil1. (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici tipului şi modelului de aparat avizat este efectuată de către distribuitorii autorizaţi şi este atestată prin întocmirea, în 2 exemplare, a unui proces-verbal de aducere în parametri, semnat de reprezentantul distribuitorului autorizat şi de reprezentantul utilizatorului.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se arhivează pentru a fi prezentat, la cerere, structurilor cu atribuţii privind controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: primul exemplar al procesului-verbal este preluat de către distribuitorul autorizat, iar exemplarul al doilea rămâne la utilizator.2. (1)
  În etapa preoperaţionalizare Registru, producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul autorizat înregistrează aparatele de marcat electronice fiscale adaptate, prin completarea şi transmiterea formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitar şi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obţinut avizul tehnic favorabil.
  (2) Termenul de transmitere a formularului este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării/ieşirii aparatelor de marcat electronice fiscale supuse unor modificări ale caracteristicilor tehnice, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale, sau, după caz, de la data emiterii avizului de însoţire a mărfii sau a facturii.
  3. (1) În etapa postoperaţionalizare Registru, distribuitorul autorizat înregistrează în Registru, pe lângă informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, informaţiile de la pct. 6 subpct. 6.3 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Înregistrarea informaţiilor se efectuează de către persoanele desemnate potrivit prevederilor pct. 8 din anexa nr. 3 la ordin, cu respectarea termenelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3 la ordin.
  Anexa nr. 5 METODOLOGIA ŞI PROCEDURA
  privind autentificarea cu certificat digital calificat
  1. Accesul în vederea furnizării informaţiilor prevăzute de prezentul ordin se realizează prin autentificare cu certificat digital calificat, emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.2. (1) Pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registru, existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat potrivit prevederilor pct. 8 din anexa nr. 3 la ordin, efectuează următoarele operaţiuni:a) în vederea obţinerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, documentul de confirmare a certificatului calificat, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru;b) în vederea obţinerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, formularul 154 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont“, prevăzut în anexa nr. 5A, existent pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru. Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont se listează, se semnează, conform legii, şi se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent;c) cererea în format hârtie va fi însoţită de următoarele documente:– documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie;– documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat la Registru;
  d) persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, care dobândesc calitatea de administrator de cont, efectuează înrolarea/ revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul propriei unităţi, precum şi din cadrul unităţilor acreditate pentru comercializare şi/sau service, folosind aplicaţia „Serviciul de acces controlat Registru“.
  (2) Pe baza documentelor depuse prevăzute la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului şi documentul privind dreptul de utilizator sau administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat Registru se anexează la cerere.(3) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru, semnată electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, se transmite persoanei solicitante, prin poştă electronică, la adresa menţionată în cerere.
  3. (1) Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea şi transmiterea formularului 155 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru şi a drepturilor de administrator de cont“, prevăzut în anexa nr. 5B, aflat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin funcţionalităţile puse la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(2)
  În situaţia în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru şi a drepturilor de administrator de cont“ se depune în format hârtie, semnată, conform legii, la organul fiscal competent.
  (3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:a) documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru al persoanei pentru care acest drept a fost obţinut, în original şi în copie;b) documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, al persoanei pentru care acest drept a fost obţinut.
  4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie şi procedură:– Anexa nr. 5 A formularul 154 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de cont“– Anexa nr. 5 B formularul 155 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru şi a drepturilor de administrator de cont“
  5. Anexele nr. 5 A şi 5 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Anexa nr. 5Ala Metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat154
  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  CERERE pentru utilizarea unui certificat calificat şi acordarea drepturilor de administrator de contA. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
  Cod de identificare fiscală
  Denumire/Nume şi prenume
  Adresa
  B. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la registru, pe baza certificatului calificat
  CNP/NIF
  Nume şi prenume
  Adresa e-mail
  Număr certificat
  Autoritate de certificare emitentă
  C. Se acordă drepturi de administrator de cont:
  DA*)
  NU**)

  *) Se completează în cazul în care se solicită şi drepturi de administrator de cont, în plus faţă de acordarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru.
  **) Se completează în cazul în care se solicită doar acordarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru.
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  Anexa nr. 5Bla Metodologia şi procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat155
  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  CEREREpentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la registru şi a drepturilor de administrator de contA. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
  Cod de identificare fiscală
  Denumire/Nume şi prenume
  Adresa
  B. Date de identificare a persoanei care solicită revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la registru
  CNP/NIF
  Nume şi prenume
  Adresa e-mail
  C. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită revocarea dreptului de administrator de cont şi/sau utilizare a serviciului acces controlat la registru*)
  CNP/NIF
  Nume şi prenume

  *) Se completează în cazul în care revocarea dreptului de utilizare se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut.
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  -----