Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015Data intrării în vigoare 04-11-2015
    Formă consolidată valabilă la data 31-12-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2017 până la data de 20-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 51/2015 publicate în Monitorul Oficial nr. 823 din 4 noiembrie 2015 la data de 31 Decembrie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 79 din 29 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017; LEGEA nr. 232 din 22 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017; LEGEA nr. 12 din 9 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Contextul regional geopolitic impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente în vederea realizării de investiţii în industria de apărare, astfel încât forţele naţionale de apărare să poată fi dotate cu mijloace adecvate pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate ale statului român, precum şi onorarea obligaţiilor asumate în calitate de stat membru NATO şi UE.Neasigurarea finanţării programelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare afectează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi creează vulnerabilităţi privind securitatea naţională.Având în vedere dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE), potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, cu condiţia ca respectivele măsuri să nu distorsioneze concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare şi luând în considerare inexistenţa unei reglementări care să permită aplicarea de către stat a acestor dispoziţii, s-a procedat la analizarea jurisprudenţei europene în materie şi, ulterior, la definirea unui mecanism de implementare a art. 346 TFUE în materia realizării unor investiţii în domeniul industriei de apărare, fără de care se creează vulnerabilităţi privind securitatea naţională.Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare se încadrează în categoria producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii militare şi dispun de surse de finanţare limitate pentru realizarea de investiţii în vederea retehnologizării şi modernizării capacităţilor de producţie pentru apărare, care să fie compatibile cu standardele NATO şi UE, pentru a nu se ajunge în situaţia imposibilităţii asigurării protejării în timp real a intereselor esenţiale ale securităţii naţionale, se impune adoptarea unor măsuri pentru refacerea şi viabilizarea capacităţilor de producţie pentru apărare în vederea realizării de produse şi servicii necesare cerinţelor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională şi conforme standardelor NATO şi UE.Având în vedere aspectele prezentate se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a mecanismelor privind atragerea de investiţii către operatorii economici din industria de apărare la care statul este acţionar integral sau majoritar, sens în care este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui program investiţional de dotări în industria de apărare pentru modernizarea liniilor de fabricaţie, retehnologizări, achiziţii/dotări pentru satisfacerea cererilor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.Neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri de finanţare a programelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare la care statul este acţionar integral sau majoritar ar conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale de securitate ale statului român prin afectarea securităţii lanţului de aprovizionare cu tehnică şi mijloace de luptă necesare forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,de asemenea se impune ca operatorii economici din industria de apărare, care sunt de interes strategic pentru forţele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, să îşi menţină potenţialul capacităţilor de producţie şi servicii pentru apărare, prin adoptarea unor măsuri de restructurare economico-financiară, ceea ce presupune şi disponibilizări de personal prin măsuri de concediere colectivă.Aceste măsuri vizează eliminarea pierderilor prin eficientizarea activităţii şi valorificarea resurselor privind forţa de muncă, redimensionarea/disponibilizarea acesteia în raport cu gradul de încărcare a capacităţilor cu comenzi. Adoptarea acestor măsuri necesită asigurarea protecţiei sociale a personalului disponibilizat prin acordarea indemnizaţiei de şomaj şi a venitului de completare.Numărul de angajaţi prevăzut să fie disponibilizat prin concedieri colective este de 808 persoane în intervalul temporar 2015-2017, la care venitul de completare se alocă pe o perioadă de maximum 24 de luni de la concediere, în condiţiile legii.Neacordarea venitului de completare într-un sector important cum este sectorul producţiei pentru apărare ar produce inechităţi în raport cu alte sectoare ale economiei naţionale care beneficiază de venituri de completare în cazul măsurilor privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate.Condiţiile privind acordarea venitului lunar de completare sunt stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completărilor ulterioare.Având în vedere necesitatea acordării venitului de completare în cadrul măsurilor de concedieri colective şi la societăţile din industria de apărare, se impune adoptarea unei reglementări care, prin derogare de la art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2014, să prevadă posibilitatea acordării venitului lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată şi persoanelor disponibilizate prin concedieri colective de la societăţile din industria naţională de apărare.Această măsură se impune a fi adoptată pentru a nu se ajunge în situaţia în care aceşti operatori economici să intre în stare de insolvenţă şi faliment, fapt care conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării în timp real a intereselor esenţiale şi ale securităţii naţionale în actualul context regional geopolitic.În acest context, având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2010, s-a prevăzut transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, fără a fi incluse şi alte instituţii din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională cum sunt Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, la care de asemenea se găsesc cantităţi de armament, muniţii, explozivi, blindate, autovehicule, tractoare, remorci şi alte bunuri uzate fizic şi moral care prezintă un risc ridicat pentru personal şi mediu,având în vedere faptul că Ministerul Apărării Naţionale a extins gama bunurilor care fac obiectul transmiterii, inclusiv de resortul tehnicii de geniu, apărării chimice, bacteorologice, radiologice şi nucleare, precum şi din domeniul comunicaţiilor şi informaticii sau a celor rezultate din cercetarea ştiinţifică,