Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017Data intrării în vigoare 22-12-2017Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,ţinând cont de faptul că începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost crescut, fapt ce are un impact semnificativ în derularea contractelor de achiziţie publică/sectorială, existând riscul neducerii la îndeplinire a contractelor semnate şi reluarea procedurii de atribuire,luând în considerare perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum şi faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanţă de urgenţă au fost adoptate în procedură de urgenţă, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situaţie constatată din aplicarea practică a acestora,în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter industrial sau comercial, dacă entitatea înfiinţată, în condiţiile legii, de către o autoritate contractantă îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:a) funcţionează în condiţii normale de piaţă;b) urmăreşte obţinerea unui profit;c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale.
  3. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b^1);4. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de autorităţile contractante locale, aşa cum sunt acestea definite la art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele aflate în subordinea acestora;
  5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie publicarea unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, autoritatea contractantă poate aplica procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere.
  7. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege:a) instituite printr-un instrument juridic care creează obligaţii juridice internaţionale, precum un acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia europeană, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială;b) stabilite de către o organizaţie internaţională.(2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu Tratatele.
  8. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 33(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru structurile autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.
  9. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 53Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.10. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 55(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/ candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze; şib) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.
  11. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 68(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:a) licitaţia deschisă;b) licitaţia restrânsă;c) negocierea competitivă;d) dialogul competitiv;e) parteneriatul pentru inovare;f) negocierea fără publicare prealabilă;g) concursul de soluţii;h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;i) procedura simplificată.(2)
  Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c).
  12. La articolul 104 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură simplificată organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;.................................................................................................c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.
  13. La articolul 109, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Anonimatul este menţinut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau formulează o opinie, în acest sens nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind obligaţia publicării prin mijloace electronice a denumirii şi a datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător.14. La articolul 111, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 111(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
  .................................................................................................(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 şi a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
  15. La articolul 113, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de atribuire.16.
  La articolul 113, alineatele 12 şi 13 se abrogă.
  17. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 114Autoritatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 68.18. La articolul 131 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată;19. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)
  în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul autorităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 161, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;
  20. La articolul 160, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 160(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare/simplificat/de concurs.(2) Autoritatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice la prezenta lege.21.
  Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 161În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
  22. La articolul 167, alineatul (4) se abrogă.23. La articolul 175 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;24. La articolul 176, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 176(1) În cazul în care urmează să fie atribuite contracte de achiziţii publice în baza unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
  25. La articolul 182, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.26. La articolul 182, alineatul (5) se abrogă.27. La articolul 185, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 185(1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cea privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.28. La articolul 187 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru de proiectare şi execuţie sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene.29. La articolul 193, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
  (3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).
  30. La articolul 200, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 200(1) În cazul în care autoritatea contractantă impune operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.31. La articolul 207 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)
  oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa motivelor de excludere.
  32. La articolul 210, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 210(1) În cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzută în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costurile propuse în respectiva ofertă.33. La articolul 212 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2);
  34. La articolul 213, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.35. La articolul 214, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării ofertelor, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a deciziei de prelungire.
  36. La articolul 215 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;37. La articolul 215, alineatele (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele prezentate în documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind neobişnuit de scăzută.(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă.
  38. La articolul 215, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.39. La articolul 221 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă;40. La articolul 224 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:i) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziţie publică/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;
  41. Articolul 225 se abrogă.
  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), literele e), r), bb), jj) şi ccc) se modifică şi vor avea următorul cuprins:e) autorităţi contractante:(i) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor sectoriale;(ii) organismele de drept public;
  (iii) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);
  .................................................................................................r) document al achiziţiei - invitaţia la o procedură concurenţială de ofertare, anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;................................................................................................bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante în sensul lit. e); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante în sensul lit. e) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:(i) deţin majoritatea capitalului subscris;(ii) deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere;(iii) pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;.................................................................................................jj) organisme de drept public - orice entităţi care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:(i) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;(ii) au personalitate juridică;(iii) sunt finanţate, în majoritate, de către autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. e) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;.................................................................................................ccc) unitate de achiziţii centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o autoritatea contractantă în sensul lit. e), care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul desfăşurării unei activităţi relevante prevăzute la art. 5-11;
  2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) autorităţi contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e);3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se abrogă.4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:5. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2)
  Livrarea energiei electrice prin reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
  6. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Furnizarea apei potabile către reţele destinate furnizării de servicii publice de către o entitate contractantă, alta decât o autoritate contractantă, nu se consideră a fi o activitate relevantă în sensul alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:8. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care există obligaţia de a publica un anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2).10. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalităţile de realizare a achiziţiilor directe.
  11. La articolul 17, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) transmiterea unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare, conform art. 83 sau art. 126 alin. (2);12. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24(1) Prin excepţie de la prevederile art. 22 şi 23, la atribuirea contractelor pe loturi individuale, entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pot aplica procedura simplificată sau achiziţia directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de lucrări;b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere, achiziţia de produse similare sau serviciile avute în vedere.(2)
  În cazul excepţiei prevăzute la alin. (1), entităţile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pot aplica procedura proprie de atribuire a contractelor sectoriale.
  13. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38Prezenta lege nu este aplicabilă contractelor sectoriale de servicii atribuite unei entităţi care este ea însăşi autoritate contractantă sau unei asocieri de autorităţi contractante, în baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiază pentru prestarea serviciilor respective în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.14. La articolul 55 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) au ca obiect lucrări, produse sau servicii achiziţionate printr-un acord-cadru încheiat de o unitate de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în măsura în care identitatea entităţii contractante a fost prevăzută în cuprinsul invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare publicate în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de către unitatea de achiziţii centralizate.
  15. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 66Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.16. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare sau documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie sectorial.17.
  La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 68(1) Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:a) partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze; şib) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.
  18. La articolul 80 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) oferă acces direct, liber, complet şi gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele şi dispozitivele prevăzute la alin. (1) de la data publicării invitaţiei la procedura concurenţială de ofertare/invitaţiei pentru confirmarea interesului; în cuprinsul invitaţiei se specifică adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente şi dispozitive;19. La articolul 82 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 82(1) Fără a aduce atingere prevederilor de la art. 12 alin. (3), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 12 alin. (4), sunt următoarele:20. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c);b)
  procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).
  21. La articolul 95, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Numărul minim de candidaţi indicat în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală cu condiţia să fie asigurat un număr de minimum 3 candidaţi.22. La articolul 117 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) dacă în cadrul unei proceduri cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare organizată pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei sectoriale;................................................................................................d)
  ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a entităţii contractante;
  23. La articolul 124, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 124(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract sectorial/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu;b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului..................................................................................................(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, şi cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul de la art. 12 alin. (1) lit. c), este cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) şi d), ţinânduse seama de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale.
  24. La articolul 126, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), entitatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de atribuire.25. La articolul 126 alineatul (11), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 186;
  26. Alineatele (12) şi (13) ale articolului 126 se abrogă.27. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 127Entitatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 82.28. La articolul 140 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau a unei proceduri simplificate;29.
  La articolul 163 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul entităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt comunicate în termenele prevăzute la art. 173, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;
  30. La articolul 172, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 172(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunţul de participare/simplificat/de concurs.(2) Entitatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat/de concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  31. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 173În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.32. La articolul 188 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăşi de două ori valoarea estimată a contractului sectorial sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.33. La articolul 189, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 189(1)
  În cazul atribuirii contractelor sectoriale în executarea unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează a se executa în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.
  34. La articolul 195, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 195(1) În cazul în care entitatea contractantă impune operatorilor economici obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.35. La articolul 196, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.36. La articolul 196, alineatul (5) se abrogă.37. La articolul 197, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători, fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).38. La articolul 199, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 199(1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
  39. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 201Entităţile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), în cazul în care aplică criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în paragrafele 3 şi 4 din prezenta secţiune, au obligaţia de a aplica şi prevederile prezentului paragraf.40. La articolul 202, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i). DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.(3)
  În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a).
  41. La articolul 209, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:(10) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, entităţile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea şomajului, ce se va menţiona explicit în invitaţia la procedura concurenţială de ofertare.42. La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplineşte criteriile privind capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie.43.
  La articolul 226, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Entitatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare.
  44. La articolul 227, alineatele (2) şi (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe durata procesului de evaluare, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE, după caz, rezultatul negocierilor/dialogului, şi rezultatul evaluării ofertelor, cu precizarea motivelor concrete care au condus la luarea deciziilor respective, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(3) Entitatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare întrun termen care să nu depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, se poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea de către conducătorul entităţii contractante a deciziei de prelungire.45. La articolul 228 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;
  46. La articolul 228, alineatele (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau neadecvată.(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi suplimentată.(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă semne de înţelegeri anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerata de entitatea contractantă ca fiind anormal de scăzută.(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de entitate contractantă.47.
  La articolul 228, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi cerinţele entităţii contractante indicate în documentele achiziţiei.
  48. La articolul 240 alineatul (1), litera c) se introduce şi va avea următorul cuprins:c) în cazul în care entitatea contractantă însăşi îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de entitatea contractantă;49. La articolul 245 alineatul (2), partea introductivă şi litera g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:.................................................................................................g) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achiziţie sectorială/ acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;
  50. La articolul 245 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2;51. Articolul 246 se abrogă.
  Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii.2. La articolul 70, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă în anunţul de concesionare/ anunţul de participare simplificat, în următoarele condiţii:a) entitatea contractantă are dreptul de a stabili în anunţul de concesionare/anunţul de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, potrivit normelor metodologice la prezenta lege;b) în măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare.3. La articolul 111 alineatul (2), după litera c) se introduc nouă noi litere, literele d)-l), cu următorul cuprins:d) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;e) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de concesiune, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;f) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2;g) încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 74;h) încălcarea regulilor de publicitate şi transparenţă prevăzute la art. 62-70;i) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât cele prevăzute la art. 75 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 86;j)
  aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecţie şi/sau evaluare a criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;
  k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 89-90 sau crearea unor circumstanţe artificiale de anulare a procedurii de atribuire;l) încălcarea prevederilor art. 92.
  4. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 112^1, cu următorul cuprins:Articolul 112^1Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.
  Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) act al autorităţii contractante - orice act administrativ, orice operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În sensul alin. (1) lit. f) pct. (i) se consideră că o persoană are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire dacă nu a fost încă exclusă definitiv de la respectiva procedură. O excludere este definitivă în cazul în care a fost notificată candidatului/ofertantului interesat şi fie a fost considerată legală de către Consiliu/instanţă, fie nu mai poate face obiectul unei căi de atac.
  3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Pentru soluţionarea contestaţiei, persoana care se consideră vătămată se poate adresa:a) fie pe cale administrativ-jurisdicţională Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;b) fie pe cale judiciară instanţei de judecată.4. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
  5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) În cazul prevăzut la alin. (3), instanţa poate pronunţa conexarea contestaţiilor în condiţiile art. 139 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, solicitând Consiliului transmiterea dosarului. În termen de 10 zile de la primirea dosarului transmis de către Consiliu, instanţa va dispune citarea părţilor implicate în vedere discutării conexării contestaţiilor. În situaţia în care nu se pronunţă măsura conexării, instanţa va restitui Consiliului dosarul transmis în cel mult 5 zile de la pronunţare.6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a răspunsului autorităţii contractante, în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere, dacă autoritatea contractantă a respectat termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), în caz contrar fiind aplicabile dispoziţiile prevăzute la lit. b);7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 24(1) Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii, în condiţiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziţiei publice, al achiziţiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.
  8. Articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 29Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către autoritatea contractantă şi/sau de către orice persoană vătămată, în sensul art. 3 alin. (1) lit. f), cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare.9. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanţei de judecată şi petentului întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea plângerii de către instanţa de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică.(3) Nu se pot depune probe noi, cu excepţia înscrisurilor noi, care pot fi depuse, sub sancţiunea decăderii, odată cu plângerea, respectiv odată cu întâmpinarea. Instanţa poate dispune, din oficiu, administrarea oricărei probe necesare soluţionării cauzei.
  10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului, partea care o solicită trebuie să constituie în prealabil o cauţiune, calculată prin raportare la valoarea estimată a contractului sau la valoarea stabilită a contractului, după cum urmează:a) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;b) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/ lucrări, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;c) 2% din valoarea estimată a contractului de servicii/ produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;d) 2% din valoarea stabilită a contractului de servicii/produse/lucrări, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei.
  11. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din valoarea taxei de timbru prevăzute la art. 56 alin. (2).12. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Competenţa de soluţionare a contestaţiilor privind procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 aparţine tribunalului în a cărui arie de competenţă teritorială se află sediul autorităţii contractante, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin complete specializate în achiziţii publice. Contestaţia este soluţionată de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile de la data sesizării legale a instanţei.13. La articolul 50, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Pentru soluţionarea cererii, părţile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestaţie şi de pe actele care o însoţesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii..................................................................................................(5) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei de către instanţa de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.14. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 52(1) Contestaţia introdusă la instanţa judecătorească competentă se taxează conform prevederilor art. 56 alin. (2).
  15. La articolul 53, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (1) nu este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile.16. La articolul 56 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) până la 450.000 lei inclusiv - 2% din valoarea obiectului cererii;17. La articolul 58 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) Autoritatea contractantă a atribuit contractul în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.
  18. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sentinţa tribunalului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Recursul este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen care nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.
  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) controlul ex-post al modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică/sectoriale şi de concesiune de lucrări publice şi de servicii;
  2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru;3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La nivelul ANAP funcţionează un comitet decizional format cel puţin din reprezentanţii funcţiilor de control ex-ante, reglementare, coordonare metodologică şi control ex-post, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui ANAP.
  Articolul VI(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, un anunţ de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul VIIContestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.Articolul VIII
  (1) Ajustarea/Revizuirea preţului contractelor de achiziţie publică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul realizării acesteia.(2) Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în vigoare de la data încheierii acestora.
  Articolul IXÎn termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, supune spre adoptare Guvernului hotărârea privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionuţ Mişa

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  Bogdan Puşcaş
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Lucian Şova
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  Bucureşti, 20 decembrie 2017.Nr. 107.