Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE nr. 667 din 23 septembrie 1991privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social al funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 8 octombrie 1991Data intrării în vigoare 08-10-1991

  Guvernul României hotărăşte: Articolul 1Autorităţile administraţiei publice - ministere, agenţii guvernamentale, departamente, secretariate şi subsecretariate, alte structuri, prefecturi şi primării -, fiecare în domeniul lor de activitate, sînt în serviciul cetăţenilor, pentru satisfacerea cerinţelor vieţii sociale prin aplicarea corecta a legilor şi a celorlalte dispoziţii legale sau, după caz prin organizarea aplicării lor, în scopul realizării politicii stabilite de Guvern potrivit programului sau de guvernare.În conformitate cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice, funcţionarii publici sînt obligaţi să-şi îndeplinească cu fidelitate şi în mod constiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice fapt care ar putea sa aducă un prejudiciu instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
  De asemenea, funcţionarii publici sînt datori să-şi consacre activitatea profesională pentru exercitarea atribuţiilor funcţiei în care au fost numiţi, în vederea realizării obiectivelor instituţiei şi servirii binelui public.Au calitatea de funcţionar public, în sensul prezentei hotărîri, persoanele numite într-o funcţie publică cu caracter de permanenta în serviciile autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale.
  Articolul 2În conformitate cu statutul lor juridic şi social, funcţionarii publici sînt obligaţi:a) sa aducă la îndeplinire, în termen şi în mod corect, sarcinile încredinţate, cu respectarea stricta a dispoziţiilor legale;b) sa păstreze secretul profesional, fiindu-le interzis sa divulge probleme de serviciu care, prin natura lor sau potrivit unei dispoziţii legale exprese, trebuie să ramina secrete, precum şi sa dea dovadă de discretie profesională în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea sau cu ocazia exercitării funcţiei lor.c) sa furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, cu respectarea prevederilor de la lit. b);d) să se ajute între ei în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplineasca în serviciu, în cadrul specialitatii lor.
  Articolul 3Prin întregul lor comportament, funcţionarii publici trebuie să se arate demni de consideraţia şi de încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natura sa compromita prestigiul funcţiei pe care o deţin. În acest scop, este interzis funcţionarilor publici:a) sa accepte, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea situaţiei lor oficiale, daruri sau alte avantaje sau să facă sa li se promita asemenea daruri sau avantaje;b) sa primească cereri a căror rezolvare nu este de competenţa lor şi care nu le sînt repartizate de şefii ierarhici ori sa intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri;c) să fie mandatarii unei persoane în ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc;d) să facă activităţi de comerţ, sa ia lucrări în antrepriza sau pămînt în arenda; nu intră în aceasta interdicţie dobindirea sau înstrăinarea de acţiuni ori părţi sociale, ca şi dobindirea, în alt mod, a calităţii de asociat sau îndeplinirea unei activităţi profesionale nesalarizate în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori altor organizaţii cu scop lucrativ, cu condiţia ca interesele funcţionarului în aceste calităţi sa nu vina în concurs direct cu corecta îndeplinire a obligaţiilor aferente funcţiei publice pe care o deţine.
  Articolul 4Încălcarea obligaţiilor ce revin funcţionarilor publici atrage răspunderea disciplinară a acestora.În cazul în care fapta funcţionarului public îl face incompatibil cu funcţia pe care o deţine sau este de natura sa compromita încrederea de care trebuie să beneficieze în exercitarea acestei funcţii, se va dispune îndepărtarea sa din funcţie.Nu constituie motiv de îndepărtare din funcţie dacă funcţionarul, înainte de a începe activităţile prevăzute la art. 3 lit. d), aduce la cunoştinţa instituţiei intenţia de a desfăşura asemenea activităţi, solicitînd în mod corespunzător încetarea raporturilor sale de muncă. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN---------------------------