Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.935 din 11 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017Data intrării în vigoare 13-10-2017
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-10-2017 până la data de 30-05-2023


  Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.018 din 11.10.2017,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul I
  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs, se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 „Declaraţie rectificativă“, cod 14.13.01.00/r, se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 3. Anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, se modifică şi se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei“, după al treilea paragraf se introduce următorul text:În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şia încetat existenţa.b) La capitolul II „Completarea declaraţiei“, subpunctul 3.1.5 de la punctul 3 se abrogă.4. La anexa nr. 5 „Instrucţiuni de completare a formularului 710 «Declaraţie rectificativă», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, după al patrulea paragraf se introduce următorul text:În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.
  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IV
  Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 11 octombrie 2017.Nr. 2.935.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)
  Anexa nr. 2
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)
  -----