Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (17.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 octombrie 2017privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1 Principii generale(1) Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor reglementează normele şi principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredinţat.
  (2) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.(3) Deputaţii şi senatorii au obligaţia să acţioneze cu onoare şi disciplină, ţinând cont de principiile separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, transparenţei, probităţii morale, responsabilităţii şi respectării reputaţiei Parlamentului.
  Articolul 2 Independenţa(1) Mandatul imperativ este nul.(2) Deputaţii şi senatorii nu trebuie să încheie nicio înţelegere prin care să condiţioneze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.
  Articolul 3 ObiectivitateaÎn exercitarea mandatului lor, deputaţii şi senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a acţiona cu competenţă şi corectitudine în exercitarea atribuţiilor şi în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce le revin.Articolul 4 ResponsabilitateaDeputaţii şi senatorii au obligaţia de a participa la activităţile parlamentare, de a fi în contact cu cetăţenii şi de a exercita întro manieră transparentă mandatul lor.Articolul 5 ProbitateaDeputaţii şi senatorii au obligaţia să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influenţa acţiunile lor publice.
  Articolul 6 Conduita(1) Deputaţii şi senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită şi ţinută solemnitatea şedinţelor parlamentare şi bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor parlamentare.(2) Parlamentarii trebuie să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.Articolul 7 Informarea cetăţenilorDeputaţii şi senatorii au obligaţia să informeze cetăţenii despre acţiunile pe care le întreprind şi despre iniţiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susţin în exercitarea mandatului lor.
  Articolul 8 Regimul declaraţiilor(1) Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a depune declaraţii de avere şi de interese în condiţiile prevăzute de lege.(2) Deputaţii şi senatorii au obligaţia să declare orice cadouri sau avantaje primite în exerciţiul funcţiei, cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, cu respectarea pct. VI al anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.Articolul 9 Procedura de soluţionare a sesizărilor(1) Orice sesizare în legătură cu nerespectarea prezentului cod de către deputaţi sau senatori revine spre soluţionare comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz.
  (2) Orice deputat sau senator poate sesiza în scris comisia prevăzută la alin. (1) cu privire la suspiciuni de încălcare a prezentului cod sau de neaplicare a prevederilor acestuia. Deputatul sau senatorul îl va informa şi pe preşedintele Camerei Deputaţilor sau al Senatului asupra sesizării, după caz.(3) Comisia întocmeşte un raport în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării. În cazul în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat prevederile prezentului cod, prin raport se propun măsuri de sancţionare în conformitate cu Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu regulamentul fiecărei Camere, după caz.(4) Comisia are obligaţia să invite la audieri deputatul sau senatorul în cauză pentru a-şi prezenta punctul de vedere.
  Articolul 10 SancţiuniSfera incompatibilităţii ori a conflictelor de interese, a interdicţiilor şi a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară şi aplicarea sancţiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV şi XII din Legea nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 11 octombrie 2017.Nr. 77.-----