Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea»", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, cu suma totală de 156 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“ (FC).
  (2) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată - respectiv construcţie - situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, aflat la poziţia nr. 48 din anexa nr. 2, cu corespondent la nr. crt. 6 din anexa la prezenta hotărâre, iar anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 se completează în mod corespunzător.(3) Suma prevăzută la alin. (1), în care se include şi suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul care face obiectul exproprierii potrivit alin. (2), este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, respectiv nr. crt. 40, 41, 43, 46-49, 51, 214, 223, 624 şi 926, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  Articolul 2Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2016, se modifică în sensul actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.Articolul 3Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Ninel Cercel,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 5 octombrie 2017.Nr. 734.ANEXĂLISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituiecoridorul de expropriere al lucrării de utilitatepublică de interes naţional "Secţiunea 2AOgra-Câmpia Turzii pe teritoriullocalităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra dinjudeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţulCluj din cadrul obiectivului de investiţii«Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", proprietarii saudeţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr.crtNr. crt. din Hotă-râreaGuvernului
  nr. 67/2016
  JudeţLocali-tate Nume şi prenume proprietar Categoria de folosinţă TarlaParcela Nr. cadastralSuprafaţa totală (mp) Suprafaţa de expropriat (mp)
  Valoarea de despăgubireconform Legii nr. 255/2010 (lei)
  1 40 MureşBogata Comuna Bogata Curţi construcţii intravilan 16    438,00 359,00 1.400,10
  C1 (locuinţă) S = 20 mp
  30.952,38
  2 41 MureşBogata Doda Ioan Intravilan arabil 16 1215   381,00 287,00 1.119,30
  Curţi construcţii intravilan 16 1216, 1217/1   531,00 367,00
  1.431,30
  C1 (locuinţă) S = 66 mp, C2 (anexă) = 12 mp 130.000,00
  3 43 MureşBogata Comuna Bogata Curţi construcţii intravilan    3,00 3,00 11,70
  C1 (bazin captare apă) S = 3 mp   819,00
  4 46 MureşBogata Horvath I. Irina Curţi construcţii intravilan 16 383   772,00 131,00 1.820,00
  5 47 MureşBogata Lakatos Cornelia Intravilan arabil 16  
  362 103,00 103,00 401,70
  Intravilan fâneaţă 51,00 51,00 198,90
  Curţi construcţii intravilan 366,00 366,00 1.427,40
  Lakatos Cornelia, Lorenzo Asnicar C1 (locuinţă) S = 86 mp 133.095,24
  6 48 MureşBogata
  Mursa Ioan Viorel Curţi construcţii intravilan    473,00 473,00 1.844,70
  C1 (locuinţă) S = 55 mp     55,00 55,00 85.119,05
  7 49 MureşBogata S.C. DISTRIGAZ-NORD
  - S.A. Târgu Mureş
  Curţi construcţii intravilan 16  nr. topo 321/1 176,00 176,00 686,40
  C1 (locuinţă) S = 93 mp 35.982,14
  Intravilan arabil 175,00 175,00 682,50
  8 51 MureşBogata Mihaltean Gh. Elena,
  Mihaltean Elena Silvia
  Curţi construcţii intravilan   157 1.039,00 420,00 1.638,00
  C1 (locuinţă) S = 80 mp, C2 (anexă) S = 6 mp 123.809,52
  9214 MureşCheţaniNaghi Alexandru, Gergely Ileana Arabil extravilan 74
  2412/1/1/3 1.000,00 394,00 472,80
  Casa pompe S = 6 mp   6,00  1.794,00
  10223 MureşCheţaniS.C. MRB Curţi construcţii intravilan   1.216,00
  714,00 3.898,44
  C1 (sediu firmă + spaţiu de locuit) S = 202 mp      331.760,00
  C2 (anexă) S = 16 mp      0,00 0,00
  11624 Mureş
  Cuci Marian I. Ioan, Marian Aurel Intravilan arabil 45 264/2/B 3.800,00 1.283,00 7.005,18
  Construcţie C1 (magazie cereale) = 169 mp   169,00 30.758,00
  12926 MureşIernut Kiss L. Margareta Curţi construcţii extravilan 19 2558 50871 900,00 708,00 7.434,00
  C1 - casă S = 126 mp; C2 - anexă S = 28 mp, C3 - anexă S = 23 mp   229.320,00
  ----