Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.883 din 3 octombrie 2017privind Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, precum şi pentru aprobarea unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 11 octombrie 2017Data intrării în vigoare 11-10-2017

  Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa 714.540 din 29.09.2017, şi dispoziţiile:– art. 20 pct. 2 lit. f) din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 126/2016;– art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2(1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 280 „Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/c, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) „Referat privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, prevăzut în anexa nr. 3;b) 281 „Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/d, prevăzut în anexa nr. 4;
  c) 282 „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/d.a., prevăzut în anexa nr. 5.
  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5Dispoziţiile prezentului ordin nu se aplică pentru impozitele şi taxele datorate în vamă de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost importate fără plata impozitelor şi taxelor datorate.Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 3 octombrie 2017.Nr. 2.883.Anexa nr. 1PROCEDURAde stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate1. Prezenta procedură se utilizează pentru stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donaţie şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, denumiţi în continuare contribuabili.2. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea declaraţiilor fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.3. Prin organ fiscal central competent se înţelege, după caz, administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa persoana fizică sau Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în cazul persoanelor fizice care îşi au reşedinţa în municipiul Bucureşti.4.
  (1) Persoanele fizice, membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, după caz, depun la organul fiscal central competent formularul 280 „Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) Cererea este însoţită de documente doveditoare, anexate în copie, cum ar fi: documentele de achiziţie (factură, bon fiscal) etc.(3) Cererea, precum şi documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care organizează evidenţa cererilor primite.
  5. În cazul în care documentele depuse nu sunt suficiente pentru stabilirea impozitelor şi taxelor datorate, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul în vederea clarificării situaţiei.6. Organul fiscal central competent verifică în evidenţa fiscală dacă contribuabilul a beneficiat de scutire la plată şi/sau de restituirea impozitelor şi taxelor pentru articolele care urmează să fie înstrăinate.7. După primirea cererilor prevăzute la pct. 4 alin. (1), compartimentul de specialitate întocmeşte un referat cu elementele avute în vedere la stabilirea impozitelor/taxelor datorate în România de către contribuabili, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
  8. Sumele datorate se stabilesc la nivelul impozitelor/taxelor datorate în momentul achiziţiei articolelor care urmează să fie înstrăinate şi pentru care contribuabilii au beneficiat de scutire la plată şi/sau de restituirea acestora, după caz.9. Compartimentul de specialitate stabileşte impozitele/taxele datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora şi emite formularul 281 „Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.10. Cuantumul impozitelor şi taxelor se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare.11. Decizia prevăzută la pct. 9 se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.12. În cazul în care contribuabilul renunţă la cererea de stabilire înainte de emiterea deciziei prevăzute la pct. 9, compartimentul de specialitate încetează procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România şi întocmeşte un referat în care se înscriu motivele care au condus la încetarea procedurii.13. În cazul în care după emiterea deciziei prevăzute la pct. 9 contribuabilul renunţă la cererea de stabilire, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, şi emite, potrivit dispoziţiilor art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, formularul 282 „Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“.14. Decizia de anulare se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Anexa nr. 2    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│        ┌───────────────────────────────────┐             Cod de identificare fiscală       ││Nume    │                                   │      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ││        └───────────────────────────────────┘      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ ││        ┌───────────────────────────────────┐      └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ││Prenume │                                   │               ┌─────────────────────────────┐ ││        └───────────────────────────────────┘       E-mail  │                             │ ││        ┌──────────────────────┐       ┌────┐               └─────────────────────────────┘ ││Stradă  │                      │ Număr │    │               ┌─────────────────────────────┐ ││        └──────────────────────┘       └────┘       Telefon │                             │ ││    ┌───┐      ┌──┐     ┌──┐    ┌──┐       ┌───────┐        └─────────────────────────────┘ ││Bloc│   │ Scară│  │ Etaj│  │ Ap.│  │ Judeţ/│       │        ┌─────────────────────────────┐ ││    └───┘      └──┘     └──┘    └──┘ Sector└───────┘ Fax    │                             │ ││            ┌──────────────────┐            ┌──────┐        └─────────────────────────────┘ ││Localitate  │                  │ Cod poştal │      │                                        ││            └──────────────────┘            └──────┘                                        │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. DATE PRIVIND ARTICOLELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNSTRĂINATE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │││ Nr.  │     Denumirea articolelor care     │       Documentele de achiziţie *)           │ │││ crt. │     urmează să fie înstrăinate     ├─────────────────────┬───────────────────────┤ │││      │                                    │ Denumire document   │ Număr/dată document   │ ││├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │││      │                                    │                     │                       │ ││├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │││      │                                    │                     │                       │ ││├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤ │││      │                                    │                     │                       │ ││└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                ┌─────────────────────────────────┐       Cod de identificare fiscală       ││ Nume, prenume/ │                                 │ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐││   Denumire     │                                 │ │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │││                └─────────────────────────────────┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘││        ┌──────────────────────────────────┐       ┌───┐     ┌──┐      ┌──┐     ┌──┐    ┌──┐││ Stradă │                                  │ Număr │   │ Bloc│  │ Scară│  │ Etaj│  │ Ap.│  │││        └──────────────────────────────────┘       └───┘     └──┘      └──┘     └──┘    └──┘││              ┌────────────────────┐            ┌───────────────────┐            ┌─────────┐││ Judeţ/Sector │                    │ Localitate │                   │ Cod poştal │         │││              └────────────────────┘            └───────────────────┘            └─────────┘││         ┌─────────────────────────┐     ┌──────────────────────┐        ┌─────────────────┐││ Telefon │                         │ Fax │                      │ E-mail │                 │││         └─────────────────────────┘     └──────────────────────┘        └─────────────────┘│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest   formular sunt corecte şi complete.
                     ┌────────────────────────┐                ┌────────────────────────┐    Semnătura      │                        │  Semnătura     │                        │    contribuabil   └────────────────────────┘  împuternicit  └────────────────────────┘   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       ┌──────────┐         ┌────────────┐    Loc rezervat organului fiscal    Nr. înregistrare: │          │   Data: │            │                                                       └──────────┘         └────────────┘   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Documentele de achiziţie se anexează în copie.    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759    Cod. 14.13.06.99/c
  INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 280 „Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate“, cod 14.13.06.99/c
  I. Depunerea formularului1. Formularul se completează şi se depune de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, după caz, care intenţionează să înstrăineze în România, prin vânzare, schimb sau donaţie, articolele achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate în România.2. Termen de depunereCererea se depune înainte de înstrăinarea articolelor achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate în România la organul fiscal central competent.Prin organ fiscal central competent se înţelege, după caz, administraţia judeţeană a finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are reşedinţa persoana fizică sau Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în cazul persoanelor fizice care îşi au reşedinţa în municipiul Bucureşti.3. Modul de completare şi depunereFormularul se depune, împreună cu copia documentelor doveditoare, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.II. Completarea formularului1. Secţiunea I „Date de identificare a persoanei care înstrăinează articolele“1.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală al persoanei care înstrăinează articolele, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  1.2. În rubricile „Nume“ şi „Prenume“ se înscriu numele şi prenumele persoanei care înstrăinează articolele.1.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa persoanei care înstrăinează articolele.
  2. Secţiunea II „Date privind articolele care urmează să fie înstrăinate“2.1. În rubrica „Denumirea articolelor care urmează să fie înstrăinate“ se completează datele referitoare la articolele care urmează să fie înstrăinate, în funcţie de natura acestora (de exemplu: autoturism, marca, anul achiziţiei etc.).2.2. În rubrica „Documentele de achiziţie“ se completează datele referitoare la documentele de achiziţie privind articolele care urmează să fie înstrăinate (de exemplu: factura nr./data).3. Secţiunea III „Date de identificare a împuternicitului“3.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
  3.2. În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
  Anexa nr. 3   ┌─────────────┐  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   │ Sigla DGRFP │  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ________   └─────────────┘  Unitatea fiscală _______________                                                                       Nr. înregistrare _______                                                                       Data ___________________
                                       REFERAT          privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România     de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora,          pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost              achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate    [] În temeiul art. 20, pct. 2, lit. f din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris       dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi       Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2013,       ratificat prin Legea  nr. 126/2016 şi pe baza Cererii de stabilire a impozitelor şi       taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau       dependenţii acestora pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost       achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate, înregistrată la organul       fiscal sub nr. ...........    [] În temeiul art. 94 alin. (2) dn Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,       cu modificările şi completările ulterioare.    s-au constatat următoarele:
      A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE    Nume, prenume __________________________________________________________________________    Cod de identificare fiscală ____________________ Localitate ____________________________    Stradă ________________ Nr. _____ Bloc ______ Scară _____ Ap. _____Judeţ/Sector ________    B. MODUL DE STABILIRE A SUMELOR DATORATE┌──────────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────────┐│  Denumirea   │ Documentul de achiziţie │  Valoarea  │      Denumire    │ Suma datorată  ││ articolelor  │   Denumire/Număr/Dată   │   (lei)    │   impozit/taxă   │      (lei)     │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │├──────────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────┤│              │                         │            │                  │                │└──────────────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────┘    C. ALTE CONSTATĂRI    ________________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________________________    Prezentul referat constituie anexă la:    [] "Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii       Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează       să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate"    [] "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în        România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru        articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata        impozitelor şi taxelor datorate"    care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
      Aprobat:                          Avizat:                            Întocmit:    Conducătorul unităţii fiscale,    Şef compartiment specialitate,     Funcţie .....................    Nume, prenume ................    Nume, prenume ................     Nume, prenume ...............    Data  .......................     Data .......................       Data ......................
  Anexa nr. 4┌─────────────┐ Ministerul Finanţelor Publice│             │ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală│ Sigla DGRFP │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice...........│             │ Unitatea fiscală ...............                                     281└─────────────┘                                                               Nr. înregistrare .........                                                               Data .....................                                    DECIZIE        privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de    către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora,
         pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost            achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate   Către:                                               Cod de identificare fiscală:         Nume .............................    .........................................         Prenume ...........................   În conformitate cu dispoziţiile art. 20 pct. 2 lit. f                                               din Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris dintre  Localitatea ............. Cod poştal......   Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor  Stradă ................... Număr .........   Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru  Bloc ......... Scară ........ Ap. ........   Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015,  Judeţ (sector) .....................         ratificat prin Legea nr. 126/2016, pe baza Cererii de                                               stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România                                               de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau                                               dependenţii acestora pentru articolele care urmează să                                               fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata                                               impozitelor şi taxelor datorate. Înregistrată la organul                                               fiscal sub nr. ...... şi în baza constatărilor efectuate                                               de organul fiscal, se stabilesc următoarele obligaţii                                               fiscale:
      Denumire creanţă fiscală:    Cod bugetar:                                                                                               - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐│                  Denumire indicator             │     Decizie anterioară    │     Decizie curentă    │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤│1. Suma datorată                                 │                           │                        │├──────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────────┴────────────────────────┤│2 Diferenţe conform       │a. constatate în plus │                                                    │art. 94 alin. (2) din     ├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤Legea nr. 207/2015 cu     │b. constatate în minus│                                                    ││modificările şi           │                      │                                                    ││completările ulterioare   │                      │                                                    │└──────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘    Suma datorată (rd. 1) ........ lei/Diferenţa constatată în plus (rd. 2a) în sumă de ....... lei seplăteşte în funcţie de data comunicării prezentei astfel:    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 01 - 15 din lună, termenul de plată este pânăla data de 5 a lunii următoare, inclusiv;    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până
  la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;    Diferenţa constatată în minus (rd. 2b) în sumă de ....... lei se compensează şi/sau se restituie,după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.    Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 zile de lacomunicare, potrivit legii, la organul fiscal emitent.    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.    Decizia produce efecte de la data comunicării.    Număr de operator de date cu caracter personal .......    Cod 14.13.06.99/d.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date necesare efectuării plăţii                                                                  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│Beneficiar                                                       │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Cod de identificare fiscală beneficiar                           │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată    │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare                 │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Explicaţii                                                       │                               │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Suma (lei)                                                       │                               │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    Informaţii privind modalităţile de plată:    Achitarea sumelor datorate bugetului de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarelemodalităţi:    - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului .............;    - prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale aleTrezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi,disponibil la adresa de internet www.ghişeul.ro;    - prin mandat poştal la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S. A.;    - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie decredit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "internetbanking";    - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice.Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului
  tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de AdministrareFiscală, www.anaf.ro.Aprobat:                 Verificat                Întocmit:              Am primit un exemplar,Funcţie .......          Funcţie .......          Funcţie .......        Semnătură contribuabil ......Nume, prenume........    Nume, prenume........    Nume, prenume........  Data..../.../..... sau nr.Data .../.../....        Data .../.../....        Data .../.../....      şi data confirmării de primire                                                                         ..............................
  Anexa nr. 5┌─────────────┐ Ministerul Finanţelor Publice│             │ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală│ Sigla DGRFP │ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice...........│             │ Unitatea fiscală ...............                                     282└─────────────┘                                                               Nr. înregistrare .........                                                               Data .....................
                                 DECIZIE DE ANULARE              a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor      datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate          sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să                 fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate                   fără plata impozitelor şi taxelor datorate   Către:                                               Cod de identificare fiscală:         Nume .............................    .........................................         Prenume ..........................    Domiciliul: Localitatea ............... Cod poştal...........    Stradă ....................... Număr ......... Bloc .........    Scară ....... Ap. ...... Judeţ (sector) .....................    Având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi înbaza cererii de renunţare înregistrată la organul fiscal sub nr. ............... văcomunicăm că, Decizia privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în Româniade către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentruarticolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plataimpozitelor şi taxelor datorate nr. ....../......... a fost anulată.    Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termende 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta decizie produceefecte de la data comunicării.Aprobat:               Verificat              Întocmit:              Am primit un exemplar,Funcţie .......        Funcţie .......        Funcţie .......        Semnătură contribuabil ........Nume, prenume........  Nume, prenume........  Nume, prenume........  Data..../.../..... sau nr.Data .../.../....      Data .../.../....      Data .../.../....      şi data confirmării de primire                                                                     ..............................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Număr de operator de date cu caracter personal .......    Cod 14.13.06.99/d.a.
  Anexa nr. 6CARACTERISTICIde tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor1. Denumire: Cerere de stabilire a impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 280)1.1. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.1.2. Se utilizează pentru: înştiinţarea organului fiscal central competent privind intenţia de înstrăinare în România prin vânzare, schimb sau donaţie a articolelor achiziţionate fără plata taxelor şi impozitelor datorate în România, de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor datorate.
  1.3. Format: A4/t1.1.4. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de persoana care înstrăinează articolele sau împuternicitul acesteia.1.5. Circulă:– 1 exemplar la organul fiscal central competent;– 1 exemplar la contribuabil.1.6. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
  2. Denumire: Referat privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate2.1. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.2.2. Se utilizează pentru: emiterea Deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 281) sau a Deciziei de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 282);2.3. Format: A4/t1.2.4. Se întocmeşte: într-un singur exemplar, de organul fiscal central competent.2.5.
  Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
  3. Denumire: Decizie privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 281)3.1. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.3.2. Se utilizează la: stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, cu excepţia impozitelor şi taxelor datorate în vamă, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate prin vânzare, schimb sau donaţie şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate.3.3. Format: A4/t1.
  3.4. Se difuzează: gratuit.3.5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul fiscal central competent.3.6. Circulă:– 1 exemplar la organul fiscal central competent;– 1 exemplar la contribuabil.3.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
  4. Denumire: Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate (Formular 282).4.1. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură faţă;– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.4.2. Se utilizează la anularea deciziei privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forţelor Aliate sau dependenţii acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate şi care au fost achiziţionate fără plata impozitelor şi taxelor datorate.4.3. Format: A4/t1.4.4. Se difuzează gratuit.4.5.
  Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal central competent.
  4.6. Circulă:– 1 exemplar la contribuabil;– 1 exemplar la organul fiscal central competent.4.7. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.
  -----