Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 668 din 13 septembrie 2017privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 20 septembrie 2017Data intrării în vigoare 19-11-2017
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-11-2017 până la data de 11-05-2021


  În conformitate cu prevederile art. IV lit. e) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015, şi ale art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile privind comercializarea produselor pentru construcţii în scopul utilizării acestora la realizarea construcţiilor care să asigure menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.(2) Prevederile prezentei hotărâri se adresează producătorilor/fabricanţilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepţia, proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor în care se înglobează produsele pentru construcţii, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii.Articolul 2(1) Autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE. (2) Autoritatea de notificare la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi a organismelor de evaluare tehnică europeană este MDRAPFE, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
  Articolul 3Produsele pentru construcţii prevăzute la art. 1 alin. (1) fac obiectul domeniului reglementat în construcţii, astfel:a) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizate sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi de actele normative subsecvente;b) produsele pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate sau unui agrement tehnic în construcţii sunt supuse domeniului reglementat de prevederile prezentei hotărâri.Articolul 4(1) Specificaţiile tehnice armonizate cuprind standardele europene armonizate şi documentele de evaluare europene.
  (2) Specificaţiile tehnice nearmonizate cuprind standardele şi documente de standardizare internaţionale, standardele şi documente de standardizare europene nearmonizate adoptate de Asociaţia de Standardizare din România la nivel naţional, precum şi standardele române originale.
  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri se utilizează termenii şi expresiile din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, precum şi următoarele expresii:a) agrement tehnic în construcţii - aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice; b) autorităţi de supraveghere a pieţei - autorităţi ale administraţiei publice centrale care răspund, potrivit legii, de controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcţii şi de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii şi care sunt prevăzute la art. 26 din prezenta hotărâre;c) certificat de conformitate - document care atestă că un produs pentru construcţii este conform cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care este elaborat de un organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, prin încadrarea acelui produs în scheme de certificare conform standardului SR EN ISO/CEI 17067:2014 - Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor;d) dosar tehnic - documentaţie tehnică cuprinzând date/informaţii, evaluări fundamentate, rapoarte de încercări, cercetări experimentale, după caz, privind performanţele produsului/setului în raport cu specificaţia tehnică sau cu agrementul tehnic aferent;
  e) evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii - un sistem procedural prin care se stabileşte conformitatea produselor pentru construcţii cu o specificaţie tehnică nearmonizată;f) evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii - un sistem procedural prin care se evaluează performanţa unui produs şi se verifică constanţa performanţei acestui produs potrivit unei specificaţii tehnice armonizate;g) fabricant/producător, denumit în continuare producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcţii şi care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa; h) organism de evaluare şi verificare a performanţei produselor pentru construcţii - organism de certificare a produsului, organism de certificare a controlului producţiei în fabrică sau laborator notificat conform cap. VII din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 care evaluează performanţa produsului pentru construcţii şi verifică constanţa performanţei acestuia potrivit unei specificaţii tehnice armonizate; i) organism de evaluare tehnică europeană - organism care elaborează şi eliberează evaluări tehnice europene pentru construcţii în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 305/2011;j) organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii - organism care evaluează produsele pentru construcţii în conformitate cu o specificaţie tehnică nearmonizată şi care emite certificate de conformitate sau rapoarte de încercări cu respectarea cerinţelor acelei specificaţiei tehnice; k) organism elaborator de agremente tehnice în construcţii - organism specializat, cu sediul în România, abilitat să realizeze activităţi de elaborare a agrementelor tehnice în construcţii de către autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii, MDRAPFE;
  l) piaţa produselor pentru construcţii - întreaga arie acoperită de lanţul de distribuţie a produselor pentru construcţii de la producător la consumatorul final;m) standarde europene nearmonizate - standarde europene şi alte documente de standardizare europeană, cu excepţia standardelor europene adoptate în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011, la solicitarea Comisiei Europene, ale căror indicative şi titluri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;n) standarde române - standarde române originale (SR), standarde internaţionale (SR ISO, SR IEC) sau documente de standardizare internaţionale (SR ISO/TR, SR ISO/TS) şi standarde europene (SR) sau documente de standardizare europeană (SR CEN/TR, SR EN/TS) armonizate şi/sau nearmonizate adoptate la nivel naţional de ASRO; o) utilizare preconizată - rolul sau funcţia care urmează a fi îndeplinită de produs în scopul satisfacerii cerinţelor fundamentale ale construcţiei şi care este prevăzută de specificaţia tehnică sau de agrementul tehnic aferent acelui produs;p) titularul unui agrement tehnic în construcţii este solicitantul acestuia.
  Capitolul II Comercializarea produselor pentru construcţiiSecţiunea 1 Comercializarea produselor pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice armonizateArticolul 6(1) Produsul pentru construcţii care face obiectul unui standard european armonizat se comercializează însoţit de declaraţia de performanţă întocmită de producător.(2) În funcţie de sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei corespunzător utilizării preconizate prevăzute în anexa ZA a standardului armonizat aplicabil, declaraţia de performanţă se emite de către producător pe baza:a) certificatului de constanţă a performanţei pentru sistemul 1 şi 1^+);b) certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică pentru sistemul 2^+;c) raportului de încercări pentru sistemul 3;
  d) evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător pentru sistemul 4.
  (3) Sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei sunt descrise în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 şi în actele normative subsecvente acestuia.(4) Certificatul de constanţă a performanţei, certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică şi raportul de încercări prevăzute la alin. (2) sunt elaborate de către un organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii. (5) Organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii prevăzute la alin. (4) sunt desemnate şi notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană şi nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
  Articolul 7(1) Produsul pentru construcţii care face obiectul unei evaluări tehnice europene, care a fost emisă pentru acesta, se comercializează însoţit de declaraţia de performanţă întocmită de producător pe baza evaluării tehnice europene respective, certificatului de constanţă a performanţei, certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător, în funcţie de sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii prevăzut de evaluarea tehnică europeană aferentă.(2) Evaluarea tehnică europeană se elaborează de către un organism de evaluare tehnică europeană în baza unui document european de evaluare.(3) Organismele de evaluare tehnică europeană sunt desemnate şi notificate de autoritatea competentă la Comisia Europeană şi nominalizate pe pagina specializată de internet dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/Articolul 8(1) Declaraţia de performanţă se elaborează în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21 februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii. (2) Declaraţia de performanţă întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii în contact cu apa potabilă va fi însoţită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică.
  (3) Declaraţia de performanţă întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii care conţin substanţe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de fişa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.
  Articolul 9(1) Pentru produsele pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de performanţă pe baza unei specificaţii tehnice armonizate se aplică marcajul CE.(2) Oricine declară conformitatea cu o specificaţie tehnică armonizată printr-o declaraţie de performanţă trebuie să facă dovada deţinerii în mod legal a specificaţiei tehnice armonizate, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.
  Secţiunea a 2-a Comercializarea produselor pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate
  Articolul 10(1) Produsul pentru construcţii care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza certificatului de conformitate, a raportului de încercări sau a evaluărilor şi verificărilor efectuate de producător, în funcţie de schema de certificare aplicabilă.(2) Schema de certificare se stabileşte prin echivalarea cu sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei prevăzut pentru produsul în cauză prin Decizia Comisiei Europene referitoare la procedura de evaluare şi verificare a constanţei performanţei aplicabilă produsului respectiv. (3) Produsul pentru construcţii pentru care nu este emisă o decizie a Comisiei Europene se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate emisă de producător pe baza evaluărilor şi verificărilor efectuate de acesta. Articolul 11(1) Certificatul de conformitate este elaborat de către un organism de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii acreditat de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prin încadrarea produsului pentru construcţii într-o schemă de certificare.
  (2) Încercările sau testele necesare elaborării certificatului de conformitate se efectuează în laboratoare evaluate de organismul de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii prevăzut la alin. (1) sau în laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 şi SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru încercările sau testele prevăzute în specificaţiile tehnice nearmonizate aplicabile.(3) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (2) în vederea realizării încercărilor şi testelor pe produsele pentru construcţii ce urmează a fi certificate este în responsabilitatea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii. (4) Organismele de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii prevăzute la alin. (1) recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea încercărilor respective.
  Articolul 12(1) Declaraţia de conformitate se elaborează potrivit prevederilor seriei de standarde SR ISO/CEI 17050 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate este dată de furnizor.(2) Declaraţia de conformitate va conţine performanţele determinate şi verificate pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabile.
  (3) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii în contact cu apa potabilă va fi însoţită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică.(4) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii care conţin substanţe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de fişa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.
  Articolul 13(1) În cazul produselor pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de conformitate pe baza unei specificaţii tehnice nearmonizate nu se aplică marcajul CE.(2) Oricine declară conformitatea cu o specificaţie tehnică nearmonizată printr-o declaraţie de conformitate trebuie să facă dovada deţinerii în mod legal a specificaţiei tehnice nearmonizate, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.
  Secţiunea a 3-a Comercializarea produselor pentru construcţii care fac obiectul unui agrement tehnic în construcţiiArticolul 14(1) Produsul pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producător pe baza unui agrement tehnic în construcţii.(2) Agrementul tehnic în construcţii este elaborat de către un organism elaborator de agremente tehnice în construcţii abilitat de MDRAPFE. (3) Agrementul tehnic în construcţii este însoţit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcţii. (4) Încercările sau testele necesare elaborării agrementului tehnic în construcţii se efectuează în laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 şi SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, în laboratoare notificate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/notificate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.(5) Selectarea laboratoarelor prevăzute la alin. (4) în vederea realizării încercărilor şi testelor pe produsele pentru construcţii este în responsabilitatea organismului elaborator de agrement tehnic în construcţii, cu acceptul producătorului.
  (6) Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii prevăzute la alin. (2) recunosc rapoartele de încercări emise de laboratoare de încercări acreditate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea încercărilor respective.
  Articolul 15(1) Declaraţia de conformitate se elaborează în conformitate cu prevederile seriei de standarde SR EN ISO/CEI 17050.(2) Declaraţia de conformitate va conţine performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, potrivit specificaţiei tehnice aplicabile.(3) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii în contact cu apa potabilă va fi însoţită de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Naţional de Sănătate Publică.(4) Declaraţia de conformitate întocmită de producător pentru produsele pentru construcţii care conţin substanţe periculoase cuprinse în lista din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi însoţită de fişa cu date de securitate a produsului întocmită de producător.
  Articolul 16(1) În cazul produselor pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de conformitate pe baza unui agrement tehnic în construcţii nu se aplică marcajul CE.(2) Oricine declară conformitatea cu un agrement tehnic naţional printr-o declaraţie de conformitate trebuie să facă dovada deţinerii în mod legal a agrementului tehnic respectiv, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.
  Capitolul III Consiliul tehnic permanent pentru construcţiiArticolul 17Consiliul tehnic permanent pentru construcţii, denumit în continuare CTPC, este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MDRAPFE.Articolul 18(1) Structura CTPC cuprinde un preşedinte şi 8 membri şi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Preşedintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii din cadrul MDRAPFE.(3) Membrii CTPC sunt nominalizaţi de autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în domeniul construcţiilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CTPC se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.
  Articolul 19CTPC asigură desfăşurarea activităţii privind agrementul tehnic în construcţii, scop în care: a) evaluează organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, inclusiv grupele specializate din cadrul organismelor, în vederea acordării abilitării;b) propune prelungirea, restrângerea domeniilor, menţinerea condiţionată, suspendarea temporară şi anularea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, după caz;c) asigură supravegherea periodică a acestor organisme, ulterior abilitării;d) organizează activitatea comisiilor tehnice de specialitate pentru analizarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, extinderea sau modificarea agrementelor tehnice în construcţii şi prelungirea avizelor tehnice pentru agrementele tehnice în construcţii aflate în perioada de valabilitate;e) avizează componenţa nominală a grupelor specializate care asigură avizarea internă a proiectelor de agremente tehnice în construcţii în cadrul organismelor elaboratoare de agremente tehnice;
  f) emite avizele tehnice care însoţesc agrementele tehnice pe perioada de valabilitate;g) propune prelungirea valabilităţii avizului tehnic, modificarea, extinderea, suspendarea, retragerea agrementului tehnic în construcţii, după caz.
  Articolul 20Potrivit art. 43 alin. (9) din Legea nr. 10/1995, republicată, cheltuielile necesare elaborării şi avizării agrementelor tehnice în construcţii şi cheltuielile necesare abilitării şi supravegherii organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii se suportă de către factorii interesaţi.
  Capitolul IV Documente care însoţesc produsul pentru construcţii pe lanţul de distribuţie
  Articolul 21(1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat sau, după caz, importatorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declaraţiei de performanţă sau de conformitate, instrucţiunile privind utilizarea produsului în limba română, fişa cu date de securitate a produsului, precum şi următoarele documente în valabilitate:a) certificatul de constanţă a performanţei, certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, raportul de încercări sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător, potrivit prevederilor standardului armonizat aplicabil, pentru produsele prevăzute la art. 6 alin. (1);b) evaluarea tehnică europeană sau, după caz, certificatul de constanţă a performanţei sau certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică, pentru produsele prevăzute la art. 7 alin. (1);c) certificatul de conformitate sau, după caz, evaluările şi verificările efectuate de producător, în funcţie de prevederile specificaţiei tehnice nearmonizate aplicabile, pentru produsele prevăzute la art. 10 alin. (1);d) agrementul tehnic în construcţii însoţit de avizul tehnic în valabilitate, în cazul produselor prevăzute la art. 14 alin. (1).(2) Distribuitorul care comercializează un produs pentru construcţii trebuie să deţină declaraţia de performanţă sau declaraţia de conformitate a produsului, instrucţiunile privind utilizarea produsului şi fişa cu date de securitate a produsului şi, în cazul produselor prevăzute la art. 14 alin. (1), declaraţia de conformitate cu agrementul tehnic în valabilitate, inclusiv performanţele determinate şi verificate de către producător pentru produsul în cauză.
  Articolul 22Documentele prevăzute la art. 21 alin. (2) se furnizează de către producători, pe lanţul de distribuţie, în format electronic sau letric, redactate în limba română, şi se păstrează la cartea tehnică a construcţiei.Articolul 23Producătorii păstrează dosarul tehnic prevăzut la art. 21 alin. (1) şi declaraţia de performanţă sau de conformitate a produsului pentru construcţii pentru o perioadă de 10 ani de la data când produsul a fost introdus pe piaţă.Articolul 24Producătorii se asigură de faptul că produsele lor poartă menţiunea tipului, lotului, numărului de serie sau a oricărui altui element care să permită identificarea lor sau, în cazul în care mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că această informaţie este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul pentru construcţii.
  Articolul 25Producătorii indică pe produsul pentru construcţii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de însoţire a produsului numele sau marca înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi.
  Capitolul V Supravegherea pieţei produselor pentru construcţiiArticolul 26Supravegherea pieţei produselor pentru construcţii se asigură de către următoarele autorităţi ale administraţiei publice centrale:a) Inspectoratul de Stat în Construcţii, organ tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind calitatea în construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pentru toate produsele pentru construcţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b);b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru toate produsele pentru construcţii care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/1995, republicată;
  c) Garda Naţională de Mediu care verifică respectarea aplicării prevederilor legislaţiei specifice privind gestionarea deşeurilor sau din domeniul gestionării deşeurilor.
  Articolul 27Activitatea de supraveghere a pieţei constă în monitorizarea comercializării produselor pentru construcţii în vederea înglobării acestora în construcţii, în scopul verificării conformităţii acestor produse cu prevederile prezentei hotărâri şi stabilirii de măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, atunci când sunt constatate abateri.Articolul 28În realizarea activităţii prevăzute la art. 27, autorităţile procedează la:a) verificarea periodică a produselor pentru construcţii şi a documentelor aferente prevăzute la art. 21 pe întreg lanţul de distribuţie, precum şi în etapele de execuţie;b) organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii, atunci când se pune la îndoială prezumţia de conformitate a produsului pentru construcţii cu cerinţele privind adecvarea la utilizarea preconizată a acestuia;
  c) prelevarea de mostre care se trimit în scopul testării în laboratoare acreditate/notificate/autorizate, după caz; laboratoarele acreditate/notificate/autorizate trebuie să fie altele decât laboratoarele implicate în evaluarea conformităţii produsului pentru construcţii respectiv;d) solicitarea documentelor prevăzute la art. 21 din prezenta hotărâre;e) aplicarea de sancţiuni, potrivit art. 29 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru abaterile constatate;f) stabilirea măsurilor de reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, potrivit art. 32 din prezenta hotărâre.
  Capitolul VI Contravenţii şi sancţiuniArticolul 29(1) Constituie contravenţii raportat la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni:a) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 14 alin. (1), cu privire la condiţiile de comercializare a produselor pentru construcţii;b) nerespectarea de către producător a performanţei/ performanţelor declarate pentru un produs, confirmată prin încercări în laboratoare acreditate/notificate/ autorizate, în condiţiile impuse de standardele de produs/încercări;c) completarea incorectă de către producător a declaraţiei de performanţă sau de conformitate a produsului pentru construcţii;d) neaplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcţii pentru care producătorul a întocmit o declaraţie de performanţă sau neaplicarea acestui marcaj vizibil, lizibil şi indelebil;e) neefectuarea sau efectuarea incorectă de către organismul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei sau de către organismul de certificare a procedurilor prevăzute în sarcina sa potrivit specificaţiei tehnice aplicabile, conform legii;f)
  nerespectarea de către organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii a sarcinilor prevăzute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) nerespectarea de către producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori, la achiziţionarea şi comercializarea produselor pentru construcţii, a prevederilor art. 11, 12, 13, 14 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011;h) achiziţionarea de către executantul lucrărilor de construcţii de produse pentru construcţii neînsoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 14 alin. (1); documentele pot fi prezentate în format electronic sau letric;i) obstrucţionarea autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii de către producători, reprezentanţi autorizaţi, importatori, distribuitori, executanţii de lucrări de construcţii în activitatea de monitorizare, precum şi refuzarea prezentării documentelor şi a actelor solicitate de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul autorităţii de supraveghere a pieţei;j) depozitarea, manipularea inadecvată a produselor pentru construcţii, precum şi punerea la dispoziţie/utilizarea de produse pentru construcţii cu perioade de garanţie expirată;k) comercializarea produselor pentru construcţii fără furnizarea, conform legii, a documentelor necesare asigurării conformităţii acestora şi a trasabilităţii;l) neîndeplinirea de către operatorii economici, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse de autoritatea de supraveghere a pieţei;
  m) refuzul operatorilor economici de a identifica operatorii economici care le-au furnizat un produs pentru construcţii sau cărora le-au furnizat un produs pentru construcţii, pe o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piaţă a respectivului produs, la solicitarea autorităţilor de supraveghere a pieţei;n) refuzul organismului notificat de a pune la dispoziţia autorităţii de notificare documente relevante privind evaluarea calificărilor oricărui subcontractant sau ale filialei şi privind sarcinile îndeplinite de acestea în temeiul anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011;o) neincluderea de către investitor în cartea tehnică a construcţiei a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 14 alin. (1).
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă după cum urmează:a) de la 40.000 lei la 50.000 lei - cele prevăzute la lit. b), e) şi f);b) de la 30.000 lei la 40.000 lei - cele prevăzute la lit. a), c), d), g), h), i) şi n);c) de la 20.000 lei la 30.000 lei - cele prevăzute la lit. j), k) şi m);
  d) de la 10.000 lei la 20.000 lei - cele prevăzute la lit. l) şi o).
  Articolul 30Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 29 se realizează de persoane împuternicite/abilitate din cadrul autorităţilor de supraveghere prevăzute la art. 26.Articolul 31Contravenţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 32Concomitent cu sancţionarea cu amendă a contravenţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a)-o), autorităţile de supraveghere a pieţei pot dispune măsuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de produsele pentru construcţii neconforme, după cum urmează:a) interzicerea introducerii pe piaţă/punerii la dispoziţie pe piaţă, rechemarea, retragerea de pe piaţă sau interzicerea utilizării produsului pentru construcţii, cu impunerea de către autoritatea de supraveghere a pieţei de măsuri privind utilizarea/repunerea la dispoziţie pe piaţă a produsului, pentru contravenţiile prevăzute art. 29 alin. (1) lit. a)-g);b) interzicerea utilizării produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei pentru eliminarea neconformităţii produselor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h)-j);c) interzicerea introducerii pe piaţă/punerii la dispoziţie pe piaţă, interzicerea comercializării produsului până la o dată stabilită de către autoritatea de supraveghere a pieţei pentru eliminarea neconformităţii, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. k)-n).Articolul 33(1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 29 se aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.
  (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29 alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 34Contractele de elaborare a agrementelor tehnice în construcţii încheiate până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri şi avizarea acestora de către CTPC se vor finaliza conform legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora.Articolul 35În vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public, MDRAPFE va posta pe pagina sa specializată de internet şi va actualiza, în condiţiile legii, listele conţinând:a)
  organismele naţionale de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi familiile de produse pentru construcţii pentru care sunt notificate la Comisia Europeană;
  b) organismele naţionale de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii şi categoriile de produse pentru construcţii pentru care sunt notificate la Comisia Europeană;c) organismele naţionale de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii şi familiile de produse pentru construcţii pentru care sunt acreditate;d) organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii şi grupele specializate pentru care sunt abilitate.
  Articolul 36Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 37(1) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, MDRAPFE actualizează:a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.269/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 15 aprilie 2011;b) Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - P.A.T. 1-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 şi 1.167 bis din 9 decembrie 2004;c) Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii - P.A.T. 2-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004;d) Procedura privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii - P.A.T. 3-2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.889/2004.(2) Regulamentul şi procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.Articolul 38La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;b) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 şi 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;c) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005;d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 271/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a specificaţiilor tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Şimon
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius Adrian Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Bucureşti, 13 septembrie 2017.Nr. 668.ANEXĂSTRUCTURA Consiliului tehnic permanent pentru construcţiiPreşedinte: - secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii              din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - MDRAPFEMembri:     - 3 reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - MDRAPFE;             - reprezentant desemnat de Ministerul Mediului - MM;             - reprezentant desemnat de Ministerul Sănătăţii - MS;             - reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC;             - reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU;
              - reprezentant desemnat de Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!