Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2012
    Formă consolidată valabilă la data 01-01-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2018 până la data de 05-06-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 27 din 16 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010, la data de 01 Ianuarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 29 din 28 decembrie 2011; ORDINUL nr. 2 din 20 februarie 2013; ORDINUL nr. 7 din 30 octombrie 2014; ORDINUL nr. 7 din 17 iulie 2015; ORDINUL nr. 7 din 3 octombrie 2016; ORDINUL nr. 8 din 11 august 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare.(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) transpun parţial prevederile aplicabile instituţiilor de credit, care nu contravin Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, din următoarele directive:a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;