Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 72 din 2 august 2017pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017Data intrării în vigoare 27-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale art. 6 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 27 aprilie 2019.Articolul 4
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) articolul 40, dispoziţiile capitolului 5.4.1. „Grupuri generatoare dispecerizabile racordate la reţelele electrice de interes public“, dispoziţiile capitolului 5.4.2. „Cerinţe asupra echipamentelor de telecomunicaţii“, cu excepţia articolului 176, şi dispoziţiile capitolului 5.4.4. „Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date şi telemăsurare“, cu excepţia articolului 187, din Codul tehnic al reţelei electrice de transport, Partea I - Reguli generale de bază, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;b) dispoziţiile capitolelor 4.4.1. „Grupuri generatoare dispecerizabile“, 4.4.2. „Instalaţiile celorlalţi utilizatori ai RED“ şi 4.4.3. „Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date“, cu excepţia punctelor 4.4.3.1. şi 4.4.3.2., din Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 2 august 2017.Nr. 72.ANEXĂ Deschideți NORMĂ TEHNICĂ privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone
  -----