Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.144/1.672/2017pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.144 din 17 august 2017
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.672 din 22 august 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017Data intrării în vigoare 24-08-2017Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule,viceprim-ministrul, ministrul mediului, şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  ANEXĂ CERERE DE RESTITUIREa sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehiculeCătre ...........(organul fiscal competent)........Subsemnatul/Subscrisa, ...................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............., având C.N.P./C.U.I. .........., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ........... lei, reprezentând^1):1. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;4. ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale; 5.
  ( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ...../...... emise de ................, executorie, anexată în copie la prezenta.

  ^1) Se bifează situaţia în cauză.
  Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ....../......., în cuantum de ........ lei, a fost achitată ca urmare aintervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca .............., tipul/varianta ............, fabricat în anul ......., având numărul de înmatriculare ..........., numărul de identificare ..............., seria cărţii de identitate ............. .Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ............., cod IBAN ............., deschis la ............ .Anexez la prezenta cerere următoarele documente^2):[] - documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care atestă efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie;[] - copia cărţii de identitate a vehiculului;[] - copia certificatului de înmatriculare.
  ^2) Nu se anexează în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească.
  Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,........................................................
  (numele şi prenumele)
  Semnătura ..............Data ......................
  ----