Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 8 august 2017Data intrării în vigoare 08-08-2017

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Programul pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, denumit în continuare Masterplanul investiţiilor în turism, urmăreşte:a) dezvoltarea comunităţilor locale din zonele cu potenţial turistic ridicat, prin creşterea investiţiilor publice în infrastructura turistică;
  b) dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism şi o direcţionare eficientă a investiţiilor publice;c) dezvoltarea unei reţele de destinaţii turistice competitive pe plan internaţional;d) valorificarea durabilă a specificului local şi a elementelor de identitate naţională prin turism;e) identificarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.
  Articolul 2Masterplanul investiţiilor în turism vizează realizarea următoarelor activităţi majore:a)
  dezvoltarea turismului de sănătate;
  b) dezvoltarea domeniului schiabil;c) dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement;d) dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării şi a staţiunilor de pe litoralul Mării Negre;e) dezvoltarea infrastructurii turistice de-a lungul Dunării;f) dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă.
  Articolul 3În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii: amenajare/reabilitare/realizare parc balnear, traseu de cură, construcţie/reabilitare centru balnear, construcţie/reabilitare bază kinetoterapie, construcţie/reabilitare instalaţie de punere în valoare a mofetelor, construcţie/reabilitare aquaparc/parc acvatic, construcţie/reabilitare baie tradiţională, amenajare în scop turistic a lacurilor naturale cu proprietăţi terapeutice, creare/reabilitare facilităţi de utilizare a izvoarelor minerale, amenajare plajă.Articolul 4În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii:a) amenajare/reabilitare domeniu schiabil: pârtie de schi, pârtie de schi fond, instalaţie de transport pe cablu, instalaţie de iluminat nocturn, instalaţie de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă, parcare şi utilităţi aferente proiectului, pârtie/pistă săniuş;b) infrastructură pentru alte activităţi recreaţionale, bandă transport, trambulină, amenajare/reabilitare patinoar, parcuri tematice de iarnă.Articolul 5
  În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii: amenajare/reabilitare parcuri tematice, construcţie/ amenajare/reabilitare aquaparc, instalaţie sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activităţi recreaţionale, bandă transport, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru agrement, construire/amenajare/reabilitare patinoar, construcţie/ amenajare/reabilitare zonă de picnic/campare, camping, sat de vacanţă.
  Articolul 6În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii: construcţie/amenajare/reabilitare post de prim ajutor/foişor salvamar, construcţie/amenajare/reabilitare port de agrement/ marină turistică/miniport turistic, construcţie/reconstruire/ amenajare/reabilitare cheu de acostare/ponton acostare, zonă de campare şi pentru pescuit în Delta Dunării, infrastructură uşoară de vizitare şi observare în zonele protejate, extindere/reabilitare Delfinariu.Articolul 7În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere finanţarea de investiţii ce cuprind: proiecte de agrement cu specific nautic, respectiv: construcţie/amenajare/reabilitare port de agrement/marină turistică/miniport turistic, realizare/amenajare centru/zonă de agrement, amenajare în scop turistic a lacurilor/plajelor de agrement.Articolul 8În scopul îndeplinirii activităţilor majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere finanţarea următoarelor investiţii: construcţie sau refacere refugiu montan/centru/bază/punct salvamont, amenajare/reabilitare infrastructură de acces.
  Articolul 9(1) În vederea realizării activităţilor majore prevăzute în prezenta hotărâre se are în vedere finanţarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1 se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.Articolul 10Se aprobă criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul 11(1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor în turism, cu excepţia costurilor pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice, în condiţiile legii, se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al ministrului turismului.(2) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 lit. B pct. I pot fi implementate direct de către Ministerul Turismului.Articolul 12(1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, cod 51.02.21 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism“, către unităţile administrativ-teritoriale ale căror proiecte au fost selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 2, se face conform prevederilor din contractele de finanţare.(2) Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia respectării tuturor prevederilor legale în vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia înregistrării separate în contabilitatea proprie a operaţiunilor legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Ministerul Turismului.(3)
  Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanţare prin structurile sale de specialitate sau prin desemnarea altor instituţii publice sau private în condiţiile legii.
  Articolul 13Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanţare este următorul:a) pentru investiţii realizate în staţiunile de interes naţional, atestate în condiţiile legii, contribuţia Ministerului Turismului este de 90%, iar contribuţia unităţii administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%;b) pentru investiţii realizate în staţiunile de interes local, atestate în condiţiile legii, contribuţia Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuţia unităţii administrativ-teritoriale beneficiare este de 15%;c) pentru investiţii în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, altele decât cele de la lit. a) şi b), contribuţia Ministerului Turismului este de 70%, iar contribuţia unităţii administrativ-teritoriale beneficiare este de 30%;d) pentru investiţiile de importanţă naţională contribuţia Ministerului Turismului este de 100%.Articolul 14(1) Unităţile administrativ-teritoriale care solicită finanţarea propunerilor de proiecte prevăzute în anexa nr. 1 lit. B au obligaţia să depună la Ministerul Turismului, în vederea avizării, documentaţia tehnico-economică a proiectului şi autorizaţia de construire până la data de 31 decembrie 2018.(2) Neprezentarea documentaţiei tehnico-economice până la data de 31 decembrie 2018 determină eliminarea corespunzătoare a propunerii de proiect din anexa nr. 1.(3) Pentru investiţiile propuse de unităţile administrativ-teritoriale ulterior anului 2017, în vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data-limită de transmitere a autorizaţiilor de construire va fi de 31 august a fiecărui an calendaristic.Articolul 15Contractelor de finanţare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri li se aplică prevederile legale în vigoare la data încheierii acestora.
  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 4 august 2017.Nr. 558.Anexa nr. 1LISTAcuprinzând proiectele de investiţii în turismA. Lista cuprinzând proiectele de investiţii în turism, cu contracte de finanţare aflate în derulare*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │                                          │                                         ││crt.│        Autoritatea publică locală        │                  Proiectul              │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│1.  │Consiliul Local Borsec, judeţul Harghita  │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││    │                                          │agrement, staţiunea Borsec               │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │2.  │Consiliul Local Petroşani, judeţul        │Schi în România, municipiul Petroşani    ││    │Hunedoara                                 │                                         │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│3.  │Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc,    │Schi în România, staţiunea Câmpulung     ││    │judeţul Suceava                           │Moldovenesc                              │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│4.  │Consiliul Local Voineasa, judeţul Vâlcea  │Dezvoltarea infrastructurii de agrement, ││    │                                          │staţiunea Voineasa                       │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
  B. Lista cuprinzând proiecte de investiţii în turism de interes naţional şi localI. Lista cuprinzând proiecte de investiţii în turism de importanţă naţională*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │                                                  │                                 ││crt.│           Denumire propunere proiect             │Formă turism/destinaţie turistică│├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│1.  │Dezvoltarea infrastructurii domeniului schiabil,  │Turism montan                    │
  │    │Munţii Făgăraş (200 de zile cu zăpadă pe an -     │                                 ││    │Dezvoltare durabilă în Masivul Făgăraş)           │                                 │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│2.  │Dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei      │Turism în Delta Dunării          ││    │turistice din Delta Dunării şi a staţiunilor de pe│                                 ││    │litoralul Mării Negre, Sulina (Miniport/port de   │                                 ││    │agrement, oraşul Sulina, judeţul Tulcea)          │                                 │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│3.  │Dezvoltarea infrastructurii turistice de          │Turism de agrement Marea Neagră  ││    │agrement - port turistic, Constanţa (Amenajarea   │                                 ││    │portului de agrement Diamant Port, municipiul     │                                 ││    │Constanţa, judeţul Constanţa)                     │                                 │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
  II. Lista cuprinzând proiecte de investiţii în turism de importanţă locală*Font 9*┌────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                   │                                                                │
  │crt.│      Judeţul      │                   Denumire propunere de proiect                │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.  │Judeţul Alba       │Baza Salvamont Şureanu, Valea Sebeşului                         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea domeniului schiabil, Valea Sebeşului                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă,   ││    │                   │munţii Sebeş                                                    ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea zonei turistice "Ursoaia", comuna Horea             ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii turistice - amenajare domeniu       ││    │                   │schiabil, oraşul Zlatna                                         │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.  │Judeţul Arad       │Repunerea în circuitul internaţional a staţiunii Moneasa        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea unui "Aventura Parc", comuna Moneasa                 │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.  │Judeţul Argeş      │Schi în România, Albeştii de Muscel                             │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │4.  │Judeţul Bacău      │Amenajarea infrastructurii balneare, oraşul Slănic Moldova      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea de obiective turistice noi (Parc acvatic - Aqualand, ││    │                   │parc aventura, patinoar), oraşul Slănic Moldova                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construcţie telecabină, oraşul Slănic Moldova                   ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construcţia unui complex de agrement, oraşul Slănic Moldova     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare aquaparc - zona Parc Măgura, oraşul Târgu Ocna        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare ca zonă de agrement lacul cu apă sărată - Parc Măgura,││    │                   │oraşul Târgu Ocna                                               ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare parc aventură - Parc Măgura, oraşul Târgu Ocna        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare patinoar - zona Parc Măgura, oraşul Târgu Ocna        │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5.  │Judeţul Bihor      │Pârtie de schi, comuna Budureasa                                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │    │                   │Dezvoltarea turismului de iarnă, pârtia Vârtop, etapa 2, oraş   ││    │                   │Nucet                                                           ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unui parc de distracţii şi aventură, comuna Sânmartin││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Bază salvamont, Vadu Crişului                                   │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.  │Judeţul            │Extindere turistică Băile Figa - spa centru medical             ││    │Bistriţa-Năsăud    ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Domeniu schiabil Valea Sălăuţei                                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Domeniu schiabil Valea Bârgăului, comuna Bistriţa Bârgăului     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Vinului, comuna Rodna     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Parc de aventuri, oraşul Sângeorz-Băi                           ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Sat de vacanţă, oraşul Sângeorz-Băi                             │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7.  │Judeţul Braşov     │Sanie de vară în Poiana Braşov, municipiul Braşov               ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Extindere domeniul schiabil - etapa II, Poiana Braşov,          ││    │                   │municipiul Braşov                                               ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Modernizare pârtie de schi Drăguş, comuna Drăguş                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Domeniul schiabil, comuna Lisa                                  ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Îmbunătăţire domeniu schiabil, oraşul Predeal                   ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil zona Olăreasa, oraşul Predeal   ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare domeniu schiabil etapa 2 - legătura cu Azuga, oraşul  ││    │                   │Predeal                                                         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare de noi pârtii de schi, oraşul Predeal                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Modernizarea pârtiilor de schi existente, oraşul Predeal        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii de transport pe cablu, oraşul       │
  │    │                   │Predeal                                                         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea de parcuri/baze sportive tematice de iarna şi de     ││    │                   │vară, oraşul Predeal                                            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea unei zone de agrement în Timişul de Jos, oraşul     ││    │                   │Predeal                                                         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Refugiu Salvamont Pârtia Clăbucet, oraşul Predeal               ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Parc de agrement Valea Râşnoavei, oraşul Predeal                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Infrastructură agrement sportiv, oraşul Râşnov                  ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil - modernizare bază olimpică,    ││    │                   │oraşul Râşnov                                                   ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Domeniu schiabil Valea Largă, municipiul Săcele                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unor pârtii de schi cu facilităţile aferente în zona │
  │    │                   │Brebina, oraşul Zărneşti                                        │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8.  │Judeţul Buzău      │Sprijinirea înfiinţării de baze spa, welness etc. şi            ││    │                   │redeschiderea unor bazine mai vechi cu apă, cu tradiţie în      ││    │                   │curele şi tratamentele turiştilor, staţiunea Sărata Monteoru,   ││    │                   │comuna Merei                                                    ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizare parc balnear, staţiunea Sărata Monteoru, comuna Merei │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9.  │Judeţul            │Dezvoltarea zonei turistice Semenic                             ││    │Caraş-Severin      ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea şi extinderea domeniului schiabil în Muntele Mic,    ││    │                   │comuna Turnu Ruieni                                             ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construcţie cabană salvamont, Muntele Mic                       ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea zonei turistice şi domeniul schiabil Nedeia, comuna  ││    │                   │Zăvoi                                                           │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Judeţul Călăraşi   │Dezvoltarea turistică a Braţului Borcea-Călăraşi                │
  │    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, amenajare    ││    │                   │port de agrement, municipiul Olteniţa                           │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Judeţul Cluj       │Schi în România, staţiunea Băişoara, comuna Băişoara            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare lac Chinteni, comuna Chinteni                         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Aquaparc, comuna Chinteni                                       │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Judeţul Constanţa  │Amenajarea unor centre de prevenţie, tratament medical primar şi││    │                   │a punctelor de salvamar din zona litorală a judeţului Constanţa ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Miniporturi turistice, Ostrov, Capidava, Rasova, Ghindăreşti    ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Extindere Delfinariu, municipiul Constanţa                      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea portului de agrement Marina Nord, municipiul         ││    │                   │Constanţa                                                       ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │    │                   │Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică - ││    │                   │Lacul Belona, oraşul Eforie                                     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unui port de agrement, oraşul Eforie                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Creşterea atractivităţii turistice a staţiunilor Eforie Nord şi ││    │                   │Eforie Sud; Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear,││    │                   │oraşul Eforie                                                   ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Centru multifuncţional de turism balneo-fizioterapeutic, oraşul ││    │                   │Techirghiol                                                     │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Judeţul Covasna    │Schi în România, comuna Comandău                                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Centru balneoclimateric multifuncţional, oraşul Covasna         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Schi în România, oraşul Covasna                                 │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Judeţul Dâmboviţa  │Construirea de pârtii de schi, în zona Padina-Peştera, comuna   ││    │                   │Moroeni                                                         │
  │    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Parcare publică şi dotări conexe în zona Telecabină             ││    │                   │Padina-Peştera, comuna Moroeni                                  ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Refacere zonă de agrement şi construire bază de tratament şi    ││    │                   │valorificarea apei sulfuroase (existente în zonă) pe dealul     ││    │                   │Moţăianca şi în zona "La sursă", oraşul Pucioasa                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare zonă de agrement pe lacul de acumulare, oraşul        ││    │                   │Pucioasa                                                        │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Judeţul Gorj       │Reabilitare, dezvoltare şi amenajare Bază de salvare montană    ││    │                   │Rânca                                                           ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare, modernizare şi extindere domeniul schiabil Păpuşa,   ││    │                   │munţii Parâng, comuna Baia de Fier                              │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Judeţul Harghita   │Extinderea Complexului Balnear, oraşul Băile Tuşnad             ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Reabilitarea băii tradiţionale Nadas, comuna Tuşnad             │
  │    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Organizarea unui complex de practicare a sporturilor de iarnă în││    │                   │imediată vecinătate a pârtiei de schi, oraşul Borsec            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unui parc de aventură, oraşul Borsec                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Lucrări de reamenajare şi modernizare a punctelor de acces la   ││    │                   │izvoarele de apă minerală, oraşul Borsec                        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Pârtii de schi şi telecabine la Harghita-Mădăraş, comuna        ││    │                   │Căpâlniţa                                                       ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare domeniu schiabil Suhard, municipiul Gheorgheni        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unui sistem de telegondolă din staţiunea Lacu Roşu pe││    │                   │vârful Suhardul Mare, municipiul Gheorgheni                     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Înfiinţare Centru SPA în staţiunea Lacu Roşu, municipiul        ││    │                   │Gheorgheni                                                      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │    │                   │Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, oraşul Vlăhiţa  ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil Izvoru Mureşului, comuna        ││    │                   │Voşlăbeni                                                       │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Judeţul Hunedoara  │Amenajare zonă de agrement, oraşul Geoagiu                      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Schi în România, staţiunea Straja, municipiul Lupeni            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea şi extinderea "Domeniul Schiabil Şureanu", oraşul   ││    │                   │Petrila                                                         │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Judeţul Ialomiţa   │Reabilitare zona 4 Complex balnear, Plaja Zorilor, oraşul Amara ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Reabilitarea Parcului Balnear etapa II, oraşul Amara            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii de turism prin amenajarea Plajei    ││    │                   │Perla, oraşul Amara                                             │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Judeţul Maramureş  │Telegondolă şi pârtie olimpică de schi, oraşul Borşa            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil Prislop-Ştiol-Runcul Ştiol-Buza ││    │                   │Dealului, oraşul Borşa                                          ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea unui complex de trambuline pentru practicarea        ││    │                   │sportului de sărituri cu schiurile, oraşul Borşa                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construirea unei instalaţii de transport pe cablu de tip        ││    │                   │telecabină - baza muntelui Pietrosul Rodnei-Lacul Iezer-vârful  ││    │                   │muntelui, oraşul Borşa                                          ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construirea unei arene de biatlon şi schi fond, oraşul Borşa    ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei, oraşul Cavnic   │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Judeţul Mureş      │Amenajare bază de agrement (aquaparc), oraşul Sovata            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare pârtie de schi, oraşul Sovata                         │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Judeţul Neamţ      │Amenajarea unor pârtii de schi în zonele Bicaz-Chei, Bicazu     │
  │    │                   │Ardelean, Borca, Tarcău                                         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Schi în România, staţiunea Durău                                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construire Parc tematic Ion Creangă, oraşul Târgu-Neamţ         │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Judeţul Prahova    │Amenajare pârtie de schi Cazacu - zona superioară, inclusiv     ││    │                   │legătura cu staţia superioară de telegondolă, oraşul Azuga      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil al staţiunii Azuga prin         ││    │                   │construire telegondolă Cazacu, oraşul Azuga                     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Îmbunătăţire condiţii de funcţionare instalaţie zăpadă          ││    │                   │artificială, etapa I, oraşul Azuga                              ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare pârtie de schi III "Urechea", instalaţie de transport ││    │                   │pe cablu şi instalaţie zăpadă artificială, oraşul Azuga         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare traseu schi (bretea legătură) Pârtia Sorica - Staţie  ││    │                   │inferioară telegondolă, oraşul Azuga                            │
  │    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unei noi instalaţii de transport pe cablu            ││    │                   │Buşteni-Platoul Bucegi, oraşul Buşteni                          ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizarea unor trasee - pârtii de schi fond în munţii Baiului, ││    │                   │oraşul Buşteni                                                  ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea domeniului schiabil - Pârtiile de schi Babeşu 1 şi   ││    │                   │Babeşu 2, staţiunea Cheia, comuna Măneciu                       ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400-Cota 2000, oraşul││    │                   │Sinaia                                                          ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia-Zona Vânturiş-Vârfu cu   ││    │                   │Dor-Piatra Arsă-Cota 2000, oraşul Sinaia                        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Reabilitarea pârtiei de bob, oraşul Sinaia                      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Complex de agrement, oraşul Sinaia                              ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │    │                   │Park aventură, oraşul Sinaia                                    ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare zonă de campare, oraşul Sinaia                        │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Judeţul Satu Mare  │Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes - Negreşti-Oaş             ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Înfiinţarea unui post de salvamont în zona turistică "Luna Şes",││    │                   │oraşul Negreşti-Oaş                                             ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Bază de tratament, oraşul Tăşnad                                │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Judeţul Sibiu      │Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor   ││    │                   │sporturi de iarnă, oraşul Avrig                                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Înfiinţare bază de tratament (wellness), comuna Bazna           ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Înfiinţare bază de agrement (aqua park), comuna Bazna           ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii turistice în staţiunea              ││    │                   │balneoclimatică Ocna Sibiului, oraşul Ocna Sibiului             │
  │    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Bază salvare salvamont în staţiunea Păltiniş, municipiul Sibiu  │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Judeţul Suceava    │Realizare Aqua Park, oraşul Gura Humorului                      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizare pârtie de schi artificială - schi pe timp de vară,    ││    │                   │sanie-tobogan şi tubing, oraşul Gura Humorului                  ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea unui parc de tip "Adventure", comuna Suceviţa        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajarea unei pârtii de schi, comuna Suceviţa                 ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Construirea unui patinoar, comuna Suceviţa                      ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Domeniu schiabil în Munţii Călimani, comuna Şaru Dornei         ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea domeniului schiabil, municipiul Vatra Dornei        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Creşterea atractivităţii staţiunii turistice Vatra Dornei prin  ││    │                   │optimizarea şi creşterea reţelei de producere a zăpezii         │
  │    │                   │artificiale, municipiul Vatra Dornei                            ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Creşterea calităţii serviciilor turistice în Bazinul Dornelor   ││    │                   │prin amenajarea posturilor de salvamont, municipiul Vatra Dornei│├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Judeţul Timiş      │Aquaparc cu ape minerale, oraşul Buziaş                         │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Judeţul Tulcea     │Miniport/port de agrement, comuna Murighiol                     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Miniport turistic/port de agrement, comuna Sarichioi            │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Judeţul Vâlcea     │Dezvoltarea infrastructurii balneare şi de agrement, bază de    ││    │                   │tratament, centru multifuncţional, trasee de cură, oraşul Băile ││    │                   │Olăneşti                                                        ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizare traseu promenadă pe digul râului Olt, oraşul          ││    │                   │Călimăneşti                                                     ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Parc de agrement în zona captării izvoarelor, Hotel Central,    ││    │                   │oraşul Călimăneşti                                              │
  │    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Realizare camping, oraşul Călimăneşti                           ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Amenajare camping, oraşul Horezu                                ││    │                   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    │                   │Dezvoltarea infrastructurii de agrement Adventure Park în       ││    │                   │staţiunea turistică Voineasa, comuna Voineasa                   │├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Judeţul Vrancea    │Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Lepşa-Soveja      │└────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Anexa nr. 2CRITERIILE DE ELIGIBILITATE a proiectelor de investiţii în turism
  A. Criteriile de identificare a potenţialelor proiecte de investiţii în turism, de interes naţional sau local1. Unităţile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care transmit propuneri de proiecte trebuie să fie incluse în anexele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura de includere în lista unităţilor administrativ-teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari.2. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea infrastructurii balneare trebuie să fie incluse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică.3. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea domeniului schiabil trebuie să fie incluse în anexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România“, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în anexa acestei legi.4. Unităţile administrativ-teritoriale care transmit propuneri de proiecte care se referă la programul „Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement“ pot fi:– staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, conform Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local;sau– staţiuni balneare/balneoclimatice, conform prevederilor legale de la pct. 2.Pot fi acceptate şi UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică;sau– UAT-uri care fac parte din zona metropolitană a municipiului Bucureşti şi cei 8 poli (Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Sibiu, Timişoara) prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.B. Criteriile de calificare a proiectului1. Terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale care propune proiectul, aceasta urmând să deţină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului.2. Unitatea administrativ-teritorială care propune proiectul va trebui să deţină toate documentele de urbanism, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul.3.
  În cazul programului de dezvoltare „Schi în România“, cu componenta principală „Turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă“, unitatea administrativ-teritorială va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiţiilor în turism.
  4. În cazul finanţării obiectivelor de investiţii, documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de investiţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să aibă toate avizele şi autorizaţiile necesare.5. Respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Turismului, acolo unde există.6. Toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Turismului, denumit în continuare CTE, pe documentaţiile tehnico-economice întocmite. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al condiţiilor tehnico-economice trebuie să obţină avizul CTE.7. După obţinerea avizului CTE, prezentarea autorizaţiei de construire, până, cel mai târziu, la data de 31 decembrie 2019, în vederea acordării finanţării.8. Prezentarea unei analize de către beneficiar a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică.9. Prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite ai unităţilor administrativ-teritoriale solicitante de fonduri, din care să reiasă faptul că investiţia ce urmează a fi realizată nu este finanţabilă din alte fonduri cu finanţare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau nerambursabilă.
  10. Pot fi acceptate şi proiecte depuse de către asociaţiile formate din unităţi administrativ-teritoriale, constituite în condiţiile legii.
  ----