Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.886 din 27 iunie 2017pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 4 iulie 2017Data intrării în vigoare 04-07-2017


  Având în vedere dispoziţiile:– art. 5 alin. (4), art. 111 şi art. 113 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 342 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin.Articolul 1Se modifică modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 12 iulie 2016, după cum urmează:a) Formularul 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i, prevăzut în anexa nr. 1;b) Formularul 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 2(1) Formularul prevăzut la art. 1 lit. a) se utilizează pentru declararea informaţiilor privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu data de 1 februarie 2017.(2) Formularul prevăzut la art. 1 lit. b) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească, încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.Articolul 3Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4(1) Informaţiile privind tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate până la data de 1 februarie 2017, se declară utilizând formularul 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", în vigoare la data încheierii tranzacţiei.
  (2) Veniturile din tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal prin alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se declară utilizând formularul 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" în vigoare la data încheierii tranzacţiei.
  Articolul 5Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Bogdan-Nicolae Stan
  Bucureşti, 27 iunie 2017.Nr. 1.886.Anexa nr. 1
  INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe venituriledin transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10iI. Depunerea declaraţiei1. Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.2. Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.3. Formularul se utilizează de către notarii publici şi pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă.4. Formularul nu se completează pentru tranzacţiile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal care nu sunt supuse impozitului pe venit şi pentru care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă.
  5. Termenul de depunere5.1. Declaraţia se completează şi se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.5.2. Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.5.3. Declaraţia rectificativă cuprinde toate tranzacţiile realizate în perioada de raportare.6. Organul fiscal central competent6.1. Declaraţia se depune la organul fiscal central în a cărui evidenţă fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.6.2. În declaraţie se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.
  7. Modul de completare şi depunere7.1. Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fişier XML).7.2. Notarii publici au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal central competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.7.3. Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secţiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" din formular.7.4. Formatul hârtie se listează în două exemplare:– originalul se depune la organul fiscal central competent, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat;– copia se păstrează de către notarul public.
  7.5. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  NOTĂ:În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului, acestea se vor soluţiona conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 9 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.
  II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportare1.1. În rubrica "Semestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al perioadei de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).1.2. Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).2. Căsuţa "Declaraţie rectificativă" se bifează ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, situaţie în care se va înscrie "X".3. Secţiunea A "Date de identificare a notarului public"3.1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal central competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia" din formular se înscrie "Împuternicit".În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".3.2. În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele notarului public.3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.4. Secţiunea B "Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia.Col. 1-5 se completează cumulat, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii.
  5. Secţiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"Coloanele 1-7 se completează cu informaţiile corespunzătoare fiecărei tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.Coloanele 8-12 se completează cu informaţiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia.Coloanele 13-15 se completează cu informaţiile corespunzătoare fiecărei persoane căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia.Col. 1 "Număr act notarial" - se înscrie numărul actului notarial, pentru fiecare tranzacţie.Col. 2 "Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia" - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacţie (vânzare-cumpărare, moştenire, donaţie etc.).Col. 3 "Taxele notariale aferente transferului" - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.Col. 4 "Valoarea stabilită în studiul de piaţă" - se înscrie suma reprezentând valoarea minimă stabilită prin studiul de piaţă, pentru fiecare tranzacţie.ATENŢIE !Coloanele 4 şi 7 se completează numai în situaţia în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici.Col. 5 "Valoarea tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacţie.Col. 6 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie.Col. 7 "Notificare potrivit art. 111 alin. (4) din Legea nr. 227/2015" - se bifează pentru fiecare tranzacţie, în situaţia în care valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale (col. 5) este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă (col. 4).Col. 8 "Nume, Prenume" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice care transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia.Col. 9 "CNP/NIF" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.Col. 10 "Cota %" - se înscrie cota (%) deţinută de fiecare beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.Col. 11 "Venit impozabil" - se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deţinute.Col. 12 "Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.
  Col. 13 "Nume, Prenume/Denumire" - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.Col. 14 "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi:a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donaţie, la completarea declaraţiei, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la donatar, iar în col. 13-15 cele referitoare la donator.În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin moştenire, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la persoana căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 13-15 nu se completează.Col. 15 "Cota %" - se înscrie cota (%) care revine fiecărui dobânditor, din proprietatea imobiliară, în urma transferului dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.
  Anexa nr. 2
  INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10I. Depunerea declaraţiei1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.În situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii, hotărârea şi documentaţia prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declaraţia în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.2. Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.3.
  În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică.
  4. Termenul de depunere4.1. Declaraţia se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condiţiile legii.4.2. Declaraţia poate fi corectată prin depunerea unei declaraţii rectificative, conform art. 105 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care se va înscrie „X“ în căsuţa prevăzută în acest scop.5. Organul fiscal central competentDeclaraţia se completează în două exemplare:– originalul se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii;– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.
  6. Modul de completare şi depunere6.1. Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind, corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale.6.2. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire.6.3. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.6.4. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.6.5. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
  II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).2. Căsuţa "Declaraţie rectificativă" se bifează ori de câte ori persoana fizică constată erori în declaraţia depusă anterior, situaţie în care se va înscrie "X".3. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"3.1. În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.3.2. În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
  4. Secţiunea II "Date privind tranzacţia imobiliară"4.1. Punctul 1 "Numele şi prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia" - se completează numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer.În situaţia în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriinduse numele şi prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entităţi, după caz.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.Codul de identificare fiscală, potrivit legii, este:a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.4.2. Punctul 2 "Documentul de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia" - se înscriu numărul, data şi emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.4.3. Punctul 3 "Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate" - se înscrie adresa completă a proprietăţii imobiliare înstrăinate.4.4. Punctul 4 "Cota de deţinere" - se înscrie cota deţinută de coproprietar, beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.5. Secţiunea III "Date privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" rd. 1 "Valoarea tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacţiei înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare tranzacţie.6. Secţiunea IV "Date de identificare a împuternicitului/ curatorului fiscal"6.1. Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  6.2. În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.6.3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/ curatorului fiscal.
  6.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/ curatorului fiscal.
  -----