Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 16 din 16 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 17 mai 2017Data intrării în vigoare 17-05-2017


  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), (5) şi (6), art. 18 alin. (6) şi (10), art. 20 alin. (4), art. 37 alin. (2) şi ale art. 38 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 15 mai 2017,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 8 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. actuar independent - actuar având calitatea de membru deplin sau actuar certificat în cadrul Asociaţiei Române de Actuariat, denumită în continuare ARA, persoană fizică sau care activează în cadrul unei societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se află într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese cu asigurătorul RCA pentru care se emite raportul şi care îndeplineşte condiţiile impuse de prezenta normă; situaţiile de incompatibilitate sau de conflict de interese sunt prevăzute de standardele profesionale, codul de conduită şi disciplină profesională ARA;2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Asigurătorii RCA transmit, în termen de 30 de zile de la data modificării tarifelor de primă stabilite conform procedurilor interne, un raport întocmit de un actuar independent în care acesta să valideze faptul că tarifele analizate au fost calculate în conformitate cu standardele profesionale de actuariat ale ARA. Raportul conţine detalierea procedurilor efectuate şi a rezultatelor obţinute cu privire la:a) verificarea calităţii, corectitudinii şi completitudinii datelor care au stat la baza calculării tarifului;b) metodologia de determinare a segmentelor de risc omogene;c) ipotezele utilizate;d) metodele actuariale utilizate;
  e) alte aspecte relevante.
  3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Raportul este emis de către un actuar independent care îndeplineşte cel puţin următoarele condiţii:a) este membru ARA;b) are experienţă profesională de cel puţin 5 ani; c) a absolvit cursul «Profesionalism» din programa educaţională a ARA;
  d) nu a fost sancţionat de A.S.F. în ultimii 5 ani şi nu au fost impuse împotriva sa sancţiuni sau măsuri disciplinare de către ARA.
  4. La articolul 19, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Avizul se comunică după depunerea documentaţiei complete şi a achitării taxei de avizare şi înregistrare prevăzute de reglementările privind veniturile A.S.F.5. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 40 Obligaţiile asigurătorului(1)
  Asigurătorii tipăresc şi distribuie asiguraţilor formularul «Constatare amiabilă de accident» fără a inscripţiona pe acesta denumirea sau sigla proprie.
  (2) Asigurătorii instituie un canal de comunicare prin care asiguraţii şi conducătorii vehiculelor pot solicita informaţii în legătură cu regularizarea daunelor produse vehiculelor avariate prin accidente de circulaţie acoperite de contracte RCA.(3) Accesul la canalul de comunicare menţionat la alin. (2) este pus la dispoziţia asiguraţilor la momentul încheierii contractului RCA sau pe parcursul derulării acestuia.(4) La solicitarea asiguraţilor sau a conducătorilor auto, asigurătorul RCA comunică informaţii cu privire la:a) drepturile şi obligaţiile ce le revin acestora în baza legislaţiei aplicabile locului de producere a evenimentului;b) modul de completare a formularului «Constatare amiabilă de accident»;c) procedurile pe care asiguraţii le parcurg în vederea reparaţiei vehiculului asigurat şi a regularizării daunei;d) alte informaţii, în vederea soluţionării amiabile a cazului.
  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu
  Bucureşti, 16 mai 2017.Nr. 16.----