Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 40 din 18 aprilie 2017privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 24 aprilie 2017Data intrării în vigoare 24-04-2017

  Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2016,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă criteriile specifice de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate, alocate Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2(1) În vederea selectării proiectelor/programelor/ acţiunilor ce vor fi finanţate din sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate, structurile Ministerului Afacerilor Interne elaborează şi transmit la Unitatea de politici publice fişa de prezentare a proiectului/programului/acţiunii şi chestionarul de autoevaluare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.(2) Unitatea de politici publice şi Direcţia generală management operaţional evaluează propunerile prevăzute la alin. (1), în raport cu criteriile generale prevăzute la art. 9 alin. (1) din Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2016, şi cu criteriile specifice prevăzute în anexa nr. 1, şi propun ordonatorului principal de credite, cu avizul Direcţiei generale financiare, distribuirea sumelor prevăzute la art. 1.Articolul 3(1) Structurile Ministerului Afacerilor Interne beneficiare ale sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate transmit la Unitatea de politici publice, până la data de 10 ianuarie a anului următor, un raport privind modul de utilizare a sumelor alocate.
  (2) Unitatea de politici publice centralizează rapoartele prevăzute la alin. (1) şi supune aprobării ordonatorului principal de credite raportul anual privind modul de utilizare a sumelor alocate, în vederea transmiterii acestuia către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în termenul prevăzut de art. 15 alin. (1) din Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2016.
  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 18 aprilie 2017.Nr. 40.Anexa nr. 1CRITERII SPECIFICE de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                         Denumirea criteriului                          ││crt.│                                                                        │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  1 │Corelarea obiectivelor proiectului/programului/acţiunii cu priorităţile/││    │obiectivele care reflectă nevoile instituţionale ale Ministerului       ││    │Afacerilor Interne, stabilite în documentele programatice, de           ││    │planificare strategică şi de politici publice                           │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2 │Propunerea de proiect/program/acţiune nu se suprapune cu alte proiecte  ││    │aflate în desfăşurare.                                                  │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3 │Finanţarea proiectului/programului/acţiunii este de natură să asigure   ││    │finalizarea unor acţiuni aflate în derulare.                            │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  4 │Proiectul/Programul/Acţiunea nu necesită surse suplimentare de finanţare││    │pentru implementarea/finalizarea acestuia.                              │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  5 │Elementele de noutate şi rezultatele concrete pe care proiectul propus  ││    │le aduce în domeniul respectiv                                          │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  6 │Metodologia proiectului/programului/acţiunii                            │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  7 │Realismul bugetului proiectului/programului/acţiunii                    │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Anexa nr. 2FIŞA DE PREZENTARE A PROIECTULUI/PROGRAMULUI/ACŢIUNII(model)………………………………^1)

  ^1) Se va completa cu denumirea proiectului/programului/acţiunii.
  1. Structura care face propunerea2. Denumirea proiectului/programului/acţiunii3. Scopul proiectului/programului/acţiunii4. Situaţia actuală, oportunitatea alocării bugetare5. Activităţile desfăşurate pentru implementarea proiectului/programului/acţiunii6. Valoarea estimată a proiectului/programului/acţiunii
  7. Perioada de implementare8. Beneficiari direcţi (grup-ţintă)9. Rezultate aşteptate în urma implementării10. Sursa de finanţare (buget de stat/alte surse)NOTE:La pct. 3 se va prezenta beneficiul adus instituţiei/structurii.La pct. 4 se vor prezenta situaţia actuală, problemele identificate, precum şi avantajele care rezultă în urma implementării proiectului/programului/acţiunii.La pct. 5 se vor detalia activităţile desfăşurate pentru implementarea proiectului/programului/acţiunii.La pct. 6 se vor detalia costurile prevăzute pentru implementarea proiectului/programului/acţiunii.La pct. 7 se va prezenta perioada de timp estimată pentru finalizarea activităţilor şi implementarea proiectului/programului/acţiunii.La pct. 8 se vor detalia grupurile/entităţile care beneficiază de pe urma proiectului/ programului/acţiunii.La pct. 9 se vor preciza realizările produse de proiect/program/acţiune care generează serviciile corespunzătoare scopului proiectului/programului/acţiunii.
  La pct. 10 se va preciza sursa de finanţare (buget de stat/alte surse).
  Anexa nr. 3CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE(model)Chestionar de autoevaluare al ……………^1) privind fişa proiectului/programului/acţiunii ……………………. ^2)
  ^1) Se va trece denumirea structurii.
  ^2) Se va trece denumirea proiectului/programului/acţiunii.
  *Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────┬─────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Întrebări de autoevaluare a proiectului │DA/NU│     Punctaj     │Explicaţii privind││crt.│                                         │     ├──┬──┬──┬──┬──┬──┤punctajul acordat ││    │                                         │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┼──────────────────┤│  0 │                    1                    │  2  │        3        │         4        │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┴─────────────────┴──────────────────┤│  1 │Criterii generale:                       │                                          │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────┤│ 1.1│Prioritatea proiectului/programului/     │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │acţiunii apreciată obiectiv în funcţie de│     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │importanţa stabilită în lege şi alte acte│     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │normative subsecvente; în lipsa acestora │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │se va avea în vedere importanţa rezultată│     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │din gradul de nerealizare a unor         │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │obiective, apreciat conform raportului   │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │anual de activitate.                     │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 1.2│Gradul de finanţare a proiectului/       │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │programului/acţiunii, incluzând şi       │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │rezervele, acoperă nevoile neprevăzute?  │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 1.3│Proiectul/Programul/Acţiunea este inclus/│     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │inclusă în lista priorităţilor           │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │instituţiei, conform programului de      │     │  │  │  │  │  │  │                  │
  │    │activitate aprobat?                      │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 1.4│Proiectul/Programul/Acţiunea este în     │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │corelare cu alte proiecte sau programe   │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │naţionale?                               │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────────────┤│  2 │Criterii specifice                       │                                          │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────┤│ 2.1│Există o corelare a obiectivelor         │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │proiectului/programului/acţiunii cu      │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │priorităţile/obiectivele care reflectă   │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │nevoile instituţionale ale Ministerului  │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │Afacerilor Interne, stabilite în         │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │documentele programatice, de planificare │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │strategică şi de politici publice?       │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 2.2│Propunerea de proiect/program/acţiune se │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │suprapune cu alte proiecte aflate în     │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │desfăşurare?                             │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤
  │ 2.3│Finanţarea proiectului/programului/      │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │acţiunii este de natură să asigure       │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │finalizarea unor acţiuni aflate în       │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │derulare?                                │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 2.4│Proiectul/Programul/Acţiunea necesită    │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │surse suplimentare de finanţare pentru   │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │implementarea/finalizarea acestuia/      │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │acestora?                                │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 2.5│Proiectul/Programul/Acţiunea propus/     │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │propusă aduce în domeniul respectiv      │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │elemente de noutate şi rezultate         │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │concrete?                                │     │  │  │  │  │  │  │                  │├────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────┤│ 2.6│Bugetului proiectului/programului/       │     │  │  │  │  │  │  │                  ││    │acţiunii este realist?                   │     │  │  │  │  │  │  │                  │└────┴─────────────────────────────────────────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────────────┘
  NOTE:Coloana 2 - se va răspunde la întrebarea din coloana 1 cu DA sau NU.
  Coloana 3 - se va acorda un punctaj pe o scală de la 1 la 5, în funcţie de întrebare, 1 reprezentând probabilitatea cea mai scăzută ca proiectul/programul/acţiunea să răspundă întrebării şi 5 reprezentând probabilitatea maximă ca proiectul/programul/acţiunea să răspundă întrebării.Coloana 4 - punctajul acordat în coloana 3 (de la 1 la 5) va fi justificat printr-o scurtă descriere plecând de la conţinutul întrebărilor din coloana 1.
  ----