Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2017privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017Data intrării în vigoare 25-01-2017


  Aprobată prin Ordinul nr. 2 din 18 ianuarie 2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 Scopul prezentei proceduri îl constituie stabilirea:a) cadrului de acţiune al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea desemnării unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială în situaţia retragerii licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau a rezilierii contractului de concesiune, astfel încât să nu fie afectată continuitatea acesteia;b) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor naturale a cărui licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat, în legătură cu predarea activităţii sale de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială şi a activelor aferente către un operator de distribuţie a gazelor naturale;c) responsabilităţilor operatorului de distribuţie a gazelor naturale care preia operarea sistemului de distribuţie dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială de la un operator de distribuţie a gazelor naturale a cărui licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat.
  Articolul 2(1) În sensul prezentei proceduri, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;b) OSD - operator de distribuţie a gazelor naturale;c) SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale;d) Direcţie generală de specialitate - Direcţia generală reglementări tehnice şi autorizare în domeniul gazelor naturale;e) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;f) licenţă - licenţa de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.
  (2) Termenii, expresiile şi abrevierile de la alin. (1) se completează cu termenii prevăzuţi de Lege.
  Articolul 3 Desemnarea de către ANRE a unui OSD pentru preluarea operării unui SD se realizează în situaţiile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege.
  Capitolul II Etapele procesului de desemnare
  Articolul 4(1) În vederea desemnării unui OSD, ANRE notifică, în scris, asupra apariţiei condiţiilor de desemnare a unui OSD pentru preluarea operării unui SD, următoarele entităţi:a) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;b) toţi ceilalţi OSD concesionari ai serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;c) autoritatea concedentă pentru serviciul public de distribuţie a gazelor naturale;d) autorităţile publice locale din zona delimitată - unitate administrativ-teritorială unde urmează a fi retrasă licenţa sau unde urmează a fi reziliat contractul de concesiune.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) conţine cel puţin următoarele:a)
  numele OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;
  b) zonele delimitate - unităţi administrativ-teritoriale în care serviciul public de distribuţie a gazelor naturale a fost concesionat de OSD prevăzut la lit. a);c) data preconizată la care ANRE urmează să emită decizia de retragere a licenţei deţinute de OSD prevăzut la lit. a).
  (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (1), OSD prevăzuţi la alin. (1) lit. b) comunică ANRE disponibilitatea pentru a fi desemnaţi ca OSD care preia operarea unui SD, motivaţia acesteia, inclusiv prezentarea unor documente din care să rezulte existenţa resurselor financiare necesare operării SD pentru o perioada de cel puţin o lună, cum ar fi documente privind valoarea profitului brut realizat în anul anterior, capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acţionari/asociaţi sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de patronaj angajantă emisă de o societate comercială din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român.(4) Comunicarea prevăzută la alin. (3) trebuie să cuprindă şi următoarele informaţii:a) cantităţile de gaze naturale distribuite pe categorii de clienţi în ultimele 12 luni anterioare notificării transmise OSD prevăzuţi la alin. (1) lit. b);b) tarifele de distribuţie practicate pe categorii de clienţi în ultimele 12 luni anterioare notificării transmise OSD prevăzuţi la alin. (1) lit. b), cu excepţia tarifelor de distribuţie de tranzit;
  c) tariful mediu de distribuţie calculat de OSD cu formula: n Σ = 1 T x Q i Di i T = ───────────────── , m n Σ = 1 Q i i unde: - T - tariful mediu de distribuţie [lei/MWh]; m - T - tariful de distribuţie a gazelor naturale practicat pentru fiecare Di categorie de clienţi, prevăzut la lit. b) [lei/MWh]; - Q - cantitatea de gaze naturale distribuită pentru fiecare categorie de i clienţi, prevăzută la lit. a) [MWh];
  - i - categoria de clienţi; - n - numărul total al categoriilor de clienţi.
  Articolul 5(1) La desemnarea OSD pentru preluarea operării unui SD, ANRE ia în considerare următoarele elemente:a) distanţa, exprimată în km, dintre zona delimitată - unitate administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea OSD care urmează să preia operarea şi zona delimitată - unitate administrativ-teritorială ce face obiectul analizei ANRE;b) lungimea conductelor de distribuţie şi a racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, a SD pentru care urmează să fie preluată operarea;c) numărul racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, al SD pentru care urmează să fie preluată operarea;d) capacitatea de distribuţie a gazelor naturale, respectiv cantitatea de gaze naturale distribuită prin SD pentru care urmează să fie preluată operarea;e) disponibilitatea OSD prevăzută la art. 4 alin. (3), inclusiv resursele financiare necesare operării SD pentru o perioadă de cel puţin o lună;f) tariful mediu de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia tarifului de distribuţie de tranzit, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (4) lit. c).(2) Desemnarea OSD, prevăzută la alin. (1), nu se realizează pentru OSD aflat în una dintre următoarele situaţii:a) se află în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment;b)
  i-a fost retrasă de către ANRE o autorizaţie în ultimii 5 ani pentru motive imputabile acestuia.
  Articolul 6(1) Etapele procesului de stabilire a OSD pentru preluarea operării unui SD sunt:a) selectarea OSD pentru care distanţa de la zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială în care se află amplasat SD este de cel mult 25 km faţă de zona delimitată - unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat SD pentru care urmează să fie preluată operarea;b) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. a), pentru care lungimea conductelor de distribuţie şi a racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, să fie mai mare de 75% din lungimea conductelor de distribuţie şi a racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, operată de OSD care urmează să fie înlocuit;c) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. b), pentru care numărul racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, să fie mai mare de 75% din numărul racordurilor de gaze naturale, din oţel şi polietilenă, operate de OSD care urmează să fie înlocuit;d)
  selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. c), pentru care cantitatea de gaze naturale să fie mai mare de 75% din cantitatea de gaze naturale distribuită de OSD care urmează să fie înlocuit;
  e) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. d), în baza informaţiilor privind resursele financiare prevăzute la art. 4 alin. (3);f) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. e), cu tarife medii de distribuţie a gazelor naturale în marja de 10% faţă de cel mai mic tarif mediu al OSD;g) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la lit. f), care a solicitat preluarea SD în comunicarea prevăzută la art. 4 alin. (3), cu considerarea tarifului mediu de distribuţie cel mai mic şi ţinând cont ca distanţa prevăzută la art. 5 alin. (1) să fie minimă, în această ordine.
  (2) Etapele prevăzute la alin. (1) sunt reluate în situaţia în care prima iteraţie nu permite stabilirea OSD pentru preluarea operării unui SD cu următoarele iteraţii:a) selectarea OSD, din lista rezultată în urma analizei prevăzute la alin. (1) lit. f) cu tariful mediu de distribuţie cel mai mic şi ţinând cont ca distanţa prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) să fie minimă, în această ordine;b) reducerea procentelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) de la 75% la 50%, cu considerarea lit. a) dacă reducerea procentelor nu permite stabilirea OSD pentru preluarea operării unui SD;
  c) creşterea etapizată a distanţei prevăzute la alin. (1) lit. a) cu 25 km.
  Capitolul III Desemnarea operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturaleArticolul 7(1) Desemnarea OSD prevăzută la art. 3 se realizează prin decizie emisă de preşedintele ANRE.(2)
  OSD preia operarea unui SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială şi prestează serviciul public de distribuţie a gazelor naturale, la data prevăzută în decizia de desemnare prevăzută la alin. (1).
  (3) Data la care se preia operarea SD prevăzută la alin. (2) se stabileşte, de regulă, la 45 de zile faţă de data emiterii deciziei de desemnare prevăzute la alin. (1).
  Articolul 8(1) ANRE, prin intermediul Direcţiei generale de specialitate, întocmeşte un raport prin care propune emiterea deciziei prevăzute la art. 7 alin. (1).(2) Raportul, prevăzut la alin. (1), însoţit de proiectul deciziei întocmite de Direcţia generală de specialitate, se prezintă spre dezbatere în vederea aprobării Comitetului de reglementare al ANRE.Articolul 9
  Decizia de desemnare se comunică de către ANRE în termen de două zile lucrătoare:a) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat;b) OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială;c) autorităţii concedente pentru serviciul public de distribuţie a gazelor naturale.
  Articolul 10 Decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1) se publică de către OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul IV Responsabilităţile operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturaleArticolul 11(1) OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat are, în principal, următoarele obligaţii referitoare la decizia de desemnare prevăzută la art. 7 alin. (1):a) să pună la dispoziţia OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială toate documentele şi informaţiile necesare în vederea preluării operării SD respectiv şi să permită accesul la obiectivele aferente SD anterior preluării operării SD;b) să pună la dispoziţia OSD desemnat pentru preluarea operării SD dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială obiectivele aferente SD.(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează până la data prevăzută la art. 7 alin. (2), pe baza unei convenţii încheiate între OSD a cărui licenţă urmează a fi retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează a fi reziliat şi OSD desemnat.
  Articolul 12 Până la data preluării operării prevăzută la art. 7 alin. (2), OSD care preia operarea dintr-o anumită zonă delimitată - unitate administrativ-teritorială are obligaţia să efectueze toate demersurile necesare preluării obiectivelor SD însoţite de documentaţiile aferente.Articolul 13 OSD desemnat de ANRE pentru preluarea operării unui SD prin decizia prevăzută la art. 7 alin. (1) beneficiază de drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 104 alin. (10) din Lege.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 14 În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 4 alin. (2), OSD a cărui licenţă urmează să fie retrasă sau al cărui contract de concesiune urmează să fie reziliat are obligaţia să transmită la ANRE documentele necesare pentru actualizarea caracteristicilor tehnice aferente SD, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 15 Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. -----