Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 iulie 2015conforme cu directivele europene*)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 bis din 20 iulie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2017 până la data de 05-06-2020


  ──────────
  *) Aprobate de Ordinul nr. 6/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.
  ──────────
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGLEMENTĂRILOR CONTABILE din 17 iulie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 540 bis din 20 iulie 2015, la data de 01 Ianuarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 7 din 3 octombrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generale1. Prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi (denumit în continuare Plan de conturi), precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.2. Prezentele reglementări transpun:a) prevederile aplicabile instituţiilor menţionate la pct. 4 din prezentele reglementări, prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L182 din data de 29 iunie 2013.a^1) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014;La data de 01-01-2017 Punctul 2. din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ANEXA Nr. 2 din ORDINUL nr. 7 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016