Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016Data intrării în vigoare 23-08-2016
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 23-08-2016 până la data de 30-05-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1, denumită în continuare strategia.
  Articolul 2Se aprobă seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare, prevăzuţi în anexa nr. 3.Articolul 4Se aprobă standardul general de publicare a informaţiilor de interes public, prevăzut în anexa nr. 4.
  Articolul 5Se aprobă standardul de publicare a informaţiilor de interes public privind întreprinderile publice, prevăzut în anexa nr. 5.Articolul 6(1) În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice îndeplinesc procedurile de aderare la strategie, iar în termen de şase luni de la aceeaşi dată elaborează şi transmit Ministerului Justiţiei planurile de integritate aferente.(2) Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la alin. (1).(3) Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcţie de conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie. Atribuţiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fişa postului, după caz.
  Articolul 7Ministerul Justiţiei prezintă Guvernului României, în iulie 2018, un raport intermediar de progrese şi, după caz, propuneri de actualizare a strategiei.Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Raluca Alexandra Prună
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Ministrul pentru consultare
  publică şi dialog civic,
  Victoria-Violeta Alexandru
  Ministrul educaţiei naţionale şi
  cercetării ştiinţifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Buşe
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ioan-Dragoş Tudorache
  Bucureşti, 10 august 2016.Nr. 583.Anexa nr. 1
  STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIEpe perioada 2016-2020Cuprins1.
  INTRODUCERE
  2. VALORI ŞI PRINCIPII3. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII SNA4. SCOP, PUBLICUL-ŢINTĂ ŞI ABORDAREA PROPUSĂ5. IMPACTUL SCONTAT AL STRATEGIEI6. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE, ACŢIUNI PRINCIPALE7. IMPLICAŢII JURIDICE
  8. IMPLICAŢII BUGETARE9. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ŞI MONITORIZĂRII STRATEGIEI
  ABREVIERIAEP - Autoritatea Electorală PermanentăANABI - Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor IndisponibilizateANAF - Agenţia Naţională de Administrare FiscalăANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăANFP - Agenţia Naţională a Funcţionarilor PubliciANI - Agenţia Naţională de IntegritateANAP - Agenţia Naţională pentru Achiziţii PubliceANP - Administraţia Naţională a PenitenciarelorCARIN - Reţeaua Internaţională Camden a Oficiilor de Recuperare a CreanţelorCE - Comisia EuropeanăCNAS - Casa Naţională de Asigurări de SănătateCSM - Consiliul Superior al MagistraturiiConvenţia OCDE - Convenţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionaleCNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor UniversitareDGA - Direcţia Generală AnticorupţieDNA - Direcţia Naţională AnticorupţieGRECO - Grupul de state împotriva corupţiei - Consiliul EuropeiGrupul Anti-mită - Grupul de Lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile InternaţionaleH.G. - Hotărârea GuvernuluiINM - Institutul Naţional al MagistraturiiIACA - Academia Internaţională Anticorupţie (Internaţional Anticorruption Academy)ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieMAI - Ministerul Afacerilor InterneMCPDC - Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog CivicMCV - Mecanismul de Cooperare şi VerificareMDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei PubliceME - Ministerul EnergieiMECRMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de AfaceriMENCS - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ŞtiinţificeMFE - Ministerul Fondurilor Europene
  MFP - Ministerul Finanţelor PubliceMJ - Ministerul JustiţieiMMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceMP - Ministerul PublicMS - Ministerul SănătăţiiMT - Ministerul TransporturilorOCDE - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare EconomicăONPCSB - Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării BanilorONRC - Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiONU - Organizaţia Naţiunilor UniteOGP - Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)PÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieRAI - Iniţiativa Regională Anticorupţie (Regional Anticorruption Iniţiative)SEECP - Procesul de Cooperare din Europa de Sud-EstSGG - Secretariatul General al GuvernuluiSNA - Strategia naţională anticorupţieUNCAC - Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţieiUE - Uniunea EuropeanăUAT - unitate administrativ-teritorială
  1. INTRODUCERE1.1. Stadiul actual şi problemele identificateStrategia naţională anticorupţie 2012-2015, în corelare cu MCV şi politicile sectoriale de integritate, a produs, pentru prima oară în istoria politicilor publice în materie, o schimbare de substanţă în ceea ce priveşte eficienţa măsurilor propuse. Măsurile de combatere a corupţiei, luate atât de DNA, cât şi de ANI, au dobândit sustenabilitate şi predictibilitate, prin confirmări în faţa instanţelor de judecată. Rezultatele obţinute prin măsurile de combatere exercită o presiune importantă asupra Guvernului şi structurilor administrative pentru a duce mai departe performanţele obţinute. Aceasta înseamnă în primul rând o necesitate a regândirii priorităţilor strategice prin SNA, mai multă prevenţie, acţiune asupra cauzelor profunde şi nu numai asupra efectelor facil de identificat, mai multă educaţie, inclusiv juridică, şi, nu în ultimul rând, repararea prejudiciilor provocate prin săvârşirea de infracţiuni.
  Evaluările internaţionale au subliniat în mod constant utilitatea documentului strategic anticorupţie. Cel mai recent raport privind progresele înregistrate de România în cadrul MCV consideră că "strategia naţională anticorupţie este instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive adoptate de către administraţia publică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. Proiectele concrete de prevenire a corupţiei din cadrul ministerelor, unele finanţate din fonduri ale UE şi de organizaţii neguvernamentale, vor continua să contribuie în mod util la lupta împotriva corupţiei în cadrul administraţiei". Aprecieri similare au fost formulate de către GRECO*1) şi OCDE*2).
  *1) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
  *2) http://www.oecd.org/corruption/acn/preventionofcorruption/; http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-reforms-eastern-europe-central-asia-2013.htm
  Totodată, SNA 2012-2015 a generat o bună practică internaţională, prin instituirea unui mecanism de misiuni tematice de evaluare la nivelul instituţiilor publice, care a implicat derularea unor vizite de evaluare de către echipe de experţi formate din reprezentanţi ai celor cinci platforme de cooperare (inclusiv societatea civilă). În cei patru ani de aplicare a strategiei au fost evaluate 17 instituţii centrale şi 66 de entităţi din administraţia publică locală. Acest tip de cooperare şi schimb de experienţă trebuie consolidat şi în următorul ciclu strategic.1.1.1. Evoluţii majore înregistrate în perioada de implementare● După aprobarea SNA de către Guvern, documentul a fost asumat de către Parlamentul României şi sistemul judiciar.● Beneficiul major adus de această strategie a fost accentul pus pe implementarea standardelor de integritate. Comparativ cu nivelul de implicare în implementarea SNA privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală în perioada 2008-2010 (4 instituţii publice şi 12 primării), aproximativ 2.500 de instituţii publice, de la ministere la primării şi de la autorităţi independente la companii cu capital de stat au lucrat împreună cu MJ pentru a găsi cele mai eficiente mecanisme de aplicare a măsurilor preventive.● Stabilitatea cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie, manifestat inclusiv sub forma alocării resurselor bugetare şi umane pentru autorităţile specializate (DNA, ANI, DGA), contribuie la explicarea eficienţei crescute a acestor autorităţi, în special în zona de combatere, răsplătită de încrederea în creştere a cetăţenilor în instituţiile anticorupţie*3).
  *3) http://ccir.ro/wp-content/uploads/2016/05/Studiu-CCIR-2016.pdf
  ● Promovarea politicii penale de încurajare a recuperării veniturilor dobândite din săvârşirea de infracţiuni a condus la introducerea legislaţiei privind valorificarea bunurilor sechestrate şi confiscarea extinsă, alături de o creştere semnificativă a indicatorilor înregistraţi de procurori şi instanţe în materia dispunerii măsurilor de indisponibilizare şi confiscare.● Mecanismul de evaluare reciprocă între instituţiile publice, deja instituţionalizat prin SNA, a relevat importanţa pârghiilor administrative manageriale în prevenirea corupţiei.● Au fost adoptate măsuri pentru consolidarea instituţională în domenii precum: controlul ex-ante (prin constituirea, în cadrul ANI, a sistemului informatic Prevent, pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese), investigaţiile financiare (prin mărirea schemei de personal a MP cu 400 de investigatori din cadrul ANAF), adoptarea noii legislaţii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, majorarea salariilor inspectorilor de integritate ANI la nivelul funcţiilor echivalente din cadrul Consiliului Concurenţei.● Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie, testată de către DGA în cadrul SNA 2008-2010, a fost extinsă în 4 instituţii-pilot (MS, MENCS, ANAF şi ANP). Similar, metodologia dezvoltată de MDRAP a fost testată la nivelul a 130 de primării;● A fost încheiat primul acord de partajare a bunurilor confiscate, între România şi Statele Unite ale Americii, prin care a fost transferată către MJ şi Structura Antidrog a Poliţiei Române suma de 400.000 USD, confiscată de o instanţă americană într-un caz de criminalitate organizată investigat cu ajutorul autorităţilor române.● La nivelul administraţiei publice centrale au fost identificate bune practici în implementarea SNA. Pot fi amintite, cu titlu de exemplu:– înfiinţarea unor structuri de integritate (MDRAP, MS, MMFPSPV, ANAF);– formularea de către Curtea de Conturi a 341 de sesizări către organele de urmărire penală, prejudiciul total constatat de acestea fiind de 1.340,91 mil. euro;– crearea, la iniţiativa Consiliului Concurenţei, a modulului de licitaţii trucate - instrument de lucru axat pe schimbul rapid de informaţii între experţii desemnaţi de instituţiile implicate în domeniul achiziţiilor publice;– elaborarea propriilor strategii anticorupţie (MDRAP şi MECS);– operaţionalizarea, la nivelul ANAF, a aplicaţiei informatice MonitorSP, care stochează atât măsurile întreprinse de agenţie în vederea recuperării creanţelor, cât şi informaţii preluate din hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie penală;
  – constituirea Consiliilor de Etică şi aplicarea Mecanismului de Feedback al Pacientului la nivelul spitalelor publice din România, ca mecanisme-suport pentru acţiunile ce au ca scop reducerea nivelului plăţilor informale.
  ● La nivelul administraţiei publice locale au fost identificate bune practici în implementarea SNA*4): elaborarea de coduri de etică şi conduită, specializate pe domeniul fondurilor europene, respectiv al achiziţiilor publice; implementarea unor proceduri on-Line de tip e-guvernare; organizarea de dezbateri şi activităţi de instruire pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale, pentru informarea cetăţenilor; constituirea de registre pentru evidenţa cazurilor de abţinere în luarea deciziei în situaţii de conflict de interese, respectiv privind evidenţa incidentelor de integritate.
  *4) Conform Raportului de monitorizare (R3) privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014, elaborat de MDRAP.
  O atenţie deosebită a fost acordată domeniului achiziţiilor publice. O serie de sesiuni de instruire au fost organizate în perioada 2013-2014, în proiectul "Combaterea criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice", implementat de Freedom House România în parteneriat cu mai multe instituţii publice, organizaţii ale societăţii civile şi parteneri internaţionali.
  1.1.2. Puncte slabe/priorităţi de intervenţie strategicăEvaluările reciproce realizate între instituţiile publice au identificat deficienţe, care pot reprezenta repere şi pentru următorii ani, respectiv pentru perioada 2016-2020:● Instituţionalizarea reacţiei la incidentele de integritate asimilate eşecului de management;● Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituţiilor publice, precum şi a celor de control intern şi audit, alături de specializarea analizei de riscuri instituţionale;● Educaţia anticorupţie reprezintă o prioritate majoră. Există un deficit semnificativ de cunoaştere de către angajaţi şi manageri a standardelor legale de integritate (protecţia avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicţiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcţiilor sensibile);● Gestionarea creanţelor provenite din infracţiuni, în special în faza de administrare a bunurilor sechestrate şi de valorificare a celor confiscate;● Prevenirea corupţiei în mediul politic şi identificarea formulei de transpunere a măsurilor restante prevăzute de SNA în ceea ce priveşte soluţionarea în termen de 72 de ore a cererilor de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a membrilor Parlamentului, precum şi cu privire la adoptarea codului de etică al acestora;● Intensificarea eforturilor de consolidare a integrităţii în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice, mai ales prin: implementarea unui plan de integritate, dezvoltarea şi aplicarea codului etic al companiei, instituirea de mecanisme pentru protecţia avertizorilor în interes public, aplicarea măsurilor preventive pentru funcţiile sensibile şi a mecanismelor de tratare a incidentelor de integritate;● Din rapoartele transmise de UAT-uri, se poate remarca o abordare formalistă a prevenirii corupţiei la nivel local*5). Codurile de etică sunt elaborate la nivelul unui număr redus de APL-uri, iar persoanele responsabile cu consilierea etică exercită un rol formal. Măsura privind declararea cadourilor nu este cunoscută la nivelul UAT-urilor şi în majoritatea instituţiilor nu se implementează. Nu există proceduri de prevenire a conflictelor de interese şi incompatibilităţilor. Prevederile privind interdicţiile postangajare (pantouflage-ul) şi instituţia avertizorului în interes public sunt foarte puţin sau deloc cunoscute la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale, la fel ca şi informaţiile privind publicarea datelor în format deschis.

  *5) Conform Raportului de monitorizare (R3) privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014, elaborat de MDRAP.
  Pe lângă acestea, principalele dificultăţi semnalate de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale se referă la*6):
  *6) Conform Raportului de monitorizare (R4) privind stadiul şi impactul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2015 şi comparativ pentru perioada 2012-2015, elaborat de MDRAP.
  ● lipsa personalului şi nivelul de pregătire a celui existent neadecvat îndeplinirii atribuţiilor;● cumul de atribuţii ale persoanelor desemnate cu monitorizarea şi implementarea SNA;● lipsa capacităţii proprii de realizare a analizei riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare;● lipsa consultanţei în ceea ce priveşte redactarea autoevaluării măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor aferenţi, precum şi a celorlalte documente solicitate la raportare;● lipsa unui model de procedură de sistem privind colectarea sistematică a datelor necesare autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupţie obligatorii;● instabilitatea şi insecuritatea resimţite la nivel individual, induse de reorganizările care au dus la reconfigurarea colectivelor constituie problema aflată în prim-planul preocupărilor personalului chestionat şi mai puţin problema corupţiei, care nu este percepută ca având un efect direct şi imediat asupra individului, ducând la neimplicarea acestuia în prevenirea fenomenului;● rigiditatea şi teama angajaţilor de a raporta abaterile disciplinare şi faptele de corupţie identificate;● dificultatea de a atrage şi de a menţine în sistem personal specializat şi lipsa unor mecanisme eficiente de descoperire, raportare şi sancţionare a abuzurilor funcţionarilor;● lipsa unei comunicări interne eficiente cu efecte semnificative negative asupra asigurării unui climat organizaţional optim;● salarizarea necorespunzătoare;● lipsa resurselor financiare pentru implementarea prevederilor SNA (de exemplu, pentru dezvoltarea unor noi soluţii de e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni);● resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaţilor instituţiei;● resurse financiare şi umane insuficiente pentru dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local;
  ● nivelul relativ scăzut al interesului salariaţilor şi al instituţiilor publice privind organizarea de consultări şi dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea şi lupta împotriva corupţiei;● lipsa de informare şi conştientizare a consecinţelor faptelor de corupţie în rândul cetăţenilor.
  La vulnerabilităţile expuse mai sus se adaugă şi insuficienţa resurselor umane şi financiare alocate Secretariatului Tehnic al SNA şi structurilor de audit, control administrativ şi control intern managerial din instituţiile publice, cu impact semnificativ asupra deficitului constatat în materia educaţiei anticorupţie. Acest deficit a reprezentat şi concluzia unei cercetări criminologice date publicităţii de către MJ în 2015*7), referitoare la experienţele directe cu fenomenul corupţiei ale persoanelor condamnate pentru astfel de fapte. Studiul reflectă efectul disuasiv redus al eforturilor de combatere a corupţiei, precum şi insuficienta cunoaştere şi aplicare a cadrului normativ.
  *7) http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/anunţuri/studiul-experienţe-directe-fenomenul-corupţiei-ale-persoanelor-condamnate.pdf
  1.1.3. Evaluările interne sunt confirmate în mare parte şi de concluziile auditului independent realizat cu sprijinul OCDERaportul de audit privind implementarea SNA 2012-2015 validează o parte din concluziile evaluării realizate de Secretariatul tehnic al SNA şi prezentate Guvernului în luna martie 2016. Acesta recomandă selectarea câtorva priorităţi pentru următoarea strategie, precum achiziţiile publice şi alte tipuri de contracte la care sunt parte instituţiile publice, dar şi transparenţa. De asemenea, raportul recomandă implementarea sistemului Prevent (de semnalare timpurie a eventualelor situaţii de conflict de interese în procedurile de achiziţii publice), şi utilizarea SEAP pentru întregul proces de achiziţii publice, dar şi punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor respective în format deschis. Este recomandată introducerea "listei negre" a societăţilor şi persoanelor din conducerea acestora (de exemplu, administratori sau membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directorat/ directori generali/directori) care au încălcat legea privind achiziţiile publice, dar şi includerea întreprinderilor publice şi a administraţiei publice locale printre priorităţile noii strategii.Sunt recomandate monitorizarea implementării la nivel local a Legii accesului la informaţii de interes public şi implicarea populaţiei în elaborarea bugetelor locale, dar şi instruirea funcţionarilor locali şi a societăţilor în care municipalitatea este acţionar, evaluarea sistemică a publicării în mod proactiv a informaţiilor de interes public de către autorităţile publice locale; analizarea implementării efective a solicitărilor de informaţii, derularea de campanii de sensibilizare cu privire la drepturile cetăţenilor de a obţine informaţii de la nivelul autorităţilor locale Toate aceste instrumente ar putea fi folosite pentru a spori transparenţa la nivel local, alături de punerea la dispoziţie a informaţiilor de interes public pe site-urile instituţiilor publice şi ale întreprinderilor publice.Trebuie acordată atenţie proceselor de luare a deciziilor care sunt vulnerabile la corupţie şi lipsite de transparenţă. În cazul în care procesul de luare a deciziilor nu este transparent, acesta ar trebui să fie schimbat (de exemplu, în recrutarea de medici în spitale, alocarea de bani pentru instituţiile medicale, achiziţionarea de echipamente medicale şi medicamente). Este încurajată utilizarea de soluţii electronice (e-certificate, e-înregistrare pentru medici, e-reţete, e-consiliere de către medici, e-şcoală, inclusiv etestare) pentru a limita posibilităţile de corupţie.Raportul recomandă şi oferirea de diverse stimulente pentru a motiva organizaţiile şi organele de conducere ale acestora să integreze politici anticorupţie, de exemplu, prin alocarea de fonduri suplimentare pe baza prezenţei măsurilor anticorupţie sau eliberarea unui certificat de "bună guvernare" pentru instituţie sau administraţia locală. În plus, raportul recomandă ca MJ şi alte autorităţi să introducă iniţiative de sensibilizare şi conştientizare cu privire la impactul fenomenului de corupţie. Este recomandată includerea riscurilor de mituire a funcţionarilor publici străini sau a personalului contractual străin, conform Convenţiei OCDE, în sesiunile de formare profesională la care participă reprezentanţii mediului de afaceri.Implementarea recomandărilor rundei a patra de evaluare GRECO cu privire la parlamentari, dar şi luarea în considerare a restrângerii imunităţilor sunt alte două aspecte abordate de raportul de audit. Sunt, de asemenea, recomandate asigurarea stabilităţii instituţiilor-cheie anticorupţie, alocarea de fonduri suplimentare şi resurse umane adecvate pentru acestea, dar şi punerea unui accent sporit asupra confiscării bunurilor ilicite. Raportul de audit mai recomandă creşterea gradului de educaţie anticorupţie pentru entităţile publice şi private interesate, prin module de instruire pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, dar şi cursuri de formare, cu testare interactivă on-line, pentru persoanele din conducerea instituţiilor publice.În ceea ce priveşte mecanismul de monitorizare a strategiei, raportul de audit recunoaşte valoarea adăugată a misiunilor de evaluare şi recomandă menţinerea lor, deoarece acestea constituie o măsură extrem de benefică de sensibilizare şi consiliere. Se recomandă şi adăugarea unui mecanism de urmărire a punerii în aplicare a recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor. Se recomandă alocarea de resurse financiare pentru implementarea politicii anticorupţie.
  1.2. Corelarea cu alte politici naţionale şi sectorialeÎn arhitectura politicilor publice naţionale, SNA ocupă un loc important, la intersecţia mai multor politici publice, reprezentând la rândul său o politică sectorială prin raportare la Strategia Naţională de Apărare a Ţării (SNApT) 2015-2019. De altfel, SNApT identifică în mod direct corupţia ca pe un risc şi o vulnerabilitate importantă:– "nerealizarea obiectivelor de dezvoltare ale României poate fi generată de persistenţa dificultăţilor economice, proliferarea economiei subterane şi a corupţiei, evaziunea fiscală, precaritatea infrastructurii, dar şi de factori externi precum perpetuarea decalajelor de dezvoltare la nivelul UE şi gradul scăzut de rezistenţă faţă de turbulenţele majore de pe pieţele externe, mai ales pe zona financiar-bancară";– "corupţia vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei şi afectează potenţialul de dezvoltare a ţării, buna guvernanţă, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului. În plan extern, persistenţa corupţiei are impact negativ asupra credibilităţii şi imaginii ţării noastre".SNApT confirmă evaluarea internă a SNA legată de capacitatea redusă a administraţiei centrale şi locale de a implementa politicile publice naţionale şi europene, asumat, de asemenea, ca vulnerabilitate.Deşi este o strategie cu caracter orizontal, aptă de a produce efecte la nivelul tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, SNA nu este un remediu universal şi nu poate soluţiona singură cauzele profunde ale corupţiei din România. Prin acest document strategic nu se poate realiza reforma administrativă sau descentralizarea serviciilor publice, după cum nu se pot soluţiona problemele de salarizare ale diferitelor categorii profesionale.Pentru a atinge efectele scontate, SNA se completează şi corelează cu strategii sectoriale precum Strategia de reformă a funcţiei publice, Strategia pentru consolidarea administraţiei publice, Strategia pentru dezvoltarea justiţiei ca serviciu public, Strategia naţională pentru achiziţii publice sau Strategia naţională pentru competitivitate, Strategia naţională privind agenda digitală pentru România 2020.1.3. Fenomenul corupţiei din România reflectat în cercetări, statistici, sondaje naţionale şi internaţionale1.3.1. Percepţia fenomenului de corupţie din RomâniaÎn ceea ce priveşte analiza comparativă între momentul 2012, când a fost lansată Strategia naţională anticorupţie 2012-2015, şi datele cele mai recente, respectiv din ultimul Barometru Global al Corupţiei din 2013, situaţia se prezintă astfel:
  Indicator Strategia 2012-2015 Stadiu actual
  Indicele de percepţie a Corupţiei RO UE RO UE
  Aproximativ trei sferturi dintre ţările cărora li se aplică acest index au un scor inferior valorii de 5 (pe o scara de la 0 - nivel
  ridicat de corupţie, la 10 - nivelridicat de integritate). România are un scor de 3,6.
  6,37 media UE România are un scor de 46 (0 nivel ridicat de corupţie şi 100 nivel de integritate) Media este 65,36
  Barometrul Global al Corupţiei
  87% dintre respondenţii români consideră că nivelul corupţiei dinRomânia a crescut în ultimii 3 ani73% media UE
  43% dintre respondenţii români consideră că nivelul corupţiei din România a crescut mult în ultimii 2 ani şi 21% că a crescutpuţin 28,5% dintre europeni apreciază că nivelul corupţiei a crescutmult şi 24,18% că acrescut puţin
  Partidele politice şi parlamentul sunt considerate instituţiile celemai afectate de corupţie (cu un scor de 4,5), urmate îndeaproape de justiţie (4), poliţie (3,9) şi funcţionari publici (3,8).
  Media UE 4,4 (partide politice) 3,5 (parlament) 3,4 (justiţie) 3,1 (poliţie) 3,5 (funcţionari publici) Partidele politice şi parlamentulrămân instituţiile considerate instituţiile cele mai afectate de corupţie (cu un scor de 76%, respectiv 68%), urmate de justiţie (58%), poliţie (54%) şi funcţionari publici (50%). Media UE 69,6% (partide politice) 57,7% (parlament)
  45,5% (justiţie) 41% (poliţie) 50,6% (funcţionari publici)
  Numai 7% dintre respondenţi apreciază ca eficiente eforturile curente ale Guvernului de a lupta împotriva corupţiei 26% - media UE
  2% dintre respondenţi apreciază ca foarte eficiente eforturile Guvernului de a lupta împotriva corupţiei şi 11% ca eficiente 1,27% dintre europeni apreciază ca foarte eficienteeforturile Guvernului de a lupta împotriva corupţiei şi 10,81%ca eficiente
  Raportul Naţiuni în Tranziţie 4,00 3,27 - media UE pentru anul 2010 3,46 2,63 - media UE pentru anul 2015
  Sondaj al Băncii Mondiale asupra Mediului de Afaceri şi Performanţelor Investiţionale 2005-2008*8) Mediul de afaceri din România consideră corupţia ca o problemă majoră în a face afaceri (a treia ca importanţă din 14)
  44% din mediul de afaceri din România percepe ca fiind mai redusă corupţia din administraţia publică decât cea de acum 2 ani*9)

  *8) Studiul "Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia" a fost dat publicităţii în anul 2011 şi oferă date comparative pentru anii 2005 şi 2008.
  *9) http://ccir.ro/wp-content/uploads/2016/05/Studiu-CCIR-2016.pdf
  Un studiu referitor la libertatea economică relevă că în România este mai dificil de dezvoltat o afacere decât în ţările vecine din UE, Bulgaria şi Ungaria, dar mai uşor decât în Franţa sau Italia. Astfel, Indexul Libertăţii Economice 2016, realizat de Heritage Foundation*10), plasează România pe locul 61 în lume, dintr-un total de 178 de ţări evaluate. Ţara noastră pierde astfel 4 locuri în clasamentul mondial al libertăţii economice faţă de indexul realizat în anul 2015. Clasamentul pe 2016 acordă României o medie de 65,5 puncte (din 100 posibile).
  *10) http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-02-3-20771152-0-românia.pdf
  Rămânând în zona de afaceri, în ultimul Eurobarometru*11) din 2015 cu privire la atitudinea privind corupţia în UE, ţara noastră se află peste media europeană, fapt care nu face decât să îngreuneze dezvoltarea acestui sector.
  *11) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2084
  Referitor la modalităţile de manifestare a corupţiei, unul din patru cetăţeni ai UE consideră că este acceptabil să oferi un cadou (23%) sau să faci o favoare (26%), iar aproape unul din şase respondenţi (16%) apreciază că este acceptabil să oferi bani pentru a obţine ceva de la administraţia publică sau de la sistemul de servicii publice.Este interesant de remarcat faptul că pe toate cele trei dimensiuni evaluate (oferirea de favoruri, cadouri sau bani), românii manifestă o reticenţă foarte mare de a formula un punct de vedere. Unul din zece români (11%, în timp ce media europeană este 2%) se fereşte să spună că ar face o favoare pentru a obţine ceva de la administraţia publică, mai mult de două treimi (69%, media europeană 72%) dezaprobă o asemenea conduită, iar unul din cinci (20%, media europeană 26%) aprobă acest demers. Proporţia cea mai redusă a cetăţenilor care ar recurge la un astfel de gest se înregistrează în Finlanda (8%), în timp ce proporţia cea mai ridicată (68%) - mai mult de două treimi - se înregistrează în Croaţia.Rata abţinerilor rămâne mare şi în ceea ce priveşte oferirea unui cadou pentru a obţine ceva de la administraţia publică sau de la sistemul de servicii publice. Media europeană a non-răspunsurilor este 1%, în timp ce România înregistrează o proporţie de 8% nonrăspunsuri. Mai mult de două treimi dintre lituanieni (67%) sunt dispuşi să ofere cadouri, iar cei mai puţin dispuşi sunt finlandezii (6%) şi danezii (8%).Înclinaţia spre non-răspunsuri rămâne ridicată şi în ceea ce priveşte oferirea de bani, aproape unul din zece români (9%) preferând să nu răspundă la această întrebare, faţă de media europeană de 2%. Aproape jumătate dintre lituanieni (42%) sunt gata să ofere bani, în timp ce portughezii (6%), spaniolii (7%) şi finlandezii (7%) nu ar recurge la un astfel de gest. De remarcat faptul că, în Danemarca, una dintre cele mai integre ţări din Europa, un sfert dintre respondenţi (25%) se declară dispuşi să ofere bani.Indexul de Integritate Publică*12) elaborat de European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) şi Hertie School of Governance evidenţiază faptul că, în 2012, România era pe ultimul loc, pentru ca, în 2014, să se situeze pe locul 27 din 28 în UE în ceea ce priveşte integritatea publică. Date mai recente arată că în 2015 România a continuat să progreseze, având cea mai mare îmbunătăţire a scorului de integritate în ultimul an (0,63 puncte), datorată unor procese de simplificare administrativă şi digitizare a unor servicii publice, devansând Croaţia, Bulgaria, Grecia, Slovacia şi urcând pe locul 24 în UE*13).
  *12) http://sar.org.ro/raportul-anual-de-analiza-si-prognoza-românia-2016/
  *13) http://dev.integrity-index.org/
  Scorurile de integritate publică în 2015 ale tuturor statelor membre UE, pe regiuni*14)
  *14) http://sar.org.ro/raportul-anual-de-analiza-si-prognoza-românia-2016/

  Indexul IIP Simplitate administrativă Comerţ deschis Independenţa justiţiei Audit Servicii de e-guvernare Utilizatori e-guvernare Schimbare IIP 2015-2014
  Media UE
  5,68 6,06 5,86 5,89 5,01 5,74 5,50 - 0,03
  Central & Est 4,25 5,26 3,86 3,86 3,76 4,36 4,37 - 0,02
  Bulgaria 2,18 2,10
  3,20 1,15 3,83 1,00 1,82 - 0,20
  Croaţia 2,52 2,57 1,00 2,88 1,24 3,61 3,81 - 0,12
  Cehia 3,13 1,54 2,88 4,36
  3,99 2,54 3,45 - 0,09
  Estonia 8,38 10,00 9,24 8,12 6,45 7,28 9,18 0,55
  Ungaria 4,54 6,67 1,13 4,72 5,28 4,79
  4,62 - 0,30
  Letonia 5,78 7,51 5,30 4,65 4,96 6,45 5,79 - 0,15
  Lituania 5,84 8,90 6,37 3,90 3,83 7,16 4,86 0,06
  Polonia 3,54 1,00 4,13 4,86 3,83 4,55 2,87 - 0,17
  România 3,23 6,55 3,68 3,51 1,28 3,37 1,00 0,63
  Slovacia 3,64
  2,68 3,25 1,00 5,28 3,96 5,68 - 0,20
  Slovenia 3,92 8,35 2,25 3,28 1,40 3,25 4,97 - 0,27
  Nord 8,39 8,83 8,45
  9,36 8,04 6,57 9,10 - 0,21
  Danemarca 8,36 8,77 9,24 9,87 6,33 5,97 10,00 - 0,13
  Finlanda 8,71 8,99 6,92 10,00 10,00
  7,28 9,06 - 0,17
  Suedia 8,10 8,73 9,18 8,20 7,78 6,45 8,25 - 0,34
  Sud 4,71 5,05 5,11 4,62 3,44 5,68 4,35
  - 0,04
  Cipru 4,27 2,89 5,60 5,59 4,15 3,72 3,69 - 0,50
  Grecia 4,33 6,62 3,44 3,92 1,52 5,38 5,09 - 0,01
  Italia
  4,15 5,60 5,08 3,67 1,00 7,04 2,52 0,03
  Malta 4,46 1,47 4,11 5,91 7,78 2,89 4,62 0,07
  Portugalia 5,64 8,32
  5,38 5,66 4,03 5,74 4,74 - 0,07
  Spania 5,38 5,42 7,06 2,96 2,13 9,29 5,44 0,29
  Vest 7,36 6,87 8,19 8,35
  6,77 7,38 6,57 0,01
  Austria 6,36 2,97 7,75 7,08 6,93 7,04 6,38 - 0,14
  Belgia 7,11 8,97 7,43 8,12 6,13 6,21 5,79 - 0,05
  Franţa 8,03 8,66 9,44 6,66 6,33 10,00 7,08 0,14
  Germania 6,37 3,48 7,61 8,56 6,57 6,09 5,91 - 0,23
  Irlanda 7,40 9,57 10,00 9,37 3,66 6,21 5,56 0,01
  Luxemburg 7,03 3,80 7,11 8,81 9,07 5,50 7,90 0,16
  Olanda 8,69
  9,30 8,17 9,00 8,02 9,17 8,48 0,03
  Marea Britanie 7,85 8,20 7,99 9,23 7,46 8,82 5,44 0,11
  Surse: Eurostat 2015, Banca Mondială, Doing Business Dataset 2015, ONU, E-Government Survey 2014 şi calcule proprii. Legenda. Scorurile variază de la 1 la 10, unde 10 desemnează cel mai bun control al corupţiei.În luna martie 2016, în cadrul conferinţei "Monitorizarea Guvernului: Măsurarea Riscurilor de Corupţie în Datele privind Achiziţiile Publice", organizată de către Societatea Academică din România împreună cu Institutul pentru Transparenţă Guvernamentală (Budapesta), Consiliul Concurenţei şi ANAP, a fost prezentată metodologia de elaborare a Indicelui riscului de corupţie (IRC) care este aplicat contractelor publicate în Tenders Electronic Daily (TED). IRC poate fi folosit pentru a estima riscul de corupţie la nivel de contract în fiecare stat membru. Principalele concluzii referitoare la situaţia corupţiei în achiziţiile publice s-au referit la faptul că România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte volumul şi calitatea informaţiilor oferite per contract publicat în TED. Aceste date nu sunt neapărat şi corecte în fiecare caz, dar spre deosebire de ţările cu cele mai puţine date disponibile (Finlanda, Spania şi Suedia), care au o rată medie de eroare administrativă între aproximativ 32% şi 40%, România are o rată de numai 0.2%. România se află la mijlocul clasamentului în ceea ce priveşte frecvenţa atribuirii contractelor de achiziţii unui singur ofertant (22% din cazuri). Situaţia este mai bună decât în ţări precum Lituania, Grecia şi Italia, dar mai rea decât în Slovenia, Bulgaria, Letonia şi chiar decât media instituţiilor UE (acestea pot atribui contracte la fel ca statele membre). România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte costul corupţiei în achiziţiile publice. Din cauza riscului mărit de corupţie, măsurat prin IRC, care, în cazul României înregistrează prezenţa mai multor indicatori de risc, preţul mediu per contract este mai mare cu aproximativ 33% decât în restul ţărilor europene*15).
  *15) http://sar.org.ro/sar-a-co-organizat-conferinta-monitorizarea-guvernului-măsurarea-riscurilor-de-corupţie-in-datele-privind-achiziţiile-publice/
  1.3.2. Experienţa directă a faptelor de corupţieAnaliza fenomenului corupţiei prin instrumente de cercetare ştiinţifică reprezintă o activitate care completează în mod necesar orice politică naţională anticorupţie şi ajută la construirea unei înţelegeri mai bune a conceptului larg al integrităţii în exercitarea unei funcţii publice. Constatările Eurobarometrului, precum şi ale altor cercetări naţionale se bazează, însă, în mod predominant, pe percepţii generale şi mai puţin pe experienţe concrete.Pentru a corecta această deficienţă de înţelegere a fenomenului, MJ şi Facultăţile de Drept ale Universităţilor din Bucureşti şi Amsterdam, cu sprijinul DNA şi PÎCCJ, au derulat un studiu privind corupţia*16), al cărui scop a fost de a înţelege mai bine cauzele acesteia, precum şi consecinţele de ordin personal şi profesional ale condamnărilor pentru fapte de corupţie. În consecinţă, acest studiu s-a adresat persoanelor care au avut experienţe nemijlocite cu sistemul legal românesc în materia combaterii corupţiei, respectiv celor condamnaţi pentru fapte de corupţie.
  *16) "Opinia persoanelor condamnate privind cauzele şi consecinţele corupţiei - Studiu privind corupţia în România" (ianuarie 2015).
  Concluziile cercetării susţin nevoia instrumentelor preventive şi contribuie în felul acesta la oferirea unui suport ştiinţific demersurilor pe care MJ le promovează. Astfel, majoritatea factorilor propuşi ca influenţând comportamentul corupt au avut într-adevăr legătură cu intenţia persoanelor de a se angaja în acte de corupţie. Totuşi, cei mai importanţi factori explicativi au fost normele morale personale privitoare la corupţie şi beneficiile aşteptate în urma angajării în acte de corupţie. Dintre aceste beneficii, cele mai importante au fost satisfacţia şi gratificarea personală, precum şi posibilitatea de a oferi o viaţă mai bună familiilor lor - iar nu câştigul financiar, după cum se presupune adesea. În mod similar, riscul de a fi prins şi severitatea pedepsei nu au avut efectul disuasiv scontat. În cadrul studiului, au fost adresate de asemenea întrebări privind intenţiile persoanelor respective de a se angaja în alte forme de comportament neetic. Analizele arată că factorii care par să stea la baza corupţiei pot fi comparabili cu factorii care stau la baza lipsei de integritate în general.În continuare, studiul a arătat că lipsesc în special acele mecanisme preventive care ar fi de natură să determine abţinerea de la acte de corupţie şi respectarea standardelor de integritate. În timp ce România răspunde în principal la corupţie în mod represiv, prin intermediul unui răspuns puternic al justiţiei penale, interviurile lasă impresia că multe dintre aceste cazuri ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost implementate standarde de integritate, coduri clare de conduită şi sisteme de gestionare a conformităţii în contextul organizaţional în care aceşti respondenţi s-au angajat în infracţiuni de corupţie.
  1.4. Agenda internaţională1.4.1. Conferinţa ministerială OCDE şi Summitul de la LondraSNA contribuie şi la dezvoltarea componentei internaţionale, aderarea României la Convenţia OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale continuând să fie un obiectiv strategic naţional şi o prioritate a agendei naţionale anticorupţie. Cu ocazia conferinţei ministeriale OCDE din martie 2016, România a reiterat intenţia de a lucra în mod activ la obţinerea statutului de membru cu drepturi depline al OCDE şi de a deveni un participant în cadrul Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile Internaţionale, în vederea aderării la Convenţia OCDE. Prin semnarea declaraţiei miniştrilor de justiţie, România s-a angajat, printre altele, să continue eforturile de combatere a corupţiei, să îmbunătăţească cooperarea internaţională, să promoveze o mai bună protecţie a avertizorilor în interes public şi să consolideze parteneriatele împotriva corupţiei dintre sectorul public şi mediul privat.
  Summit-ul Anticorupţie găzduit la Londra în data de 12 mai 2016 a relansat lupta împotriva corupţiei ca o prioritate globală şi necesară pentru combaterea sărăciei şi dezvoltarea durabilă. La finalul summit-ului, ţările participante au reiterat, într-o declaraţie comună, necesitatea combaterii corupţiei la nivel global. Delegaţii prezenţi la reuniune au agreat să folosească şi să implementeze acordurile internaţionale în vigoare şi să transforme combaterea corupţiei într-o prioritate internă şi externă. În cadrul acestui eveniment, România a comunicat la rândul său determinarea de a accelera lupta împotriva corupţiei, subliniind faptul că aceasta este o datorie faţă de cetăţeni. În documentul publicat la finalul reuniunii, România şi-a declarat angajamentul de a menţine cursul politicii anticorupţie din ultimii ani şi de a implementa un nou set de măsuri în cadrul viitoarei strategii naţionale anticorupţie.
  1.4.2. Cadru de cooperare pentru promovarea integrităţiiStrategia este corelată cu toate instrumentele internaţionale anticorupţie la care România este parte (MCV, raportul anticorupţie al UE, GRECO, UNCAC, RAI, SEECP, IACA). Prin acest document strategic se urmăreşte implementarea eficientă a standardelor interne şi internaţionale anticorupţie, dar şi pregătirea evaluării României în cadrul rundei a doua a mecanismului de evaluare a implementării UNCAC. Anul 2015 a marcat debutul evaluării României de către GRECO în cadrul rundei a patra de evaluare, ce are drept teme integritatea membrilor parlamentului şi a sistemului judiciar. În 2016 va fi dat publicităţii al doilea Raport Anticorupţie al UE, care analizează trei teme de interes: corupţia în sistemul de sănătate, achiziţiile publice în procedurile care implică fonduri europene şi spălarea banilor - circuite financiare şi beneficiarul real.Concluziile rapoartelor periodice emise de CE, GRECO şi ONU, precum şi alte iniţiative regionale sau internaţionale la care România este parte vor completa procesul de monitorizare.
  2. VALORI ŞI PRINCIPII2.1. ValoriSNA 2016-2020 păstrează premisa asumării de către toate instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv întreprinderile publice*17) şi alte instituţii aflate în coordonarea, subordinea şi sub autoritatea instituţiilor publice, a următoarelor valori fundamentale:
  *17) În sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 111/2016).
  – voinţa politică - toate cele trei puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească şi cea legislativă, înţeleg importanţa unei societăţi lipsite de corupţie şi vor conlucra pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;– integritatea - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu. Totodată, aceştia sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;– prioritatea interesului public - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de funcţia publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;– transparenţa - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.
  2.2. PrincipiiFiecare măsură se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru realizarea unei administraţii publice moderne şi eficiente:– principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului şi presupune separaţia puterilor în stat;– principiul răspunderii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor;
  – principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare organizaţie;– principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie: Instituţiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină proceduri puternice, care să fie proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale şi dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea organizaţiei;– principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile "anti-mită" nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administraţie de la nivelul cel mai înalt că mita nu este tolerată. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al administraţiei trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că mita este contrară valorilor fundamentale ale integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii şi că aceasta subminează eficacitatea organizaţională;– principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative. Atât instituţiile publice, cât şi cele private trebuie să dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entităţi şi este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizaţii au politici şi proceduri care sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări;– principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le aşteaptă, cât şi al managementului organizaţional;– principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate;– 
  principiul parteneriatului public - privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei;
  – principiul accesului neîngrădit la informaţiile de interes public şi al transparenţei decizionale.
  2.3. Definiţii:● incident de integritate - situaţia în care cu privire la un angajat al unei instituţii/autorităţi publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri:a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare ştiinţifică;● etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizaţională), fie prin prisma consecinţelor acţiunilor înseşi;● comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională;● comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii organizaţiei, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;● planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei/autorităţii, întreprinderii publice, precum şi combaterea corupţiei. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea*18). Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entităţii;
  *18) https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
  ● open contracting data standard*19) - este procesul de transparentizare a procesului de achiziţie publică şi derulare a contractelor prin punerea la dispoziţie a datelor deţinute de autorităţile publice şi implicarea publicului şi mediului de afaceri în identificarea şi rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor şi implicarea cetăţenilor şi mediului de afaceri. Deschiderea datelor şi publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internaţional - Open Contracting Data Standard (OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziţie, ci şi la faza de contractare şi desfăşurare a contractelor. Implicarea publicului şi a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluţii alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum şi la depăşirea unor probleme în derularea procesului de achiziţie sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menţionat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilităţii accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanţi, reducând costurile prin creşterea competiţiei; oferirea posibilităţii creşterii calităţii bunurilor şi serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupţiei; promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluţii la problemele sectorului public şi ale comunităţilor;
  *19) http://www.open-contracting.org/why-open-contracting/; http://standard.open-contracting.org/latest/en/
  ● standarde legale de integritate - sunt avute în vedere acele măsuri de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei consacrate de legislaţia naţională şi reflectate în inventarul anexă la SNA.● pantouflage - noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de muncă, au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia publică asupra acestor relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporeşte importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcţionarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcţionarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorităţii de către un funcţionar public nu este influenţată de câştigul personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea unei angajări viitoare şi (3) să se asigure că accesul şi contactele actualilor, precum şi ale foştilor funcţionari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcţionarilor sau ale altora.
  3. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII SNASNA 2016-2020 poate deveni un instrument de lucru eficient dacă pe întreaga perioadă de implementare sunt asigurate următoarele condiţii minimale pentru succes:– stabilitatea legislativă şi instituţională a cadrului anticorupţie care a generat performanţă în activitatea DNA şi ANI;– garantarea independenţei sau, după caz, a autonomiei operaţionale, a autorităţilor cu rol în prevenirea şi combaterea corupţiei;– instituţionalizarea reacţiei faţă de eşecul de a preveni corupţia;– asumarea transparenţei şi a guvernării deschise ca principii directoare pentru toate măsurile de implementare a SNA şi ca premise pentru soluţii inovatoare de reducere a fenomenului corupţiei;– fundamentarea pe studii de impact a oricăror decizii de politică publică care pot afecta mediul de afaceri şi angajarea într-un dialog deschis cu companiile autohtone şi cu investitorii străini;– alocarea de resurse adecvate pentru proiecte dezvoltate pe cele trei dimensiuni ale intervenţiei: educaţie, prevenire şi combatere.
  4. SCOP, PUBLICUL-ŢINTĂ ŞI ABORDAREA PROPUSĂScopul SNA 2016-2020 este promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei în România.Documentul are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenţei decizionale şi a guvernării deschise, ca un corolar al prezentului document strategic, dublată de abordarea trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.5. IMPACTUL SCONTAT AL STRATEGIEIImplementarea SNA 2016-2020 va conduce la atingerea a cel puţin şase rezultate:– încadrarea în media UE privind percepţia şi mentalitatea publică internă legată de amploarea fenomenului de corupţie din România;– reducerea substanţială, cu cel puţin 50%, a cazurilor de fraudare şi corupere a procedurilor de achiziţii publice şi a incidentelor de integritate în sectoarele vulnerabile identificate;– 
  implementarea măsurilor preventive anticorupţie în peste 80% din instituţiile publice şi întreprinderile publice, ca parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de analiză de risc şi standarde de control managerial intern;
  – atingerea obiectivelor MCV şi asimilarea instituţională naţională a procedurilor de evaluare, ca o garanţie a ireversibilităţii măsurilor de consolidare a integrităţii în exercitarea funcţiilor publice;– aderarea României la Convenţia anti-mită a OCDE;– promovarea regională şi internaţională a experienţei anticorupţie deţinute de România.
  6. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE, ACŢIUNI PRINCIPALE6.1. Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi localDe peste 15 ani, România a adoptat două legi considerate încă etalon în plan internaţional în materia accesului la informaţii de interes public şi în cea a transparenţei procesului decizional. Evaluarea implementării SNA 2012-2015 a arătat un grad relativ scăzut - spre mediu - a implementării legilor nr. 544/2001 şi 52/2003. Tangenţial, implementarea celor două legi a fost sprijinită prin mecanismele promovate de SNA şi Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. Cu toate acestea, absenţa unui coordonator al problematicii, resursele insuficiente alocate şi abordarea preponderent formalistă în aplicarea celor două legi explică, în mare parte, efectul preventiv redus. Odată cu înfiinţarea unei structuri dedicate implementării acestor legi, MCPDC, acestea au cunoscut un reviriment notabil, atât prin prisma informaţiilor publicate de către instituţiile publice, cât şi prin raportare la reţelele de practicieni din cadrul instituţiilor publice care au început să primească, în mod structurat şi coerent, îndrumare metodologică şi acces la bunele practici în materie.SNA 2016-2020 propune creşterea calităţii implementării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public. Acest lucru se va realiza prin preluarea în SNA a conţinutului Memorandumului adoptat de Guvern la 3 martie 2016*1] (anexa nr. 4 la H.G), concomitent cu dezvoltarea platformei transparenta.gov.ro, un portal de centralizare a informaţiilor de interes public şi de informatizare a interacţiunii interinstituţionale. De asemenea, creşterea calităţii procesului de asigurare a transparenţei decizionale va fi făcută într-un mod etapizat, procesul demarând prin standardizarea acestei proceduri şi diseminarea Ghidului privind un proces transparent şi eficient de consultare publică în administraţie, material ce va sprijini administraţia publică. Această măsură va fi implementată atât prin monitorizarea procedurilor de realizare a consultării publice la nivel central şi local, cât şi prin soluţii tehnice, precum dezvoltarea platformei consultare.gov.ro, soluţie de creştere a predictibilităţii şi de urmărire a procesului de elaborare a actelor normative de la nivelul executivului. În plus, în completarea standardului de publicare a informaţiilor de interes public prevăzute în anexa nr. 4, întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet şi a altor informaţii de interes public (anexa nr. 5 la H.G.).
  *1] Memorandumul cu tema "Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public".
  Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC) va dezvolta Registrul unic al transparenţei intereselor, o iniţiativă care, pe bază de conformare voluntară, va afişa informaţii despre persoanele juridice care interacţionează cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale în legătură cu promovarea de documente de politici publice şi acte normative, în etapa premergătoare procedurii reglementate prin Legea nr. 52/2003.Efectul măsurilor de transparenţă instituţională va fi în continuare potenţat prin corelarea SNA cu acţiunile legate de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. De altfel, aderarea la OGP a pus accentul pe promovarea de către Guvern a transparenţei guvernamentale, încurajarea participării civice la viaţa publică, folosirea noilor tehnologii în administraţie şi combaterea corupţiei. Cancelaria Prim-Ministrului, alături de MCPDC şi MJ, îşi asumă, prin Planul naţional de acţiune 2016-2018 în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, o serie de angajamente ce vizează teme complementare, inclusiv măsurile asumate de Guvernul României la Summitul Anticorupţie de la Londra.În vederea creşterii transparenţei în domeniul bugetar şi al îmbunătăţirii managementului resurselor bugetare, MFP a operaţionalizat, în 2016, sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare şi al angajamentelor legale ale entităţilor publice din România. La nivelul instituţiilor publice, acest sistem oferă posibilitatea monitorizării în timp real a alocării şi utilizării resurselor publice atât la nivelul fiecărei instituţii publice, cât şi la nivelul instituţiilor ierarhic inferioare; permite o redistribuire dinamică a resurselor bugetare între instituţiile publice din cadrul aceluiaşi ordonator; responsabilizează fiecare instituţie publică pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de a înregistra şi furniza informaţii către sistem. La nivelul instituţiilor centrale de reglementare şi control, sistemul naţional de raportare oferă informaţii în timp real despre alocarea şi utilizarea resurselor bugetare; permite analiza şi identificarea resurselor bugetare disponibile, în vederea realocării prin rectificări bugetare; creând infrastructura necesară implementării pe scară largă a bugetului multianual pe programe. SNA preconizează măsuri de consolidare a platformei de transparenţă bugetară, precum şi utilizarea acesteia în acţiunile de control administrativ.De asemenea, SNA propune creşterea gradului de transparenţă a alocărilor bugetare, inclusiv către administraţia publică locală prin intermediul Fondului de Rezervă aflat la dispoziţia Guvernului şi al Programului Naţional pentru Dezvoltare Locală. Măsurile preconizate vor creşte gradul de predictibilitate a alocărilor bugetare, limitând totodată clientelismul politic.
  Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale
  Acţiuni principale:1. dezvoltarea conceptului Registrului Unic al Transparenţei Intereselor - RUTI (www.ruti.gov.ro) - (Angajament OGP/ Summit Londra);2. testarea şi reglementarea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor;3. completarea legislaţiei, revizuirea mecanismelor instituţionale şi monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională;4.
  dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii instituţiilor publice de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate;
  5. monitorizarea standardelor de afişare a informaţiilor de interes public pentru instituţiile şi întreprinderile publice;6. monitorizarea aplicării Ghidului privind consultarea publică în administraţia publică;7. dezvoltarea platformei transparenta.gov.ro;8. dezvoltarea platformei consultare.gov.ro pentru a asigura creşterea transparenţei decizionale;9. crearea unei evidenţe unice a persoanelor juridice cu statut de utilitate publică;10. cooperarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu organizaţiile societăţii civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la nivel local şi central.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MCPDC în cooperare cu Cancelaria Prim-Ministrului şi Ministerul Justiţiei Septembrie 2016 8.000.000 lei
  2. MCPDC
  Septembrie 2016-2018
  3. În permanenţă
  4. În permanenţă
  5. În permanenţă, trimestrial
  6. În permanenţă
  7. MCDPC şi Cancelaria Prim-Ministrului
  Aprilie 2017
  8. Iunie 2017
  9. MCPDC în cooperare cu MJ şi SGG 2017
  10. Cancelaria Prim-Ministrului, MCDPC în cooperare cu MDRAP şi asociaţiile reprezentative ale UAT-urilor În permanenţă

  Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice
  Acţiuni principale:1. revizuirea şi publicarea în format deschis a tuturor procedurilor de alocare a resurselor publice şi a tuturor sumelor alocate prin intermediul Fondului de Rezervă aflat la dispoziţia Guvernului şi al Programului Naţional pentru Dezvoltare Locală; după stabilirea unui etalon, extinderea regulilor de transparenţă la nivelul tuturor fondurilor speciale gestionate de autorităţile publice centrale şi locale;
  2. consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi bugete publicate;3. publicarea anuală a informaţiilor privind utilizarea publică şi reutilizarea socială a bunurilor confiscate în cadrul procedurilor judiciare penale (Angajament OGP/Summit Londra);4. implementarea open contracting data standard la nivelul următoarelor sectoare publice: infrastructură, energie, sănătate.Extinderea ulterioară a aplicării standardului la nivel naţional (Angajament OGP/Summit Londra);5. publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obţinute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achiziţiile publice finanţate din fonduri naţionale şi europene;6. publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanţă elaboraţi şi monitorizaţi în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie (Angajament OGP/Summit Londra);7. publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiţii publice, prin evidenţierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislaţiei privind finanţele publice;
  8. extinderea publicării în format deschis a indicatorilor tehnici (de rezultat şi de impact), alături de cei financiari existenţi pe portalul data.gov.ro, pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a întregii documentaţii de proiect*20).
  *20) Se vor excepta informaţiile declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. Guvernul României Trim. IV 2016 26.000.000 lei
  2. MFP Permanent, începând
  cu 2016
  3. ANABI Anual
  4. Cancelaria Prim-Ministrului 2018
  5. ANI Anual, începând cu 2017
  6. MJ Anual, începând cu 2017
  7.
  ANAP, AADR Semestrial, începând cu 2018
  8. MFE 2017
  6.2. Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrativeLegislaţia naţională include un set complet de măsuri preventive, iar prezenta strategie îşi propune să continue abordarea SNA 2012-2015, de asigurare a aplicării acestor măsuri la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale. Eficienţa redusă a măsurilor preventive a fost determinată de cele mai multe ori de o cunoaştere limitată de către conducerea instituţiilor publice a acestor măsuri, de bugetarea deficitară şi, nu în ultimul rând, de nealocarea resurselor umane calificate pentru a pune în aplicare cadrul existent.Prezenta strategie menţine paradigma care a stat la baza SNA 2012-2015, şi anume aceea a asimilării cu un eşec de management, la nivelul instituţiei publice afectate, a oricărui nou dosar al DNA şi ANI. Astfel, se consolidează această abordare introducându-se mecanisme concrete de gestionare a eşecului de management prin evaluări ex-post, prin dezvoltarea de măsuri particularizate post incident şi prin corelarea evaluării performanţei manageriale cu cea a integrităţii instituţionale. Noua strategie promovează modelul de manager de instituţie care se implică efectiv în promovarea integrităţii instituţiei, care îşi oferă propriul exemplu de integritate şi sancţionează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracţiunilor. Totodată, sunt propuse modificări legislative privind trei dintre măsurile preventive care nu şi-au dovedit eficienţa în practică (consilierul de etică, interdicţiile post angajare şi protecţia avertizorului în interes public).
  Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
  Acţiuni principale:1. auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice;
  2. revizuirea actelor normative secundare şi/sau terţiare în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;3. adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate;4. dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate şi de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate;5. publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard;6. adoptarea unui standard de raportare anual referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor instituţiei publice, ca premisă pentru stabilirea finanţării viitoare şi reflectarea acestui standard în rapoartele anuale ale instituţiilor publice;7. stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. Structurile de audit intern din cadrul instituţiilor publice 2018 Nu are implicaţii financiare suplimentare
  2. SGG în cooperare cu MJ 2017
  3. MAI (DGA) în cooperare cu MJ şi cu un grupde lucru interinstituţional constituit în acest scop
  2017
  4. MJ în cooperare cu DNA, ANI, PÎCCJ şi DGA 2017
  5. MJ şi SGG Anual, începând cu 2018
  6. Cancelaria Prim-Ministrului în cooperare cu MFP şi MCPDC 2017
  7.
  Cancelaria Prim-Ministrului în cooperare cu SGG şi conducătorii instituţiilor/ autorităţilor publice 2017

  Obiectiv specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)
  Acţiuni principale:1. revizuirea şi completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului şi mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;2. elaborarea cadrului normativ secundar şi/sau terţiar în vederea garantării protecţiei avertizorilor în interes public;3. completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicţiilor la migrarea angajaţilor din sectorul public în cel privat şi reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicţii, precum şi a cadrului sancţionator.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MDRAP şi ANFP 2017 10.000.000 lei
  2. MJ 2017
  3. MFP, MFE în cooperare cu MJ şi MMFPSPV 2018
  6.3. Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritareSNA 2016-2020 va continua să acorde prioritate măsurilor preventive în acele sectoare expuse la corupţie. Progresul limitat al prevenţiei în intervalul 2012-2015 a condus la alegerea strategică de a menţine sectoarele identificate în strategia anterioară şi de suplimentare a acestora cu cele ale educaţiei şi sănătăţii. Această secţiune reflectă, totodată, cele mai recente angajamente asumate de România în plan internaţional în cadrul Summit-ului Anticorupţie de la Londra, incluzând aici OGP, recomandările GRECO din rundele III şi IV de evaluare, precum şi reiterarea unui obiectiv strategic naţional, aderarea la OCDE, inclusiv la Convenţia şi Grupul de lucru anticorupţie.
  Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate
  Acţiuni principale:1. înfiinţarea în cadrul Ministerului Sănătăţii a unui mecanism de prioritizare a alocărilor bugetare şi evaluare a oportunităţii deciziilor MS şi CNAS, conform studiilor bazate pe dovezi şi a unor metodologii şi criterii clare de evaluare;2. transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe portalul transparenta.ms.ro;3. evaluarea performanţei sistemului de achiziţii centralizate al Ministerului Sănătăţii şi a oportunităţilor de extindere a sistemului;4. instituirea la nivelul MS şi CNAS a unui mecanism comun de monitorizare şi control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;5.
  instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe piaţa românească;
  6. întărirea structurilor de control şi integritate ale Ministerului Sănătăţii şi extinderea atribuţiilor acestora;7. îmbunătăţirea mecanismelor de răspundere pentru manageri şi ceilalţi reprezentanţi ai aparatului decizional din spitale;8. dezvoltarea unui nou mecanism de susţinere financiară a educaţiei medicale continue, care să elimine sponsorizările industriei farmaceutice şi de echipamente medicale către personalul medical;9. identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic şi managerial din unităţile medicale şi implementarea de soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea lor;10. revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a obţine, independent de unităţile medicale, informaţii despre experienţa pacienţilor.

  Măsura
  Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MS, CNAS 2017 19.800.000 lei
  2. MS 2016
  3. MS 2016
  4. MS, CNAS 2016
  5. MS 2016
  6. MS 2017
  7. MS 2017
  8. MS 2018
  9. MS 2016
  10. MS 2016

  Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie
  Acţiuni principale:1. reorganizarea Consiliului Naţional de Etică şi a Consiliului de Etică şi Management Universitar, care să monitorizeze durata soluţionării sesizărilor la comisiile de etică din universităţi şi institutele de cercetare-dezvoltare;2. adoptarea unui cod de etică pentru învăţământul preuniversitar care să stipuleze interdicţii clare, vizând practici de tipul meditaţiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase;
  3. adoptarea la nivel naţional a unui cadru transparent, bazat pe criterii de performanţă, pentru asigurarea integrităţii concursurilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar, directori ai caselor corpului didactic şi directori ai unităţilor de învăţământ preuniversitar;4. introducerea unui sistem sancţionator disuasiv anti-plagiat, inclusiv prin condiţionarea acordării unor beneficii de ordin financiar de evaluarea lucrării de doctorat de către CNATDCU, precum şi dezvoltarea unui mecanism de avertizare şi detectare timpurie a comportamentelor neconforme;5. introducerea unor noţiuni elementare de drept, etică şi educaţie civică în programa şcolară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale şi civice;6. înfiinţarea de programe de pregătire universitară şi postuniversitară pe teme de etică şi integritate, organizate în facultăţi care deţin expertiză în domeniul eticii organizaţionale;7. monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional;8. constituirea centrelor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat şi evaluarea naţională de la clasa a opta în judeţe limitrofe celor în care s-a desfăşurat examenul şi desemnarea aleatorie a judeţelor pentru care se realizează evaluarea, ulterior finalizării fiecărei probe;9.
  publicarea standardizată a informaţiilor privind veniturile, cheltuielile, achiziţiile publice, sponsorizările, precum şi activitatea academică de la nivelul unităţilor sistemului de învăţământ de stat/instituţiilor de învăţământ superior.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MENCS şi universităţi şi institute de cercetare-dezvoltare 2016-2017 8.000.000 lei
  2. MENCS, inspectorate şcolare şi CCD, unităţi de învăţământ preuniversitar 2016-2017
  3. MENCS, inspectorate şcolare şi CCD, unităţi de învăţământ preuniversitar 2016-2018
  4. MENCS şi universităţi Activitate cu caracter permanent
  5.
  MENCS şi universităţi 2019
  6. MENCS în cooperare cu MJ, MP, CSM şi universităţi Activitate cu caracter permanent
  7. MENCS, ISJ/ISMB, conducerea unităţilor de învăţământ În timpul examenelor şi concursurilor naţionale
  8. MENCS
  Activitate cu caracter permanent
  9. MENCS, inspectorate şcolare, universităţiActivitate cu caracterpermanent şi evaluare semestrială

  Obiectiv specific 3.3 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în activitatea membrilor Parlamentului
  Acţiuni principale:1. îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ: (i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică; (ii) prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi (iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un număr limitat de circumstanţe (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 21);2. (i) dezvoltarea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului şi (ii) asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a acestuia atunci când este necesar (măsură restantă SNA 2012-2015 şi recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 25);3. stabilirea unui set robust de restricţii cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 32);4. introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu persoane care desfăşoară activităţi de lobby şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul legislativ (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 42 - Recomandarea va fi avută în vedere fără a afecta cadrul normativ penal şi fără ca aceasta să genereze o dezincriminare a traficului de influenţă.);5. analizarea şi îmbunătăţirea sistemului de imunităţi al parlamentarilor în exerciţiu, inclusiv al acelora care sunt şi actuali sau foşti membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare şi obiective privind deciziile de ridicare a imunităţii şi prin renunţarea la necesitatea ca organele de urmărire penală să înainteze întregul dosar (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 61 - Recomandarea vizează cererile de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive, precum şi pe cele de începere a urmăririi penale.);6. autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul cod de conduită (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 62);7. modificarea Regulamentelor Camerei Deputaţilor şi Senatului şi a altor acte normative în materie, în sensul de a pune pe ordinea de zi a primei şedinţe în plen cererile de ridicare a imunităţii parlamentarilor şi soluţionarea acestor cereri în termen de cel mult 72 de ore (măsură restantă SNA 2012-2015);8. organizarea de seminare, consultări şi dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul parlamentarilor şi creşterea încrederii cetăţenilor (măsură preluată din SNA 2012-2015).

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. Parlamentul României
  Trim. II 2017 8.000.000 lei
  2. Trim. II 2017
  3.
  Trim. II 2017
  4. Trim. II 2017
  5. Trim. II 2017
  6. Trim. II 2017
  7. 2017
  8. 2017-2020

  Obiectiv specific 3.4 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în sistemul judiciar
  Acţiuni principale:1. aprobarea şi implementarea unui plan multianual de acţiune pentru promovarea integrităţii în sistemul judiciar;2. completarea Codului de etică al judecătorilor şi procurorilor în aşa manieră încât să ofere îndrumare potrivită în special cu privire la conflictele de interese (e.g. exemple, tipuri), incompatibilităţi şi activităţi accesorii, imparţialitate şi alte aspecte relaţionate acesteia (incluzând mai ales acceptarea cadourilor şi a altor avantaje, conduita în viaţa privată) (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 97) şi să asigure delimitarea aspectelor de etică de cele disciplinare;
  3. abordarea riscurilor de integritate ale judecătorilor şi procurorilor, în special prin (i) asumarea de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară a unui rol mai activ în materie de analiză, informare şi îndrumare şi (ii) consolidarea rolului şi eficienţei titularilor funcţiilor de conducere din fruntea instanţelor şi parchetelor, fără a fi afectată independenţa judecătorilor şi procurorilor (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 114);4. creşterea eforturilor de formare şi conştientizare cu privire la integritate şi componentele preventive ale politicilor anticorupţie, inclusiv pentru judecătorii şi procurorii în funcţie (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 119).

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. CSM 2017-2020 12.000.000 lei
  2. Trim. IV 2017
  3. Trim. II 2017
  4. CSM şi INM Trim. II 2017

  Obiectiv specific 3.5 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
  Acţiuni principale:1. organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanţii partidelor politice (măsură preluată din SNA 2012-2015);
  2. asigurarea publicităţii surselor de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a cheltuielilor aferente (măsură preluată din SNA 2012-2015);3. dezvoltarea şi utilizarea programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu şi a votului exprimat fără drept;4. asigurarea resurselor necesare pentru o selecţie competitivă a oficialilor electorali şi dezvoltarea unui modul de pregătire specializată pentru aceştia;5. clarificarea modului în care activitatea financiară a diferitelor tipuri de structuri ale partidelor politice este contabilizată în conturile partidelor politice şi examinarea modalităţii de a creşte transparenţa contribuţiilor "terţelor părţi" (de exemplu, entităţi separate, grupuri de interese) (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);6. solicitarea partidelor politice de a prezenta conturile consolidate către Autoritatea Electorală Permanentă şi de a pune un rezumat adecvat la dispoziţia publicului - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);7. luarea de măsuri adecvate pentru (i) a se asigura că donaţiile în natură de către partidele şi participanţii la campania electorală (altele decât munca de voluntariat de către nonprofesionişti) sunt corect identificate şi contabilizate la valoarea lor de piaţă, sub formă de donaţii, şi (ii) a clarifica situaţia juridică a împrumuturilor - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);8. înregistrarea, ca regulă, a tuturor donaţiilor şi includerea lor în documentele contabile ale partidelor politice şi ale participanţilor la campanie, precum şi introducerea unei cerinţe ca toate donaţiile care depăşesc un anumit prag să se execute prin intermediul sistemului bancar - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);
  9. creşterea sancţiunilor aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât toate încălcările să fie pasibile de sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);10. publicarea în format deschis a datelor legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. AEP
  Periodic. La începutul fiecărei campanii electorale şi campanii pentru referendum 4.000.000 lei
  2. Anual. La sfârşitul fiecărei campanii electorale şi campanii
  pentru referendum
  3. La fiecare scrutin
  4. Permanent
  5. 30 septembrie 2016
  6. 30 septembrie 2016
  7. 30 septembrie 2016
  8. 30 septembrie 2016
  9. 30 septembrie 2016
  10. Anual, începând cu 2017

  Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice
  Acţiuni principale:1. dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanţii care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor (Angajament OGP/Summit Londra);2. dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind societăţile cu condamnări definitive, precum şi cu cele care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziţii publice; (Angajament OGP/Summit Londra);3. testarea, în două instituţii publice, a instituţiei pactelor de integritate în achiziţiile publice;4. realizarea controlului ex-ante al documentaţiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităţilor contractante în funcţie de o metodologie bazată pe criterii aleatorii şi de risc;5. publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creştere a preţului, o prelungire a duratei de execuţie sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului;6. organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naţionale şi internaţionale în materia achiziţiilor publice (măsură preluată din SNA 2012-2015);
  7. analizarea practicii judiciare în materie de achiziţii publice şi evaziune fiscală, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012-2015);8. publicarea oricărei modificări a relaţiilor contractuale din SEAP şi SICAP pe portalul de date deschise data.gov.ro

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. ANAP în cooperare cu MJ 2018 10.000.000 lei
  2. ANAP în cooperare cu AADR 2018
  3. MENCŞ şi ANCPI 2020
  4. ANAP 2016
  5. ANAP în cooperare cu AADR 2018
  6. ANAP în cooperare cu INM, ANFP şi MJ 2016-2020
  7. MJ şi PÎCCJ 2016-2020
  8. AADR Semestrial, începând cu 2018

  Obiectiv specific 3.7 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri
  Acţiuni principale:1. continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi al grupurilor de lucru relevante ale organizaţiei, şi, în special, în Grupul de lucru Anti-mită. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenţia OCDE şi punerea în aplicare a acesteia (Angajament Summit Londra);2. identificarea, descurajarea şi sancţionarea înţelegerilor anticoncurenţiale (măsură preluată din SNA 2012-2015);3. implementarea planurilor de integritate ca cerinţe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra);4. elaborarea proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei 2014/95/UE de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea, de către anumite întreprinderi şi grupuri mari;5. realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public (măsură preluată din SNA 2012-2015);6. organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi mediul de afaceri cu privire la agenda naţională anticorupţie şi politicile publice cu impact asupra activităţii economice (măsură preluată din SNA 2012-2015);7. diseminarea politicilor şi programelor anti-mită dezvoltate la nivelul companiilor inclusiv prin aducerea acestora la cunoştinţa posibililor contractori şi furnizori şi solicitarea respectării unor standarde echivalente (măsură preluată din SNA 2012-2015);8.
  iniţierea dialogului cu autorităţile de reglementare în domenii precum energia, resursele minerale, în vederea implementării standardelor legale de integritate;
  9. publicarea în format deschis a indicatorilor economici şi de performanţă (inclusiv a bugetelor şi subvenţiilor primite de la autorităţi publice) pentru întreprinderile la care statul este acţionar, atât prin structuri ale administraţiei publice centrale, cât şi locale.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MJ în cooperare cu Cancelaria Prim-Ministrului, DNA şi MAE Permanent, cu evaluare anuală 6.000.000 lei
  2.
  Consiliul Concurenţei 2019
  3. MECRMA în cooperare cu MFP, ME, MT şi MJ 2017
  4. Guvernul României Decembrie 2016
  5. MJ şi reprezentanţii platformei de cooperare cu mediul de afaceri 2020
  6. 2018
  7. 2020
  8. MJ şi reprezentanţii platformei de cooperare cu mediul de afaceri 2018
  9. Instituţii publice de la nivel central şi local care au în autoritate întreprinderi la care statul este acţionar Semestrial, începând cu 2018

  Obiectiv specific 3.8 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilorşi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală
  Acţiuni principale:1. identificarea, pe fiecare tip de unitate administrativ-teritorială, a procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor (cel puţin trei proceduri);2. revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în vederea furnizării serviciilor publice online;3. generarea unui index al integrităţii în cadrul administraţiei publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciului de către public şi transparenţa instituţională;4. elaborarea unui studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor prin raportare la standardele de cost şi populaţia deservită;5. implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (autorităţi ale administraţiei publice locale) elaborată de MDRAP cel puţin la nivelul consiliilor judeţene şi municipiilor;6. derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie;7. realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii;
  8. dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor reţele de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel local;9. elaborarea/actualizarea şi implementarea codurilor de conduită la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MDRAP în cooperare cu asociaţiile reprezentative ale UAT-urilor, UAT-urile
  2017 60.000.000 lei
  2. 2018
  3. 2018
  4. 2019
  5.
  2017-2020
  6. 2020
  7. 2020
  8. 2018
  9. 2017
  6.4. Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publiceCunoaşterea insuficientă a normelor de integritate, neasimilarea corectă a conceptului de etică sau tratarea marginală a acestor teme în programele de formare profesională au condus, în ultimii 20 de ani, la crearea unei veritabile reticenţe colective în faţa măsurilor anticorupţie, altele decât cele de combatere. Instrumentele de evaluare a percepţiei publicului, a experienţelor directe sau indirecte cu fenomenul corupţiei sau chiar studiul criminologic realizat de MJ (a se vedea secţiunea 1.3.2) arată un scepticism ridicat faţă de orice formă de remediere prin măsuri de prevenire sau educaţie.Acest scepticism este totodată sporit de o legislaţie aparent inaccesibilă în absenţa unor explicaţii suplimentare sau supraspecializată pentru a-şi atinge scopul. De altfel, cetăţenii au acces direct şi gratuit la legislaţia naţională consolidată doar începând cu anul 2015, prin intermediul aplicaţiei NLEX, realizată de MJ ca parte a OGP. Similar, demersurile de diseminare a conceptului de educaţie juridică în rândul tinerilor au devenit mai consistente relativ recent.Scopul legilor şi al normelor secundare este acela de a genera, voluntar, practici standardizate de conduită profesională, prin raportare la principalele valori sociale apărate fie prin norme de incriminare penală, fie prin cele de reglementare a procedurilor administrative. Conduita astfel reglementată poate genera claritate cu privire la aşteptările reciproce ale celui care reglementează şi ale celui a cărui activitate este reglementată, implicit a aşteptărilor reciproce ale superiorului ierarhic în raporturile sale cu personalul de execuţie şi ale acestora în relaţie cu publicul, destinatarii serviciilor publice.Recentele rezultate ale măsurilor de combatere a corupţiei pot genera numai într-o măsură redusă o schimbare de abordare. Pentru a schimba percepţii, atitudini şi comportamente, e nevoie de mult mai mult: e nevoie de adaptarea instrumentelor de educare a angajaţilor, de consistenţa demersului din partea instituţiei angajatoare şi de stimularea conduitei corecte, etice. Demersul educativ nu trebuie să rămână însă unul direcţionat exclusiv spre instituţiile publice. Publicul, de la cel tânăr până la cel adult sau vârstnic, este atins de fenomenul corupţiei şi trebuie să îşi cunoască drepturile, să aibă acces la mecanisme clare şi eficiente de semnalare a corupţiei sau a neregulilor mărunte şi, nu în ultimul rând, să aibă acces la informaţii privind finalitatea proceselor astfel iniţiate.Conceptul de eşec de management utilizat de precedenta strategie anticorupţie şi preluat de prezentul document strategic şi-a găsit recent cea mai brutală exemplificare prin tragedia "Colectiv". După acest moment, orice mesaj public sau campanie de informare este un simplu exerciţiu de imagine dacă nu pleacă de la înţelegerea corectă a ideii că alimentarea fenomenului corupţiei, prin fraudarea sistemelor de achiziţii publice, gestionarea clientelară a resurselor publice sau chiar şi printr-o simplă "atenţie" la medic sau la profesor nu face decât să hrănească noi tragedii. Prezenta strategie propune ca victimele corupţiei să beneficieze de informaţii corecte, transparente şi utile pentru apărarea şi exercitarea drepturilor lor. Spre acest public-ţintă vor fi îndreptate prioritar resursele alocate prezentei strategii, inclusiv sub forma reutilizării sociale a bunurilor sau sumelor confiscate de stat în procedurile judiciare penale.
  Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel
  central şi local
  Acţiuni principale:1. dezvoltarea de către MJ a unui program anual, on-line, de formare profesională pe teme privind integritatea în funcţia publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile publice (Angajament OGP/Angajament Summit Londra);2. organizarea şi derularea de programe sectoriale de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul personalului din administraţia publică centrală şi locală.
  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MJ, în cooperare cu ANI, DNA, DGA, şi în parteneriat cu INM, ANFP, Academia de Poliţie A. I. Cuza, Universitatea din
  Bucureşti
  2017-2020 30.000.000 lei
  2. Instituţiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupţie 2017-2020

  Obiectiv specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a publicului cu
  privire la impactul fenomenului corupţiei
  Acţiuni principale:1. organizarea şi derularea de către MJ a unei campanii de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor;2. organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţiei anticorupţie în rândul cetăţenilor.
  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MJ 2017-2020 25.000.000 lei
  2. Instituţiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupţie 2017-2020
  6.5. Obiectiv general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrativeÎn ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în lupta împotriva corupţiei, de la etapa adoptării legilor şi politicilor anticorupţie la cea a asigurării unei puneri în aplicare eficiente a acestora.În prezent, atât evaluările independente externe, cât şi propriile analize interne reflectă în mod obiectiv rezultate consistente în lupta împotriva corupţiei în sectorul public şi în cel privat. Dosarele de corupţie la nivel înalt iniţiate în mod independent de DNA, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, precum şi caracterul disuasiv al pedepselor pronunţate confirmă direcţia corectă a măsurilor de combatere a fenomenului.Similar, activitatea ANI înregistrează în mod constant şi sistematic confirmări ale propriilor rapoarte în faţa instanţelor judecătoreşti. Această activitate susţinută a instituţiilor emblematice în lupta împotriva corupţiei - DNA şi ANI - a condus la recunoaşterea internaţională a acestora ca parteneri serioşi şi furnizori de bune practici. Transferul experienţei deţinute de România în lupta împotriva corupţiei şi punerea la dispoziţia ţărilor partenere a modelelor desprinse din experienţa naţională în lupta împotriva corupţiei este unul dintre angajamentele asumate de Guvernul României la Summit-ul de la Londra, împreună cu sprijinirea activităţii reţelelor de cooperare regională existente, precum RAI şi Reţeaua Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală a OCDE, dar şi a unor iniţiative cum ar fi propunerea Regatului Unit de creare a unei reţele a practicienilor în materia integrităţii instituţionale.Merită totodată semnalate rezultatele încurajatoare ale politicilor de combatere a corupţiei la nivel mic, gestionate de către PÎCCJ în cooperare cu DGA. Nu în ultimul rând, autorităţile naţionale colaborează îndeaproape cu un număr semnificativ de instituţii din alte jurisdicţii pentru a urmări şi recupera veniturile realizate prin fapte de corupţie şi de criminalitate organizată. În consecinţă, valoarea anuală a bunurilor sechestrate a depăşit o jumătate de miliard de euro, iar nou-înfiinţata ANABI e aşteptată să genereze o creştere semnificativă a sumelor de bani recuperate din infracţiuni şi, printr-o cooperare strânsă cu ANAF, o rată crescută de recuperare a prejudiciilor.Pe de altă parte, absenţa unei culturi şi practici a cooperării între agenţiile de control din diferite părţi ale sistemului administrativ a condus la o presiune excesivă şi aproape exclusivă a sistemului de corecţie a iregularităţilor prin mijloace de drept penal. Acest aspect necesită o atenţie sporită. Unităţile de control sunt deficitare sub aspectul resurselor umane, iar zone strategice ca educaţia, sănătatea, întreprinderile publice sau infrastructura sunt practic lipsite de controale ex-ante pe bază de indicatori. Totodată, absenţa oricăror standarde de colectare şi raportare ierarhică a unor indicatori de conformitate administrativă () şi bună guvernare afectează calitatea evaluărilor de performanţă managerială.
  Obiectiv specific 5.1 - Continuarea progreselor înregistrate în investigareacu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4 din MCV)
  Acţiuni principale:1. continuarea efectuării de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA (măsură preluată din SNA 2012-2015);
  2. alocarea unui sediu nou al DNA şi asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu;3. crearea unei unităţi logistice de sprijin tehnic al activităţii procurorilor anticorupţie, prin dezvoltarea actualului Serviciu Tehnic, ca o consecinţă a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/16.02.2016;4. asigurarea resurselor financiare pentru funcţionarea în conformitate cu cerinţele legale a unităţii logistice de sprijin tehnic al activităţii procurorilor anticorupţie;5. asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţilor de suport al investigaţiilor în cauze de corupţie la nivel înalt prin alocarea şi bugetarea unui număr de 90 de posturi de ofiţeri de poliţie în cadrul DNA;6. dezvoltarea la nivelul DNA a unui compartiment de analiză a datelor privind infracţiunile de corupţie aflate în competenţa Direcţiei;7. adoptarea de măsuri manageriale pentru judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de mare corupţie la nivelul tuturor instanţelor de judecată competente (măsură preluată din SNA 2012-2015);8.
  actualizarea strategiilor de combatere a corupţiei la nivel local elaborate de PÎCCJ;
  9. transmiterea de către instanţele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA şi publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea cadrului legal privind protecţia datelor cu caracter personal (măsură preluată din SNA 2012-2015).

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. DNA Anual 108.000.000 lei
  2. Guvernul României şi DNA 2016
  3. DNA 2016-2017
  4. DNA 2016-2017
  5. Guvernul României şi DNA 2018
  6. DNA 2018
  7. ÎCCJ, CSM, Inspecţia Judiciară 2017
  8. PÎCCJ 2018
  9. Instanţele judecătoreşti Permanent

  Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate (BM2 din MCV)
  Acţiuni principale:1.
  adoptarea legislaţiei necesare şi asigurarea resurselor adecvate pentru mecanismul de control ex-ante care urmează să fie pus în aplicare de către ANI pentru procedurile de achiziţii publice (Recomandare MCV/Angajament Summit Londra);
  2. continuarea activităţii de evaluare a averilor şi a intereselor, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese şi asigurarea unui follow-up eficient al cazurilor ANI care ajung pe rolul instanţelor de judecată sau al comisiilor de disciplină;3. adoptarea de măsuri pentru (i) a clarifica implicaţiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese, indiferent dacă un astfel de conflict poate fi evidenţiat şi de către declaraţiile de avere şi de interese şi (ii) a extinde definiţia dincolo de interesele financiare personale şi (iii) a introduce o cerinţă de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare - în plen sau în comisii - sau în altă activitate legată de mandatul acestuia (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 29);4. (i) realizarea unei evaluări adecvate a regulilor privind incompatibilităţile, mai ales a coerenţei şi asigurării respectării acestora în practică, pentru a identifica raţiunile lipsei percepute de eficienţă, şi operarea schimbărilor necesare; (ii) identificarea modalităţilor pentru a accelera şi asigura respectarea hotărârilor judecătoreşti în materia incompatibilităţilor (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 39);5. luarea în considerare a (i) creşterii în continuare a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate de procesare a datelor; (ii) consolidării abordării proactive în privinţa monitorizării declaraţiilor de avere şi de interese (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 53);6. eficientizarea sistemului de declarare a averilor şi a intereselor;7. asigurarea respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale;
  8. dinamizarea activităţii de prevenţie, conştientizare şi educaţie în cazul persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese;9. acordarea de asistenţă persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate;10. dinamizarea activităţii de cooperare cu instituţiile şi autorităţile publice, precum şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;11. consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale;12. diseminarea conceptului de integritate în instituţiile de învăţământ.

  Măsura Instituţii responsabile Termen
  Buget estimat
  1. Parlamentul României, ANI şi Guvernul României 2016 20.000.000 lei
  2. ANI Permanent
  3. Parlamentul României, ANI şi MJ Trim. II 2017
  4. ANI şi MJ
  Trim. II 2017
  5. ANI şi MJ Trim. II 2017
  6. ANI 2019
  7. Anii electorali în intervalul 2016-2020
  8. Permanent
  9. Permanent
  10. Permanent
  11. Permanent
  12. 2018

  Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ
  Acţiuni principale:1. reglementarea unitară a funcţiei de control administrativ din autorităţile publice şi întreprinderi publice, inclusiv prin consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi alocarea resurselor adecvate;2. prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie, precum educaţia, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice;3. valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;4. aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice;5. utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;6. publicarea unui studiu privind sistemul sancţiunilor administrative şi implementarea lui (măsură restantă SNA 2012-2015);7. publicarea pe site-ul fiecărei autorităţi de control a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.
  Măsura
  Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. Corpul de control al Prim-Ministrului 2016 8.000.000 lei
  2. Corpul de control al Prim-Ministrului şi Corpurile de control din instituţiile publice 2020
  3. Curtea de Conturi şi Corpurile de control din instituţiile publice Activitate permanentă, cu evaluare anuală
  4.
  toate instituţiile publice 2020
  5. MFP şi ordonatorii de credite Permanent, începând cu 2016
  6. MJ 2018
  7. Autorităţile de control Permanent, începând cu 2017

  Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi
  consolidarea practicii judiciare
  Acţiuni principale:1. elaborarea şi susţinerea în Parlament a proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană*21);
  *21) Cu excepţia art. 10, transpus integral prin Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  2. elaborarea şi susţinerea în Parlament a proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei 849/2015/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei - Directiva a IV-a;3. dezvoltarea aplicaţiilor ONRC, astfel încât informaţiile privind beneficiarul real să fie puse la dispoziţia instituţiilor abilitate să aplice legea, precum şi asigurarea unui mandat legal pentru schimb de astfel de informaţii la nivel internaţional, între reţelele de practicieni relevante (Angajament Summit Londra);4. asigurarea ANABI cu resursele şi independenţa necesare pentru a putea deveni pe deplin operaţională şi pentru a câştiga un rol determinant în identificarea şi recuperarea activelor (Angajament Summit Londra);5. returnarea produselor infracţionalităţii către societate, prin reutilizarea socială şi publică şi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte alocarea şi utilizarea unor astfel de resurse (Angajament Summit Londra);
  6. continuarea bunei utilizări a resurselor disponibile ale reţelelor internaţionale de practicieni, cum ar fi Platforma ARO a UE, CARIN şi, de asemenea, cooperarea cu partenerii în cazurile internaţionale de corupţie şi de alte infracţiuni grave (Angajament Summit Londra);7. dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii şi a confiscărilor dispuse în cauzele vizând infracţiuni grave, inclusiv de corupţie, precum şi a stadiului valorificării bunurilor provenite din infracţiuni (Măsură restantă SNA 2012 - 2015);8. diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi alte infracţiuni grave.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1. MJ 2017 17.000.000 lei
  2. ONPCSB 2017
  3. ONRC şi MJ 2017
  4. MJ şi ANABI 2017
  5. ANABI în cooperare cu parchetele, instanţele judecătoreşti, MFP şi ANAF 2018
  6. 2020
  7. 2019
  8. 2020
  6.6. Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publiceSNA 2016-2020 continuă abordarea strategiei precedente în ceea ce priveşte implementarea la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a planurilor de integritate. Astfel, pe lângă măsurile cu impact naţional care se regăsesc în prezentul document strategic, fiecare instituţie care aderă la SNA urmează să îşi dezvolte propriul plan de integritate. Secretariatul tehnic al SNA va continua să ofere expertiză, îndrumare şi suport pentru aceste demersuri. Pentru autorităţile publice locale, MJ va continua parteneriatul cu MDRAP, asigurând în acest fel coordonarea măsurilor de implementare a SNA şi la nivel local.
  Obiectiv specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern
  Acţiuni principale:1. adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a întreprinderilor publice care intră sub incidenţa SNA;2. consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate;3. identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei;4. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
  5. aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA;6. evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;7. transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei.

  Măsura Instituţii responsabile Termen Buget estimat
  1 Toate instituţiile şi autorităţile publicecentrale şi locale, inclusiv structurile
  subordonate, coordonate sau aflate în autoritatea acestora Întreprinderile publice
  3 luni de la aprobarea Strategiei Urmează a fi identificat de fiecare instituţie
  2 Sem. II 2016
  3 Sem. II 2016
  4 Sem. II 2016
  5 Sem. II 2016
  6 Anual
  7 Permanent
  7. IMPLICAŢII JURIDICESNA porneşte de la premisa stabilităţii legislative şi instituţionale a cadrului anticorupţie care a generat performanţă în activitatea DNA şi ANI. Cu toate acestea, anumite intervenţii asupra cadrului legislativ sunt necesare.Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt:Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;● Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.Alte acte normative care este posibil să fie modificate pe perioada implementării SNA:● Regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului;● legislaţia privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională.
  Acte normative noi:● cadrul normativ secundar şi/sau terţiar în vederea garantării protecţiei avertizorilor în interes public;● act normativ privind activitatea de control intern;● act normativ privind controlul şi sancţionarea încălcării interdicţiilor post-angajare;● codul de conduită a membrilor Parlamentului.Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica şi adoptarea de acte administrative cu caracter normativ ale instituţiilor implicate. De asemenea vor fi adoptate dispoziţii şi ordine interne pentru delegarea sau detaşarea în cadrul Secretariatului tehnic al SNA a unor experţi din cadrul instituţiilor publice.
  8. IMPLICAŢII BUGETAREPentru implementarea măsurilor cuprinse în inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (anexa nr. 3 la H.G.) este necesar ca fiecare instituţie publică cu un număr mediu de 50 de angajaţi să aloce, în medie, un buget de aproximativ 900.000 lei instituţie/an (echivalentul a aproximativ 200.000 euro). Acest buget poate asigura o implementare minimală a standardelor legale în materie, prin desemnarea de persoane responsabile, cu o încărcătură echilibrată de sarcini de serviciu, formare profesională pe teme de integritate, infrastructură IT, inclusiv pagina WEB funcţională. Aceste măsuri fiind unele cu caracter recurent, deja reglementate de legislaţia în vigoare, ar trebui să se regăsească anual în buget. Pentru cazurile în care aceste resurse nu sunt încă acoperite, este important ca fiecare instituţie publică să îşi revizuiască priorităţile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2017-2020 a acestor resurse minimale. În plus, pentru măsurile cu caracter de noutate prevăzute în acest document strategic este necesar un buget total de aproximativ 380.000.000 lei.Finanţarea se va asigura prin bugetele instituţiilor implicate în implementarea SNA, cu posibilitatea apelării la surse externe, precum Programul Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020, în special prin obiectivul 2.2. Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.9. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ŞI MONITORIZĂRII STRATEGIEI9.1. Organisme responsabile cu coordonarea şi monitorizarea implementării strategieiImplementarea SNA se va realiza sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiţiei, cu raportare către Guvern. MJ va comunica, anual, Parlamentului României, o sinteză a stadiului implementării SNA. În sprijinul procesului de monitorizare se vor menţine platformele de cooperare dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015:a) platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie;
  b) platforma administraţiei publice centrale;c) platforma administraţiei publice locale - coordonată în parteneriat cu MDRAP;d) platforma mediului de afaceri;e) platforma societăţii civile.
  Platformele vor fi convocate semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Pentru sprijinirea procesului de monitorizare şi de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, Direcţia de Prevenire a Criminalităţii (DPC) din cadrul MJ a fost consolidată, având resurse adecvate şi mandat clar în materia politicilor publice anticorupţie. DPC va asigura şi secretariatul tehnic al SNA.
  9.2. Metodologia de monitorizare a SNAObiectivele procesului de monitorizare sunt:– identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
  – identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie;– creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în sectorul public şi privat.
  Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activităţi de monitorizare şi suport instituţional pentru implementarea strategiei care vor include:– centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (anexa nr. 3 la H.G.), în baza rapoartelor de autoevaluare;– generarea unui scor de tip index al integrităţii instituţionale pentru sectoarele vulnerabile identificate în strategie, prin agregarea indicatorilor privind incidente de integritate, autoevaluarea implementării inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, evaluarea calităţii serviciului public, transparenţa instituţională;– documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate;– organizarea misiunilor de evaluare tematică;– realizarea sondajelor de opinie anuale şi continuarea studiilor criminologice;– încheierea de protocoale de cooperare cu DNA, ANI, PÎCCJ şi DGA, precum şi cu alte instituţii şi alte autorităţi publice care deţin informaţii relevante privind incidentele de integritate;– dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate şi de promovare a măsurilor preventive adaptate; publicarea listei de incidente de integritate şi a măsurilor de remediere.Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate anual de către secretariatul tehnic şi vor include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate la nivelul celor cinci platforme şi dezbătute în cadrul Conferinţei Anuale Anticorupţie, organizate de regulă la data de 9 decembrie. Monitorizarea prin mecanismele şi măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise de CE (în cadrul MCV), GRECO şi ONU, precum şi alte iniţiative regionale sau internaţionale la care România este parte.Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei şi a accesului la date deschise, MJ va extinde sistemul informatic integrat de tip PORTAL. Acesta va asigura transmiterea, procesarea şi analizarea raportărilor, precum şi accesarea de către instituţii şi public a informaţiilor relevante şi bunelor practici identificate în implementarea strategiei.Procedurile de monitorizare urmează să fie detaliate în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al ministrului justiţiei, după consultarea celor cinci platforme de cooperare.
  9.3. Evaluarea ex-post a impactului strategieiEvaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea rezultatelor şi impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori externi.
  Anexa nr. 2Seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociateobiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare
  Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local
  Indicatori de performanţă*1) Riscuri Surse de verificare
  Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale
  1.1.1Concept site/Portal în format beta Întârzieri în dezvoltarea conceptului www.ruti.gov.ro
  1.1.2
  Site/Portal funcţional Nr. de utilizatori voluntari Act normativ adoptat Nealocarea resurselor umane şi financiarenecesare funcţionării site-ului Acces limitat la internet Procedura de înregistrare greoaie www.ruti.gov.ro
  1.1.3
  Act normativ adoptat Mecanisme elaborate Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Rata de răspuns la solicitări de informaţii Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizionalăşi de asigurare a accesului la
  informaţii de interes public Rata de contestare în instanţă a acteloradministrative adoptate Nr. de răspunsuri argumentate privind (ne)integrarea sugestiilor primite în cadrul procedurii de transparenţă decizională Analiză anuală cu privire la incidenţa în practică a excepţiilor la Legea nr. 544/2001, publicată
  Întârzieri în adoptarea actului normativ Întârzieri în elaborarea mecanismelor
  Monitorul Oficial Site MCPDC Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională(parte a sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual
  1.1.4Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 şi 52/2003Nr. activităţi de schimb de bune practici şi asistenţă
  Nr. cursuri de formare Nr. participanţi
  Nealocarea resurselor umane şi financiareSite-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare
  1.1.5Nr. instituţii care respectă prevederilememorandumului Site nefuncţional Nealocarea resurselor umane şi financiareSite-uri oficiale Raport MCPDC
  1.1.6Consultări publice Baza de Date a Persoanelor Interesate deConsultare Nerespectarea termenelor privind transparenţa decizională Site-uri oficiale Raport MCPDC
  1.1.7Platformă dezvoltată Nealocarea resurselor umane şi financiareAcces limitat la internet transparenta.gov.ro
  1.1.8Platformă dezvoltată Consultări publice Nealocarea resurselor umane şi financiareAcces limitat la internet consultare.gov.ro
  1.1.9
  Bază de date unică a persoanelor juridice cu statut de utilitate publică dezvoltată pe următorii indicatori: - denumire,
  - baza legală, - anul dobândirii statutului, - respectarea obligaţiilor de a comunicaautorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutivşi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale, - obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anuluicalendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
  Neidentificarea tuturor persoanelor juridice cu statut de utilitate publică
  Site MCPDC
  1.1.10
  Nr. autorităţi publice locale care publică informaţii în format deschis Nr. seturi de date publicate pe portaluldata.gov.ro Nealocarea resurselor umane şi financiareLipsa interesului din partea autorităţilor publice locale Data.gov.ro
  Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice
  1.2.1
  Nr. proceduri revizuite Nr. proceduri publicate în format deschis Nr. fonduri speciale la care au fost extinse regulile de transparenţă Transferurile din Fondul de rezervă şi PNDL, incluzând atât fondurile aprobate,cât şi sumele cheltuite, publicate într-un format centralizat Evaluările cererilor transmise de către UAT-uri către MDRAP şi a solicitărilor de rambursare publicate Ordinele de miniştri, listele de contracte şi de contractori publicate Decizii de alocare a resurselor publice din fondurile de rezervă motivate Stadiul execuţiei fizice, raportat la cheltuieli, publicat Codul SIRUTA introdus în datele publicate, pentru a exista o raportare unitară la unităţile administrativ- teritoriale Numărul dezbaterilor publice organizate Lipsa voinţei politice
  Alocări aleatorii şi nemotivate Nepublicarea ordinelor de miniştri
  data.gov.ro Dezbateri publice Site-uri autorităţi locale Site MDRAP
  1.2.2
  Veniturile şi cheltuielile fiecărei instituţii publice, publicate detaliat Veniturile şi cheltuielile fiecărei instituţii publice, publicate detaliat, în format deschis din 2018 Interfaţă intuitivă, accesibilă de pe calculator sau dispozitiv mobil realizată Numărul şi structura instituţiilor publice publicate
  Rapoarte agregate publicate Bugetul aprobat al instituţiei publice publicate Informaţii privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate Rapoarte financiar-contabile publicate Toate bugetele componente ale Bugetului General Consolidat (proiect, aprobat, rectificare, execuţie) publicate în format deschis Anexe detaliate şi publicate în format deschis, pentru fiecare dintre bugete, pe baza clasificaţiilor bugetare, aşa cum sunt acestea stabilite prin legislaţia finanţelor publice
  Lipsa capacităţii de a publica toate bugetele individuale Nealocarea resurselor umane şi financiarepentru funcţionarea corespunzătoare a platformei
  Platforma transparenţa bugetară Raport anual SNA
  1.2.3Nr. bunuri reutilizate social Nr. bunuri reutilizate public Categorii de bunurile imobile transmise
  cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale Categorii de bunurile imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile şi alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015
  Nealocarea resurselor umane şi financiarepentru operaţionalizarea ANABI
  Raport anual de activitate
  1.2.4Nr. seturi de date publicate Instituţii din domeniile infrastructură,energie, sănătate în care s-a pilotat
  standardul OCDS
  Neimplementarea OCSD în SICAP Dificultăţi în selectarea instituţiilor- pilot SICAP data.gov.ro
  1.2.5Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achiziţiile publice finanţate din fonduri naţionale Nr. seturi de date publicate în format deschis cu privire la achiziţiile
  publice finanţate din fonduri europene
  Neadaptarea platformei PREVENT pentru a genera date deschise data.gov.ro www.integritate.eu
  1.2.6Nr. seturi de date publicate în format deschis Tipuri seturi de date publicate în
  format deschis
  Lipsa fondurilor pentru extinderea portalului SNA data.gov.ro Portal SNA
  1.2.7Bază legală elaborată
  Lista obiectivelor de investiţii şi fişafiecărui proiect publicate în format deschis, cu detalierea indicatorilor tehnico-economici (document de aprobare,valoare iniţială aprobată, valoare actualizată, execuţie până la 31 decembrie anul precedent, respectiv până la trimestrul încheiat, alocare pe anul bugetar în curs)
  Lipsa bazei legale Lipsa resurselor financiare necesare soluţiei tehnice Site ANAP
  SEAP data.gov.ro
  1.2.8Baza de date privind proiectele contractate şi rambursările pe proiectele contractate completată, pentru fiecare proiect, cu indicatorii tehnici (indicatori de realizare imediată/output, indicatori de rezultat,activităţi, grup-ţintă, calendar/grafic de implementare) Bază de date publicată în format deschiscare să cuprindă indicatorii financiari (se realizează deja) corelaţi cu stadiulindicatorilor de realizare imediată şi de rezultat pentru Programele Operaţionale Nr. documentaţii de proiect publicate Lipsa resurselor financiare necesare
  soluţiei tehnice Opacitate instituţională
  Site MFE Rapoarte SNA

  *1) Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, gradul de implementare a acţiunilor din strategie.

  Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative
  Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare
  Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
  2.1.1Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate Resurse umane insuficiente Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit
  2.1.2
  Ordin privind standardele de control managerial intern modificat Întârzieri în adoptarea actului normativ Monitorul Oficial
  2.1.3H.G. adoptat Întârzieri în adoptarea actului normativ Monitorul Oficial
  2.1.4Nr. analize ex post Absenţa informaţiilor necesare cu privirela incidentele de integritate Portal SNA Rapoarte anuale
  2.1.5
  Listă publicată Evaluare SCIM publicată Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM Portal SNA Site SGG
  2.1.6Un standard de raportare adoptat Nr. rapoarte anuale care reflectă standardul de raportare
  Lipsa interesului conducerii instituţiei publice Site-ul instituţiei Rapoarte anuale
  2.1.7Nr. ţinte de management stabilite Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate Lipsa interesului conducerii instituţiei publice Site-ul instituţiei
  Obiectiv specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi
  interdicţiile postangajare (pantouflage-ul)
  2.2.1Nr. acte normative elaborate/modificate Rolul şi mandatul consilierului de eticăextins Atribuţii diversificate Profesionalizare şi asigurare resurse necesare atingerii scopului activităţilor specifice Reguli privind desemnarea şi desfăşurarea activităţilor specifice modificate, în scopul eficientizării, simplificării şi creşterii gradului de acces la serviciile de consiliere Întârzieri în adoptarea actului (actelor)normativ(e) Neimplicarea instituţiilor publice interesate şi a reprezentanţilor societăţii civile în procesul de elaborare a actului normativ Monitorul Oficial Dezbateri publice
  2.2.2Nr. acte normative adoptate Nr. ordine/instrucţiuni/decizii elaborate Întârzieri în adoptarea actelor normativeÎntârzieri în adoptarea legislaţiei terţiare Monitorul Oficial Site-ul instituţiei
  2.2.3
  Nr. acte normative adoptate Nr. categorii de personal la care s-a extins interdicţia Nr. mecanisme de control reglementate Categorii de sancţiuni reglementate Acces la Registrul General de Evidenţă aSalariaţilor asigurat Obligaţia legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista instituţiilor/societăţilor/ organizaţiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestuia de evaluare şi selecţie sau cu privire la care a desfăşurat activităţi de monitorizare şi control, corespunzător art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea
  nr. 161/2003
  Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control
  Monitorul Oficial

  Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare
  Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare
  Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate
  3.1.1
  Protocol implementat între MS şi CNAS pentru stabilirea formatului datelor ce fac obiectul evaluărilor periodice Mecanism de prioritizare a investiţiilordezvoltat şi funcţional (criterii şi soluţie software) Personal angajat şi mecanism funcţional Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naţionale Registre de boli funcţionale la nivel naţional Mecanism pentru monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcţional Nealocarea resurselor umane şi financiareControl ineficient asupra modului de introducere şi validare a datelor în registre/Proces defectuos de asigurare a calităţii datelor introduse Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local Site-ul MS.ro Monitorul Oficial
  3.1.2
  Protocol cu AADR realizat pentru publicarea datelor despre achiziţiile publice din sistemul sanitar Act normativ publicat pentru obligativitatea completării contractelorde achiziţie şi actelor adiţionale
  Act normativ publicat pentru obligativitatea completării declaraţiilor de avere şi interese în format electronic Act normativ publicat pentru definirea metodologiei de raportare a indicatorilor de performanţă Contract de management modificat pentru a include obligaţia diseminării publice a inventarului activităţilor de control,inspecţie şi audit Soluţie software implementată pentru managementul listelor de aşteptare naţionale şi la nivel de spital, cu respectarea confidenţialităţii pacienţilor Act normativ publicat pentru obligativitatea utilizării listelor de aşteptare Toate transferurile de valoare dintre
  personalul medical şi industria farmaceutică publicate prin ANMDM
  Lipsa cooperării managerilor instituţiilor în publicarea transparentă a datelor Probleme cu implementarea soluţiei software Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local
  Monitorul Oficial
  3.1.3
  Studiu de evaluare a impactului şi performanţei sistemului de achiziţii publice realizat Raport de recomandări cu privire la oportunităţile de extindere a sistemuluirealizat Gradul implementării măsurilor menţionate în raport Lipsa de fonduri pentru extinderea sistemului Site-ul MS.ro
  3.1.4
  Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare şi control în cadrul acţiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate Personal adiţional angajat în cadrul MS Numărul de alerte generate de mecanismulde monitorizare care au dus la realizarea de controale Numărul de controale realizate Soluţie software dezvoltată şi funcţională Nealocarea resurselor umane şi financiareEşecul adoptării actului normativ Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local
  Monitorul Oficial Site-ul MS.ro
  3.1.5Act normativ publicat pentru definirea cadrului de funcţionare a mecanismului de trasabilitate Soluţie software dezvoltată şi funcţională Convenţia Medicrime ratificată Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local Eşecul adoptării actului normativ
  Monitorul Oficial
  3.1.6
  Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătăţii să dispună efectuarea controlului la unităţile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităţilor locale/unităţilor sanitareprivate Regulament de organizare şi funcţionare
  al MS modificat cu noile atribuţii Personal adiţional angajat în cadrul MS (13 persoane pentru corpul de control, 2 persoane pentru compartimentul de integritate) Număr de parteneriate realizate cu instituţii naţionale şi internaţionale specializate în prevenirea fraudelor şi corupţiei în sănătate (de exemplu, EHFCN) Campanii publice împotriva plăţilor informale realizate Campanii publice pentru promovarea rolului avertizorilor de integritate realizate Act normativ care defineşte funcţionareaconsiliilor etice modificat şi intrat învigoare
  Nealocarea resurselor umane şi financiareLipsa impactului campaniilor publice de
  informare Lipsa cooperării managerilor de spitale în implementarea noilor măsuri de funcţionare a consiliilor etice
  Site-ul MS.ro Monitorul Oficial
  3.1.7Ordin ministerial intrat în vigoare
  Numărul de manageri şi alt personal decizional în cazul cărora au fost declanşate mecanismele de răspundere disciplinară sau administrativă în baza noului act normativ Numărul şi tipul sancţiunilor şi măsurilor disciplinare/administrative aplicate
  Nefuncţionarea mecanismelor la nivelul MSSite-ul MS.ro Monitorul Oficial
  3.1.8Mecanism de susţinere financiară a EMC dezvoltat şi funcţional Act normativ modificat şi intrat în vigoare Eşecul adoptării actului normativ Nealocarea resurselor umane şi financiareSite-ul MS.ro Monitorul Oficial
  3.1.9Analiza conflictelor de interese realizată în baza datelor CNAS, MM şi ale spitalelor private Plan de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese realizat Gradul de implementare a planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese Refuzul spitalelor private de a pune la dispoziţie date cu privire la medicii
  angajaţi Neimplementarea planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese
  Site-ul MS.ro
  3.1.10
  Noul mecanism de colectare feedback dezvoltat şi funcţional Act normativ modificat şi intrat în vigoare Date de feedback colectate de la pacienţi (prin e-mail, telefon sau poştă) Nealocarea resurselor umane şi financiareColectarea defectuoasă de către spitale adatelor de contact ale pacienţilor Site-ul MS.ro Site-ul transparenta.ms.ro Monitorul Oficial
  Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie
  3.2.1Numărul de sesizări soluţionate în timp util Nereducerea duratei de soluţionare a sesizărilor Rapoarte periodice de monitorizare
  3.2.2Cod de etică pentru învăţământul preuniversitar aprobat Întârzieri în promovarea proiectului de act normativ Site MENCS
  3.2.3Standard minimal aprobat Măsuri preventive implementate Rata de răspuns la solicitări de informaţii
  Rata de contestare în instanţă a rezultatelor concursurilor Rata de promovare a concursurilor Nr. de acte normative/metodologii/ proceduri în dezbatere publică/aprobate/implementate Măsuri de securizare a lucrărilor adoptate Măsuri privind controlul încrucişat al lucrărilor aplicate Rotaţia echipelor de evaluatori realizată
  Resurse financiare insuficiente Rata scăzută de promovare a concursurilorNeasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor
  Rapoarte de monitorizare a desfăşurării concursurilor
  3.2.4Nr. de lucrări de doctorat verificate deCNATDCU Beneficii financiare acordate Beneficii financiare recuperate Nr. şi tipul de sancţiuni aplicate pentru plagiat Nr. de softuri informatice de verificareşi detectare a plagiatelor
  Existenţa unor situaţii de incompatibilitate a membrilor CNATDCU Necomunicarea de către MENCS a deciziilorCNATDCU către instituţiile/autorităţile publice Lipsa resurselor umane şi financiare necesare Rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare a activităţii CNATDCU Decizii CNATDCU Site MENCS
  3.2.5
  Nr. de cadre didactice formate pentru predarea elementelor de drept, etică şi educaţie civică Nr. de practicieni ai dreptului (judecători, procurori, jurişti, avocaţi, notari publici, reprezentanţi ai serviciului de probaţiune, grefieri etc.) care au colaborat la furnizarea de cursuri de educaţie juridică Nr. de elevi care au participat la
  cursuri de educaţie juridică Nr. şi tipul de teme/exerciţii în curriculum-ul disciplinei educaţie juridică
  Programa cursurilor neadaptată profiluluiparticipanţilor Indisponibilitatea resurselor umane necesare Lipsa unor mecanisme adecvate de monitorizare Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte de participare
  Evaluări postparticipare Rezultate la concursuri şi competiţii în unităţi de învăţământ preuniversitar/ universităţi
  3.2.6Trei programe înfiinţate 250 de consilierii de etică şi integritate formaţi Programa cursurilor neadaptată profiluluiparticipanţilor Indisponibilitatea resurselor umane necesare Site-uri universităţi
  3.2.7Nr. de camere video montate Nr. de sisteme audio montate Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale
  surprinse pe camerele video sau de sistemele audio
  Nealocarea resurselor necesare Adrese către ISJ/ISMB/ unităţi de învăţământ preuniversitar/centre de examinare şi evaluare
  3.2.8
  Nr. de lucrări cărora li s-a modificat nota Analiză privind evoluţia mediei diferenţelor la notare realizată Resurse financiare insuficiente Site-ul MENCS
  3.2.9
  Raport anual privind activitatea de cercetare, academică şi financiară întocmit şi publicat Profilul google academic al fiecărui cadru didactic Nr. de declaraţii de avere şi de interese publicate de persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat Cuantumurile veniturilor şi
  cheltuielilor publicate Nr. de execuţii bugetare publicate Nr. de contracte publice publicate Bunuri şi servicii achiziţionate Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată
  Opacitatea instituţiilor de învăţământ Lipsa profilului google academic Resurse umane şi financiare insuficiente
  Site-ul MENCS Site-uri inspectorate şcolare Site-uri universităţi
  Obiectiv specific 3.3 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea membrilor Parlamentului
  3.3.1Regulament modificat Nr. de şedinţe/dezbateri/audieri publiceNr. de şedinţe/dezbateri/audieri secreteNr. de proiecte legislative/amendamente/agende publicate Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Site-ul instituţiei
  3.3.2Cod de conduită adoptat Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită Nr. şi tip de sancţiuni dispuse Întârzieri în adoptarea codului de conduită Site-ul instituţiei
  3.3.3Cod de conduită adoptat Nr. de situaţii de consiliere cu privirela cadouri/ospitalităţi/favoruri/alte beneficii Întârzieri în adoptarea codului de conduită Site-ul instituţiei
  3.3.4Cod de conduită adoptat Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului şi alte persoane care încearcă să influenţeze procesul legislativ Întârzieri în adoptarea codului de conduită Site-ul instituţiei
  3.3.5Regulament modificat Criterii clare şi obiective reglementateNr. de cereri soluţionate pozitiv Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviinţare a percheziţiei/reţinerii/arestării
  preventive soluţionate pozitiv Nr. de cereri soluţionate negativ Nr. de persoane cu privire la care s-au formulat cereri de încuviinţare a percheziţiei/reţinerii/arestării preventive soluţionate negativ
  Lipsa voinţei politice Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Monitorul Oficial Rapoarte MCV
  3.3.6Cod de conduită adoptat Nr. de şedinţe de consiliere Nr. de cursuri de formare specializată Întârzieri în adoptarea codului de conduită Site-ul instituţiei
  3.3.7Regulamente modificate Durata procedurilor de soluţionare a cererilor de ridicare a imunităţii Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Acte normative adoptate de cele două camere Decizii ale Camerelor Rapoarte MCV, GRECO, ONU
  3.3.8Nr. de evenimente publice Nr. de participanţi din partea
  societăţii civile Nr. de bune practici identificate
  Nivel scăzut de participare şi implicare a membrilor Parlamentului Informări publice, conferinţe de presă Minute ale întâlnirilor
  Obiectiv specific 3.4 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul judiciar
  3.4.1Plan multianual de acţiune pentru promovarea integrităţii în sistemul
  judiciar aprobat Nr. de măsuri îndeplinite Bune practici dezvoltate Rapoarte de progres transmise periodic către Secretariatul tehnic
  Caracterul formal al documentului Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor instanţelor şi parchetelor Decizii CSM privind evaluarea implementării şi actualizarea planului Rapoarte periodice de progres
  3.4.2Codul deontologic pentru judecători şi procurori modificat Aspecte de etică delimitate de cele disciplinare Nr. de şedinţe de consiliere Întârzieri în adoptarea modificărilor Codului deontologic Hotărâre CSM de modificare a Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor
  3.4.3
  Nr. şi categorii de riscuri de integritate identificate Nr. sesiuni de informare şi îndrumare Nealocarea resurselor necesare Rapoarte anuale
  3.4.4
  Nr. de cursuri de formare Nr. de participanţi Gradul de implementare al Hotărârii CSM Secţia pentru judecători nr. 434/17.05.2016 şi a Hotărârii CSM Secţia pentru Procurori nr. 364/30.05.2016 Adoptarea unei Hotărâri a Plenului CSM privind înfiinţarea instituţiei consilierului de etică pentru aparatul propriu al CSM, INM, IJ, SNG
  Nr. de consilieri de etică numiţi Nr. de instanţe şi parchete în care funcţionează consilieri de etică Nr. de sesiuni de consiliere ţinute de consilierii de etică Nr. de întâlniri între consilierii de etică
  Nealocarea resurselor necesare Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor instanţelor şi parchetelor
  Rapoarte anuale
  Obiectiv specific 3.5 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
  3.5.1Nr. de evenimente Nr. de participanţi Concluzii şi recomandări formulate Ghiduri elaborate Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare Rapoarte şi informări publice Minute ale întâlnirilor
  3.5.2Nr. de raportări furnizate AEP de fiecare partid politic Nr. de sesizări Nr. de sancţiuni Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare Rapoarte disponibile public
  3.5.3
  Soft dezvoltat, testat, actualizat Nr. de cazuri constatate Nr. de condamnări Lipsa alocării resurselor bugetare corespunzătoare Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislaţiei principale şi secundare privind implementarea, la alegerile prezidenţialeşi europarlamentare, a Sistemului informatic pentru monitorizarea prezenţeila vot şi prevenirea votului ilegal Hotărâri judecătoreşti
  3.5.4
  Resurse financiare adecvate pentru plataoficialilor electorali Modul de formare dezvoltat Nr. de selecţii Standarde de selecţie Nr. de instruiri Nr. de ghiduri elaborate Nr. de coduri de conduită elaborate Nr. de sancţiuni aplicate Nr. de procese-verbale privind consemnarea rezultatelor alegerilor
  întocmite eronat
  Resurse umane şi bugetare insuficiente Rapoarte şi informări publice Minute ale instruirilor
  3.5.5Rata implementării recomandărilor GRECO Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislaţiei principale şi secundare Acte normative adoptate Raport de conformitate GRECO
  3.5.6Rata implementării recomandărilor GRECO Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislaţiei principale şi secundare Acte normative adoptate Raport de conformitate GRECO
  3.5.7
  Rata implementării recomandărilor GRECO Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislaţiei principale şi secundare Acte normative adoptate Raport de conformitate GRECO
  3.5.8Rata implementării recomandărilor GRECO
  Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislaţiei principale şi secundare Acte normative adoptate Raport de conformitate GRECO
  3.5.9Rata implementării recomandărilor GRECO Adoptarea cu întârziere de către Parlament, respectiv de către Guvern a modificărilor aduse legislaţiei
  principale şi secundare
  Acte normative adoptate Raport de conformitate GRECO
  3.5.10Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent publicat Cuantumul datoriilor înregistrate de partidele şi formaţiunile politice, în
  anul precedent, publicat Cuantumul împrumuturilor şi al rambursărilor acestora, în anul precedent, publicat Cuantumul împrumuturilor transformate îndonaţii, în anul precedent, publicat Lista sancţiunilor aplicate partidelor şi formaţiunilor politice (tip sancţiune, cuantum), în anul precedent, publicată Sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale, publicate Sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale, publicate Sumele obţinute din subvenţii şi modul de cheltuire a acestora, în anul precedent, publicate Lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania
  electorală, publicată Numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electorali
  Lipsa informaţiilor din raportările partidelor şi formaţiunilor politice Transmiterea informaţiilor în formate needitabile Resurse umane insuficiente pentru prelucrarea informaţiilor în vederea publicării în format deschis
  www.roaep.ro www.data.gov.ro
  Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice
  3.6.1
  Grad crescut de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de către contractanţi, care se reflectă în documentele constatatoare Comunicat emis la finalizarea contractului de achiziţie publică (mai ales pentru cele care vizează prestarea de servicii - implicând contracte cu executare succesivă) în care să menţioneze că executarea contractului a decurs fără incidente, entitatea ce a câştigat respectivul contract dovedindu-se a fi un bun partener, publicat de autorităţile/entităţile contractante Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informaţii incomplete în cadrul acestor
  documente de către autorităţile/ entităţile contractante
  SEAP
  3.6.2Certificate constatatoare emise de ONRC ce conţin menţiuni cu privire la
  operatorii economici condamnaţi definitiv publicate periodic într-un singur punct de contact Certificate constatatoare publicate conform termenelor legale în SEAP cu privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, aferente contractelor implementate de autorităţile contractante
  Administratorul sistemului electronic de achiziţii publice nu primeşte toate informaţiile pentru crearea unei baze de date cu companiile care au condamnări definitive Nepublicarea tuturor documentelor constatatoare sau furnizarea de informaţii incomplete în cadrul acestor documente de către autorităţile/ entităţile contractante
  SEAP, creare secţiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes, privind interzicerea participării laprocedurile de achiziţie publică; SEAP, dezvoltare secţiune distinctă, având posibilitate de căutare după criterii de interes privind documentele constatatoare încărcate de autorităţile/entităţile contractante.
  3.6.3Nr. de ghiduri ale solicitantului modificate pentru a include pactele de integritate Nr. de contracte încheiate
  Valoarea contractelor
  Lipsa capacităţii administrative de implementare a pactelor de integritate Lipsa implicării instituţiilor publice în proiectul-pilot Site ANAP Site-urile instituţiilor implicate în proiectul-pilot
  3.6.4Număr redus de reveniri ale documentaţiilor de atribuire transmise de autorităţile contractante în procesulde verificare ex-ante realizat de ANAP
  Metodologia de selecţie să creeze premisele neincluderii în procesul de verificare a unor documentaţii de atribuire aferente unor contracte cu potenţial ridicat de risc SEAP, ANAP
  3.6.5Număr de modificări (privind preţ, durată, obiect contract) la nivel de contract
  Număr redus de contracte în care preţul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit
  Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiţionale aferente modificărilor contractuale SEAP
  3.6.6
  Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruireaîn ceea ce priveşte bunele practici în domeniu Număr de persoane instruite din cadrul autorităţilor/entităţilor contractante Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea şi creşterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achiziţiile publice Informări publicate pe site-ul ANAP
  3.6.7
  Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate Nr. de recursuri în interesul legii promovate Lipsa sesizării unei practici neunitare Recursuri în interesul legii promovate
  3.6.8Baza de date privind achiziţiile publiceactualizată trimestrial şi completată cuinformaţii financiare şi tehnice (minim grafic de implementare) Absenţa monitorizării modificărilor contractuale Absenţa centralizării modificărilor contractuale data.gov.ro
  Obiectiv specific 3.7 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri
  3.7.1
  Proiect comun cu Secretariatul OCDE Evaluarea legislaţiei Nr. reuniuni la nivel tehnic Schimb de bune practici Recomandări ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile Internaţionale ale OCDE Proiecte/activităţi de promovare a integrităţii în afaceri Măsuri legislative şi instituţionale de promovare a integrităţii în afaceri Rata criminalităţii în sectorul privat Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenţei grupului de lucru
  Rapoarte OCDE Statistica judiciară privind mediul de afaceri Decizii ale Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile Internaţionale ale OCDE Rapoarte şi studii privind corupţia în sectorul privat
  3.7.2
  Nr. de investigaţii deschise prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţeiavând ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale Nr. de conferinţe/mese rotunde/întâlniriorganizate Nr. de investigaţii finalizate prin decizii ale Plenului Consiliului Concurenţei având ca obiect înţelegeri anticoncurenţiale Nr. de plângeri/sesizări/petiţii soluţionate privind înţelegeri anticoncurenţiale Nr. de cazuri soluţionate în temeiul Legii privind combaterea concurenţei neloiale nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare Gradul de corelare cu Strategia Naţională privind Agenda Digitală
  pentru România 2020
  Personal de specialitate insuficient
  Ordine ale preşedintelui Consiliului Concurenţei Broşuri/reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenţei Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului Concurenţei Raportul anual al Consiliului Concurenţei
  3.7.3Nr. de întreprinderi publice care au elaborat planuri de integritate Plan de integritate aprobat şi publicat Codul de etică adoptat Sistem de protecţie a avertizorilor implementat Declaraţii de avere publicate Sistem de management al conflictelor de interese implementat Consilier de etică desemnat Clauze anticorupţie introduse în contractele cu toţi furnizorii şi partenerii de afaceri ai întreprinderilor publice Politica privind cadourile, donaţiile şi sponsorizările adoptată Audit intern anual de etică şi conformitate Standard ISO 37001 implementat Caracterul formal al demersului
  Neimplicarea angajaţilor în procesul de elaborare
  Rapoarte anuale Decizia de aprobare a planului de integritate
  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei
  3.7.4
  Act normativ elaborat Planuri de integritate implementate în întreprinderile publice Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea avut în vedere la elaborarea planurilor de integritate Nerespectarea de către întreprinderile publice a obligaţiilor stabilite prin actul normativ Lipsa planurilor de integritate Site-uri întreprinderi publice Rapoarte de progres
  Raport anual SNA
  3.7.5Bune practici identificate Nr. de activităţi comune de formare profesională Gradul de preluare a bunelor practici Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor din sectorul public şimediul de afaceri Rapoarte şi informări publice Minute întâlniri
  3.7.6Nr. de întruniri/acţiuni de cooperare Nr. de reuniuni cu reprezentanţi ai sistemului judiciar Nr. de proiecte de politici publice sau de acte normative supuse dezbaterii şi consultării Nr. şi tipul de sesizări formulate Nr. şi tipul de soluţii identificate Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri Consultarea cu întârziere a mediului de
  afaceri
  Rapoarte şi informări publice Politici publice sau acte normative adoptate Minute întâlniri
  3.7.7Nr. şi tip de măsuri anti-mită Grad de preluare a măsurilor anti-mită
  la nivelul mediului de afaceri Nr. şi tip de campanii de promovare a integrităţii în afaceri
  Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor mediului de afaceri Politici şi programe anticorupţie dezvoltate Standarde dezvoltate şi preluate de mediul de afaceri
  3.7.8Nr. reuniuni cu reprezentanţii autorităţilor de reglementare Nr. autorităţi de reglementare care implementează planuri de integritate Lipsa interesului autorităţilor de reglementare de a implementa planuri de integritate Rapoarte anuale SNA
  3.7.9Bază de date disponibilă în format
  deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acţionar (prin structuri centrale şi locale) cu următorii indicatori: - date financiare; - indicatori de performanţă; - scrisoarea de aşteptări; - contractul de mandat; - subvenţii primite.
  Lipsa informaţiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acţionar Site-urile instituţiilor publice
  data.gov.ro
  Obiectiv specific 3.8 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală
  3.8.1Nr. de proceduri administrative
  vulnerabile la corupţie identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate Nr. şi tipul de măsuri preventive adoptate Nr. de platforme e-administrare dezvoltate
  Nealocarea resurselor umane şi bugetare Rapoarte şi informări publice
  3.8.2Nr. de proceduri simplificate Durata procedurii Costurile reduse Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri Acte normative adoptate Norme metodologice şi proceduri adoptate
  3.8.3Formulă pentru realizarea indexului integrităţii pentru administraţia publică locală dezvoltată Indexul integrităţii în administraţia publică locală publicat Autorizaţii de construire publicate Absenţa informaţiilor necesare cu privirela incidentele de integritate Absenţa evaluării calităţii serviciului de către public Opacitatea instituţională
  Site-ul instituţiei
  3.8.4Studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor elaborat Nr. şi tipuri de instituţii cuprinse în
  studiu Nr. şi tipuri de recomandări Nr. de angajaţi Buget UAT Populaţia deservită
  Lipsa resurselor bugetare Nivel scăzut de implicare a autorităţilorpublice locale Site-ul instituţiei Studiul publicat şi diseminat
  3.8.5Nr. de instituţii în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie Nr. de planuri de remediere a riscurilorşi vulnerabilităţilor la corupţie adoptate Nr. de recomandări implementate/
  instituţie
  Nivel scăzut de implicare a autorităţilorpublice locale Caracter formal al demersului Site-ul instituţiei Rapoarte anuale
  3.8.6
  Nr. de protocoale de colaborare încheiate Nr. de campanii de conştientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nealocarea resurselor umane şi bugetare Site-ul instituţiei Rapoarte anuale Presa locală
  3.8.7
  Nr. de proiecte/activităţi derulate Nr. de întâlniri Nr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în proiectele/activităţile organizate în parteneriat cu autorităţile publice locale Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale
  Rapoarte publice Conferinţe de presă
  3.8.8Nr. de reţele dezvoltate Nr. de întâlniri Nr. de participanţi Nr. de politici publice anticorupţie elaborate/evaluate Nr. de recomandări/stadiul implementăriiNivel scăzut de participare şi implicare
  a reprezentanţilor administraţiei publice locale
  Rapoarte publice Conferinţe de presă
  3.8.9Nr. de coduri de conduită elaborate/ implementate Nr. acte normative elaborate/modificate Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale
  Rapoarte publice Monitorul Oficial
  Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice
  Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare
  Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local
  4.1.1
  Program de formare dezvoltat Nr. şi teme incluse în programul de formare Fişe de post completate pentru a include obligativitatea urmării cursului online Obiective de învăţare adaptate specificului grupurilor-ţintă: palierul administrativ, palierul politic şi funcţiile asociate acestuia, inclusiv personalul încadrat pe baza încrederii la cabinetul demnitarului Modul dedicat funcţionarilor publici dezvoltat Modul dedicat personalului încadrat în baza unui contract individual de muncă dezvoltat Modul dedicat persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică,
  respectiv personalului încadrat pe baza încrederii la cabinetul demnitarilor, dezvoltat Nr. de persoane cu funcţii de conducere care au urmat cursurile onlineNr. de persoane cu funcţii de conducere care au obţinut punctaj minim Nr. de persoane cu funcţii de execuţie care au urmat cursurile online Nr. de persoane cu funcţii de execuţie care au obţinut punctaj minim
  Nivel scăzut de pregătire Lipsa resurselor bugetare Refuz de participare din partea angajaţilor
  Rapoarte publice Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare
  4.1.2Nr. de programe sectoriale derulate la
  nivel central Nr. de participanţi la nivel central Nr. de programe sectoriale derulate la nivel local Nr. de participanţi la nivel local Nr. de broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat
  Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare şi implicare Nivel scăzut de pregătire Rapoarte publice Rapoarte de participare
  Obiectiv specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie
  4.2.1Concept campanie naţională dezvoltat Evoluţia în cadrul indexului integrităţii instituţionale Nr. şi tip activităţi Nr. de parteneriate Tipuri de mesaje Evoluţia percepţiei privind corupţia Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare şi implicare
  Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale
  4.2.2Nr. de campanii sectoriale derulate Nr. şi tip activităţi Nr. de parteneriate Tipuri de mesaje Evoluţia percepţiei privind corupţia Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare şi implicare a instituţiilor publice Materiale de informare Sondaje de opinie Evaluări postparticipare Rapoarte anuale
  Obiectiv general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative
  Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare
  Obiectiv specific 5.1 - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4 din MCV)
  5.1.1
  Complexitatea şi relevanţa, din punct devedere al competenţei stabilite de lege a DNA, a cauzelor soluţionate Date statistice privind calitatea actelor de urmărire penală, date statistice privind durata rezonabilă a urmăririi penale Evoluţia nr. dosare per procuror şi per secţie/serviciu teritorial Date statistice privind măsurile asiguratorii luate în vederea recuperării prejudiciului şi confiscării produsului infracţional Nr. de indicatori statistici privind hotărârile pronunţate de instanţe în dosarele DNA în anul precedent Nr. de confirmări acte în instanţă Nr. de infirmări acte în instanţă Mecanism de dialog cu organizaţiile
  non-guvernamentale şi media dezvoltat, ca premisă pentru iniţierea de noi investigaţii
  Resurse umane şi financiare insuficiente Depunerea de amendamente legislative care să lipsească de eficienţă cadrul legislativ şi instituţional anticorupţie
  Raport anual Conferinţă anuală Comunicate de presă, articole de presă Evaluări independente
  5.1.2Sediu identificat Resurse financiare alocate Nealocarea resurselor financiare Site-ul DNA Raport anual
  5.1.3OMJ aprobat
  Unitatea logistică de sprijin tehnic creată Nr. posturi alocate
  Nealocarea resurselor financiare OMJ Site-ul DNA Raport anual
  5.1.4Buget alocat Nealocarea resurselor financiare Raport anual
  5.1.590 de posturi de poliţie judiciară
  alocate 90 de posturi de poliţie judiciară bugetate
  Nealocarea resurselor umane Nealocarea resurselor financiare OMJ Raport anual
  5.1.6Nr. şi tipuri de analize efectuate Nealocarea resurselor umane Nealocarea resurselor financiare OMJ Raport anual
  5.1.7Spaţii necesare desfăşurării activităţiiÎCCJ Studiile semestriale privind individualizarea cauzelor de corupţie Recomandări privind individualizarea pedepselor pentru infracţiunile de corupţie Durata cauzelor DNA aflate pe rolul instanţelor de judecată
  Nr. proceselor penale încetate ca urmarea intervenţiei prescripţiei extinctive arăspunderii penale
  Resurse alocate insuficiente Hotărârile definitive pronunţate în cauzele DNA Acorduri de recunoaştere a vinovăţiei
  5.1.8Strategii locale actualizate Nr. de rechizitorii Nr. de sesizări din oficiu Calitatea persoanelor cercetate Soluţiile dispuse de instanţă Resurse alocate insuficiente
  Raport anual
  5.1.9Nr. de hotărâri definitive de condamnarepronunţate de instanţe în cauzele promovate de DNA Netransmiterea de către instanţe a hotărârilor în e-format Site-ul DNA Raport anual
  Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi,
  conflicte de interese şi averi nejustificate (BM2 din MCV)
  5.2.1Act normativ adoptat şi publicat în Monitorul Oficial Resurse bugetare şi financiare necesare aprobate Date statistice publicate pe pagina de internet a Agenţiei Întârzierea aprobării legislaţiei Depunerea de amendamente legislative caresă lipsească de eficienţă actul normativ Monitorul Oficial
  Pagina de internet a Agenţiei
  5.2.2Nr. de rapoarte de evaluare emise Nr. de sancţiuni administrative aplicateNr. de rapoarte de evaluare definitive transmise instituţiilor pentru luarea măsurilor disciplinare Rata de confirmare a rapoartelor ANI - 90% Jurisprudenţă neunitară
  Tergiversarea aplicării sancţiunilor disciplinare
  Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate Portalul instanţelor de judecată
  5.2.3Cod de conduită adoptat Act normativ adoptat Lipsa disponibilităţii instituţiilor implicate Pagina de internet a Agenţiei
  Rapoartele ANI de activitate
  5.2.4Analiză a regulilor privind incompatibilităţile realizată Act normativ adoptat Lipsa disponibilităţii instituţiilor implicate Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  5.2.5Act normativ adoptat Lipsa disponibilităţii instituţiilor implicate Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  5.2.6Minimum 20.000 de declaraţii de avere şide interese depuse în format electronic Nr. de măsuri dispuse de ANI pentru îmbunătăţirea procesului de completare şi de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese Lipsa unei prevederi legislative exprese în ceea ce priveşte completarea electronică a declaraţiilor Portalul public al declaraţiilor de avere şi
  de interese Rapoartele ANI de activitate
  5.2.7Secţiune de informare creată pe pagina de internet a Agenţiei Nr. de informări transmise entităţilor responsabile cu organizarea proceselor
  electorale Nr. de declaraţii de avere şi de interese depuse de candidaţi, postate pe portalul public al ANI Actualizarea listei de persoane aflate sub interdicţia de a candida la o funcţie electivă
  Întârzieri cauzate de transmiterea documentelor de către birourile electorale Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  5.2.8Nr. de programe de educaţie şi conştientizare organizate
  Nr. de ghiduri şi materiale informative publicate Grad ridicat de depunere a declaraţiilorde avere şi de interese - scăderea numărului de sancţiuni contravenţionale aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale în materie
  Resurse bugetare şi umane insuficiente Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  5.2.9Nr. de măsuri dispuse pentru eficientizarea sistemului de consiliere în materia legislaţiei de integritate Reducerea timpilor de răspuns n.a. Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  5.2.10Nr. de protocoale de cooperare încheiateNr. de activităţi şi proiecte comune dezvoltate Lipsa resurselor bugetare Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  5.2.11Nr. de protocoale de colaborare iniţiateNr. de proiecte comune organizate Lipsa disponibilităţii resurselor bugetare sau umane Pagina de internet a Agenţiei
  Rapoartele ANI de activitate
  5.2.12Nr. de evenimente comune organizate Minimum un protocol de colaborare iniţiat cu o instituţie de învăţământ superior Lipsa resurselor bugetare Lipsa disponibilităţii experţilor Pagina de internet a Agenţiei Rapoartele ANI de activitate
  Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ
  5.3.1Act normativ aprobat Nr. de angajaţi raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate Întârzierea aprobării legislaţiei Resurse umane şi financiare insuficiente Monitorul Oficial Rapoarte anuale de activitate
  5.3.2Nr. de controale iniţiate ca urmare a sesizărilor societăţii civile Nr. de controale realizate în 2017 în zonele expuse la corupţie, raportat la numărul total Nr. de controale realizate în 2020 în zonele expuse la corupţie, raportat la numărul total Resurse umane şi financiare insuficiente
  Rapoarte anuale de activitate
  5.3.3
  Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitive Nr. de activităţi de formare profesională comune Cuantumul prejudiciilor reparate Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare
  Statistică judiciară
  5.3.4Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluţionare Nr. de sesizări soluţionate Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă
  Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective
  Caracter formal al activităţii comisiilorde disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni Comisie de disciplină operaţională Decizii ale comisiei
  5.3.5
  Număr de instituţii publice care utilizează sistemului naţional de raportare Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare Depăşirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013Refuzul instituţiilor publice de a raporta Rapoarte MFP
  5.3.6Studiu privind sistemul sancţiunilor administrative aplicate publicat Rata de implementare a recomandărilor Lipsa informaţiilor privind sancţiunile administrative aplicate Raport publicat Site MJ
  5.3.7Nr. autorităţi de control care publică lista amenzilor acordate sau a altor măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite Nr. liste publicate Tipul de încălcări ale prevederilor legale Refuzul de a publica informaţiile Site-uri autorităţi de control
  Rapoarte de activitate instituţii publice Raport anual SNA
  Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare
  Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare
  5.4.1Act normativ elaborat şi adoptat Întârzieri în elaborarea şi aprobarea proiectului de act normativ Monitorul Oficial
  5.4.2Act normativ elaborat şi adoptat Întârzieri în elaborarea şi aprobarea proiectului de act normativ Monitorul Oficial
  5.4.3Act normativ elaborat pentru realizarea schimbului de informaţii privind beneficiarul real la nivel internaţionalîntre reţelele de practicieni relevante
  Act normativ adoptat Soluţie IT dezvoltată Nr. schimburi de informaţii la nivel internaţional
  Întârzieri în elaborarea şi aprobarea proiectului de act normativ Cooperare inter-agenţii deficitară Monitorul Oficial Cereri de cooperare judiciară internaţională
  5.4.4Sediu alocat Nr. de posturi ocupate Resurse materiale alocate Resurse umane şi financiare insuficiente Rapoarte anuale de activitate
  5.4.5
  Categorii de bunuri confiscate în cadrulprocedurilor judiciare penale Gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau alconfiscării extinse Categorii de bunuri imobile transmise cutitlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale Categorii de bunuri imobile date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor şi academiilor de ramură Sume rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile şi alocate conform art. 37 din Legea nr. 318/2015
  Nealocarea resurselor umane şi financiarepentru operaţionalizarea ANABI Rapoarte anuale de activitate
  5.4.6Nr. de cereri de informaţii primite Nr. de cereri de informaţii transmise Nr. de cereri soluţionate în termenul stabilit de statul solicitant Conectarea la reţeaua SIENA a EUROPOL Nr. activităţi de cooperare (proiecte de asistenţă, formare profesională, studii etc.) Date incomplete cuprinse în evidenţele cadastrale Raport anual MJ Cereri de cooperare judiciară internaţională Acte normative adoptate pentru consolidarea cooperării inter-instituţionale Hotărâri judecătoreşti definitive
  5.4.7
  Sistem informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni operaţional (art. 38 din Legea nr. 318/2015) Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri Măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse Confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare Executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de
  către un alt stat Executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat Dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate Despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea Amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege Încărcarea automată a datelor statisticede cei care dispun măsurile
  asigurătorii, confiscări, valorificări Funcţii complexe de căutare şi analiză comparativă a datelor statistice Hotărâri judecătoreşti publicate on-line
  Neasumarea ca obiectiv strategic de cătreinstituţiile implicate Proceduri Întârzieri în interconectarea resurselor de date statistice deţinute de instituţiile implicate
  Statistica oficială MP Hotărâri definitive Statistica oficială ANAF Raport anual MJ privind recuperarea creanţelor rezultate din infracţiuni Protocol colaborare inter-instituţională Soluţie informatică de tip platformă dezvoltată şi accesibilă celor patru instituţii Raport anual publicat de ANABI
  5.4.8Nr. şi tipul de bune practici
  identificate şi diseminate Nr. de procurori judecători şi poliţişticare au acces la bune practici Nr. şi tipul de instrumente şi metodologii de lucru identificate şi diseminate Elaborarea şi distribuirea semestrială în rândul practicienilor a unei publicaţii de tip newsletter care să cuprindă cazuri practice, jurisprudenţă
  Nivel scăzut de participare şi implicareaa reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în materie
  Rapoarte şi studii publicate Concluzii ale sesiunilor de formale profesională

  Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice
  Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare
  Obiectiv specific - Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc şi standarde de control managerial intern
  6.1Menţiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele -mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial
  Lista structurilor subordonate/ coordonate/aflate sub autoritate şi a companiilor cu capital de stat transmisă
  Nivel scăzut de implicare a instituţiilorpublice Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial
  6.2Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă) Nr. de contribuţii primite/incorporate Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorităţii angajaţilor
  Proces-verbal/minută
  6.3Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilorRaport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat
  6.4Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilorNeevaluarea aprofundată a standardelor decontrol intern managerial Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat
  6.5Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite Caracter formal al demersului Decizia de aprobare a planului sectorial
  Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale
  6.6Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilorRaport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat Plan sectorial modificat
  6.7
  Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor dininventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei Nr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor
  responsabile pentru implementarea strategiei şi a planului sectorial
  Raport naţional anual Liste de participanţi Minute Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate
  Anexa nr. 3Inventarul măsurilor de transparenţă instituţionalăşi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatoriide evaluare

  NumărMăsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare*1)
  0 1 2 3
  1.
  Cod etic/
  deontologic/ de conduită
  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită afuncţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduităa personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie alpoliţistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare Ordine interne/Memorandumuri 1. Număr de sesizări privind
  încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluţionare 3. Număr de sesizări soluţionate 4. Durata procedurilor 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă8. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor (chestionare de evaluare) 9. Număr de activităţi de formare privind normele de conduită 10. Număr de persoane care au fostinstruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională11. Număr de măsuri administrative
  adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor 12. Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare 13. Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective
  2.
  Declararea averilor
  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei deavere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere 3. Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere 4. Număr de sesizări ale ANI 5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie 6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 7. Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor 9. Număr de consultaţii oferite de
  persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 10. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor (chestionar deevaluare) 11. Număr de activităţi de formareprivind declaraţiile de avere 12. Număr de persoane care au fostinstruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
  3.
  Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol
  în exercitarea mandatului sau a funcţiei
  1. Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei 3. Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul 4. Valoarea cadourilor achiziţionate 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total)
  6. Valoarea bunurilor valorificate
  4.
  Conflicte de interese
  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare Codul penal
  1. Număr de declaraţii de abţinere2. Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situaţia de potenţial conflict de interese 3. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cuprivire la existenţa unui conflictde interese 4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 5. Număr de sesizări ale
  parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese 6. Număr de rechizitorii/ condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflict de interese 7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionarde evaluare) 8. Număr de activităţi de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională10. Nr. de proceduri de achiziţie analizate 11. Nr. de avertismente de integritate emise 12. Nr. de conflicte de interese
  prevenite
  5.
  Consilier de etică
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul
  funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită afuncţionarilor publici, republicată
  1. Număr de şedinţe de consultare 2. Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere 3. Număr de speţe, diferenţiate petipologii de dileme etice 4. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare) 5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică 6. Număr de activităţi de formare 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesionalăNotă: Raportările vor cuprinde inclusiv informaţiile şi datele prevăzute în Ordinul preşedinteluiAgenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privindrespectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
  6.
  Incompatibilităţi
  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
  funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie 3. Număr de sesizări primite de
  instituţie de la terţe persoane cuprivire la existenţa unei incompatibilităţi 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi 5. Număr de decizii confirmate de instanţă 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile 7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese (chestionarde evaluare) 8. Număr de activităţi de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul
  acţiunilor de formare profesională
  7.
  Transparenţă în procesul decizional
  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 2. Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparenţă decizională asigurat pentru iniţierea, modificarea sau completarea unor acte normative 4. Gradul de acceptare şi preluarea recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de
  recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate) 5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ 7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile nepreluate 8. Număr de şedinţe publice organizate la iniţiativa instituţiei 9. Număr de participanţi la şedinţele publice 10. Număr de cetăţeni/organizaţii neguvernamentale înscrişi/înscriseîn baza de date a instituţiei pentru a fi informaţi/informate în
  legătură cu proiectele de acte normative 11. Număr de şedinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile 12. Număr de minute publicate, realizate la şedinţele publice 13. Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilorlegale de către instituţie 14. Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 15. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică 16. Număr de persoane care au fostinstruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
  17. Număr de rapoarte anuale privind transparenţa decizională disponibile pe site-ul instituţiei18. Număr de părţi interesate înscrise în Registrul unic al transparenţei intereselor la nivelul Guvernului României 19. Numărul de domenii în care s-au înscris părţi interesate în Registrului unic al transparenţei intereselor 20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro 21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizaţi de registru, din administraţia publică
  8.
  Acces la informaţii de interes public
  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare
  1. Număr de seturi de date
  publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro 2. Număr de solicitări de informaţii de interes public primite 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere faţă de termenul legal 5. Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns 6. Număr de reclamaţii administrative 7. Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil 8. Număr de plângeri în instanţă 9. Număr de hotărâri judecătoreşti
  definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea petentului,ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public 10. Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 11. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică 12. Număr de persoane care au fostinstruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională13. Numărul şi tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătăţireaprocesului de comunicare a informaţiilor de interes public 14. Număr de UAT-uri care au
  implementat Memorandumul privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public 15. Număr de instituţii publice cuprinse în platforma transparenţă.gov.ro 16. Existenţa raportului de implementare a Legii nr. 544/2001pentru ultimul an 17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituţiei
  9.
  Protecţia avertizorului de integritate
  Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
  1. Număr de sesizări 2. Numărul şi tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) 3. Număr de regulamente interne
  armonizate cu prevederile legislative 4. Număr de instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 5. Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilorde integritate 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii 7. Număr de situaţii de represaliila locul de muncă 8. Număr de plângeri depuse în instanţă 9. Număr de situaţii în care au
  fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate 10. Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică 11. Număr de persoane care au fostinstruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
  10.Distribuirea
  aleatorie a dosarelor/ sarcinilor de serviciu
  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare Regulamente, ordine interne 1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu 2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie,diferenţiat pe tipologii 3. Număr de măsuri luate de preşedintele instanţei/ conducătorul instituţiei pentru remedierea neregulilor constatate
  11.
  Interdicţii după încheierea angajării în
  cadrul instituţiilor publice (pantouflage)
  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]
  1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage 2. Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens 3. Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privirela societăţi comerciale şi care auieşit din corpul funcţionarilor publici 4. Număr de persoane care îşi desfăşoară activitatea/dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii)
  5. Număr de măsuri adoptate pentruremedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate 7. Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţareîn caz de încălcare a art. 13 alin. (1) 8. Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe 9. Număr de societăţi comerciale în care îşi desfăşoară activitateapersoane care au derulat anterior activităţi de monitorizare şi control şi care intră sub incidenţa art. 13 alin. (1), diferenţiat pe domenii majore de
  activitate
  12.
  Funcţiile sensibile
  Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Număr de funcţii sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse la corupţie identificate şiinventariate 2. Număr de persoane cărora li s-aaplicat principiul rotaţiei personalului 3. Număr de măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea
  funcţiilor sensibile NOTĂ: Cerinţele generale 2.2.6-2.2.8. ale standardului 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

  *1) Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.
  Anexa nr. 4
  STANDARD GENERALPublicarea informaţiilor de interes publicToate informaţiile la care ne referim sunt cele afişate pe paginile de internet ale autorităţilor/instituţiilor publice, cu solicitarea ca acestea să se găsească în următoarele secţiuni:A. Despre noi/Despre instituţieB. Informaţii de interes public/Interes publicC. ContactModel de structurare a informaţiilor de interes public pe o pagină web a unei instituţii publice1. Secţiunea "Despre instituţie"/"Despre noi"/"Minister"/ "Prezentare"1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei1.2. Conducere1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere1.2.2. Agenda conducerii1.3. Organizare1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare1.3.2. Organigrama1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei1.3.4. Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs
  1.4. Programe şi strategii1.5. Rapoarte şi studii1.5.1. Rapoarte1.5.2. Studii
  2. Secţiunea informaţii de interes public2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public - această secţiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislatie.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. nr. 123/2002), Legea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, precum şi:– Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact
  – Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001– Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)– Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie– Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
  2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public2.3. Buget2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituţii
  2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)2.3.3. Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii
  2.4. Bilanţuri contabile2.5. Achiziţii publice2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice2.5.3.
  Contractele de achiziţie publică de peste 5000 euro
  2.6. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate
  3. Contact– Datele de contact ale autorităţii– Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact– 
  Programul de funcţionare al instituţiei
  – Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere– Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor
  A. Secţiunea "Despre noi"/"Despre Instituţie"/ "Prezentare"
  Tipul de informaţie publicată Temeiul demersului
  1. Legislaţie care reglementează organizarea şi funcţionareainstituţiei cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro/Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001]
  2. Conducere
  2.1. Conducerea - lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere, cu nume şi prenume. În cazul demnitarilor (miniştri, secretari de stat, prefecţi, directori ai agenţiilor/companiilor de stat), membrilor şi directorilor din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome vor fi publicate CV-urile şi fotografiile acestora. Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001]Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public" din lunamartie 2016
  2.2. Agenda conducerii, cu o actualizare periodică şi menţionarea activităţilor desfăşurate de conducerea instituţiei
  Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public" din lunamartie 2016
  3. Organizare
  3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare cu precizareaatribuţiilor departamentelor Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001]
  3.2. Organigrama Prevedere expresă a Legii nr. 544/2001[art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001], cu evidenţierea următoarelor aspecte, aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public" din luna martie 2016: ● numele persoanelor care ocupă poziţii de conducere ● numărul maxim de posturi Alături de organigramă va exista un link către regulamentul de organizare şi funcţionare, pentru informaţii complete
  legate de atribuţiile structurilor componente.
  3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public" din lunamartie 2016
  3.4. Carieră - publicarea anunţurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituţii Prevedere expresă a H.G. nr. 611/2008pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
  funcţionarilor publici [art. 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008]
  Organigramă cu elemente suplimentare (în format editabil)*) ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ Cabinet │ │ │ │Ministru (4/8)│ │ Ministru │ │ ┌───────────┴─┐ │ ┌───────────┴─┐ └──┤Nume, prenume│ └──┤Nume, prenume├─────────────────────────────────┐ └─────────────┘ └──┬──────────┘ │ ┌───────────────┬─────────────────────┤ ┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐ ┌──────┴────┐ │ │Compartimentul││Secretar de│ │Secretar de│ │ │ de audit ││ Stat │ │ Stat ┌──┴────────┐ │ │ public intern││ ┌────────┴─┐└─────┬──┤ │ ├────────────────────────┐ │ (1/2) │└──┤ │ │ └───────────┘ │ │ │ ┌────────┴─┐ ├──────────┘ │ ─────── │ ┌───┴────┐ └─────┤ - │ │ └──┐ │ │Secretar│ └──────────┘┌──┴─────────────┐ ┌──┴─────────────┐ │ │general │
  │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ ├────────┴───────┐│Secretar de Stat│ │Secretar de Stat│ │ │ ││ (1/2) │ │ (1/2) │ │ └───────┬────────┘│ ┌────────┴─┐ │ ┌────────┴─┐ │ │└───────┤ │ └───────┤ │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ │ │ ┌──────┘ ┌──────────┴─────────────┐ ┌─────────┴───────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴──────────┐ │ │ │ │ │Serviciul financiar-│ │Serviciul de politici│ │Serviciul juridic│ │ contabilitate, │ │publice şi comunicare│ │ şi resurse │ │ salarizare, │ │ (2/8) │ │ umane (1/8) │ │ administrativ şi │ │ │ │ │ │ achiziţii publice│ ┌───┴───────────┐ │ │ ┌──────────┴────┐ │ (5/8) │ │ ├─────────┘ └──────┤ │ │ ┌──────────────┤ └───────────────┘ └───────────────┘ └─────┤ │ └──────────────┘

  Tipul de informaţie publicată
  Temeiul demersului
  4. Programe şi strategii proprii Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001]
  5. Rapoarte şi studii (rapoarte de activitate şi alte rapoarte cerute de lege) Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001] Cadrul orientativ pentru raportul de activitate este prevăzut în anexele Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 544/2001.
  B. Secţiunea "Informaţii de interes public"/"Interes public"
  Tipul de informaţie publicată Temeiul demersului
  1. Solicitare informaţii de interes public
  1.1. Nume şi prenume ale funcţionarilor publici responsabilipentru accesul la informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon) [art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001]
  1.2. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie, conform legii Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 544/2001]
  1.3. Model de cerere-tip/formular - solicitare de acces la informaţii în baza Legii nr. 544/2001
  Modelul de cerere-tip este prevăzut în anexele Hotărârii Guvernului nr. 123/2002pentru aprobarea normelor metodologice deaplicare a Legii nr. 544/2001.
  1.4. Modalitatea de contestare a deciziei şi modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare Menţiune expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544/2001]Modelele de reclamaţie administrativă se regăsesc în Anexele din H.G. nr. 123/2002pentru aprobarea normelor metodologice deaplicare a Legii nr. 544/2001.
  1.5. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
  Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001]
  2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001] Buletinul va cuprinde trimiteri (link-uri) către informaţiile publicate deja în diverse secţiuni, reprezentând o situaţie centralizată a acestora, în sensul creşterii accesibilităţii informaţiilor.
  3. Buget
  3.1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei, pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare ale instituţiei Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001]
  3.2. Execuţia bugetară - situaţia plăţilor în format deschis(actualizate cu o frecvenţă lunară) Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public" din luna
  martie 2016. Plăţile vor fi publicate lunar, începând cu 2015, şi vor conţine cel puţin următoarele elemente (numele furnizorului, data plăţii, suma achitată,natura cheltuielii, explicaţii), din careaferente fondurilor nerambursabile.
  3.3. Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special ale angajaţilor din aparatul public Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public" din lunamartie 2016
  Pagina de internet va informa care sunt drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pe categorii de funcţii pentru personalul din respectiva instituţie, precum şi alte drepturi prevăzute deacte normative cu un caracter special (sporuri, indemnizaţii din proiecte).
  În aceeaşi secţiune vor fi menţionate beneficii ale instituţiei, precum: parcul auto al instituţiei, locuinţe de serviciu, costuri de protocol, cu indicarea pentru fiecare informaţie a cadrului legal (act normativ şi articolul) care conferă aceste drepturi, conform modelului de mai jos. Acest model reprezintă un standard minimal de detaliere a informaţiilor. În cazul consiliilor de administraţie ale companiilor de stat/întreprinderilor cu capital de stat, se vor publica totalul indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi componenţa acestuia, precum şi execuţiile contabile semestriale.
  Model de raportare situaţie drepturi salariale Nr. Funcţie Drepturi salariale Alte drepturi/beneficii (minim-maxim) 1. Ministru .............. .............. 2. Secretar de stat .............. .............. 3. Consilier juridic .............. ..............
  4. Bilanţurile contabile semestriale Prevedere expresă a legii [art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001]
  5. Achiziţii publice
  5.1. Programul anual de achiziţii publice Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2alin. (3) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie programul anualde achiziţii şi anexa acestuia.
  5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu o actualizare trimestrială Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind "creşterea transparenţei şi standardizarea afişării
  informaţiilor de interes public" din lunamartie 2016
  5.3. Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexele acestora
  Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, fiecare instituţie are obligaţia să pună la dispoziţia celor interesaţi copii ale contractelor de achiziţii. Se vor afişa contractele de achiziţie publică, derulate şi/sau executate de autoritatea contractantă, cuo valoare mai mare de 5.000 EUR. Fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică memorandumul va publica
  contractele de achiziţie publică, cu respectarea prevederilor H.G. 901/2015privind aprobarea Strategiei naţionale îndomeniul achiziţiilor publice şi cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice. Autorităţile contractante au obligaţia dea asigura protejarea acelor informaţii pecare operatorul economic le precizează cafiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidenţialitate, nepublicarea pe site-ul autorităţii contractante va fi motivată.
  Centralizatorul achiziţiilor publice - Situaţia executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial.
  Titlu contract Nr. con- tract şi data atri- buirii Obi-ect con- tractProce-dura apli- cată Numărofer-tanţi
  Furnizor/ Prestator/Executant Parteneri (asociaţi/ sub- contrac- tanţi/ terţi/
  susţină- tori)
  Valoa-rea prevă-zută în con- tract (RON) Sursa finan-ţării
  Data de început Data de finali-zare prevă- zută în con- tract Modifi-
  care a cuantu- mului preţului prin act adiţional şi data acestuia
  Executarea contractului Preţ final Status
  (finalizat/ în execuţie)
  Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării plăţii
  .....
  15.00001.01.2016 25.000
  10.00001.02.2016
  Fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică memorandumul va ataşa contractele de achiziţie publică, conform H.G. nr. 901/2015.
  Tipul de informaţie publicată Temeiul demersului
  6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului instituţiei publice - demnitari, funcţionari publici, personal contractual Prevedere expresă a legii (Legea
  nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precumşi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)
  7. Cereri/Formulare tipizate pe care autorităţile administraţiei publice le solicită a fi completate de către cetăţeni. Fiecare formular va indica timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată. Ex: Formular X - timp de completare 3 minute Formular Y - timp de completare 7 minute Cerere a societăţii civile asumată de Cancelaria Prim-Ministrului, în contextuleforturilor de simplificare a procedurilor din administraţia publică
  C. Secţiunea "Contact" Contact Petiţie on-line 1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, ┌────────────────────┐ adrese e-mail, adresă pagină de internet [art. 5 alin. (1) lit. d) din └────────────────────┘Legea nr. 544/2001] ● Nume şi prenume 2. Programul de funcţionare al instituţiei [art. 5 alin. (1) lit. b) din ┌────────────────────┐Legea nr. 544/2001] └────────────────────┘ 3. Audienţe: program de audienţe [art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea ● Adresa nr. 544/2001], cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a ┌────────────────────┐ datelor de contact pentru înscriere └────────────────────┘ 4. Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea petiţiilor [art. 6 ● Telefon alin. (1) din O.G. nr. 27/2002 privind organizarea unui compartiment ┌────────────────────┐ distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care └────────────────────┘ va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se ● Adresade e-mail
  va îngriji de rezolvarea petiţiilor] şi formular electronic pentru ┌────────────────────┐ petiţii - modelul alăturat └────────────────────┘ 5. Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la ● Conţinutul pe scurt informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact (adresă de al solicitării e-mail, telefon) [art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001] ┌────────────────────┐ │ │ └────────────────────┘
  Anexa nr. 5STANDARDPublicarea informaţiilor de interes publicprivind întreprinderile publiceÎn completarea standardului de afişare a informaţiilor de interes public (anexa 4 la SNA), întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe propriul web site a următoarelor date şi informaţii:1. componenţa consiliului de administraţie (CA) şi a directorilor, inclusiv:a) numele fiecărui membru al CA/directorilor;
  b) CV-ul fiecărui membru al CA şi ale directorilor;c) precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori;d) afilierea politică a fiecărui membru/director;e) declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/director de pe întreaga durată a mandatului;f) remuneraţia fiecărui membru al CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);g) statutul lor (interimari sau finali);
  2. procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor consiliului de administraţie şi a directorului general, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor;3. scrisoarea de aşteptări;4. contractul de mandat;5. publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;6. publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii);7. publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată;8. valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat;
  9. detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public;10. menţionarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;11. detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;12. declaraţia de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea) şi mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate;13. publicarea raportului de audit extern;14. publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.