Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 31 din 21 iulie 2016privind alocarea şi/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016Data intrării în vigoare 02-08-2016


  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,având în vedere prevederile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 237/2015,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19 iulie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Articolul 1
  Prevederi generale(1) Prezenta normă reglementează procedura şi condiţiile în care un asigurător poate aloca din capitalul social propriu, aferent activităţii de asigurări de viaţă, sursele pentru constituirea capitalului necesar autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prezenta normă se aplică atât asigurătorilor supravegheaţi conform părţii I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cât şi celor supravegheaţi conform părţii a II-a din aceeaşi lege.(3) Asigurătorul efectuează alocarea prevăzută la alin. (1) numai cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în condiţiile prezentei norme.(4) După autorizarea desfăşurării activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de asigurare şi activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative, iar acestea trebuie organizate, evidenţiate şi administrate distinct pe cele două activităţi.
  Articolul 2Definiţii
  (1) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 şi la art. 2 din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În scopul prezentei norme, prin "asigurător" se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015.
  Articolul 3Condiţii pentru aprobarea alocării(1) Pentru a obţine aprobarea A.S.F. prevăzută la art. 1 alin. (3), asigurătorul demonstrează că această operaţiune nu afectează activitatea de asigurare, îndeplinind cumulativ următoarele condiţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2):a) valoarea capitalului social alocat activităţii de asigurare este cel puţin la nivelul minim prevăzut la art. 3 alin. (5) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare;b) în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii I din Legea nr. 237/2015:
  (i) deţine fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR şi MCR;(ii) asigurătorul compozit, inclusiv cel autorizat în condiţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 237/2015, demonstrează şi că deţine elemente de fonduri proprii de bază pentru a acoperi MCR noţională pentru activitatea de asigurări de viaţă conform prevederilor art. 49 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din aceeaşi lege;c) în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015:(i) deţine un fond de siguranţă, o marjă de solvabilitate disponibilă şi un coeficient de lichiditate, pentru activitatea de asigurări de viaţă, cel puţin egale cu nivelurile minime prevăzute de Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional;(ii) îşi acoperă rezervele tehnice brute constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă, cu active admise să acopere aceste rezerve, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Asigurătorul demonstrează că îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) atât la sfârşitul lunii anterioare depunerii documentaţiei prevăzute la art. 4, cât şi, în condiţiile realizării transferului de capital pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, pentru o perioadă de 3 ani calculaţi de la această dată.
  Articolul 4Documente şi informaţii necesare pentru aprobarea alocăriiÎn vederea obţinerii aprobării, asigurătorul depune la A.S.F. următoarele documente:a) hotărârile organelor competente ale asigurătorului privind aprobarea completării obiectului de activitate cu activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative şi alocarea capitalului social în acest scop;
  b) în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii I din Legea nr. 237/2015:(i) următoarele raportări prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.450 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte machetele pentru transmiterea informaţiilor către autorităţile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare Regulament, având ca dată de referinţă sfârşitul lunii anterioare depunerii la A.S.F. a documentaţiei menţionate în prezentul articol:1. macheta prevăzută la art. 13 lit. a) din Regulament, privind fondurile proprii;2. macheta prevăzută la art. 14 lit. a), b) sau c) din Regulament, după caz, privind SCR;3. macheta prevăzută la art. 15 lit. a) sau b) din Regulament, după caz, privind MCR;(ii) un plan de afaceri simplificat, întocmit pentru o perioadă de 3 ani calculaţi de la data prevăzută la pct. (i), care să cuprindă elementele prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a)-c) din Legea nr. 237/2015;c) numai în cazul asigurătorului supravegheat conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015, următoarele raportări întocmite conform machetelor prevăzute de prevederile legale în vigoare la data solicitării, pentru activitatea de asigurări de viaţă:(i) raportări care să reflecte situaţia existentă la sfârşitul lunii anterioare depunerii la A.S.F. a documentaţiei menţionate în prezentul articol, privind:1. marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă;2. fondul de siguranţă;3. coeficientul de lichiditate;4. situaţia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute;(ii) raportări care să reflecte valoarea estimată a indicatorilor prevăzuţi la pct. (i), în condiţiile realizării transferului de capital pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, pentru o perioadă de 3 ani calculaţi de la data prevăzută la pct. (i).
  Articolul 5Acordarea aprobării(1) A.S.F. analizează, în termen de 5 zile de la primirea documentelor şi informaţiilor, integralitatea documentaţiei şi informează solicitantul despre acest lucru.(2) A.S.F. poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind aprobarea, prezentarea de documente şi informaţii suplimentare relevante.(3) A.S.F. decide asupra acordării aprobării în termen de 30 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1).(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), termenul de 30 de zile se prelungeşte cu maximum 20 de zile, calculate de la data primirii tuturor informaţiilor şi documentelor suplimentare solicitate.(5) A.S.F. încetează procedura de aprobare şi clasează documentele aferente în următoarele situaţii:a)
  în cazul în care informaţiile sau documentele suplimentare solicitate sunt transmise A.S.F. cu depăşirea unui termen de 30 de zile;
  b) în cazul în care documentaţia este incompletă şi transmiterea documentelor lipsă depăşeşte 30 de zile.(6) Termenele prevăzute la alin. (5) pot fi prelungite cu acordul A.S.F. şi în conformitate cu principiul documentării şi al raţionamentului calificat, cu maximum 30 de zile.
  Articolul 6SancţiuniNerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.Articolul 7Prevederi finale(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 33/2015 privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 29 decembrie 2015.
  Preşedintele
  Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 21 iulie 2016.Nr. 31.----