Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 22 iunie 2016pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016Data intrării în vigoare 05-07-2016


  *) Aprobată prin Ordinul nr. 25 din 22 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 504 din 5 iulie 2016.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1
  Scop şi domeniu de aplicareArticolul 1Prezenta metodologie stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament.Articolul 2Metodologia se aplică:a) în relaţiile dintre operatorii de reţea şi solicitanţii avizelor de amplasament;b) la elaborarea de către operatorii de reţea a procedurilor proprii privind emiterea avizelor de amplasament.
  Secţiunea a 2-a Definiţii şi abrevieriArticolul 3(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare;d) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;e)
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
  f) Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2013.
  (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:1. actualizarea avizului de amplasament - acţiunea prin care operatorul de reţea înlocuieşte avizul de amplasament nefavorabil cu un aviz de amplasament favorabil, ca urmare a încheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, în condiţiile precizate în contract;2. aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la:a) îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului;b) posibilitatea de racordare a acestuia la reţelele electrice în raport cu cererea formulată de solicitant, având în vedere inclusiv prevederile art. 51 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la dezvoltarea şi finanţarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor electrice de distribuţie;
  3. fişă de coexistenţă - documentul tehnic în care se menţionează şi se compară condiţiile stabilite în norme pentru coexistenţa dintre instalaţiile electrice şi obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, cu date concrete specifice amplasamentului respectiv;4. solicitant - persoana fizică sau juridică titulară a certificatului de urbanism, utilizator sau nu al reţelei electrice, care solicită un aviz de amplasament;5. studiu de coexistenţă - documentaţia tehnico-economică în care se determină, pe bază de calcule, măsurători, observaţii etc., implicaţiile de natură mecanică şi/sau electrică pe care le are asupra reţelei electrice amplasarea unor instalaţii sau reţele de altă natură pe elementele, în culoarul sau zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale acesteia, şi se stabilesc, dacă este cazul, lucrările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă stabilite de norme şi costurile acestor lucrări;6. studiu pentru eliberarea amplasamentului - documentaţia tehnico-economică prin care se analizează şi se stabilesc soluţii pentru devierea şi/sau mutarea instalaţiilor electrice aflate pe amplasamentul unui obiectiv, în vederea eliberării acestuia, şi se stabilesc costurile lucrărilor necesare.
  (3) În cadrul metodologiei se utilizează următoarea abreviere:– ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
  Capitolul II Condiţii generale privind emiterea avizului de amplasamentArticolul 4Solicitanţii se adresează operatorului de reţea când se află în situaţia de a executa lucrări de construcţii sau lucrări de modificare care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt permise numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:a) avizul de amplasament se regăseşte în lista cu avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilităţi, necesare în vederea autorizării şi prevăzute, conform legii, în certificatul de urbanism emis în cadrul procedurii de autorizare a lucrărilor;b) propunerea de amplasare sau amplasamentul obiectivului respectiv se află în zona de siguranţă a capacităţilor energetice.
  Articolul 5(1) În condiţiile prevăzute la art. 4, dacă obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesar ca operatorul de reţea să efectueze verificările prevăzute la art. 20 lit. b)-e), operatorul de reţea transmite un răspuns în acest sens solicitantului în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, prin care îl informează că nu este necesară emiterea avizului de amplasament.(2) În condiţiile prevăzute la art. 4, în cazul în care obiectivul pentru care se solicită emiterea avizului de amplasament este o locuinţă individuală, ca răspuns la cererea de emitere a avizului de amplasament, operatorul de distribuţie concesionar transmite solicitantului, în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, o scrisoare prin care îl informează că nu poate fi emis avizul de amplasament, deoarece nici în anul în curs şi nici în anul următor nu sunt condiţii pentru racordarea locuinţei la reţeaua electrică de distribuţie, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) amplasamentul propus nu se află în zona de siguranţă a capacităţilor energetice;b) puterea maxim simultan absorbită solicitată prin cererea de racordare este mai mică de 30 kVA;c) reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune este situată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului;d) lucrarea de realizare a extinderii de reţea necesare racordării locuinţei nu este inclusă în programul de investiţii al operatorului de distribuţie concesionar, aferent anului în curs sau anului următor acestuia.
  (3) Scrisoarea prevăzută la alin. (2) trebuie să conţină informaţii detaliate privind condiţiile de realizare şi finanţare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor electrice de distribuţie, prevăzute de actele normative în vigoare.(4) Face excepţie de la prevederile alin. (2) situaţia în care solicitantul prezintă o declaraţie conform căreia soluţia de alimentare cu energie electrică a viitoarei locuinţe nu implică racordarea la reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune; documentul în cauză constituie anexă la avizul de amplasament.(5) Operatorul de reţea nu percepe solicitantului tariful de emitere a avizului de amplasament în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
  Articolul 6(1) Semestrial, până cel târziu la datele de 15 iulie şi 15 ianuarie ale fiecărui an, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să informeze în scris autorităţile administraţiei publice locale şi centrale cu privire la numărul locuinţelor din zonă pentru care există depuse în ultimii 2 ani cereri de avize de amplasament şi/sau cereri de racordare, dar nu se pot stabili soluţii de racordare motivat de faptul că nu există în apropiere reţea electrică de distribuţie publică de joasă tensiune.(2) În cadrul informării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar comunică autorităţilor administraţiei publice modalitatea de finanţare şi realizare a reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie, precum şi etapele procesului de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie.Articolul 7Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia obţinerii avizului de amplasament în condiţiile prevăzute la art. 4 înaintea solicitării emiterii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, indiferent dacă instalaţia sau construcţia respectivă urmează a fi sau nu racordată la reţeaua electrică.Articolul 8Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare şi nu poate fi utilizat ca atare.Articolul 9Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcţiei sau instalaţiei pe un alt amplasament necesită obţinerea unui aviz pentru noul amplasament, în conformitate cu prezenta metodologie.
  Articolul 10(1) Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost, pe baza tarifelor aprobate de ANRE.(2) În situaţia solicitării unui aviz de amplasament pentru o reţea edilitară cu lungime mai mare sau egală cu 1 km, tariful de emitere a avizului de amplasament este egal cu produsul dintre tariful pentru 1 km de reţea edilitară, aprobat de ANRE, şi lungimea reţelei edilitare pentru care se verifică şi se stabilesc condiţiile de coexistenţă cu reţeaua electrică. Lungimea reţelei edilitare pentru care nu se verifică sau nu se stabilesc condiţii de coexistenţă cu reţeaua electrică nu se consideră în calculul tarifului de emitere a avizului de amplasament.(3) Pentru stabilirea şi aplicarea tarifelor în situaţia reţelelor edilitare cu lungime mai mică de 1 km şi a branşamentelor edilitare se aplică regulile prevăzute în metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.(4) Tariful pentru emiterea avizului de amplasament în situaţia lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier, feroviar şi naval se calculează conform prevederilor alin. (2) şi (3), cu excepţia obiectivelor care nu sunt caracterizate prin lungime, cum ar fi nodurile sau intersecţiile, caz în care se aplică tariful pentru o/un construcţie/obiectiv stabilită/stabilit conform metodologiei prevăzute la alin. (3).
  Capitolul III Procesul de emitere a avizului de amplasamentSecţiunea 1 Etapele procesului de emitere a avizului de amplasamentArticolul 11(1) Procesul de emitere/actualizare a avizului de amplasament necesită parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament şi a documentaţiei aferente;b) emiterea avizului de amplasament;c) încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul;d) actualizarea avizului de amplasament ţinând cont de modificările care urmează să fie aduse instalaţiilor ce fac obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă;
  e) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul.
  (2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se parcurg numai în situaţiile în care, pentru realizarea unei construcţii sau a unor lucrări pe un amplasament sau într-o anumită zonă, după caz:a) este necesară, posibilă şi acceptabilă devierea sau mutarea unor instalaţii din patrimoniul operatorului de reţea, iar beneficiarul construcţiei solicită eliberarea amplasamentului;b) este necesară şi posibilă realizarea unor lucrări pentru modificarea instalaţiilor electrice existente pe amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de norme pentru coexistenţa acestora cu obiectivul respectiv, fără devierea/mutarea instalaţiilor electrice sau schimbarea amplasamentului acestuia.
  Secţiunea a 2-a Depunerea cererii şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului de amplasament
  Articolul 12În vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul se poate adresa operatorului de reţea care deţine reţeaua electrică din zonă:a) direct;b) prin împuternicit;c) prin intermediul elaboratorului documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor, în calitate de împuternicit.Articolul 13Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a) date de identificare a solicitantului;
  b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;c) denumirea obiectivului;d) informaţii energetice privind obiectivul: dacă va fi sau nu utilizator al reţelei electrice, puterea aproximativă pentru care ar urma să solicite racordarea la reţea, tensiunea de utilizare etc.
  Articolul 14(1) Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament cuprinde:a) certificatul de urbanism, în copie;
  b) planul de încadrare în teritoriu ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;e) memoriul tehnic, în cazul în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană.
  (2) În situaţia în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament este un proiect de infrastructură de transport transeuropeană, planul de situaţie şi/sau planul privind construcţiile subterane trebuie să cuprindă poziţionarea reţelelor de utilităţi.
  Articolul 15În cazuri justificate, operatorul de reţea poate solicita date suplimentare faţă de cele prevăzute la art. 13 şi 14, având obligaţia în acest caz să motiveze cererea în mod corespunzător.Articolul 16În situaţia în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament constă în instalaţii montate pe elementele reţelei electrice, condiţiile de coexistenţă se stabilesc pe baza unui studiu de coexistenţă.Articolul 17Condiţiile de coexistenţă dintre reţeaua electrică şi un obiectiv constând într-o construcţie sau într-o instalaţie care nu se încadrează la art. 16 se stabilesc şi/sau se verifică:a) de regulă, în cadrul unei fişe de coexistenţă elaborate de operatorul de reţea; cheltuielile legate de elaborarea fişei de coexistenţă sunt incluse în tariful pentru emiterea avizului de amplasament pe care îl achită solicitantul;b) în cazuri de excepţie, justificate, pentru amplasamente sau zone la care stabilirea condiţiilor de coexistenţă implică o analiză complexă, printr-un studiu de coexistenţă.Articolul 18(1) Studiul de coexistenţă se elaborează, la comanda şi pe cheltuiala solicitantului, prin încheierea unui contract cu operatorul de reţea sau cu un alt proiectant de specialitate.(2) Studiul de coexistenţă se avizează de către operatorul de reţea.(3) Termenul de valabilitate al avizului studiului de coexistenţă este de 1 an de la data comunicării avizului de către operatorul de reţea către solicitant.Articolul 19(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă.(2) În cazul în care operatorul de reţea constată că documentaţia depusă nu este conformă cerinţelor prevăzute la art. 13 şi 14 sau că sunt necesare date suplimentare conform art. 15, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând elementele şi documentele care trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor şi justificărilor necesare în acest scop. Documentaţia este considerată incompletă şi în cazul în care conţine planuri care nu cuprind informaţiile prevăzute de lege.(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei în acord cu cerinţele operatorului de reţea stabilite şi comunicate solicitantului conform prevederilor alin. (2).(4) În situaţiile prevăzute la art. 16 şi art. 17 lit. b), operatorul de reţea stabileşte şi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea elaborării unui studiu de coexistenţă, precum şi oferta de realizare a studiului.(5) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.
  Secţiunea a 3-a
  Emiterea avizului de amplasamentArticolul 20După primirea documentaţiei complete pentru emiterea unui aviz de amplasament, operatorul de reţea realizează următoarele acţiuni:a) consultă evidenţele tehnice şi bazele de date existente privind instalaţiile din zonă, inclusiv documentaţia lucrărilor în curs de execuţie sau proiectate;b) identifică şi verifică în teren amplasamentul pentru care se solicită avizul, dacă nu are posibilitatea verificării cu ajutorul sistemelor informatice;c) verifică dacă obiectivul propus nu este amplasat în perimetrul zonelor de protecţie şi/sau de siguranţă ale instalaţiilor electrice, peste, sub sau la distanţe faţă de elementele reţelei electrice mai mici decât cele minime impuse de norme;d) verifică dacă sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute de norme pentru coexistenţa dintre reţelele electrice existente în zonă şi obiectivul ce urmează a se construi pe amplasamentul propus;e) analizează posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi/sau de producere, pe baza informaţiilor din cerere.
  Articolul 21(1) În situaţia prevăzută la art. 17 lit. a), operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete.(2) În situaţiile prevăzute la art. 16 şi art. 17 lit. b), operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile calendaristice de la ultima dată dintre data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament însoţită de documentaţia completă şi data avizării studiului de coexistenţă.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), operatorul de reţea are obligaţia să emită avizul de amplasament favorabil condiţionat pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană în termen de 10 zile calendaristice de data depunerii cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete.(4) Transmiterea către solicitant a avizului de amplasament este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului de amplasament.
  Articolul 22Avizul de amplasament emis de operatorul de reţea poate fi:a) aviz de amplasament favorabil, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant;b) aviz de amplasament favorabil condiţionat, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus, condiţionat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea şi/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme, în situaţia în care obiectivul constă într-un proiect de infrastructură de transport transeuropeană;c) aviz de amplasament nefavorabil, prin care se exprimă neacceptarea amplasamentului.Articolul 23(1) Operatorul de reţea emite un aviz de amplasament favorabil atunci când amplasamentul propus de către solicitant nu afectează reţeaua electrică.
  (2) Avizul de amplasament favorabil emis de către operatorul de reţea conţine precizări privind:a) acceptul pentru realizarea obiectivului pe amplasamentul propus de solicitant;b) durata de valabilitate a avizului de amplasament, corelată cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis.(3) Avizul de amplasament favorabil conţine, după caz, şi precizări privind:a) respectarea unor condiţii sau restricţii în regimul de executare a lucrărilor şi realizare a construcţiei ori instalaţiei, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane (de exemplu, executarea săpăturilor manual, solicitarea sau asigurarea de asistenţă tehnică autorizată, limita de înălţime pentru executarea lucrărilor, distanţe minime necesare);b) faptul că utilizatorul a solicitat prin cererea de racordare o putere maxim simultan absorbită mai mare sau egală cu 30 kVA, în situaţia în care avizul de amplasament favorabil se emite ca urmare a neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);c) informaţii generale referitoare la:– posibilităţile de racordare la reţelele proprii a instalaţiilor aferente locului de consum şi/sau de producere pe baza datelor furnizate de solicitant în cerere, inclusiv informaţii privind eventuale lucrări de întărire sau de extindere a reţelei electrice pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, cu menţionarea condiţiilor de realizare a acestora;
  – necesitatea obţinerii de către solicitant a unui aviz tehnic de racordare, în cazul în care obiectivul urmează să fie racordat la reţeaua electrică, etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată pentru fiecare etapă, documentaţia şi datele necesare, tarifele în vigoare practicate de operatorul de reţea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare şi temeiul legal al acestora;
  d) stabilirea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;e) atenţionarea solicitantului, dacă este cazul, asupra necesităţii obţinerii unor avize de amplasament şi din partea altor deţinători de reţele electrice în zonă;f) instalaţiile din zonă aparţinând operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului şi un set de planuri se anexează la avizul de amplasament.
  Articolul 24
  (1) În situaţia în care se solicită emiterea avizului de amplasament pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană şi amplasamentul propus afectează reţeaua electrică şi/sau se află în zona de siguranţă a acesteia, operatorul de reţea emite un aviz de amplasament favorabil condiţionat, în baza analizei memoriului tehnic şi a planurilor depuse de solicitant conform prevederilor art. 14.(2) Avizul de amplasament favorabil condiţionat emis de către operatorul de reţea în condiţiile prevăzute la alin. (1) conţine informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) şi (3) şi, suplimentar:a) precizări referitoare la condiţionarea acceptării amplasamentului de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea şi/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme;b) oferta pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), lucrările de deviere sau mutare a instalaţiilor operatorului de reţea necesare pentru menţinerea amplasamentului propus ori lucrările de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme se stabilesc în cadrul studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă, realizat conform prevederilor prezentei metodologii.(4) Studiul prevăzut la alin. (3) se elaborează la comanda şi pe cheltuiala solicitantului, ulterior emiterii avizului de amplasament favorabil condiţionat, conform prevederilor prezentei metodologii.(5) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3) face obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, care se încheie conform prevederilor secţiunii a 4-a.
  Articolul 25(1) Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis.(2) Operatorul de reţea prelungeşte termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea expirării acestuia, dacă anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis şi restul condiţiilor nu s-au modificat faţă de momentul emiterii avizului.Articolul 26Avizul de amplasament favorabil îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:a) expiră termenul de valabilitate;
  b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafaţă ocupată, înălţime etc.) care au stat la baza emiterii avizului.
  Articolul 27Prin excepţie de la prevederile art. 26 lit. a), dacă în perioada de valabilitate a avizului de amplasament se emite autorizaţia de construire/desfiinţare pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, inclusiv pe durata de execuţie a lucrărilor înscrisă în autorizaţie.Articolul 28(1) În cazul neacceptării amplasamentului propus din cauza afectării reţelei electrice, operatorul de reţea emite aviz de amplasament nefavorabil.(2)
  Avizul de amplasament nefavorabil emis de către operatorul de reţea conţine următoarele precizări:a) motivele refuzului, cu argumente şi justificări detaliate, cu precizarea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;b) precizări privind instalaţiile din zonă care aparţin operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului; un set de planuri se anexează avizului de amplasament;c) propuneri de soluţii care să permită emiterea unui aviz de amplasament favorabil.
  (3) Propunerile de soluţii prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi, după caz:a) modificarea poziţiei obiectivului faţă de amplasamentul propus, la distanţele minime faţă de instalaţiile operatorului de reţea, astfel încât acestea să nu mai fie afectate; în răspuns se precizează distanţele minime impuse de norme, aferente capacităţii energetice, în funcţie de categoria obiectivului;b) eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalaţiilor operatorului de reţea;c) menţinerea amplasamentului cu condiţia executării unor lucrări de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.
  Articolul 29Propunerile operatorului de reţea prevăzute la art. 28 alin. (3) lit. b) sau c) sunt însoţite de oferta pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă, precum şi o prezentare a principalelor etape ce urmează a fi parcurse.Articolul 30(1) Propunerea de soluţie prevăzută la art. 28 alin. (3) lit. b) este oferită de către operatorul de reţea numai dacă eliberarea amplasamentului este posibilă şi acceptabilă din punctul de vedere al implicaţiilor asupra reţelei electrice şi utilizatorilor ei (nu afectează gradul de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor, nu conduce la creşterea pierderilor tehnice sau la probleme de exploatare etc.).(2) În situaţia în care solicitantul optează pentru soluţia de la art. 28 alin. (3) lit. b), costul lucrărilor necesare se stabileşte în cadrul unui studiu pentru eliberarea amplasamentului, elaborat la comanda şi pe cheltuiala solicitantului.
  Secţiunea a 4-a Contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţăArticolul 31(1) În situaţia primirii unui aviz de amplasament nefavorabil, solicitantul poate opta pentru una dintre soluţiile prevăzute la art. 28 alin (3).(2) Dacă în răspunsul operatorului de reţea a fost oferită una dintre soluţiile prevăzute la art. 28 alin. (3) lit. b) sau c), solicitantul îi poate cere acestuia sau unui proiectant de specialitate, în scris, elaborarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă.Articolul 32În situaţia primirii unui aviz de amplasament favorabil condiţionat emis conform prevederilor art. 24, titularul avizului trebuie să încheie cu operatorul de reţea sau cu un alt proiectant de specialitate contractul pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă.Articolul 33(1) Studiul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă se elaborează, la comanda şi pe cheltuiala solicitantului, prin încheierea unui contract cu operatorul de reţea sau cu un alt proiectant de specialitate.(2) Studiul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă se avizează de către operatorul de reţea.(3) Termenul de valabilitate al avizului studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă este de 1 an de la data comunicării avizului de către operatorul de reţea, către solicitant.Articolul 34(1) Operatorul de reţea stabileşte costurile pentru realizarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă pe bază de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurenţe. În cazul în care, ulterior încheierii cu operatorul de reţea a contractului pentru elaborarea studiului, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decât cele prevăzute în contract, diferenţa rezultată se restituie de către operatorul de reţea.(2) În situaţia în care solicitantul optează pentru elaborarea studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă de către operatorul de reţea, operatorul de reţea elaborează studiul cu personal propriu sau încheie un contract pentru executarea studiului cu un proiectant de specialitate, cu respectarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică.(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului studiul avizat în termen de maximum 3 luni în cazul instalaţiilor cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul instalaţiilor de medie sau joasă tensiune, de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului, cu condiţia achitării de către solicitant a cheltuielilor legate de realizarea studiului.(4) Costurile pentru realizarea studiului prevăzute la alin. (1) includ şi avizarea acestuia.Articolul 35(1) În situaţia mutării instalaţiilor operatorului de reţea pe noi amplasamente, exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenurilor afectate se efectuează în condiţiile prevăzute de art. 12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, acesta încheie cu titularul dreptului de proprietate privată asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice o convenţie având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra acestor terenuri, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora.(3) Contravaloarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţia prevăzută la alin. (2) se suportă de operatorul de reţea.(4) Operatorul de reţea poate împuternici pe solicitantul avizului de amplasament să încheie, în numele şi pe seama sa, convenţia prevăzută la alin. (2).
  Articolul 36În situaţia în care solicitantul optează pentru soluţia de la art. 28 alin. (3) lit. b), iar instalaţia ce urmează a fi deviată este în strânsă legătură cu instalaţia de racordare, soluţia pentru eliberarea amplasamentului se analizează în cadrul studiului de soluţie elaborat în vederea stabilirii soluţiei de racordare, cu condiţia depunerii cererii de racordare şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic de racordare de către solicitant, conform reglementărilor în vigoare.Articolul 37Acceptarea de către solicitant a soluţiei rezultate ca urmare a studiului pentru eliberarea amplasamentului sau a studiului de coexistenţă se face în scris, printr-o cerere de încheiere a contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă stabilite în respectivul studiu.Articolul 38În urma primirii cererii în condiţiile art. 37 şi a încheierii convenţiei prevăzute la art. 35 alin. (2), în termen de 10 zile calendaristice operatorul de reţea verifică existenţa şi valabilitatea avizului studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă şi propune solicitantului contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.Articolul 39(1) Solicitantul achită operatorului de reţea, deţinător al instalaţiilor electrice care trebuie deviate, mutate sau modificate, costul lucrărilor respective conform prevederilor din contract.(2) La realizarea lucrărilor de deviere/mutare/modificare, operatorul de reţea are obligaţia să menţină componentele reţelei şi echipamentele electroenergetice existente care pot fi utilizate în continuare, inclusiv pe cele ce pot fi demontate şi remontate.(3) În situaţia în care lucrările de deviere/mutare/modificare se realizează în vederea racordării unui loc de consum şi/sau de producere, costurile de realizare a acestora se stabilesc şi se achită conform prevederilor Regulamentului de racordare.
  (4) În costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului nu se va include valoarea neamortizată a instalaţiilor care se dezafectează.(5) Modalitatea şi termenul de plată prin care se achită costul lucrărilor se convin în cadrul contractului.
  Articolul 40În baza contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă încheiat cu solicitantul, operatorul de reţea preia şi rezolvă toate problemele legate de eliberarea amplasamentului: proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire, construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice pe noile trasee şi/sau amplasamente, respectiv de realizare a tuturor măsurilor pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de norme privind coexistenţa instalaţiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.Articolul 41(1) În situaţia în care a fost emis iniţial un aviz de amplasament nefavorabil, după încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă şi în condiţiile acestuia, operatorul de reţea actualizează avizul de amplasament fără a percepe un nou tarif.
  (2) Actualizarea avizului de amplasament trebuie realizată de către operatorul de reţea la termenul prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.(3) Avizul de amplasament favorabil emis în condiţiile alin. (1) îşi încetează valabilitatea dacă solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă.
  Secţiunea a 5-a Executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţăArticolul 42(1) Lucrările pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă se execută, în condiţiile legii, de către operatorul de reţea în calitate de titular.(2)
  Operatorul de reţea este obligat să respecte termenul pentru finalizarea lucrărilor prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.
  (3) În cazurile în care este posibilă corelarea începerii execuţiei obiectivului pentru care a fost emis avizul de amplasament, cu graficul de realizare a lucrărilor ce fac obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, se includ clauze în acest sens în cadrul contractului.(4) Lucrările pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă se realizează de către operatorul de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare referitoare la realizarea instalaţiilor de racordare.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 43(1)
  Operatorii de reţea îşi organizează activitatea privind emiterea şi actualizarea avizelor de amplasament pe baza procedurilor proprii, conforme cu prezenta metodologie, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor.
  (2) Operatorii de reţea vor revizui şi completa/adapta procedurile proprii în vederea respectării prevederilor prezentei metodologii, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a acesteia.(3) Operatorii de reţea publică pe pagina proprie de internet afişează la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu utilizatorii ghiduri proprii de aplicare a prezentei metodologii, cu detalii specifice, pe tipuri de solicitări, destinate potenţialilor solicitanţi.
  Articolul 44Deţinătorii de reţele electrice vor actualiza permanent planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente, transmise autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legii.