Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.503 din 6 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016Data intrării în vigoare 27-05-2016
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-05-2016 până la data de 15-04-2021


  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 282 alin. (3)-(8) şi art. 324 alin. (12)-(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 26 şi 104 alin. (6) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 2Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", cod: 14.13.01.10.11/s.i., prevăzut în anexa nr. 3.Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 4;
  b) "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 5;c) "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 6.
  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 şi 3 sunt prevăzute în anexa nr. 7.Articolul 5(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 8
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 10 aprilie 2013;b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2014.
  Articolul 9Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Preşedintele Agenţiei
  Naţionale de Administrare Fiscală,
  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 6 mai 2016.Nr. 1.503.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURĂde înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabilecare aplică sistemul TVA la încasareAnexa nr. 2 Deschideți PROCEDURĂde radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabilecare aplică sistemul TVA la încasareAnexa nr. 3
  097 Număr de
  înregistrare ca operator de date cu caracter personal759
  NOTIFICARE PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII SISTEMULUI TVA LA ÎNCASARE (SIGLA ANAF) Agenţia Naţionalăde Administrare Fiscală
  I. FELUL NOTIFICĂRII
  1. NOTIFICARE DE INTRARE ÎN SISTEM, PRIN OPŢIUNE 2. NOTIFICARE DE IEŞIRE DIN SISTEM
  II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
  DENUMIRE/NUME, PRENUME
  COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO
  DOMICILIUL FISCAL
  JUDEŢ SECTOR LOCALITATE
  STRADA NR. BLOC SC.
  ET. AP. COD POŞTAL TELEFON
  FAX E-MAIL
  III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal Nr. act împuternicire .................... Data ....................... Nume, prenume/Denumire ................................................ Cod de identificare fiscală ...........................................
  IV. Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune [] Declar pe propria răspundere că sunt persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv sunt persoană impozabilă stabilită în România, nu fac parte dintr-un grup fiscal unic, iar cifra de afaceri realizată în perioada ............, de ........ lei, nu depăşeşte plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei).Având în vedere această situaţie, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, începând cu data de ............ [] Fiind persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
  V. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare [] Întrucât cifra de afaceri realizată în perioada ......., respectiv de ........ lei, a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare începând cu data de .............. .[] Deşi sunt persoană eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare întrucât cifra de afaceri realizată în perioada ........., respectiv de ........lei nu a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), renunţ la aplicarea sistemului TVA la încasare. Având în vedere această situaţie, notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu data de ....... Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
  Numele persoanei care face declaraţia
  Funcţia
  Semnătura
  Se completează de personalul organului fiscal
  Organ fiscal
  Număr înregistrare Data înregistrare //
  Numele persoanei care a verificat
  Instrucţiuni de completare a formularului (097)"Notificare privind aplicarea/încetarea aplicăriisistemului TVA la încasare"Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare sau pentru încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 282 şi de art. 324 alin. (12) şi (14) din Codul fiscal.În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:a) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la 25 ianuarie inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;b) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului;c) pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;d) pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei de la lit. c).
  Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului se face astfel:Secţiunea I "Felul notificării"Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.Secţiunea II "Date de identificare a persoanei impozabileCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.Caseta "Cod de înregistrare în scopuri de TVA" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.Secţiunea III "Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriindu-se numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.Secţiunea IV "Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune" se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:– persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
  – persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
  Secţiunea V "Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care se află în una dintre următoarele situaţii:– persoana impozabilă a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune în această situaţie până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit;– deşi este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, totuşi persoana renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situaţie oricând în cursul anului, între data de 1 şi 25 ale lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care au realizat o cifră de afaceri care a depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului.
  Anexa nr. 4
  Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................DECIZIE
  de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la încasare
  Către: Denumirea/Numele şi prenumele ..................................Domiciliul fiscal:Localitatea ............, str. ......... nr. ......., bl. ......., ap. ...... et. ......, judeţul/sectorul .......Codul de identificare fiscală ...........................În baza prevederilor art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, aveaţi obligaţia să notificaţi organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 26 alin. (4) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.Întrucât nu aţi depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înştiinţăm că sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.Precizăm că pentru operaţiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (14) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .............................Semnătura şi ştampila unităţii ...............Cod 14.13.02.64/r.o.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
  www.anaf.ro
  Anexa nr. 5
  Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................ÎNŞTIINŢAREprivind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la încasareCătre: Denumirea/Numele şi prenumele ..................................Domiciliul fiscal:Localitatea ............, str. ......... nr. ......., bl. ......., ap. ...... et. ......, judeţul/sectorul .......Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul dispoziţiilor art. 282 alin. (3)-(8) coroborate cu cele ale art. 324 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ale pct. 26 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că:[] sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA*);*) Se completează în cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.[] sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a intrării într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării în grupul fiscal unic, după caz.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ............................Semnătura şi ştampila unităţii ...............Cod 14.13.07.64/r.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....
  www.anaf.ro
  Anexa nr. 6
  Adresa: ..................... Tel.: ....................... Fax: ........................ E-mail: .....................DECIZIEde îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radiereaîn/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemulTVA la încasareCătre: Denumirea .....................................................Codul de identificare fiscală ..............................Domiciliul fiscal: localitatea .............., str. ........... nr. ......, bl. ........, ap. ....., et. ........., judeţul/sectorul ..................
  Având în vedere dispoziţiile art. 324 alin. (12)/art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:[] aţi fost înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de ............Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înştiinţăm că veţi fi:[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care aţi fost înregistrat eronat, veţi fi radiat din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale;ŞI/SAU[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveţi obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, conform opţiunii exercitate, veţi fi înregistrat în registru cu data de la care aveţi obligaţia aplicării acestui sistem.Precizăm că pentru operaţiunile efectuate între data înregistrării şi data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (13) din Codul fiscal;[] aţi fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de .......... .Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înştiinţăm că veţi fi:[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care aţi fost radiat eronat din registru, veţi fi înregistrat în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale;ŞI/SAU[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveţi obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, veţi fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveţi obligaţia aplicării acestui sistem.Precizăm că pentru operaţiunile efectuate între data radierii şi data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare sunt aplicabile prevederile art. 324 alin. (15) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţi fiscaleNumele şi prenumele .......................Semnătura şi ştampila unităţii ..................Cod 14.1.3.02.64/e.m.Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .....

  www.anaf.ro
  Anexa nr. 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi de arhivare a formularelor1. "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)"1.1. Denumire: "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)"1.2. Cod: 14.13.01.10.11/s.i.1.3. Format: A4/t11.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;
  – se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
  1.5. U.M.: set (o filă)1.6. Se difuzează gratuit.1.7. Se utilizează pentru intrarea/ieşirea în/din sistemul TVA la încasare.1.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.1.9. Circulă:– 
  originalul la organul fiscal;
  – copia la persoana impozabilă.
  1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
  2. "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"2.1. Denumire: "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"2.2. Cod: 14.13.02.64/r.o.2.3.
  Format: A4/t1
  2.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.5. U/M: set (2 file)2.6. Se difuzează gratuit.2.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care aveau obligaţia încetării aplicării sistemului TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, peste plafonul de 2.250.000 lei.
  2.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal competent.2.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  3. "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.1. Denumire: "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"
  3.2. Cod: 14.13.07.64/r.3.3. Format: A4/t13.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.5. U/M: set (2 file)3.6. Se difuzează gratuit.3.7. Se utilizează pentru înştiinţarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care îşi încetează activitatea economică şi pentru care anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care au depus declaraţia de încetare a activităţii sau a persoanelor impozabile care au intrat într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal.3.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal competent.3.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  4. "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.1. Denumire: "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.4.3. Format: A4/t14.4. Caracteristici de tipărire:– pe o singură faţă;– se utilizează echipament informatic pentru editare.
  4.5. U/M: set (2 file)4.6. Se difuzează gratuit.4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.4.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal competent.4.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.
  4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  NOTĂ:Pentru formularele de decizii şi înştiinţare prevăzute în ordin, în chenarul în care este menţionată sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se va insera, la editarea fiecărui formular, sigla Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
  -------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!