Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
    Formă consolidată valabilă la data 02-06-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-06-2016 până la data de 19-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a Codului fiscal din 8 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, la data de 02 Iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016; LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
    Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. III din LEGEA nr. 112 din 27 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016:"Art. IIIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 3, referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 495 lit. g), precum şi prevederile art. II intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai devreme de 3 zile de la publicare."
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscalArticolul 1Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal(1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.