Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 793 din 19 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016Data intrării în vigoare 25-02-2016
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 25-02-2016 până la data de 15-04-2021

  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 270 alin. (7) şi art. 324 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 7 alin. (9), pct. 23 alin. (2), pct. 25 alin. (4), pct. 67 alin. (12), pct. 79 alin. (14) şi pct. 83 alin. (8), (9) şi (10) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4(1) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin formularul prevăzut la art. 1, va fi achitată la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.A.10.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului.
  (2) Sumele negative rezultate ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor de taxă pe valoarea adăugată efectuate de persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie potrivit procedurii legale aplicabile în materie.
  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  de Administrare Fiscală,
  Daniel Diaconescu,
  vicepreşedinte
  Bucureşti, 19 februarie 2016.Nr. 793.Anexa nr. 1
  (Siglă) ANAFAgenția Națională de Administrare Fiscală
  Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată307Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

  Perioada de raportare Luna  Anul  

  I. FELUL DECLARAŢIEI
  Declaraţie rectificativă [ ] Temeiul legal pentru depunerea formularului 307 după anularea rezervei verificării ulterioare: - art. 105 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare [ ] - art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare [ ]

  II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
  DENUMIRE/NUME, PRENUME  
  COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ              
  DOMICILIUL FISCAL
  JUDEŢ  SECTOR  LOCALITATE  
  STRADA  NR. BLOC  SC. 
  ET. AP.  COD POŞTAL  TELEFON  
  FAX  E-MAIL  

  III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVA În temeiul art. 270 alin. (7), art. 324 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 7 alin. (9), pct. 23 alin. (2), pct. 25 alin. (4), pct. 67 alin. (12), pct. 79 alin. (14), pct. 83 alin. (8), (9) şi (10) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, ca urmare a: [ ] transferului de active; [ ] transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing; [ ] anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, declar că, din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizările taxei pe valoarea adăugată, rezultă următoarele sume:
  Denumire/Nume, prenume cedent/finanţator/ beneficiar Codul de înregistrare în scopuri de TVA al cedentului/finanţatorului/beneficiarului Opera- ţiune A/L/C*) TVA (lei)
  Total -
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  Numele persoanei care face declaraţia  
  Funcţia  Semnătura  

  Se completează de personalul organului fiscal
  Organ fiscal  
  Număr înregistrare  Dată înregistrare   /  /     
  Numele persoanei care a verificat  
  *) Se completează: A - în cazul transferului de active;L - în cazul transferului dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;C - în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau g) sau h) din Codul fiscal. Cod: 14.13.01.02/t.a.
  Anexa nr. 2Instrucţiuni de completare aformularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din
  ajustarea/ corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
  Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/ utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice;– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:● nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;● trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal şi pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal şi pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum şi la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.Declaraţia se depune astfel:– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
  – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.
  Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:– direct sau prin împuternicit, la registratură; sau– la poştă, prin scrisoare recomandată.În situaţia în care din declaraţie rezultă taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, aceasta se achită, până la data prevăzută de lege pentru depunerea declaraţiei, potrivit prevederilor art. 326 din Codul fiscal, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.A.10.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, pentru transferul unor active rezultate ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului.Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.Perioada de raportare se completează cu:– anul şi luna în care a avut loc transferul de active, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile art. 270 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 83 alin. (9) din normele metodologice;– 
  anul şi luna în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal şi de normele metodologice.
  I. FELUL DECLARAŢIEIDeclaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.În situaţia în care persoana impozabilă depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, în condiţiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se bifează, în căsuţa corespunzătore, temeiul legal pentru depunerea declaraţiei.II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, beneficiare a transferului de active, ale locatarului/utilizatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, respectiv ale persoanei impozabile a cărei înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal şi care nu a efectuat ajustările/a efectuat ajustări incorecte/efectuează regularizarea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal şi ale normelor metodologice.2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:– contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;– comercianţii persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;– 
  contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală;
  – persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;– persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
  3. Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.
  III. DATE PRIVIND SUMELE REZULTATE DIN AJUSTAREA/CORECŢIA AJUSTĂRII/REGULARIZAREA TVASe completează cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente de la care au fost preluate total sau parţial activele, a finanţatorului activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing sau a beneficiarului, respectiv denumirea/numele, prenumele şi codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (dacă este cazul).Se declară, de asemenea, suma în lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată rezultată din transferul de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Codul fiscal sau din transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, în condiţiile prevăzute de pct. 83 alin. (9) din normele metodologice.Se declară, după caz, suma în lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor taxei aferente bunurilor de capital, de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sauh) din Codul fiscal, conform pct. 79 alin. (14) din normele metodologice.
  Se declară, după caz, suma în lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiilor ajustărilor/regularizărilor, pozitivă sau negativă, în funcţie de rezultatul acestora, efectuate de persoanele impozabile pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal şi care:– nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;– trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal şi pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal şi pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum şi la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
  Anexa nr. 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, deutilizare şi de arhivare a formularului (307) "Declaraţie privind sumelerezultate din ajustarea/corecţiaajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"1. Denumirea formularului: "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
  2. Cod: 14.13.01.02/t.a.3. Format: A4/t14. Caracteristicile de tipărire:– pe o singură faţă;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. Se utilizează la:– declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către persoana impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA, beneficiară a transferului parţial sau total de active, sumă rezultată ca urmare a ajustărilor TVA conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332, după caz, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;– 
  declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform pct. 83 alin. (9) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare;
  – declararea sumei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pozitivă sau negativă, rezultată ca urmare a ajustărilor efectuate/a corecţiei ajustărilor/a regularizării taxei ca urmare a ajustărilor efectuate, în condiţiile art. 324 alin. (9) din Codul fiscal.
  6. Se întocmeşte în două exemplare de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active, de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea sa din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, respectiv de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, care efectuează ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile art. 324 alin. (9) din Codul fiscal.7. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!