Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 10 din 20 ianuarie 2016privind stabilirea procedurilor de selecţie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu şi alte aspecte organizatorice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 29-01-2016

  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, aprobată cu completări prin Legea nr. 328/2015,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1
  Prin prezentul ordin se stabilesc următoarele:a) procedurile de selecţie a personalului care urmează să fie trimis în misiune la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, denumit în continuare Centrul de Excelenţă;b) procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;c) modalitatea de asigurare logistică şi financiară pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;d) modalitatea de echivalare a rezultatelor evaluării profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;e) alte aspecte organizatorice.
  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) poziţii-cheie - reprezintă următoarele poziţii din cadrul Centrului de Excelenţă, conform deciziilor Comitetului Director: director, director adjunct, şef Stat Major, şef Secţiune Doctrină şi Standardizare, şef Secţiune Educaţie şi Pregătire, şef Secţiune Lecţii Învăţate;b) poziţii non-cheie - reprezintă toate celelalte poziţii din cadrul Centrului de Excelenţă atribuite României, cu excepţia poziţiilor-cheie;c) Reprezentantul Senior Naţional - este ofiţerul din cadrul Jandarmeriei Române care ocupă poziţia-cheie din cadrul Centrului de Excelenţă;d) tur de serviciu - perioada de ocupare a poziţiei-cheie sau non-cheie în cadrul Centrului de Excelenţă de către cadrul militar al Jandarmeriei Române, potrivit cerinţelor Centrului de Excelenţă.
  Capitolul II
  Procedurile de selecţie a cadrelor militare care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de ExcelenţăArticolul 3Procesul de selecţie a cadrelor militare din Jandarmeria Română care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de Excelenţă se organizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, şi se realizează prin parcurgerea următoarelor proceduri distincte:a) preselecţia candidaţilor;b) concurs.Articolul 4(1) Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, denumită în continuare comisie de concurs, precum şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt numite prin ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române, la propunerea Direcţiei resurse umane din IGJR, denumită în continuare DRU, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de publicitatea poziţiilor scoase la concurs.(2)
  Comisia de concurs se compune din:
  a) preşedinte: un ofiţer din cadrul IGJR;b) membri: cel puţin doi ofiţeri din cadrul IGJR şi, dacă este cazul, specialişti din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, nominalizaţi la solicitarea IGJR în funcţie de specificul poziţiilor pentru care se organizează concursul.(3) Desemnarea persoanelor care fac parte din comisia de concurs se va realiza astfel încât să se asigure un număr impar de persoane.(4) Secretarul comisiei de concurs este un ofiţer din cadrul DRU al IGJR.(5) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se compune dintr-un număr impar de persoane, din care un preşedinte şi cel puţin doi membri, ofiţeri din cadrul IGJR.(6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
  (7) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  Articolul 5Tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc de către comisia de concurs şi se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de publicitatea poziţiilor scoase la concurs.Articolul 6(1) Publicitatea poziţiilor care urmează a fi ocupate se realizează de către DRU, la solicitarea Serviciului afaceri europene, relaţii şi misiuni internaţionale din IGJR, denumit în continuare SAERMI, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.(2) Publicitatea poziţiilor care urmează a fi ocupate se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:
  a) anunţul se publică pe portalul de intranet al Jandarmeriei Române şi se transmite prin adresă de informare către toate unităţile din componenţa acesteia;b) anunţul conţine termenul-limită de înscriere şi de depunere a dosarului de candidat, durata turului de serviciu stabilită în funcţie de cerinţele Centrului de Excelenţă, condiţiile generale şi cerinţele obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat, data de desfăşurare a concursului, precum şi tematica şi bibliografia de concurs.
  Articolul 7Preselecţia candidaţilor se realizează de către DRU, la solicitarea SAERMI.Articolul 8La preselecţie pot participa cadrele militare din Jandarmeria Română care, pe lângă cerinţele obligatorii prevăzute în fişa postului care urmează a fi ocupat, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:a) posedă experienţă profesională, astfel: pentru poziţiile-cheie, minimum 15 ani în MAI, din care cel puţin ultimii 10 ani în Jandarmeria Română, iar pentru poziţiile non-cheie, minimum 5 ani în MAI, din care cel puţin ultimii 3 ani în Jandarmeria Română;
  b) au fost apreciate în ultimii 3 ani cu calificativul cel puţin "Foarte bun" la aprecierea de serviciu anuală;c) nu sunt puse la dispoziţie în temeiul art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;d) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;e) posedă permis de conducere categoria B.
  Articolul 9Preselecţia candidaţilor constă în următoarele etape:a) centralizarea rapoartelor de participare la selecţie ale cadrelor militare;b) centralizarea şi verificarea dosarelor de candidat;c) testarea eliminatorie la limba străină conform nivelului prevăzut în fişa postului;d) evaluarea psihologică şi medicală de către structurile specializate ale MAI conform prevederilor art. 14 şi completarea dosarelor de candidat cu rezultatele acestora.Articolul 10(1) În vederea participării la selecţia pentru ocuparea poziţiilor din cadrul Centrului de Excelenţă, cadrele militare înaintează către comandanţii/inspectorii şefi ai unităţilor din care fac parte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, rapoartele personale prin care solicită înscrierea la selecţie, menţionează expres caracterul voluntar al opţiunii şi poziţia pentru care candidează, declară explicit că acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile stabilite în legătură cu participarea la misiune, precum şi, în mod concret, faptul că îndeplineşte fiecare condiţie generală prevăzută la art. 8.(2)
  Raportul personal va conţine avizul consultativ al comandanţilor/inspectorilor şefi ai unităţilor din care fac parte candidaţii, acesta, însoţit de dosarul de candidat, se înaintează, prin structura de resurse umane a unităţii, la DRU, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.
  (3) Dosarul de candidat conţine următoarele documente:a) raportul personal prin care solicită înscrierea la selecţie;b) curriculum vitae;c) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen de bilanţ, eliberată de medicul de unitate;d) înscris din care să rezulte nivelul de acces la informaţii clasificate naţionale;e) două fotografii tip paşaport;
  f) declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu a săvârşit fapte de natură penală şi că nu este cercetat într-un dosar penal;g) copii ale diplomelor de studii care atestă pregătirea;h) copii ale cărţii de identitate şi permisului de conducere.
  Articolul 11(1) În termen de două zile lucrătoare de la împlinirea termenului în care se depun dosarele de candidat, DRU verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor generale, precum şi a cerinţelor obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat.(2) Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 8 şi cerinţele obligatorii din fişa postului ce urmează a fi ocupat se întocmeşte de către DRU şi se înaintează spre avizare inspectorului general al Jandarmeriei Române.
  Articolul 12DRU solicită avizul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, denumit în continuare DIPI, pentru candidaţii care sunt pe lista prevăzută la art. 11 alin. (2), cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei de susţinere a concursului.Articolul 13(1) Testarea eliminatorie la limba străină a candidaţilor se realizează, la solicitarea DRU, de către Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data testării prevăzute la alin. (1), Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române comunică DRU o listă care cuprinde rezultatele evaluărilor candidaţilor, prin înscrierea menţiunii "admis" sau "respins" în dreptul fiecărui candidat.
  Articolul 14(1) Candidaţii declaraţi admişi la testarea la limba străină sunt supuşi evaluării psihologice şi medicale specifice participării la misiuni internaţionale care se realizează, la solicitarea DRU, de către structurile specializate din cadrul MAI, potrivit reglementărilor legale în vigoare la nivelul MAI.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), structurile specializate ale MAI comunică DRU lista cu rezultatele evaluărilor, prin înscrierea menţiunii "apt" sau "inapt" în dreptul fiecărui candidat.Articolul 15(1) După comunicarea rezultatelor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (2) către DRU, preselecţia candidaţilor se consideră încheiată.(2) La următoarea etapă a selecţiei, respectiv la concurs, pot participa numai candidaţii care au promovat preselecţia.
  Articolul 16Concursul se desfăşoară cu minimum 60 de zile calendaristice înainte de data trimiterii în misiune la Centrul de Excelenţă a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.Articolul 17(1) Concursul constă în susţinerea, în ordine, a următoarelor probe:a) proba scrisă la pregătirea de specialitate;b) interviul structurat pe subiecte profesionale.(2)
  Subiectele pentru probele menţionate la alin. (1) se stabilesc pe baza tematicii şi bibliografiei de concurs aprobate în conformitate cu art. 5.
  (3) Subiectele pentru probele menţionate la alin. (1) se elaborează cu cel mult 24 de ore înainte de desfăşurarea fiecărei probe de către membrii comisiei de concurs şi se aprobă de către preşedintele acesteia.(4) Durata fiecărei probe se stabileşte de către comisia de concurs în funcţie de numărul de candidaţi şi gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.(5) Probele prevăzute la alin. (1) se notează de către fiecare membru al comisiei, individual, cu note de la 1 la 10, iar notele acordate sunt înscrise în borderoul întocmit pentru fiecare dintre probele de concurs.(6) Nota finală pentru fiecare dintre probele prevăzute la alin. (1) se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale fără rotunjire.(7) Interviul structurat pe subiecte profesionale se înregistrează prin grija structurii cu atribuţii în domeniul informaticii sau similar ori, în cazul în care nu sunt disponibilităţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de secretarul comisiei.
  Articolul 18(1) Înainte de desfăşurarea probei scrise, lucrările sunt sigilate şi numerotate de către secretarul comisiei de concurs.(2) Dacă diferenţa dintre notele acordate de membrii comisiei de concurs la proba scrisă este mai mare de 1 punct, lucrarea se recorectează de către preşedintele comisiei de concurs care stabileşte nota finală.(3) Lucrările scrise se corectează sigilate şi se desigilează numai după încheierea corectării acestora.(4) Notele finale acordate la proba scrisă la pregătirea de specialitate se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri şi aprobat de preşedintele comisiei, care va fi afişat până la sfârşitul programului de lucru din ziua de examinare la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.Articolul 19(1) Rezultatele obţinute la proba scrisă se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afişarea notelor.(2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.(3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.Articolul 20(1) Interviul structurat pe subiecte profesionale se desfăşoară după expirarea termenului de depunere şi soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la pregătirea de specialitate. Proba interviului poate fi susţinută doar de către candidaţii care au obţinut nota minimă 5 la proba scrisă.(2) În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica afişată.(3)
  Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs, la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.
  (4) Notele finale acordate la interviul structurat pe subiecte profesionale se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri şi aprobat de preşedintele comisiei de concurs, care va fi afişat până la sfârşitul programului de lucru din ziua de examinare la sediul unităţii unde se desfăşoară concursul.
  Articolul 21(1) Rezultatele obţinute la interviul pe subiecte profesionale se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afişarea notelor.(2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.(3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.
  Articolul 22Mediile obţinute la concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, făcându-se media aritmetică a notelor acordate la cele două probe.Articolul 23(1) La finalizarea probelor de concurs, secretarul comisiei de concurs întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează modul de desfăşurare a concursului şi tabelul cu notele finale obţinute de candidaţi. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele acesteia.(2) În tabelul prevăzut la alin. (1), în dreptul fiecărui candidat se înscrie una dintre menţiunile "admis" sau "respins", după caz.Articolul 24
  (1) Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute.(2) Candidaţii care obţin aceeaşi medie vor fi departajaţi prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:a) numărul de participări la misiuni internaţionale (primează candidatul cu număr mai mare de participări);b) vechimea în structuri cu atribuţii în domeniul ordine şi siguranţă publică;c) absolvirea unei instituţii de formare iniţială a MAI ori a altor instituţii de învăţământ care realizează pregătirea personalului pentru nevoile MAI;d) media obţinută la examenul de licenţă, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de ofiţer, şi a mediei obţinute la examenul de bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu funcţii de maistru militar/subofiţer.(3)
  Rezultatele finale se comunică şi se afişează la sediul unităţii unde s-a organizat concursul, de către secretarul comisiei de concurs, în cel mult 24 de ore de la finalizarea acestuia.
  (4) Media minimă cu care candidaţii pot fi declaraţi admişi este 7,00, iar nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 5,00.(5) Secretarul comisiei de concurs comunică DRU procesul-verbal de consemnare a modului de desfăşurare a concursului şi tabelul cu mediile candidaţilor.(6) În cel mult 48 de ore de la finalizarea concursului, DRU întocmeşte lista cu candidaţii declaraţi admişi şi o înaintează spre aprobare inspectorului general al Jandarmeriei Române. După aprobarea listei cu candidaţii declaraţi admişi, în cel mult 24 de ore, DRU o comunică SAERMI şi unităţilor din care provin candidaţii.
  Articolul 25(1) Cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de începerea misiunii la Centrul de Excelenţă a candidaţilor declaraţi admişi, SAERMI întocmeşte raportul privind aprobarea trimiterii acestora în misiune.(2)
  Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul afacerilor interne, după ce a fost avizat de către secretarul de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române şi de către secretarul de stat care coordonează activitatea de relaţii internaţionale, precum şi de către următoarele structuri:
  a) DIPI;b) Direcţia afaceri europene şi relaţii Internaţionale, denumită în continuare DAERI;c) Direcţia generală management resurse umane;d) structura de specialitate din aparatul central al MAI, potrivit specificului poziţiilor non-cheie.(3) La raport se anexează fişa postului, întocmită la nivelul Centrului de Excelenţă şi traducerea acesteia în limba română, realizată de către SAERMI.
  Articolul 26(1) În intervalul cuprins între data aprobării raportului privind trimiterea în misiune şi data începerii misiunii, personalul selecţionat parcurge un instructaj specific poziţiei pentru care a fost declarat admis, care se desfăşoară pe o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare.(2) Instructajul se realizează sub coordonarea SAERMI, în cooperare cu alte structuri specializate ale IGJR şi MAI, după caz, şi presupune organizarea de şedinţe de pregătire teoretică şi practică cu următoarele obiective:a) pregătire generală în următoarele domenii: afaceri europene şi relaţii internaţionale, cunoaşterea organizaţiilor internaţionale (UE, ONU, NATO, OSCE), protecţia informaţiilor clasificate şi a datelor cu caracter personal, măsuri anticorupţie, relaţii publice şi informare, protocol;b) pregătire specifică în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţă, rolul Centrului de Excelenţă, specificul activităţii care urmează să se desfăşoare la Centrul de Excelenţă, în funcţie de profilul şi specializarea poziţiei care urmează a fi ocupate.(3) Evaluarea medicală şi efectuarea imunizărilor personalului selecţionat, conform cerinţelor misiunii şi zonei de desfăşurare a acesteia, se efectuează prin Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" Bucureşti. Personalul selecţionat se va prezenta la examinarea medicală de specialitate cu avizul medicului de unitate cuprinzând concluziile ultimului examen de bilanţ efectuat în cadrul controlului medical anual.
  Capitolul III Procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare trimise în misiune la Centrul de ExcelenţăArticolul 27(1) Personalul Jandarmeriei Române trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se mută în interesul serviciului la IGJR şi se încadrează în Statul de organizare cu posturile pentru încadrarea personalului din unităţile Jandarmeriei Române care desfăşoară misiuni în străinătate, denumit în continuare "Statul S" al Jandarmeriei Române.(2) Personalul selecţionat şi încadrat pe "Statul S" se trimite în misiune la Centrul de Excelenţă prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) La încheierea misiunii, personalul Jandarmeriei Române este mutat în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la alin. (1) în unitatea de la care a fost trimis în misiune, pentru a fi încadrat în funcţia pe care a ocupat-o anterior trimiterii în misiune, dacă aceasta este vacantă sau, cu acordul său, în funcţie echivalentă celei ocupate anterior.(4) În situaţia în care, ulterior aplicării prevederilor alin. (3), nu s-a realizat numirea în funcţie, personalul Jandarmeriei Române se pune la dispoziţia unităţii de la care a fost trimis în misiune, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi:a) în altă unitate a Jandarmeriei Române, pentru a fi încadrat într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior, cu acordul său;b) în unitatea de la care a fost trimis în misiune sau în altă unitate a Jandarmeriei Române, pe funcţie corespunzătoare gradului militar deţinut, cu acordul său.Articolul 28Reprezentantul Senior Naţional, denumit în continuare RSN, are următoarele responsabilităţi:a) reprezintă Jandarmeria Română ca punct de contact al directorului Centrului de Excelenţă pentru toate aspectele privind responsabilităţile naţionale;b) este responsabil de disciplina în rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Centrul de Excelenţă, conform reglementărilor naţionale în materie;c) avizează toate deplasările efectuate în interes naţional ale cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, în timpul programului de lucru al Centrului de Excelenţă;d)
  avizează toate comunicările trimise în ţară de către cadrele militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Centrul de Excelenţă;
  e) avizează evaluările profesionale anuale ale personalului Jandarmeriei Române aflat în misiune la Centrul de Excelenţă.
  Capitolul IV Încheierea misiunii în străinătate înainte de termenArticolul 29Încheierea misiunii şi chemarea în ţară, cu sau fără înlocuire a reprezentanţilor Jandarmeriei Române, se poate efectua, înainte de termen, în următoarele cazuri:a) la adresa vieţii şi integrităţii reprezentantului Jandarmeriei Române şi/sau a membrilor familiei acestuia se manifestă o stare de pericol, cauzată de catastrofe naturale şi dezastre, stări de conflict armat, ameninţări teroriste, epidemii sau alte situaţii asemănătoare;b) reprezentantul Jandarmeriei Române săvârşeşte abateri disciplinare sau infracţiuni, în ţară sau în străinătate;
  c) reprezentantul Jandarmeriei Române solicită retragerea de la post, din motive personale;d) obţinerea calificativului "Mediocru" la evaluarea profesională anuală.
  Articolul 30(1) Încheierea misiunii înainte de termen se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu avizul secretarului de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române şi a secretarului de stat care coordonează activitatea de relaţii internaţionale, prin grija SAERMI.(2) În situaţia înlocuirii personalului aflat în misiune, iniţierea demersurilor legale se face în sensul asigurării, pe cât posibil, pe teritoriul statului în care se află Centrul de Excelenţă, a procedurilor de predare-primire a atribuţiilor de serviciu şi a mijloacelor tehnico-logistice din dotare, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
  Articolul 31Dacă perioada de timp rămasă până la încheierea la termen a misiunii este mai mică de un an, cadrul militar care va fi selecţionat, conform prezentului ordin, pentru a înlocui pe cel a cărui misiune a încetat înainte de termen, va încadra funcţia respectivă şi pentru următorul tur de serviciu.Articolul 32După încheierea misiunii la termen, cât şi înainte de termen, cadrele militare pot participa la o nouă selecţie pentru ocuparea unei poziţii-cheie sau non-cheie după îndeplinirea serviciului în ţară pe o perioadă minimă de 2 ani.
  Capitolul V Asigurarea logistică şi financiară pentru cadrele militare trimise în misiune la Centrul de ExcelenţăArticolul 33Prin grija structurilor de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române, personalul din Jandarmeria Română aflat în misiune la Centrul de Excelenţă poate fi dotat cu armament, muniţie şi mijloace tehnice conform specificului misiunilor desfăşurate, precum şi a cerinţelor postului.
  Articolul 34Echiparea cu uniformă şi echipament a personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se realizează conform actelor normative în vigoare, aplicabile Jandarmeriei Române.Articolul 35Asigurarea spaţiilor de locuit, precum şi reîntregirea familiei personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se fac în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 36Fondurile necesare finanţării activităţii personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al Jandarmeriei Române, iar cheltuielile se planifică, se efectuează şi se urmăresc prin grija structurilor competente.
  Articolul 37Sumele necesare, alocate prin bugetul aprobat, se virează în tranşe lunare în contul deschis pe numele personalului aflat în misiune la Centrul de Excelenţă.Articolul 38Deschiderea de conturi bancare, respectiv încheierea de contracte de folosire a serviciilor şi utilităţilor de către personalul aflat în misiune la Centrul de Excelenţă se fac pe numele acestuia, figurând ca mandatat de către Jandarmeria Română, cu excepţia situaţiilor în care legislaţia specifică a statului gazdă conţine prevederi contrare sau limitative.Articolul 39Documentele justificative privind plăţile efectuate de personalul aflat în misiune la Centrul de Excelenţă vor fi transmise către Direcţia financiară din IGJR, denumită în continuare DF, pentru decontarea cheltuielilor.
  Capitolul VI Echivalarea evaluărilor profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Centrul de ExcelenţăArticolul 40Echivalarea evaluărilor profesionale anuale asigurate de directorul Centrului de Excelenţă la finalul fiecărui an calendaristic se efectuează printr-o notă-raport elaborată de către SAERMI, avizată de DRU şi aprobată de inspectorul general al Jandarmeriei Române.Articolul 41Echivalarea evaluărilor profesionale anuale se efectuează prin respectarea următoarelor corespondenţe:a) Calificativul Centrului de Excelenţă "Outstanding" se echivalează cu calificativul "Excepţional";b) Calificativul Centrului de Excelenţă "Very good" se echivalează cu calificativul "Foarte bun";c) Calificativul Centrului de Excelenţă "Good" se echivalează cu calificativul "Bun";
  d) Calificativul Centrului de Excelenţă "Satisfactory" se echivalează cu calificativul "Corespunzător";e) Calificativul Centrului de Excelenţă "Weak" se echivalează cu calificativul "Mediocru".
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 42Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  Bucureşti, 20 ianuarie 2016.Nr. 10.AnexăReîntregirea familiei şi închirierealocuinţei de serviciu în străinătateArticolul 1După emiterea ordinului de numire, personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă solicită în scris, prin grija SAERMI, reîntregirea familiei sau dă o declaraţie pe propria răspundere că procedura nu se va realiza în anul calendaristic în care debutează misiunea.Articolul 2(1)
  În situaţia în care personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă solicită reîntregirea familiei, SAERMI întocmeşte o notă de fundamentare care se avizează de către Direcţia logistică din cadrul IGJR, denumită în continuare DL, precum şi de către DF, ulterior fiind supusă aprobării inspectorului general al Jandarmeriei Române.
  (2) Prin nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se propune aprobarea reîntregirii familiei şi/sau închirierea unui spaţiu locativ corespunzător, cu indicarea, după caz, a modalităţilor de transport, a tipului de locuinţă ce va fi închiriată şi a drepturilor financiare de care va beneficia familia personalului trimis în misiune.
  Articolul 3Pe baza prezentării ofertei de către cadrele militare aflate în misiune la Centrul de Excelenţă, însoţită de modelul contractului de închiriere, tradus în limba română prin grija SAERMI, după obţinerea avizelor de specialitate ale DL şi DF, SAERMI întocmeşte nota de fundamentare privind împuternicirea semnării contractului de închiriere. Nota de fundamentare se avizează pentru legalitate de către Serviciul juridic din IGJR şi se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române.Articolul 4Criteriile de repartizare a numărului de camere în raport cu numărul persoanelor care vor locui împreună (respectiv personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă şi membrii familiei acestuia) sunt următoarele:a) 1 persoană: apartament cu două camere, compus din dormitor şi cameră de zi;
  b) 2 persoane: apartament cu două camere, compus din dormitor şi cameră de zi;c) 3 persoane: apartament cu trei camere, compus din două dormitoare şi cameră de zi;d) 4 sau mai multe persoane: apartament cu trei sau patru camere, compus din două sau trei dormitoare şi cameră de zi.
  Articolul 5Locuinţa trebuie să fie amplasată într-o zonă convenabilă şi să dispună de dependinţele, dotările şi utilităţile necesare pentru a satisface cerinţele de locuit ale unei persoane/familii, prin "zonă convenabilă" înţelegându-se locaţia aflată la o distanţă rezonabilă de locul de desfăşurare a activităţilor personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă, cu acces la principalele artere de circulaţie, astfel încât să îi permită îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.Articolul 6Cheltuielile suplimentare şi obligatorii, cum sunt comisioanele de agenţie, garanţiile contractuale, utilităţile comune, garajul sau alte cheltuieli legate de îndeplinirea contractului, se menţionează separat de chiria lunară contractuală.Articolul 7Personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă informează SAERMI cu privire la orice diminuare a numărului membrilor de familie pentru care s-a primit aprobarea de însoţire în misiune, cauzele producerii şi durata estimată a acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la momentul producerii evenimentului.Articolul 8Amânarea reîntregirii familiei sau diminuarea ulterioară a numărului membrilor de familie aflaţi în întreţinerea permanentă în străinătate a personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă, pentru o perioadă neîntreruptă cu durata mai mare de 90 de zile calendaristice sau cu caracter definitiv din motive personale, medicale sau din alte motive, cum ar fi părăsirea statului de reşedinţă sau revenirea familiei în ţară, divorţul acestuia sau decesul unuia din membrii familiei care ar conduce la apariţia unui raport inechitabil sub aspectul folosinţei spaţiului locativ excedentar, vor fi analizate de către IGJR prin structurile prevăzute la art. 10, în vederea reglării sub aspect financiar a chiriei lunare, inclusiv prin suportarea, după caz, de către personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă a diferenţelor rezultate prin aplicarea criteriilor enumerate la art. 4.Articolul 9Schimbarea locuinţei închiriate cu una corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4 se va putea realiza numai în una dintre următoarele situaţii:a)
  mutarea într-un nou spaţiu locativ, care se datorează situaţiei familiale sau unor cauze independente de voinţa personalului trimis în misiune la Centrul de Excelenţă;
  b) rezilierea contractului de închiriere nu presupune penalităţi sau alte clauze care să aibă repercusiuni financiare în defavoarea IGJR ori acestea sunt suportate de personalul trimis în misiune la Centrul de Excelenţă.
  Articolul 10Situaţiile deosebite ce necesită o analiză de specialitate se evaluează la nivelul DL, DF şi SAERMI, soluţia identificată urmând a fi supusă procedurii menţionate la art. 3, inclusiv în cazul în care locuinţele de serviciu din străinătate se predau/preiau între cadrele militare ale Jandarmeriei Române care efectuează înlocuirea la Centrul de Excelenţă.
  -------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!