Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 24 noiembrie 2008Data intrării în vigoare 24-11-2008
  Formă consolidată valabilă la data 06-09-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-11-2015 până la data de 09-06-2023


  Notă CTCE
  Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 785 din 24 noiembrie 2008, la data de 06 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 53 din 17 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014; LEGEA nr. 140 din 21 octombrie 2014; LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Prin HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.
  Prin HOTARAREA nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Articolele II și III din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015 prevăd:
  Articolul II(1) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti care au obţinut personalitate juridică vor prelua drepturile şi vor fi ţinute de obligaţiile filialelor reorganizate şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.(2) Predarea-preluarea activului şi pasivului se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România preia de la Ministerul Sănătăţii activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii predă Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România arhiva documentelor rezultată în urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1), pe bază de protocol.(3) Modificarea şi completarea normelor de recunoaştere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European şi de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Conform articolului IV din LEGEA nr. 278 din 12 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Sănătăţii," sintagma "autorităţi competente române" se înlocuieşte cu sintagma "Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România", iar sintagma "preşedinte de onoare" se elimină.
  În conformitate cu prevederile art. 63 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, statele membre au avut obligaţia să transpună, să se conformeze la prevederile acesteia şi să notifice Comisiei Europene măsurile întreprinse în acest sens până la data de 20 octombrie 2007, dată de la care sunt abrogate directivele 77/452, 77/453, 80/154 şi 80/155 CE.