Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.04.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNI din 28 decembrie 2010 privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011Data intrării în vigoare 05-01-2011
    Formă consolidată valabilă la data 30-10-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-10-2014 până la data de 23-04-2019

    ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 Octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 425 din 4 martie 2011; ORDINUL nr. 1.155 din 28 noiembrie 2012; INSTRUCŢIUNILE din 30 septembrie 2014 puse în aplicare de ORDINUL nr. 437 din 30 septembrie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 27 alin. (3) lit. c) şi al art. 46^2 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.I. Introducere1. Potrivit art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, Consiliul Concurenţei acceptă angajamente în condiţiile legii.2. Prevederile art. 46^2 din lege asigură cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurenţă conferă forţă juridică obligatorie angajamentelor asumate de părţi în vederea înlăturării situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei.3. Scopul prezentelor instrucţiuni este acela de a oferi orientări în ceea ce priveşte mecanismul de acceptare a angajamentelor propuse de întreprinderi în cazul practicilor anticoncurenţiale, în vederea înlăturării situaţiei care a condus la declanşarea investigaţiei.4. Procedura de angajamente prevăzută la art. 46^2 din lege se desfăşoară în paralel cu procedura de investigaţie propriu-zisă, iar documentele întocmite sau comunicate în baza acesteia vor constitui obiectul unui dosar distinct de cel de investigaţie. Desfăşurarea discuţiilor privind acceptarea de angajamente propuse de întreprinderi nu suspendă desfăşurarea investigaţiei. Cererile efectuate de întreprinderi sau alte documente din dosarul privind angajamentele nu pot fi folosite în cadrul investigaţiei decât cu acordul expres al întreprinderii care a formulat cererea de angajamente.-----------Pct. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Instrucţiunile din anexa la ORDINUL nr. 1.155 din 28 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 19 decembrie 2012.5. În vederea asigurării transparenţei, certitudinii juridice, precum şi a unui cadru unitar de abordare şi de analiză în această materie, prezentele instrucţiuni detaliază condiţiile, criteriile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor propuse de întreprinderi.6. În sensul prezentelor instrucţiuni, sintagma «practici anticoncurenţiale» trebuie înţeleasă ca incluzând înţelegerile, deciziile asociaţiilor de întreprinderi şi practicile concertate care intră sub incidenţa art. 5 din lege, precum şi a art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi comportamentele unilaterale care intră sub incidenţa art. 6 din lege, precum şi a art. 102 din TFUE. Prin specificul lor, angajamentele sunt adecvate rezolvării situaţiei concurenţiale, în special în ceea ce priveşte cazurile de posibilă încălcare a art. 6 din lege şi a art. 102 din TFUE.------------Pct. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din Instrucţiunile din anexa la ORDINUL nr. 1.155 din 28 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 19 decembrie 2012.6^1. Procedura de angajamente se aplică, de regulă, pentru încălcări mai puţin grave ale legii sau încălcări grave sub forma unor înţelegeri anticoncurenţiale verticale, precum şi în cazuri de abuz de poziţie dominantă, atunci când este posibilă restabilirea rapidă a mediului concurenţial normal. În categoria practicilor excluse de la procedura de angajamente sunt restricţionările pe orizontală de tipul cartelurilor, care sunt interzise prin dispoziţiile art. 5 alin. (1) din lege şi care nu sunt exceptate de prevederile art. 8 alin. (4) din lege.Consiliul Concurenţei nu va accepta angajamente în cazurile în care rezultă, pe baza probelor acumulate, existenţa unor acţiuni grave, de lungă durată, care au fost deja implementate şi au produs o distorsionare substanţială a concurenţei, distorsionare care ar fi imposibil de reparat prin intermediul angajamentelor.------------Pct. 6^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din Instrucţiunile din anexa la ORDINUL nr. 1.155 din 28 noiembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 19 decembrie 2012.