Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 10 septembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014Data intrării în vigoare 18-09-2014


  Aprobat prin Ordinul nr. 85 din 10 septembrie 2014, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 681 din 18 septembrie 2014.
  Capitolul I Scop
  Articolul 1Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează disputele privind accesul la reţelele din sectorul energiei electrice şi divergenţele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale.Articolul 2Prezentul regulament este elaborat în scopul creării unui mecanism de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei.
  Capitolul II Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Domeniu de aplicareArticolul 3Prezentul regulament se aplică operatorilor licenţiaţi din domeniul energiei, aşa cum sunt aceştia prevăzuţi în cuprinsul Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei.Articolul 4Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament:a) plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin potrivit legii, precum şi divergenţele dintre operatorul de transport şi sistem şi proprietarul reţelei de transport;b) neînţelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale;c) disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, legate de derularea contractelor din sectorul energiei;d) disputele asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi din sectorul gazelor naturale;e) disputele a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;
  f) plângerile împotriva operatorilor licenţiaţi din domeniul energiei, ale căror obligaţii sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliţi prin standarde de performanţă a activităţii acestora.
  Secţiunea a 2-a DefiniţiiArticolul 5(1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1.(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile prevăzute în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul III Soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţele/sistemeSecţiunea 1 Aspecte generaleArticolul 6(1) Soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, care fac obiectul prezentului regulament, presupune parcurgerea următoarelor etape:a) soluţionarea la nivelul operatorilor licenţiaţi din domeniul energiei;b) soluţionarea la nivelul Autorităţii competente.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procesului de soluţionare a disputelor/divergenţelor, apar şi alte neînţelegeri, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare, reluându-se paşii procedurali.(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.(4) Cererea de soluţionare la nivelul operatorilor licenţiaţi se adresează acestora de către solicitanţi, în termen de 45 de zile de la data primirii răspunsului nesatisfăcător al celor dintâi sau în termen de 45 de zile de la data la care solicitanţii trebuiau să primească răspunsul, conform reglementărilor în vigoare.
  Secţiunea a 2-a Soluţionarea la nivelul operatorilor licenţiaţiArticolul 7(1) Părţile au obligaţia parcurgerii procedurii soluţionării disputelor/divergenţelor privind accesul la nivelul operatorului de reţea/sistem, prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE. În acest sens, operatorul de reţea/sistem căruia i s-a solicitat accesul transmite în scris invitaţia de soluţionare, în termen de 7 zile de la primirea cererii de soluţionare a disputei/divergenţei.(2) În termen de cel mult 7 zile de la primirea invitaţiei, solicitantul accesului la reţea/sistem are obligaţia de a transmite operatorului licenţiat punctul său de vedere însoţit de toate documentele pe care îşi întemeiază susţinerea.(3) Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină "conform cu originalul" şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.(4) În termen de 15 zile de la data transmiterii invitaţiei de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija operatorului de reţea/sistem, în vederea soluţionării cererii de acces.(5) În situaţia în care părţile implicate soluţionează cererea de acces, se va întocmi în termen de 3 zile o minută, care să consfinţească înţelegerea dintre părţi.(6) În cazul în care solicitantul accesului nu se prezintă la şedinţa comună, operatorul de reţea/sistem va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt, considerându-se că se renunţă la cererea de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul.(7) În situaţia în care minuta încheiată cu ocazia şedinţei comune, întocmită conform anexei nr. 2, nu este însuşită sau este însuşită parţial de către una dintre părţile implicate, se consideră că cererea nu a fost soluţionată la acest nivel şi, în termen de 30 de zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a disputei/divergenţei, prin grija operatorului de reţea/sistem, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 3.
  Secţiunea a 3-a Soluţionarea la nivelul Autorităţii competenteArticolul 8(1) Procedura de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul se consideră deschisă odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de operatorul de reţea/sistem, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 7 alin. (7). Operatorul de reţea/sistem va înştiinţa partea/părţile despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul.(2) Documentele ce însoţesc cererea de deschidere a procedurii la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă cel puţin:a) copia minutei încheiate în condiţiile alin. (7) ale art. 7;b) corespondenţa dintre părţi privind accesul la reţea/sistem;c) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;d) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;e) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării cererii lor.(3) Certificarea copiilor documentelor titularilor de licenţe prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul în plus pentru Autoritatea competentă. Aceasta va conţine precizarea "conform cu originalul", data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.(4) Cererile de soluţionare a disputelor privind accesul la reţele formulate de operatorii licenţiaţi în sectorul energiei electrice vor fi soluţionate de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2), iar cererile de soluţionare a divergenţelor privind accesul la sisteme formulate de operatorii licenţiaţi în sectorul gazelor naturale vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii complete a documentaţiei la autoritatea competentă.
  Articolul 9După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:a) întrunirea Comisiei de soluţionare a disputei/divergenţei;b) analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;c) pregătirea audierii şi convocarea părţilor;d) audierea părţilor;e) pronunţarea deciziei/hotărârii şi comunicarea acesteia părţilor.
  Articolul 10(1) Comisia de soluţionare a disputelor/ divergenţelor, denumită în continuare Comisia, se numeşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.(2) Comisia de soluţionare a disputelor privind accesul la reţele, apărute între solicitanţii accesului şi operatorii licenţiaţi în sectorul energiei electrice, este formată din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, dintre specialiştii ANRE având vechime de cel puţin 5 ani în domeniul energiei electrice.(3) Comisia de soluţionare a divergenţelor privind accesul la sisteme, apărute între solicitanţii accesului şi operatorii licenţiaţi în sectorul gazelor naturale, este alcătuită din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE, dintre specialiştii ANRE având vechime de cel puţin 5 ani în sectorul gazelor naturale.(4) Din componenţa comisiilor prevăzute la alin. (2) şi (3) vor face parte obligatoriu reprezentanţi ai structurilor cu atribuţii privind reglementarea accesului, precum şi reprezentanţi ai structurii juridice.(5) Pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor ce fac obiectul prezentei reglementări, Autoritatea competentă poate apela şi la experţi, persoane fizice/juridice, sub condiţia semnării de către aceştia a unui acord de confidenţialitate. Experţii nu fac parte din Comisie.(6) Contravaloarea serviciului prestat de experţi va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă.
  Articolul 11(1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor în scris informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a disputelor/divergenţelor privind accesul la reţele/sisteme. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării, în două exemplare.(2) În cazul în care una dintre părţi sau părţile, după caz, nu dau curs solicitării de transmitere a documentelor ori transmit parţial documentele solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia va analiza şi va soluţiona disputa/divergenţa pe baza documentelor deţinute.Articolul 12(1) Convocarea părţilor în vederea audierii are loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru audiere.
  (2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.(3) Comunicările se transmit la adresele indicate de părţi în cerere sau la adresele aduse la cunoştinţa Autorităţii competente, pe parcursul derulării procedurii.
  Articolul 13(1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorităţii competente, în termen de cel mult 15 zile calculate de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Părţile vor participa la audiere prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri această calitate nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.(3) Oricare dintre părţi poate cere ca audierea să se realizeze în lipsa ei, pe baza cererii şi a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.
  (4) Lipsa uneia dintre părţi de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.(5) Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia suspendă procedura de soluţionare, printr-o încheiere de suspendare, care va cuprinde menţiunea referitoare la obligaţia părţii în cauză de a face demersurile solicitate de autoritatea competentă.(6) Dacă în termen de 30 de zile de la data suspendării niciuna dintre părţi nu efectuează demersurile prevăzute la alin. (3), Autoritatea competentă respinge solicitarea de soluţionare a disputei/divergenţei.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), dacă părţile solicită în prealabil, cu cel puţin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea, cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4).(8) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data fixată iniţial şi va fi comunicată părţilor, în conformitate cu prevederile art. 12.
  Articolul 14(1) În cadrul audierii, părţile îşi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente şi utile soluţionării disputei/divergenţei.(2) Expunerea părţilor va fi clară şi concisă, cu argumente de drept şi de fapt.(3) După ce fiecare parte îşi prezintă poziţia, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluţionării.(4) În situaţia în care Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părţilor şi alte documente relevante pentru soluţionarea cererii, situaţie în care părţile au obligaţia de a transmite documentele în termen de 5 zile de la solicitare atât către autoritatea competentă, cât şi către cealaltă/celelalte parte/părţi.Articolul 15(1) Şedinţele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, înlocuitorul de drept al acestuia.
  (2) Comisia adoptă soluţia, cu majoritatea voturilor membrilor ei. În caz de egalitate de voturi este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul absenţei acestuia, cel al înlocuitorului său.
  Articolul 16(1) Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedintele acesteia, iar în absenţa preşedintelui, de către înlocuitorului desemnat în acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.(2) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretar desemnat prin decizia de numire a membrilor Comisiei, fără drept de vot.Articolul 17(1) După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia se întruneşte în şedinţă, în vederea deliberării şi emiterii unui proiect de decizie/hotărâre.(2) Proiectul de decizie/hotărâre a Comisiei este redactat de către secretarul acesteia şi trebuie să conţină următoarele:a) datele de identificare a părţilor;b) soluţia pronunţată, motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei/hotărârii Comisiei;c) precizarea căii de atac şi a termenului de exercitare a acesteia, precum şi a instanţei competente să soluţioneze cererea de chemare în judecată;d) semnătura preşedintelui ANRE, a preşedintelui Comisiei şi a secretarului Comisiei.(3) Decizia/hotărârea are caracter obligatoriu şi definitiv pentru părţi, acestea neputând să se adreseze ulterior Autorităţii competente pentru soluţionarea unei dispute/divergenţe având acelaşi obiect, o asemenea solicitare fiind respinsă ca inadmisibilă.
  (4) Decizia/hotărârea devine obligatorie şi definitivă pentru părţi, sub condiţia însuşirii acesteia, prin semnătură, de către preşedintele ANRE şi a transmiterii acesteia părţilor implicate în soluţionare.
  Articolul 18(1) Dacă un membru al Comisiei are un alt punct de vedere faţă de ceilalţi membri ai Comisiei, opinia acestuia va fi menţionată în procesul-verbal încheiat de Comisie ca urmare a şedinţei prevăzute la art. 17 alin. (1).(2) Decizia/Hotărârea este redactată în atâtea exemplare originale câte părţi sunt, unul în plus pentru ANRE.(3) În termen de maximum 5 zile de la data emiterii acesteia, decizia/hotărârea se comunică părţilor implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 19Termenele pentru desfăşurarea etapelor şi/sau acţiunilor prevăzute în cadrul cap. III secţiunea a 3-a pot fi depăşite, cu acordul conducerii Autorităţii competente, dacă obiectul disputei/divergenţei are implicaţii deosebite asupra siguranţei funcţionării sistemului energetic sau activităţii consumatorilor/operatorilor economici respectivi sau din alte motive justificate.Articolul 20(1) Pe toată durata desfăşurării procesului, dar nu mai târziu de data la care se emite decizia/hotărârea Autorităţii competente cu privire la disputa/divergenţa respectivă, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă disputa/divergenţa apărută.(2) Părţile sunt obligate să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns, în termen de două zile de la data la care disputa/divergenţa s-a soluţionat, fără a se depăşi termenul prevăzut la alin. (1). În acest caz, înţelegerea părţilor trebuie să fie redactată în scris, însuşită prin semnătură de fiecare parte aflată în disputa/divergenţa respectivă, cu dată certă.
  (3) În cazul în care părţile au soluţionat disputa/divergenţa pe cale amiabilă şi au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acestea nu mai au dreptul să revină ulterior cu o nouă cerere la Autoritatea competentă, având acelaşi obiect.
  Articolul 21Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conţinutul deciziei/hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor decizia modificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3).Articolul 22(1) Dosarul este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a Comisiei, a preşedintelui Autorităţii competente sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condiţiile legii.(2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.
  (3) Dosarul se păstrează la sediul Autorităţii competente timp un an de la data emiterii deciziei/hotărârii prin care este soluţionată disputa/divergenţa, după care se arhivează.(4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea disputelor/ divergenţelor se va ţine în registre speciale, prin grija secretarului Comisiei.
  Articolul 23Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulament
  Audiere
  Etapă a procesului de soluţionare a disputei/divergenţei apărute în derularea procesului de acordare a accesului la reţele/sisteme în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază
  Părţi Solicitanţii accesului şi operatorii licenţiaţi prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
  SolicitantPersoana fizică sau juridică ce solicită accesul la reţele/sisteme din domeniul energiei
  Anexa nr. 2la regulamentMINUTĂpentru punctele neagreate după parcurgereaetapei de soluţionare la niveluloperatorului de reţea/sistem..............................................,
  Nr. crt.Formularea operatorului de reţea/sistemFormularea solicitantului de acces
  Formularea celorlalte părţi, după cazJustificarea operatorului de reţea/sistemJustificarea solicitantului de acces
  1.
  2.
  3.
  ....

  Data .............. Semnătura .............................
  Anexa nr. 3la regulamentCEREREde soluţionare a disputei/divergenţeiSubscrisa: .....(numele/denumirea)......., titular al licenţei de ............... nr. ..........., din data ..................., prin reprezentant legal ........................................., solicităm soluţionarea disputei/divergenţei intervenite cu ocazia cererii de acces ............. cu persoana fizică/ juridică ........(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax)..........., prin reprezentant legal ........................., având în vedere că s-a parcurs etapa soluţionării la nivelul operatorului de reţea/sistem, conform minutei/procesului-verbal.Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei/divergenţei, cu datele aferente:[] indicarea speţei;[] indicarea temeiului juridic.Solicit soluţionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanşarea procesului de soluţionare a disputelor/divergenţei privind accesul la reţele/sisteme la nivelul ANRE.
  Data ...............Semnătura ..................
  ---------