Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 496 din 31 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014Data intrării în vigoare 02-04-2014

  Având în vedere prevederile art. 19 lit. b^2) şi b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă modelul certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de programare bugetară şi Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile din structurile acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 31 martie 2014.Nr. 496.Anexa nr. 1 Deschideți NORME METODOLOGICEprivind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobânditeîn domeniul Sistemului european de conturi
  Anexa nr. 2[SIGLA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEŞcoala de Finanţe Publice şi VamăCERTIFICAT DE ATESTAREa cunoştinţelor dobândite în domeniulSistemului european de conturiDoamnei/Domnului ...................., CNP:[][][][][][][][][][][][][], născut(ă) în anul ..... luna .... ziua ...., în localitatea ........., judeţul/municipiul .............., i se atestă cunoştinţele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplineşte condiţia specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^2) şi b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu înlocuieşte celelalte condiţii de ocupare a postului.Director,.........Seria ..... Nr. ......Data eliberării: anul ...... luna ....... ziua .....-----