Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 februarie 2014pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014Data intrării în vigoare 06-03-2014

  Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 februarie 2014, hotărăşte:Articolul 1
  (1) Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) În aplicarea protocolului aprobat prin prezenta hotărâre se aprobă realizarea tuturor prevederilor acestuia.
  Articolul 2(1) Se aprobă Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori se actualizează trimestrial. Actualizările se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Camerei AuditorilorFinanciari din România,Horia NeamţuCluj-Napoca, 21 februarie 2014.Nr. 5.Anexa 1 PROTOCOL DE COLABORAREprivind organizarea şi desfăşurarea activităţiide audit financiar pentru fonduri europene şi altefonduri nerambursabile de la alţi donatoriÎntrucât:● autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea sistemului financiar al instrumentelor structurale trebuie să conlucreze pentru a asigura transparenţa, stabilitatea şi integritatea sistemului, precum şi protecţia împotriva neconformităţii practicilor beneficiarilor de fonduri cu cadrul stabilit prin reglementări naţionale şi europene;● auditorii financiari trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru Raportul financiar independent cu privire la opinia independentă asupra cheltuielilor şi surselor de finanţare ale proiectului auditat, în conformitate cu standardele internaţionale de audit ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Cameră;
  ● colaborarea trebuie concentrată, cu precădere, asupra subiectelor care derivă din întrepătrunderea ce s-a produs la nivel instituţional şi operaţional, în scopul prevenirii suprapunerii unor activităţi,autoritatea care reglementează activitatea în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi asigură dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionării şi utilizării eficiente a fondurilor europene (instrumente structurale), pe de o parte,şiautoritatea responsabilă cu organizarea şi exercitarea activităţii de audit financiar în România, pe de altă parte, respectiv:Ministerul Fondurilor Europene (MFE), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, reprezentată prin Eugen Orlando Teodorovici, în calitate de ministru, având funcţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014şiCamera Auditorilor Financiari din România (CAFR), organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ, persoană juridică autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor, 67-69, sectorul 5, reprezentată prin Horia Neamţu, în calitate de preşedinte, având ca atribuţii, în conformitate cu Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999, cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea de audit financiar, organizarea, coordonarea şi autorizarea în numele statului a exercitării independente a profesiei de audit financiar,convin de comun acord încheierea prezentului protocol de colaborare.Articolul 1Obiectul protocolului de colaborareÎntreprinderea de acţiuni comune menite să contribuie la realizarea în cele mai bune condiţii a sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărei autorităţi, respectiv: pregătirea auditorilor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi europene, armonizate cu cerinţele de eligibilitate a cheltuielilor şi veniturilor şi a modului de abordare legală a acestora din punct de vedere financiar şi adoptarea de măsuri comune privind supravegherea auditorilorArticolul 2Durata protocolului2.1 Protocolul este încheiat pentru o perioadă de timp nelimitată şi intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către cele două părţi.
  2.2 Protocolul încetează la cererea uneia dintre părţi prin solicitare scrisă, depusă cu minimum 15 zile înaintea datei la care se doreşte rezilierea.
  Articolul 3Responsabilităţile părţilor3.1 Autoritatea de management/alte entităţi cu rol în coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de la alţi donatori are/au dreptul în orice moment să verifice activitatea auditorilor pe bază de eşantion, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale, iar în situaţia în care sunt identificate deficienţe în activitatea prestată, CAFR se angajează să sancţioneze corespunzător auditorii.3.2 Părţile se obligă să facă schimb de informaţii, la cerere şi gratuit, cu scopul de a asigura desfăşurarea adecvată şi eficientă a auditului financiar pentru beneficiarii de fonduri, precum şi elaborarea în comun a unor norme de supraveghere.3.3 CAFR se va asigura de preluarea de la MFE şi diseminarea către auditori a regulilor pe baza cărora auditorii au obligaţia să realizeze misiunile de asigurare cu scop special (ISA 100-805) privind eligibilitatea cheltuielilor şi a surselor de finanţare primite şi/sau solicitate prin cereri de rambursare de către beneficiari şi care să ofere suficiente asigurări autorităţii de management sau altor entităţi cu rol în gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile de la alţi donatori, cu orice informaţii solicitate în legătură cu auditul.3.4 Părţile vor respecta regimul informaţiilor clasificate, vor asigura securitatea datelor şi a informaţiilor primite şi le vor utiliza conform prevederilor legale.3.5 CAFR va publică lista auditorilor financiari, membri activi, de categoria A*) certificaţi în urma testului obligatoriu de verificare a cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi a altor fonduri nerambursabile.3.6 CAFR va actualiza trimestrial lista auditorilor financiari, persoane fizice sau/şi juridice, care îndeplinesc cerinţele stabilite prin prezentul protocol pentru auditarea cheltuielilor eligibile şi a altor cerinţe ale beneficiarilor de fonduri, coordonate şi gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.3.7 Lista auditorilor financiari, întocmită de CAFR, va conţine următoarele elemente:A. Pentru auditorii financiari, persoane fizice:a) numele şi prenumele;b) domiciliul, numărul de telefon/fax, e-mail;
  c) numărul şi data carnetului de auditor financiar;d) numărul şi data certificatului CAFR de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene.B. Pentru auditorii financiari, persoane juridice:a) denumirea societăţii;b) adresa sediului social, numărul de telefon/fax, e-mail;c) codul unic de înregistrare;d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare, emisă de CAFR;
  e) reprezentantul legal;f) auditorii financiari, persoane fizice, angajaţi, acţionari sau administratori, care pot efectua, în numele persoanei juridice, activitatea de audit financiar pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile, supravegheaţi de Ministerul Fondurilor Europene, autorităţi de management, organisme intermediare, precum şi alte entităţi cu rol în coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de alţi donatori.3.8 Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate şi gestionate de MFE, auditorii financiari, membri activi ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) să fie auditori financiari de categoria A, absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru fonduri europene, organizate de CAFR în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Protocolului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar a fondurilor europene încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din România;b) să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţională şi europeană a fondurilor europene;c) împotriva auditorilor financiari să nu se fi pronunţat sancţiuni disciplinare rămase definitive în ultimii 3 ani.3.9 Pentru a fi înscrişi în lista auditorilor prevăzută la art. 3.7, membrii activi ai CAFR, persoane fizice sau juridice, trebuie să prezinte CAFR următoarele documente:A. Auditorii financiari de categoria A*), persoane fizice:------
  *) A se citi "cu calificativul A".
  a) certificat de absolvire a cursurilor obligatorii pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene obţinut în urma promovării testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia fondurilor europene, copie legalizată;b) act de identitate, copie;c) carnet auditor financiar, copie;d) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, copie;e) curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale;f) declaraţie pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplineşte condiţiile de independenţă stabilite prin reglementările CAFR.B. Auditorii financiari de categoria A*) persoane juridice:a) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie legalizată;b) autorizaţia de funcţionare emisă de CAFR, copie;c) lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori;d) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, copie;e) documentaţia prevăzută la pct. A lit. a) - f) pentru auditorii financiari de categoria A*) persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, auditul financiar a fondurilor europene, coordonate şi gestionate de MFE.3.10 Lista auditorilor financiari care îndeplinesc condiţiile prezentului protocol va fi comunicată MFE, se va publică atât pe site-ul CAFR, cât şi pe cel al MFE, precum şi în revista "Audit financiar" editată de CAFR, şi va fi actualizată trimestrial.3.11 Orice sancţiune împotriva auditorilor incluşi pe lista menţionată anterior va fi comunicată MFE de către CAFR, în termen de maximum 10 zile de la data aplicării sancţiunii.3.12 În situaţia în care auditorii aflaţi iniţial pe listă vor fi sancţionaţi - prin declasificare de la categoria A*) la o categorie inferioară, aceştia vor fi comunicaţi MFE de către CAFR ca fiind excluşi din listă.3.13 Părţile vor colabora în vederea emiterii de instrucţiuni în ceea ce priveşte formatul standard de contract, modelul scrisorii de angajament obligatorii, a raportului auditorului, a listei de verificare, precum şi a documentaţiei de atribuire, astfel încât activitatea auditorilor să ofere suficientă asigurare prin prisma prevederilor comunitare în ceea ce priveşte verificările de management [art. 60 lit. b din Regulamentul (CE) 1.083/2006 şi art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006], ale regulamentelor de implementare aplicabile mecanismelor financiare SEE şi Norvegian, HG nr. 1.065/2010 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român şi alte documente relevante aplicabile.
  Auditorii financiari de categoria A*), membri ai CAFR, abilitaţi conform prevederilor de mai sus să desfăşoare misiuni de asigurare cu scop special, vor audita cheltuielile eligibile pe baza respectării Standardelor internaţionale de audit (ISA 100-805).3.14 Auditorii financiari de categoria A*), membri ai CAFR, în baza probelor de audit acumulate privind cantitatea şi calitatea lor asupra eligibilităţii cheltuielilor, vor emite un raport de audit financiar independent, cu opinie fără rezerve, conform ISA 700/coroborat cu ISA 805, sau un raport de audit modificat în baza ISA 705. Indiferent de opinia dată, auditorii financiari pentru orice fond european vor avea de abordat misiuni de asigurare cu scop special privind eligibilitatea cheltuielilor şi surselor de finanţare conform ISA 805.---------- *) A se citi "cu calificativul A".3.15 Pentru asigurarea legăturilor şi acţiunilor între autorităţile semnatare, MFE desemnează la nivel de reprezentare pe ..................... şi la nivel executiv pe .........................., Camera Auditorilor Financiari din România desemnează pe ......................... - membru al Consiliului - şi .........................., din cadrul aparatului executiv, iar la nivel tehnic va desemna o echipă care va include membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România;3.16 Părţile vor organiza întâlniri comune la nivelul conducerii, cel puţin o dată pe an, în scopul analizării principalelor probleme apărute în cadrul activităţii de supraveghere a auditului financiar.
  Articolul 4Modificări protocolModificările şi completările ulterioare ale protocolului, inclusiv actele adiţionale, se vor face cu consensul autorităţilor semnatare şi vor intră în vigoare la data semnării lor de către ambele părţi.Articolul 5LitigiiLitigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.Articolul 6Rezilierea protocoluluiConstituie motiv de reziliere următoarele:6.1 nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;6.2 schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzute în protocol.6.3 Protocolul poate fi reziliat cu un preaviz de 15 zile conform prevederilor art. 2.2.Articolul 7Dispoziţii finale7.1 Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.7.2 Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi va intră în vigoare la data semnării acestuia de către reprezentanţii celor două părţi.
  Ministerul Fondurilor EuropeneEugen Orlando Teodorovici,ministruCamera Auditorilor Financiari din România,prof. univ. dr. Horia Neamţu,preşedinte
  Anexa 2 LISTA AUDITORILOR FINANCIARI,persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţeleProtocolului de colaborare încheiat între Camera AuditorilorFinanciari din România şi Ministerul Fondurilor Europeneprivind organizarea şi desfăşurarea activităţii de auditfinanciar pentru fonduri europene şi altefonduri nerambursabile de la alţi donatori1. Lista persoanelor juridice
  *Font 6*
   
  ┌────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │CUI- │ Nr. │Reprezentant│ Adresa │ Judeţul │ Nr. │Nr. fax │ Adresa de e-mail │ Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, │ │crt.│ societăţii │Registrul │autorizaţie│ legal │ sediului │ │ telefon │ │ │ acţionari, administratori care pot │ │ │ │Comerţului│ CAFR/An │ │ social │ │ │ │ │ audita, în numele firmei, proiecte finanţate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din fonduri europene şi alte fonduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ nerambursabile de la alţi donatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nume │ Prenume │Nr. carnet │Nr. certificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de auditor │de absolvire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar/An│ FE/data │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 1│DAM FISCALITY SRL│ 24390741│ 1020/2010 │DRAGOI │STR. BUCEGI │BUCUREŞTI │ 0732126421│0268475755│dam_fiscality@yahoo.com │DRAGOI │ANTOANELLA │ 1842/2007 │102/04.02.2014│ │ │ │ │ │ANTOANELLA │NR. 67, PARTER, │ │ │ │ │ │MARIYEANE │ │ │ │ │ │ │ │MARIYEANE │CAMERA 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CIOBAN │SILVIA │ 524/2000 │ 83/04.02.2014│
   ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 2│DAR ACCOUNT SRL │ 23366869│ 1064/2011 │DARLAIANE │STR. LT. COL. │BUCUREŞTI │ 0726101269│ │DAR.ACCOUNT@YAHOO.COM │DARLAIANE │MARIANA │ 3659/2010 │ 97/04.02.2014│ │ │ │ │ │MARIANA │PAPAZOGLU DUMITRU │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │NR. 87, SECTOR 3, │ │ │ │ │TANCU │ŞTEFAN │ 441/2001 │203/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GEORGESCU │COSTEL │ 3800/2010 │111/04.02.2014│ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 3│SILCAT CONTAB SRL│ 15372622│ 507/2004 │MACELARU │ŞOS. PANTELIMON │BUCUREŞTI │ 0723315081│0216282212│silviamacelaru@yahoo.com │MACELARU │SILVIA │ 277/2001 │136/04.02.2014│ │ │ │ │ │SILVIA │NR. 357, BL. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 1, AP. 25, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 4│TASTEL SRL │ 6521385│ 232/2002 │PARVAN │CALEA PLEVNEI │BUCUREŞTI │ 0213232980│0213232980│office@tastel.ro │PREJBEANU │MARIANA │ 2301/2007 │175/04.02.2014│ │ │ │ │ │MARY-ELSA │NR. 145B, BL.1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PARTER, SPAŢIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MULTIFUNCŢIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P101, SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
   │ 5│RACZ & PARTNERS │ 25841858│ 935/2009 │GALIS MARIA │STR. IALOMIŢEI │BIHOR │ 0745595460│ │m.galis@yahoo.com │GALIS │MARIA │ 4515/2013 │110/04.02.2014│ │ │AUDIT COMPANY SRL│ │ │ │NR. 1, BL. AN4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 5, AP. 20, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 6│S&R ACCOUNTING │ 18998974│ 1087/2011 │STANCIU │CALEA VĂCĂREŞTI │BUCUREŞTI │ 0722782736│0318158627│laurstanciu@gmail.com │STANCIU │LAURENTIU │ 4070/2011 │193/04.02.2014│ │ │LEADER SRL │ │ │LAURENTIU │NR. 338, BL. 15, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 3, ET. 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 78, SECTOR 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 7│R&M AUDIT SRL │ 12878340│ 752/2007 │SERBAN │STR. PRECIZIEI │BUCUREŞTI │ 0213130606│0213130606│office@rmaudit.ro │SERBAN │MIRELA │ 2223/2007 │189/04.02.2014│ │ │ │ │ │MIRELA │NR. 1, │ │ │ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │MARIANA │TROMSONIL 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 1, SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 8│PHILL&PARTNERS │ 31873358│ 1187/2013 │GALIS MARIA │STR. IALOMIŢEI │BIHOR │ 0745595460│ │m.galis@yahoo.com │GALIS │MARIA │ 4515/2013 │110/04.02.2014│ │ │AUDIT COMPANY SRL│ │ │ │NR. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BL. AN4, ET. 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │AP. 20, ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 9│REPOEXPERT SRL │ 14963892│ 961/2010 │POPESCU │STR. OCTAVIAN │BIHOR │ 0745590451│0359322045│renate_popescu@yahoo.com │POPESCU │VERONICA │ 2776/2009 │170/04.02.2014│ │ │ │ │ │RENATE │GOGA, NR. 50, │ │ │ │ │ │RENATE │ │ │ │ │ │ │ │VERONICA │SAT SÂNMARTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COM. SÂNMARTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 10│FINANS AUDIT │ 16593524│ 531/2004 │POPESCU │STR. TUNARI │BUCUREŞTI │ 0726771213│0212123100│finansaudit@yahoo.com │POPESCU │ALEXANDRINA │ 637/2001 │172/04.02.2014│ │ │SERVICES SRL │ │ │ALEXANDRINA │NR. 19, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 11│Societatea de │ 6636954 │ 227/2002 │ZEGREA │ŞOS. MIHAI BRAVU │BUCUREŞTI │ 0213155464│0213155465│office@socecc.ro │ZEGREA │EMANUEL │ 2783/2009 │223/04.02.2014│ │ │contabilitate, │ │ │EMANUEL │NR. 90-96, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │expertiză şi │ │ │ │BL. D17, SC. C, │ │ │ │ │EGREA │AURENTIU │ 2666/2008 │22/04.02.2014 │ │ │consultanţă │ │ │ │ET. 9, AP. 114, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │contabilă SRL │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │RADU │MIHAELA │ 3312/2010 │180/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 12│CORA VALERIA │ 27965615│ 1044/2011 │CORA VALERIA│CALEA FLOREŞTI │CLUJ │ 0727144374│0264571306│coravaleria60@gmail.com │CORA │VALERIA │ 1134/2001 │ 90/04.02.2014│ │ │AUDIT SRL │ │ │ │NR. 81, BL. V5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 2, ET. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 40, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 13│PREMIER CLASS │ 32310697│ 1195/2013 │PALI SANDU │STR. MARIN PREDA │CLUJ │ 0729090803│ │office@premierclassaudit.ro │PALI │SANDU MIRCEA │ 4566/2012 │162/04.02.2014│ │ │AUDIT SRL │ │ │MIRCEA │NR. 22, BL. B4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 8, CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 14│ROMAUDIT SRL │ 15587818│ 397/2003 │TRANDAFIR │STR. FERDINAND │VÂLCEA │ 0742084935│0350411478│ROMAUDITVL@YAHOO.COM │TRANDAFIR │RODICA │ 1233/2001 │211/04.02.2014│ │ │ │ │ │RODICA │NR. 66, RM. VÂLCEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 15│AUDIT CONTA │ 22311407│ 1188/2013 │HAVRELIUC │STR. APUSULUI │BUCUREŞTI │ 0723528104│ │h.carmen73@gmail.com │HAVRELIUC │CARMEN │ 4503/2013 │120/04.02.2014│ │ │HAVRELIUC SRL │ │ │CARMEN │NR. 34, BL. M6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. A, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 1, SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 16│SYSCONT AUDIT SRL│ 15784488│ 1070/2011 │MOISE LIVIU │STR. IOVIŢA │BUCUREŞTI │ 0722657657│0214113192│liviu.moise@syscont.ro │MOISE │LIVIU │ 1776/2006 │148/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NR. 23-27, ET. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │AP. 12, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 17│ACON AUDIT SRL │ 1355451│ 540/2004 │NITU CORNEL │STR. ALEXANDRU │PRAHOVA │ 0244517701│0244517701│acon.audit@gmail.com │NITU │CORNEL │ 334/2001 │157/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ODOBESCU NR. 2, │ │ 0726135642│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BL. 29D, SC. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PARTER, AP. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 18│Contabilitate, │ 14169310│ 252/2002 │JUGRAVU │STR. FREZORILOR │BUCUREŞTI │ 0722357155│0212329390│office@ceccarf.ro │JUGRAVU │VASILICA │ 577/2001 │133/04.02.2014│ │ │expertiză │ │ │VASILICA │NR. 12, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │MICAELA │ │ │ │ │contabilă, │ │ │MICAELA │BUCUREŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │TANCU │STEFAN │ 441/2001 │203/04.02.2014│ │ │audit şi │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │reprezentanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │PROFEANU │ELENA LAURA │ 3009/2009 │176/04.02.2014│ │ │fiscală - │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │CECCARF SRL │ │ │ │ │ │ │ │ │GEORGESCU │COSTEL │ 3800/2010 │111/04.02.2014│ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 19│IRAMTAS EXPERT │ 15518192│ 636/2006 │SATMARI │STR. IZVORUL │BUCUREŞTI │ 0214505730│0214505730│iramtas@rdslink.ro │SATMARI │TUDORITA │ 1635/2006 │185/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │TUDORITA │CRIŞULUI NR. 6, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
   │ │ │ │ │ │BL. A 16, SC. B, │ │ │ │ │SATMARI │GEORGETA │ 4466/2013 │184/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │AP. 27, SECTOR 4, │ │ │ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SATMARI │ROBERT │ 2583/2008 │183/04.02.2014│ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 20│INTERCONT 2001 - │ 14279356│ 823/2008 │CEACALOPOL │CALEA FLOREASCA │BUCUREŞTI │ 0724317245│0212317245│gabriel@ceacalopol.com │CEACALOPOL│GABRIEL │ 1887/2007 │ 80/04.02.2014│ │ │EXPERTIZĂ │ │ │GABRIEL RADU│NR. 65, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │RADU ARISTIDE│ │ │ │ │CONTABILĂ SRL │ │ │ARISTIDE │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 21│BESTAUDIT │ 15369686│ 861/2008 │TURMAC │STR. VESPASIAN │BUCUREŞTI │ 0213175063│0213175064│bestaudit@clicknet.ro │TURMAC │CORNEL │ 2502/2008 │218/04.02.2014│ │ │CONSULTING SRL │ │ │CORNEL │NR. 51, SECTOR 1, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │BOLBOACA │FLAVIA │ 98/2001 │ 66/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │STANCIU │FLORIN ALIN │ 4342/2012 │194/04.02.2014│ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 22│PROSYS AUDIT SRL │ 19026990│ 683/2007 │MOISE LIVIU │STR. IOVIŢA │BUCUREŞTI │ 0214113191│0214113182│liviu.moise@prosysaudit.ro │MOISE │LIVIU │ 1776/2006 │148/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │NR. 23-27, ET. 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 25, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
   │ 23│HARMONI AUDIT │ 13674322│ 37/2001 │NEAMTU HORIA│BD. CORNELIU │BUCUREŞTI │ │0213275509│harmoniaudit@clicknet.ro │NEAMTU │HORIA ION │ 19/2001 │2/04.02.2014 │ │ │EXPERT CONSULTING│ │ │ION │COPOSU NR. 39A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │ │ │(FOST CALEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CĂLĂRAŞILOR), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 5, AP. 17, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 24│AUDIT NORD EXPERT│ 25810231│ 951/2010 │ANICULESEI │STR. J.L. CALDERON│BUCUREŞTI │ 0722532355│0213112072│auditav@yahoo.com │ANICULESEI│VIORICA │ 931/2001 │ 57/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │VIORICA │NR. 4, SC. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PARTER, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 25│Societatea de │ 3753860│ 197/2002 │TUCA AURICA │STR. ODEI NR. 45A,│BUCUREŞTI │0723141583 │ │scecaf@yahoo.com │TUCA │AURICA │ 455/2001 │212/04.02.2014│ │ │contabilitate, │ │ │ │PARTER, SECTOR 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │expertiză │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contabilă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │audit financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3A SRL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
   │ 26│ROMCONTEXPERT SRL│ 7487052│ 66/2001 │HARLEA │STR. POP DE │BUCUREŞTI │02113110764│0213100063│office@romcontexpert.ro │HARLEA │ADRIANA │ 2386/2008 │118/04.02.2014│ │ │ │ │ │ADRIANA │BĂSEŞTIOR, NR. 44,│ │ │ │ │ │SORELA │ │ │ │ │ │ │ │SORELA │SECTOR 2, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │HARLEA │IONUT │ 2711/2009 │119/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAIE │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 27│Agenţie de audit │ 10777790│ 424/2003 │CATANA │BD. ION MIHALACHE │BUCUREŞTI │ 0216662267│ │agafconsulting@yahoo.com │CATANA │CORNELIA │ 521/2001 │ 79/04.02.2014│ │ │financiar - AGAF │ │ │CORNELIA │NR. 126, BL. 2, │ │ │ │ │ │RODICA │ │ │ │ │SRL │ │ │RODICA │SC. A, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 18, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 28│PROFESIONAL AUDIT│ 15157616│ 342/2003 │BOTEA │STR. A.I. CUZA, │DOLJ │ 0744634844│0251466730│profesionalaudit@yahoo.com │BOTEA │CAMELIA │ 103/2001 │ 69/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │CAMELIA │BL. FEMINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. C1, AP. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 29│BUSINESS MARKET │ 30424903│1132/2013 │BOTEA │STR. MITROPOLIT │DOLJ │ 0744634844│0251466730│profesionalaudit@yahoo.com │BOTEA │CAMELIA │ 103/2001 │ 69/04.02.2014│ │ │COMMUNICATION │ │ │CAMELIA │NIFON CRIVEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SRL │ │ │ │NR. 3, CRAIOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 30│M&E EXPERT SRL │ 12015994│ 617/2006 │TANASESCU │STR. LABIRINT │BUCUREŞTI │ 0722222138│ │maria.tanasescu@mexpert.ro │TANASESCU │MARIA │ 440/2001 │202/04.02.2014│ │ │ │ │ │MARIA │NR. 149, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BL. L117 BIS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 1, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 8, SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 31│FINCONT AUDIT SRL│ 14675911│ 236/2002 │CONSTANTIN │STR. PICTOR │BUCUREŞTI │ 0213114466│0213114467│office@fincont.ro │CONSTANTIN│FLOREA NICHI │ 3326/2010 │ 89/04.02.2014│ │ │ │ │ │FLOREA NICHI│ISCOVESCU BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NR. 2, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAM. 1, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 32│AMIROAUDIT SRL │ 21933320│ 755/2007 │ANDREI │STR. FERENCVAROS │COVASNA │ 0745048452│ │amirocont@yahoo.com │ANDREI │ERZSEBET │ 2105/2007 │ 53/04.02.2014│ │ │ │ │ │ERZSEBET │NR. 35, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SF. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 33│FIN EXPERT AUDIT │ 18679827│ 700/2007 │FURDUI │STR. PICTOR │BUCUREŞTI │ 0744631105│0213114467│manuela.furdui@fin-expert.ro │FURDUI │MANUELA │ 3325/2010 │107/04.02.2014│ │ │SERVICES SRL │ │ │MANUELA │ISCOVESCU BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │NR. 2, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAM. 2, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 34│VGS FINANCIAL │ 27315388│ 1048/2011 │GRIGORE │STR. ALEXANDRU │BUCUREŞTI │ 0745100222│0212240048│office@vgs.ro │GRIGORE │VICTOR │ 1564/2004 │117/04.02.2014│ │ │MANAGEMENT │ │ │VICTOR │CÂMPEANU NR. 23, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACCOUNTING SRL │ │ │ │CORP C, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 2, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 35│AUDIT CD ASSET │ 15354030│ 358/2003 │CUCUTA │STR. CONSTANTIN │BUCUREŞTI │ 0722367532│ │office@auditasset.ro │CUCUTA │DUMITRU │ 1329/2002 │ 94/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │DUMITRU │RĂDULESCU MOTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NR. 3, BL. 37A, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. A, AP. 76, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 36│AUDIT PROVIDER │ 24467160│ 855/2008 │PRUNARU │CALEA CĂLĂRAŞILOR │BUCUREŞTI │ 0722624056│ │office@auditprovider.ro │PRUNARU │LUMINITA │ 2513/2008 │177/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │LUMINITA │NR. 165, BL. 38, │ │ │ │ │ │ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ILEANA │ET. 5, AP. 23, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 37│SOTER AUDIT SRL │ 14188312│ 337/2002 │STEFAN │BD. STEFAN CEL │BUCUREŞTI │ 0745076626│0213175530│monica.stefan@soter.ro │STEFAN │OXANA MONICA │ 1615/2005 │195/04.02.2014│ │ │ │ │ │ROXANA │MARE NR. 30, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MONICA │BL. 26, SC. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 6, AP. 76, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 38│SOTER SRL │ 3273781│ 68/2001 │SCAFA │STR. TURDA │BUCUREŞTI │ 0213168076│0213175530│office@soter.ro │SCAFA │CORNELIA │ 682/2001 │186/04.02.2014│ │ │ │ │ │CRISTIAN │NR. 129, BL. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 5, ET. 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 220, SECTOR 1,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 39│AUDIT PARTNER SRL│ 18947725│ 655/2006 │COJOCEA │CALEA VITAN │BUCUREŞTI │0212691034,│0213176768│bogdan.cojocea@auditpartner.ro │COJOCEA │BOGDAN ION │ 1632/2006 │ 86/04.02.2014│ │ │ │ │ │BOGDAN IOAN │NR. 117, BL. V21A,│ │0722304709 │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │SC.3, AP. 81, │ │ │ │ │COJOCEA │AURELIANA │ 1910/2007 │ 87/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ │ │GUOADELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 40│MORIAH │ 13368030│ 105/2001 │IVAN │STR. ODOAREI │BUCUREŞTI │ 0724346090│0213364710│moriahinternational@gmail.com │IVAN │MARIOARA │ 972/2001 │131/04.02.2014│ │ │INTERNATIONAL │ │ │MARIOARA │NR. 22, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 41│PC GRAF SRL │ 7875240│ 837/2008 │TIBULCA │STR. GHEORGHIENI │BUCUREŞTI │0214104387,│ │corinatibulca@gmailcom │TIBULCA │CORINA │ 2510/2008 │206/04.02.2014│ │ │ │ │ │CORINA │NR. 1A, BL. C, │ │0744524269 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP.6, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 42│AREXIM AUDIT SRL │ 6709568│ 15/2001 │IONESCU │STR. ING. N. │BUCUREŞTI │ 0213267204│0213267204│ionescu@arexim.ro │IONESCU │ANICA │ 575/2001 │126/04.02.2014│ │ │ │ │ │ANICA │SLĂNICEANU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NR. 28, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 43│MIHAELA PURENDEA │ 25095120│ 879/2009 │PURENDEA │STR. ION MIHALACHE│BUCUREŞTI │ 0726767617│0212243203│office@mpconsultco.com │PURENDEA │MIHAELA │ 2746/2009 │178/04.02.2014│ │ │CONSULTO SRL │ │ │MIHAELA │NR. 327, BL.12, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. B, ET.4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 52, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 44│ADINA MED SRL │ 11760478│ 398/2003 │BRUDA LUCIA │STR. C-TIN │SIBIU │ 0722370818│ │matesangela@yahoo.com │MATES │ANGELA ANETA │ 984/2001 │142/04.02.2014│ │ │ │ │ │ADRIANA │BRANCOVEANU NR. 9,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOC. MEDIAŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 45│EXPERT STEFAN │ 4927299│ 285/2002 │TANCU STEFAN│STR. PRESACA │BUCUREŞTI │021 3405626│ │stefan.tancu@clicknet.ro │TANCU │STEFAN │ 441/2001 │203/04.02.2014│ │ │TANCU SRL │ │ │ │DORNEI NR. 2D, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │MANSARDA, │ │ │ │ │GEORGESCU │COSTEL │ 3800/2010 │111/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │SECTOR 3, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │DARLAIANE │MARIANA │ 3659/2010 │ 97/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │JUGRAVU │VASILICA │ 577/2001 │133/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MICAELA │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 46│CODEXPERT OFFICE │ 12454426│ 126/2001 │CODAU │STR. MIHAI │SUCEAVA │ 0744503537│ │ │CODAU │STELIAN │ 798/2001 │ 85/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │STELIAN │EMINESCU NR. 10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TRONSON B, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 9, LOC. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 47│NCD CONSULT AUDIT│ 20403865│ 687/2007 │DANA │CAL. CĂLĂRAŞILOR │BUCUREŞTI │ 0213131695│0213131695│ncdconsultaudit@yahoo.com │DANA │CONSTANTA │ 1807/2006 │ 96/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │CONSTANTA │NR. 172, BL. 57, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 1, ET. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 11, SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 48│ACCOUNTING AUDIT │ 17373802│ 740/2007 │VASAR DORINA│STR. TRAIAN │CLUJ │0264455666,│ │office@aaudit.ro │VASAR │DORINA │ 2134/2007 │219/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │ │MOSOIU, NR. 48, │ │0744665545 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOC. CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 49│LEXEXPERT AUDIT │ 27883213│ 1047/2011 │CONSTANTIN │STR. NAVELOR NR. 8│GALAŢI │ 0752128071│0236412324│lexexpert@live.com │CONSTANTIN│AURELIAN │ 1779/2006 │ 88/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │AURELIAN │s1, LOC. GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 50│SENIOR AUDIT │ 7580746│ 1074/2011 │PANDELAS │STR. COBADIN │BUCUREŞTI │ 0213276201│0213276201│office@senior-audit.ro │PANDELAS │RAMONA │ 3953/2011 │164/04.02.2014│ │ │SERVICES SRL │ │ │RAMONA │NR. 3, BL. P19, │ │ │ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │MIHAELA │SC. 2, ET. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 52, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 51│MS CONSULTING SRL│ 16928719│ 1137/2012 │SPINEI MARIA│STR. GEORGE ENESCU│MUREŞ │ 0722300844│ │ │SPINEI │MARIA │ 3073/2009 │191/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │NR. 4, AP. 8, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TG. MUREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 52│EVCON EXPERT │ 15698115│ 425/2003 │BRICEAG │STR. PRIMĂVERII │OLT │ 0744699483│0349409393│evcon_expert_audit@rdslink.ro │BRICEAG │EMILIAN │ 510/2001 │ 70/04.02.2014│ │ │AUDIT SRL │ │ │EMILIAN │NR. 1, BL. FA4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. E, AP. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOC. SLATINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 53│JUNIUS-CONT SRL │ 15767649│ 437/2003 │BUZATEL │STR. MITROPOLIT │PRAHOVA │ 0722258692│0344103858│junius@upcmail.ro │BUZATEL │ELENA │ 117/2001 │ 72/04.02.2014│ │ │ │ │ │ELENA │VENIAMIN COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NR. 1, BL. 28.B, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 3, AP. 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLOIEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 54│SAB EXPERT SRL │ 13828316│ 161/2002 │OANCA │STR. BRĂILEI, │GALAŢI │ 0745101113│ │mihaela.oanca@vinconromania.com│OANCA │MIHAELA │ 335/2001 │158/04.02.2014│ │ │ │ │ │MIHAELA │BL. PS14C, SC. 1, │ │ │ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │NICOLETA │ET. 4, AP. 16, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 55│EXPERTIZA SRL │ 12541964│ 587/2005 │1. DUMBRAVA-│ALEEA SCĂRIŞOARA │CLUJ │ 0749211133│ │expertizasrl@yahoo.com │BORLEA │NICOLAE SORIN│ 4128/2011 │ 68/04.02.2014│ │ │ │ │ │PARTENIE │NR. 3, AP. 18, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. MERCEA │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 56│PERFECT COMPREST │ 2602240│ 567/2005 │TUDOSE ANA │STR. ALEEA │BUCUREŞTI │0722409210 │ │atperfect@yahoo.com │TUDOSE │ANA │ 457/2001 │215/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │ │ORNAMENTULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NR. 4, BL. E8, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 3, ET. 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 49, SECT. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 57│PAPIU PETRUT │ 14748274│ 235/2002 │PETRUT │STR. TRANSILVANIEI│MARAMUREŞ │0744634394 │ │petrut.maria@ymail.com │PETRUT │MARIEA │ 1660/2006 │169/04.02.2014│ │ │AUDIT SRL │ │ │MARIEA │NR. 2, AP. 34, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAIA MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 58│NICOLIS SRL │ 6946319│ 93/2001 │SZITAS LIVIA│STR. ALEXANDRU │BRAŞOV │0722443820 │ │nicolisbv@yahoo.com │SZITAS │LIVIA │ 435/2001 │199/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │SAHIA NR. 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BL. 19, SC. D, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │AP. 12, BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 59│QUANTUM EXPERT │ 12600149│ 118/2001 │ALIC DELI │STR. MĂRĂŞTI, │HUNEDOARA │ 0730009901│0254231680│quantum_ro@yahoo.com │ALIC │DELI MARIA │ 1165/2001 │ 51/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │MARIA │BL. D3, SC. 4, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │AP. 44, DEVA │ │ │ │ │PARALESCU │IOAN │ 1193/2001 │165/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SURUGIU │LORENA BIANCA│ 4377/2012 │197/04.02.2014│ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 60│GENERAL EXPERT │ 12970460│ 1041/2011 │SZOMBATFALVI│STR. BIHORULUI │SIBIU │ 0745606483│ │generalexpert@yahoo.com │SZOMBAT- │PARASCHIVA │ 1726/2006 │200/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │-TOROK │NR. 14, AP. 50, │ │ │ │ │FALVI- │ │ │ │ │ │ │ │ │PARASCHIVA │SIBIU │ │ │ │ │TOROK │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 61│AUDITEVAL │ 24600940│ 865/2009 │DASCALU │STR. VADUL │BACĂU │ 0744381993│ │dascalumaricel@clicknet.ro │DASCALU │MARICEL │ 2229/2007 │ 99/04.02.2014│ │ │CONSULTING SRL │ │ │MARICEL │BISTRIŢEI NR. 29, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. C, ET. 2, AP. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4, BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 62│MATTIG AUDIT │ 27809047│ 1053/ │MATTIG │STR. DR. IACOB │BUCUREŞTI │ 0213185511│0213185514│info@matting-audit.ro │FRATILA │ELENA │ 4339/ │105/04.02.2014│ │ │PARTNERS RO SRL │ │ 27.04.2011│CLAUDIA │FELIX NR. 70, ET. │ │ │ │ │ │ │ 28.06.2012 │ │ │ │ │ │ │BRIGITTE │4, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 63│CRG NEXIA AUDIT │ 26196149│ 936/2009 │ZAIFU │STR. TRAIAN NR. │CONSTANŢA │ 0341443632│0341443632│office@crgnexia.ro │RISTEA │LUMINITA │ 390/2001 │181/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │MARIOARA │68A, CAMERA 8, ET.│ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │3, CONSTANŢA │ │ │ │ │ZAIFU │MARIOARA │ 2437/2008 │221/04.02.2014│ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 64│H.M. AUDIT CONTAB│ 16175653│ 1019/2010 │HUSANU │STR. I.L. │BACĂU │ 0744101545│0334405346│hmauditcontab@yahoo.com │HUSANU │MONICA │ 2401/2008 │124/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │MONICA │CARAGIALE NR. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BL. 1, SC. D, ET. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3, AP. 12, BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 65│FINAUDIT ASSIST │ 25791679│ 916/2009 │IANCU │STR. 9 MAI NR. 15,│BACĂU │ 0722699070│0372874136│finaudit_assist@yahoo.com │IANCU │MIHAELA ELENA│ 2727/2009 │125/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │MIHAELA │BL. 15, SC. A, AP.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA │3, BACĂU │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 66│AFB AUDIT SRL │ 16302471│ 1115/2012 │BEJERITA │STR. SURORILE │TIMIŞ │ 0748119009│0356442570│florinbejerita@yahoo.com │BEJERITA │FLORIN │ 3582/2010 │ 59/04.02.2014│ │ │ │ │ │FLORIN │MARTIR CACEU NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │32, BL. 9, SC. B, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 27, TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
   │ 67│PERFORMER SRL │ 14711372│ 265/2002 │NECIOV │CALEA TIMIŞORII │ARAD │ 0745145246│0257211890│performersgarad@yahoo.com │NECIOV │DANIELA ALINA│ 861/2001 │153/04.02.2014│ │ │ │ │ │DANIELA │NR. 30, ARAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 68│C.I.P.L. EXPERT │ 17067196│ 559/2005 │PETRE LENUTA│STR. FABRICA DE │BUCUREŞTI │ 0213233228│0318179609│lenuta.petre@gmail.com │PETRE │LENUTA │ 866/2001 │168/04.02.2014│ │ │AUDIT SRL │ │ │ │GHEAŢĂ NR. 19, BL.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │96, SC. 1, AP. 38,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 69│GEOMED CONSULTING│ 27772460│ 1032/2011 │BULUC │STR. LEONARD NAE │GALAŢI │ 0336407434│0336407434│geomedconsulting@gmail.com │BULUC │MANDITA │ 3152/2009 │ 71/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │MANDITA │NR. 28, BL. S6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. 1, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 4, GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 70│PRO LIDER AUDIT │ 21668259│ 843/2008 │CRISTEA │STR. AVRIG NR. 33,│BUCUREŞTI │ 0722255312│ │catalina.cristea@artatax.ro, │CRISTEA │CATALINA │ 2540/2008 │ 93/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │CATALINA │BL. 440, SC. A, │ │ │ │prolideraudit@gmail.com │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 1, AP. 4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAMERELE 1, 2, 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 71│AUDITOR FINANCIAR│ 14576047│ 194/2002 │SENDRONI │STR. GEORGE │HUNEDOARA │ 0254748849│0254748849│aurelauditor@yahoo.com │SENDRONI │AUREL │ 407/2001 │187/04.02.2014│ │ │SARRA SRL │ │ │AUREL │ENESCU NR. 16, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │PARTER, AP. 3, │ │ │ │ │SERA │RUDOLF │ 3996/2011 │188/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │HUNEDOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 72│SERV AUDIT SRL │ 22738000│ 789/2007 │BOT ANGELA │STR. TRANSILVANIEI│MARAMUREŞ │ 0362401996│ │birlenicoleta@yahoo.com │BIRLE │NICOLETA ANCA│ 1786/2006 │ 62/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │NR. 2, AP. 31, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAIA MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 73│EVAL EXPERT SRL │ 6748532│ 8/2001 │MIHAILESCU │STR. DUMBRAVEI NR.│ARGEŞ │ 0722247501│0248221430│evalexpertpitesti@yahoo.com │MIHAILESCU│ION │ 40/2001 │ 11/04.02.2014│ │ │ │ │ │ION │10, PITEŞTI │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MIHAILESCU│CIPRIAN │ 2740/2009 │337/18.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TEODOR │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 74│AUDIT CONSULT │ 13550529│ 129/2002 │DIACONESCU │STR. MATEI BASARAB│BUCUREŞTI │ 0213141159│0213146653│office@progressaudit.ro │DIACONESCU│ADRIANA │ 815/2001 │100/04.02.2014│ │ │GROUP SRL │ │ │ADRIANA │NR. 85, BL. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L119BIS, SC. A, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 22, SECTOR 3, │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 75│BICEX SRL │ 4894345│ 171/2002 │COSTEA │STR. HĂRMANULUI │BRAŞOV │ 0723545485│0268471479│brametchim@yahoo.com │COSTEA │ADRIANA │ 1113/2001 │ 91/04.02.2014│ │ │ │ │ │ADRIANA │NR. 15, BL. 30, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 4, BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 76│PKF FINCONTA SRL │ 6383983│ 32/2001 │SUSNEA │STR. ALBEŞTI NR. │BUCUREŞTI │ 0213173190│0213173196│office@pkffinconta.ro │SUSNEA │FLORENTINA │ 433/2001 │198/04.02.2014│ │ │ │ │ │FLORENTINA │8, ET. 1, CAMERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3, SECTOR 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 77│BIROUL DE AFACERI│ 19753115│ 180/2013 │VREME │CALEA CRÂNGAŞI NR.│BUCUREŞTI │ 0724393559│ │dana.vreme@gm.ro │VREME │DANIELA ELENA│ 4449/2013 │220/04.02.2014│ │ │BIAF SRL │ │ │DANIELA │12, BL. 26, SC. 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA │ET. 7, AP. 60, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 78│EXPERT CONTABIL │ 14290982│ 203/2002 │MINDA IOAN │STR. HAGA NR. 28, │TIMIŞ │ 0722518189│0356468759│mindaexpert@yahoo.com │MINDA │IOAN │ 297/2001 │145/04.02.2014│ │ │MINDA SRL │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
   │ 79│MAN - CO SRL │ 5006985│ 58/2001 │MANOLE ION │BD. TIMIŞOARA NR. │BUCUREŞTI │ 0213185622│0213185624│manco@b.astral.ro │MANOLE │ION │ 282/2001 │ 34/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │69, BL. C13, SC. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E, ET. 2, AP. 166,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 80│AUDIT FINANTCONT │ 14668396│ 286/2002 │MOTOC │BD. ŞINCAI NR. 15,│BUCUREŞTI │ 0721256336│0214234180│audit@audit-contabilitate.ro │MOTOC │VALENTINA │ 631/2001 │150/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │VALENTINA │BL. 5A, SC. 2, ET.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6, AP. 54, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 81│AUDIT CONSULT │ 23017303│ 796/2008 │CAMPAN MARIA│BD. CAROL I NR. 4,│DOLJ │ 0745524825│0351177595│campan1maria@yahoo.com │CAMPAN │MARIA │ 1847/2007 │ 74/04.02.2014│ │ │EXPERT SRL │ │ │ │BL. M6, SC. 2, ET.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6, AP. 23, CRAIOVA│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 82│ALL CONSULTING │ 18469892│ 706/2007 │DANAILA │BD. MILCOV NR. 50,│GALAŢI │ 0749149097│0336109102│office@allconsulting-galati.ro │IFTODE │FLORICA │ 2340/2007 │312/18.02.2014│ │ │SRL │ │ │ANGELICA │BL. J1, SC. 2, ET.│ │ 0766588864│ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │2, AP. 25, GALAŢI │ │ 0740859067│ │ │DANAILA │ANGELICA │ 1989/2007 │271/18.02.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PISLARU │PETRICA │ 1988/2007 │371/18.02.2014│
   ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 83│AGER CONTA - │ 16127974│ 502/2004 │ROMAN │ŞOS. ŞTEFAN CEL │BUCUREŞTI │ 0723017250│0216104953│romanaureliana@yahoo.de │ROMAN │AURELIANA │ 1719/2006 │ 47/04.02.2014│ │ │AUDIT SRL │ │ │AURELIANA │MARE NR. 31, BL. │ │ │ │ │ │GETA │ │ │ │ │ │ │ │GETA │29, SC. 4, ET. 7, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 127, SECTOR 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 84│MAZARS ROMÂNIA │ 6970597│ 699/2007 │ANDRIAN │STR. ECONOMU │BUCUREŞTI │ 0312292600│0312292601│contact@mazars.ro │ANDRIAN │VASILE │ 1554/2004 │ 54/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │VASILE │CEZARESCU NR. 31B,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ET. 1, CAMERA 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECTOR 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 85│ROMBAC AUDIT SI │ 15934780│ 474/2003 │BUTEICA │STR. VASILE │BUCUREŞTI │ 0213131793│0213131793│office@rombac.ro │BUTEICA │MARIANA │ 945/2001 │246/18.02.2014│ │ │CONSULTANTA SRL │ │ │MARIANA │PÂRVAN NR. 2-4, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SC. A, PARTER, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 3, SECTOR 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 86│SEVEN AUDIT │ 16005489│ 480/2004 │CHICOS │STR. SLOBOZIA NR. │BUCUREŞTI │ 0212108461│0212108461│office@sevenaduit.ro │GHIDARCEA │ROXANA IOANA │ 4272/2012 │113/04.02.2014│
   │ │VALUATION SRL │ │ │CARMEN DANA │34, AP. 2, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 87│AUDIT SRL │ 7002246│ 41/2001 │GHERMAN │STR. MIRCEA CEL │CONSTANŢA │ 0341489300│0341489300│office@auditfin.ro │GHERMAN │LELIOARA │ 216/2001 │296/18.02.2014│ │ │ │ │ │LELIOARA │BĂTRÂN NR. 132, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 88│P&R AUDIT │ 21801885│ 742/2007 │POPESCU │STR. VICEAMIRAL │CONSTANŢA │ 0744311970│0241613292│ │POPESCU │ADINA │ 2142/2007 │374/18.02.2014│ │ │FINANCIAR SRL │ │ │ADINA │IOAN MURGESCU NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │55, CONSTANŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 89│MID CONSULTING │ 3146427│ 59/2001 │DRULA MIHAI │STR. VASILE │BUCUREŞTI │ 0213216823│0213216801│audit@midconsulting.ro │DRULA │MIHAI │ 538/2001 │104/04.02.2014│ │ │SRL │ │ │ │LUCACIU NR. 10, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │PARTER, SECTOR 3, │ │ │ │ │CARSTEA │GEORGETA │ 2671/2008 │ 77/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 90│FINAUDITEXPERT │ 20434225│ 813/2008 │DARIE MARIA │STR. CODRII │BUCUREŞTI │ 0213480100│0213480100│cristina@finauditexpert.ro │DARIE │MARIA │ 1999/2007 │272/18.02.2014│ │ │DAK SRL │ │ │CRISTINA │NEAMŢULUI NR. 11, │ │ │ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │BL. 2, SC. 1, ET. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5, AP. 31, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │3, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 91│PKF ECONOMETRICA │ 11332463│ 762/2007 │MATARAGIU │STR. 3 AUGUST 1919│TIMIŞ │ 0256201175│0256293885│office@econometrica.pkf.ro │MATARAGIU │CARMEN │ 288/2001 │335/18.02.2014│ │ │SRL │ │ │CARMEN │NR. 9, CAMERA 1 ŞI│ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │3, AP. 1, │ │ │ │ │GRAPINI │ANCA CRISTINA│ 4057/2011 │116/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 92│AS AUDIT CO SRL │ 15889867│ 460/2003 │MORARIU ANA │STR. APOLODOR NR. │BUCUREŞTI │ 0213373694│0213373694│office@asaudit.ro │MORARIU │ANA │ 46/2001 │ 1/04.02.2014│ │ │ │ │ │ │13-15, SC. A, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AP. 44, SECTOR 5, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ 93│BG CONTA SRL │ 8025280│ 17/2001 │COJOCARU │BD. NAŢIUNILE │BUCUREŞTI │ 0213166688│0213166699│office@bgconta.ro │COJOCARU │MIHAELA │ 1871/2007 │260/18.02.2014│ │ │ │ │ │MIHAELA │UNITE NR. 1, │ │ │ │ │ │CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │CARMEN │ANSAMBLU GEMENII, │ │ │ │ ├──────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │BL. 108A, ET. 8, │ │ │ │ │PAVEL │EDUARD │ 3699/2010 │365/18.02.2014│ │ │ │ │ │ │BIROU A8, SECTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5, BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘
  2. Lista persoanelor fizice
  *Font 6*
   

  Nr. crt. Nume Prenume Nr. carnet auditor financiar /An Nr./Data certificat de absolvire FE Adresa de domiciliu Judeţul Nr. telefon Nr. fax Adresa e-mail
  1 ALIC DELI MARIA 1165/2001 51/04.02.2014 STR. VULCAN NR. 56, DEVA HUNEDOARA 0730009907 0254231680 quantum_ro@yahoo.com
  2 ANDERCO SIMONA OANA 3433/2010 52/04.02.2014 ŞOS. OLTENIŢEI NR. 188, BL. 1, SC. 2, ET. 8, AP. 72, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0724344929
  3 ANDREI ERZSEBET 2105/2007 53/04.02.2014 STR. FERENCVAROS NR. 35, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE COVASNA 0745048452 amirocont@yahoo.com
  4 ANGHEL LACRAMIOA- RA MARIANA 2799/2009 55/04.02.2014 BD. THEODOR PALLADY NR. 27, BL. G3BIS, SC. A, ET. 8, AP. 24, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0744189836 pfaangellacramioara@gmail. com
  5 ANICULESEI VIORICA 931/2001 57/04.02.2014 STR. J.L.CALDERON NR. 4-6, BL. 4, SC. 1, AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722532355 0213112072 auditav@yahoo.com
  6 BEJERITA FLORIN 3582/2010 59/04.02.2014 STR. SURORILE MARTIR CACEU NR. 32, SC. B, AP. 27, TIMIŞOARA TIMIŞ 0748119009 0356442570 florinbejerita@yahoo.com
  7 BERHECI MARILENA 4549/2013 60/04.02.2014 STR. CÂMPULUI NR.16, FOCŞANI VRANCEA 0722229243 0237222242 marilena@eexpert.ro
  8 BIRLE NICOLETA ANCA 1786/2006 62/04.02.2014 STR. DR. GHEORGHE BILASCU NR. 26, AP. 17, BAIA MARE MARAMUREŞ 0745271528 birlenicoleta@yahoo.com
  9 BORDEIANU COSTICA 1356/2001 67/04.02.2014 STR. PROSPERITĂŢII NR.6, TG. OCNA BACĂU 0744809256 0234344215 costicabordeianu@yahoo.com
  10 BORLEA NICOLAE SORIN 4128/2011 68/04.02.2014 STR. AUREL VLAICU NR. 21, BL. V11, SC. 1, ET. 6, AP. 29, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0753057886 snborlea@yahoo.com
  11 BOTEA CAMELIA 103/2001 69/04.02.2014 STR. BUZIAŞ NR. 8, BL. M31, SC. 1, AP. 1, CRAIOVA DOLJ 0744634844 0251466730 profesionalaudit@yahoo.com
  12 BRICEAG EMILIAN 510/2001 70/04.02.2014 STR. CAZARNII NR. 37, BL. 13, SC. C, ET. 3, AP. 15, SLATINA OLT 0744699483 emil.briceag@rdslink.ro
  13 BULUC MANDITA 3152/2009 71/04.02.2014 STR. LEONARD NAE NR. 28, BL. S6, SC. 1, AP. 4, GALAŢI GALAŢI 0336407434 0336407434 geomedconsulting@gmail.com
  14 BUTEICA MARIANA 945/2001 246/18.02.2014 BD. LIBERTĂŢII NR. 20, BL. 103, SC. 1, ET. 5, AP. 13, SECTOR 5, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0213141220 0766440301 marianabuteica@yahoo.com
  15 BUZATEL ELENA 117/2001 72/04.02.2014 STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 1, BL. 28B, AP. 5, PLOIEŞTI PRAHOVA 0722258692 junius@upcmail.ro
  16 CAMPAN MARIA 1847/2007 74/04.02.2014 BD. CAROL I NR. 4, BL. M6, SC. 2, ET. 6, AP. 23, CRAIOVA DOLJ 0745524825 0351177595 campan1maria@yahoo.com
  17 CARAULAN LAURA CASTELINA 2988/2009 75/04.02.2014 STR. BIRUINŢEI NR. 13, CONSTANŢA CONSTANŢA 0724508790 laura.caraulan@yahoo.com
  18 CARNUTU GEORGETA 128/2001 76/04.02.2014 STR. CALOIAN JUDEŢUL NR. 18, BL. D19A, SC. 2, ET. 1, AP. 21, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0742109406 0213515848 georgeta_carnutu@yahoo.com
  19 CARSTEA JEANA 129/2001 78/04.02.2014 ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 14, BL. 19, SC. B, ET. 4, AP. 42, SECTOR 5, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723654411 0212105230 jeni.carstea@gmail.com
  20 CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE 1887/2007 80/04.02.2014 CALEA FLOREASCA NR. 65, SECTOR 1, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0724317245 0212317245 gabriel@ceacalopol.com
  21 CEAUSESCU ANDREEA 3340/2010 81/04.02.2014 STR. ENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU NR. 23, CONSTANŢA CONSTANŢA 0758099736 0341780001 ceausescu_andreea@yahoo. com andreea.ceausescu@ avocatceausescu.ro
  22 CIOBAN SILVIA 524/2000 83/04.02.2014 STR. ANA IPĂTESCU NR. 2, CRISTIAN BRAŞOV 0744302513 0368814747 cioban.silvia@yahoo.com
  23 COCOSATU CRISTINEL CLAUDIU 1843/2007 84/04.02.2014 STR. DORNEASCA NR. 7, BL. P75, SC. 2, AP. 34, SECTOR 5, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723293768 cristi_claudiu@yahoo.com
  24 CODAU STELIAN 798/2001 85/04.02.2014 STR. GHERASIM BULIGA NR. 09, AP. 1, SUCEAVA SUCEAVA 0744503537 codexpert@sonic.ro
  25 COJOCEA BOGDAN IOAN 1632/2002 86/04.02.2014 CALEA VITAN NR. 117, BL. V21A, SC. 3, ET. 4, AP. 81, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722304709 cojocea@ingexpert.ro
  26 CONSTANTIN AURELIAN 1779/2006 88/04.02.2014 STR. FAGULUI NR. 6, BL. 11B, SC. 3, ET. 4, AP. 57, GALAŢI GALAŢI 0752128071 0236412324 pfaconstantin@yahoo.com
  27 CORA VALERIA 1134/2001 90/04.02.2014 CALEA FLOREŞTI NR. 81, BL. V5, SC. 2, AP. 40, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0727144374 0264571306 coravaleria60@gmail.com
  28 DARLAIANE MARIANA 3659/2010 97/04.02.2014 STR. PAPAZOGLU DUMITRU NR. 87, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0726101269 dar.account@yahoo.com
  29 DASCALU VALENTINA 3564/2010 98/04.02.2014 STR. PĂDUREA CRAIULUI NR. 3, BL. H3BIS, SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723552636 valentina_dascalu@yahoo. com
  30 DIACONESCU ADRIANA 815/2001 100/04.02.2014 STR. MATEI BASARAB NR. 85, BL. 119 BIS, SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0213141159 0213146653 office@progressaudit.ro
  31 DORCA IOANA DANIELA 4026/2011 101/04.02.2014 BD. TRAIAN NR. 2, BL. 2, SC. A, ET. 3, AP. 10, BAIA MARE MARAMUREŞ 0744452772 0362419419 daniela.dorca@ adcontexpert.ro
  32 DRAGOI ANTOANELLA MARIYEANE 1842/2007 102/04.02.2014 STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 16, BL. F3, AP. 5, BRAŞOV BRAŞOV 0732126421 0268475755 anto_dragoi@yahoo.com
  33 DUMITRU GABRIELA 2611/2008 286/18.02.2014 BD. MAMAIA NR. 85, BL. LS6, SC. D, AP. 34, CONSTANŢA CONSTANŢA 0241660055 0241660055 dumitrugabriela.office@ gmail.com
  34 FRATILA ELENA 4339/2012 105/04.02.2014 ALEEA DOBRINA NR. 5, BL. D12, SC. A, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722392857 0213185514 elena.fratila@ mattig-audit.ro
  35 FUMEA NINA 3278/2009 106/04.02.2014 STR. AMIRAL HORIA MACELARIU NR. 8-10, BL. 21/1, SC. C, ET. 1, AP. 36, SECTOR 1, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0731633100 ninafumea@yahoo.com
  36 GEORGESCU COSTEL 3800/2010 111/04.02.2014 STR. PRISACA DORNEI NR. 2D, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723194943 0213405626 costelgeorgescu@yahoo.com
  37 GHERMAN LELIOARA 216/2001 296/18.02.2014 STR. PRIMĂVERII NR. 6, BL. ST 6, SC.A, ET. 2, AP. 6, CONSTANŢA CONSTANŢA 0341489300 0341489300 valeriagherman@auditfin.ro
  38 GOICEA MIRELA CRISTINA 4535/2013 299/18.02.2014 STR. JEAN ALEXANDRU STERIADI NR. 28, BL. M9, SC. A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722651794 0216530586 goicea.cristina@yahoo.com
  39 GORGHIU GEORGETA 4235/2012 114/04.02.2014 STR. COPĂCEŞTI NR. 23, ADJUD VRANCEA 0744699661 audit_finans@yahoo.com
  40 GRAD TATIANA DANIELA 3295/2010 115/04.02.2014 BD. DECEBAL, BL. 23, SC. G, ET. 2, AP. 85, DEVA HUNEDOARA 0722736487 havrici@yahoo.com
  41 GRAPINI ANCA CRISTINA 4057/2011 116/04.02.2014 STR. PIAŢA IONEL I.C. BRĂTIANU NR. 4, SC. B, ET. 1, AP. 6, TIMIŞOARA TIMIŞ 0256201175 0256293885 anca.grapini@ econometrica.pkf.ro
  42 GRIGORE VICTOR 1564/2004 117/04.02.2014 STR. CRĂIŢELOR NR. 12B, OTOPENI ILFOV 0745100222 vgrigore@ serviciifinanciare.ro
  43 HARLEA IONUT NICOLAIE 2711/2009 119/04.02.2014 STR. SCHIORILOR NR.11, SECTOR 6, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0744364252 0213110764 ionutharlea@romcontexpert. ro
  44 HARLEA ADRIANA SORELA 2386/2008 118/04.02.2014 STR. SCHIORILOR NR. 11, SECTOR 6, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0745043212 0213100063 sorela@romcontexpert.ro
  45 HIRLEATA LAURA MARIA 4459/2013 121/04.02.2014 STR. BUZOIENI NR. 8, BL. M41, SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 5, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0765239775 laura.hirleata@gmail.com
  46 HOISAN CARMEN MIHAELA 1890/2007 122/04.02.2014 STR. MIREA MIOARA LUIZA NR. 2, BL. 33, SC. 2, AP. 66, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0744634095 0213200485 carmen@proaudit.ro
  47 HUSANU MONICA 2401/2008 124/04.02.2014 STR. I. L. CARAGIALE NR. 1, SC. D, AP. 12, BACĂU BACĂU 0744101545 0334405346 hmauditcontab@yahoo.com
  48 IONESCU MARITA 1978/2007 127/04.02.2014 STR. POET VASILE CÂRLOVA NR. 2, BL. A7BIS, SC. 1, AP. 123, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723362526 0213265388 mioarai@iebatrust.ro
  49 ISAC NICU 1221/2001 129/04.02.2014 STR. GENERAL ION RĂŞCANU NR. 9, VASLUI VASLUI 0744530643 isacnicu@yahoo.com
  50 JECAN MARIA MARINELA 4027/2011 132/04.02.2014 LOC. TĂUŢII MĂGHERĂUŞ NR.121 C MARAMUREŞ 0730020097 marinela.jecan@ sifainternational.ro
  51 JUGRAVU VASILICA MICAELA 577/2001 133/04.02.2014 STR. BĂNEASA NR. 24-26, BL. 5/1, SC. A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722357155 0212329390 micaela.jugravu@ceccarf.ro
  52 MANOLE ION 282/2001 34/04.02.2014 BD. TIMIŞOARA NR. 69, BL. C13, SC. E, ET. 2, AP. 166, SECTOR 6, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0213185622 0213185624 i.manole@clicknet.ro
  53 MARCHIS EDUARD 2582/2008 139/04.02.2014 DRUMUL TABEREI NR. 29, BL. F2, SC. F, ET. 4, AP. 108, SECTOR 6, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0746258372 af@eduardmarchis.ro
  54 MARIAN BOGDAN OVIDIU 3041/2009 140/04.02.2014 STR. PLOPILOR NR. 56, AP. 23, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0757578364 marian_marian@clicknet.ro
  55 MARINESCU IULIANA MARIANA 1925/2007 141/04.02.2014 STR. ALEEA COMPOZITORILOR NR. 1, BL. E21, SC. 1, ET. 9, AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0730120897 iulianamarinescu41@yahoo. com
  56 MATARAGIU CARMEN 288/2001 335/18.02.2014 BD. 3 AUGUST 1919 NR. 9, AP. 1, TIMIŞOARA TIMIŞ 0256201175 0256293885 carmen.mataragiu@ econometrica.pkf.ro
  57 MATES ANGELA ANETA 984/2001 142/04.02.2014 STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 9, MEDIAŞ SIBIU 0722370818 0269843058 matesangela@yahoo.com
  58 MIHAILESCU ION 40/2001 11/04.02.2014 STR. REPUBLICII, BL. D5A, SC. D, ET. 5, AP. 19, PITEŞTI ARGEŞ 0722247501 0248221430 ionmihailescu@yahoo.com
  59 MIHAILESCU CIPRIAN- TEODOR 2740/2009 337/18.02.2014 BD. REPUBLICII, BL. D5A, SC. D, ET.5, AP.19, PITEŞTI ARGEŞ 0722669068 ciprian.mihailescu@yahoo. com
  60 MINDA IOAN 297/2001 145/04.02.2014 STR. HAGA NR. 28, TIMIŞOARA TIMIŞ 0722518189 0356468759 mindaexpert@yahoo.com
  61 MISCHIAN AUGUSTIN 2588/2008 147/04.02.2014 STR. FLORILOR NR. 15, BL. C3, AP. 1, SAT FLOREŞTI, COMUNA FLOREŞTI CLUJ 0744696957 augustin.mischian@gmail. com
  62 MOISE LIVIU 1776/2006 148/04.02.2014 STR. IOVITA NR. 23-27, ET. 6, AP. 25, SECTOR 5, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722657657 0214113192 liviu.moise@prosysaudit.ro
  63 MONOR FLORICICA MIHAELA 2893/2009 149/04.02.2014 STR. STAŢIUNII NR. 19, BL. F5, SC. A, AP. 1, SUCEAVA SUCEAVA 0749233292 florimonor@yahoo.com
  64 MOTOC VALENTINA 631/2001 150/04.02.2014 STR. VIORELE NR. 4, BL. 22, SC. 2, ET. 1, AP. 41, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0721256336 0214234180 audit@audit-contabilitate. ro
  65 MURESAN MARINEL DANUT 318/2001 152/04.02.2014 STR. IUGOSLAVIEI NR. 28, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0744595490 audit@mdm.ro
  66 NEAMTU HORIA ION 19/2001 02/04.02.2014 STRADA PARCULUI NR. 77F, SECTOR 1, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0741333336 0213373439 horia.neamtu@yahoo.com
  67 NECIOV DANIELA ALINA 861/2001 153/04.02.2014 CALEA ARADULUI NR. 27, BL. 4C2, ET. 4, AP. 16, TIMIŞOARA TIMIŞ 0745145246 025244056 alina.neciov@ confidentgrup.ro
  68 NICA DUMITRU 1788/2006 154/04.02.2014 STR. VEDEA NR. 3, BL. 114, SC. 1, ET. 7, AP. 42, SECTOR 5, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0740032520 nicadumitru_aism@yahoo.com
  69 NITU CORNEL 334/2001 157/04.02.2014 STR. BANATULUI NR. 2, BL. 36D, ET. 2, AP. 9, PLOIEŞTI PRAHOVA 0726135642 0244517701 acon.audit@gmail.com
  70 OLAR SEBASTIAN IOAN 4343/2012 159/04.02.2014 STR. SALISTE NR. 12, TÂRGU MUREŞ MUREŞ 0742460867
  71 PALI SANDU MIRCEA 4566/2013 162/04.02.2014 STR. FAGULUI NR. 30, AP. 1, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0749026065 alesanco79@yahoo.com
  72 PALKO GHEORGHE 1879/2007 363/18.02.2014 STR. LIBERTĂŢII NR. 15, MIERCUREA-CIUC HARGHITA 0744609961 gpalko@clicknet.ro
  73 PALUR MARGARETA 2669/2008 163/04.02.2014 STR. 9 MAI NR. 78, SC. B, AP. 4, BACĂU BACĂU 0745806430 0234588006 margaplr@yahoo.com
  74 PARALESCU IOAN 1193/2001 165/04.02.2014 STR. LILIACULUI, BL. 24, SC. B, AP. 12, DEVA HUNEDOARA 0730009901 paralescuioan@yahoo.com
  75 PAUNOIU SIMONA DANIELA 4006/2011 166/04.02.2014 STR. ŞIPOTUL FÂNTÂNILOR NR. 4, ET. 6, AP. 38, SECTOR 1, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0744256567 0213171038 0311027456 s_paunoiu@yahoo.com
  76 PETRE LENUTA 866/2001 168/04.02.2014 STR. FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 19, BL. 96, SC. 1, AP. 38, SECTOR 2, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0749010021 0318179609 lenuta.petre@gmail.com
  77 POPESCU SIMONA 3630/2010 171/04.02.2014 STR. ŞOS. COLENTINA NR. 51, BL. R11, SC. A, AP. 35, SECTOR 2, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722785923 0212244829 simona.popescu@ arkadiaconsulting.ro
  78 POTIRNICHE LIVIA VASILICA 2500/2008 377/18.02.2014 STR. POLITEHNICII NR. 5, BL. 8, SC. 1, AP. 25, SECTOR 6, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0724175235 0314378858 bucuresti.audit@yahoo.com
  79 PREJBEANU MARIANA 2301/2007 175/04.02.2014 STR. DEJ NR. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0753275187 mariana_prejbeanu@yahoo. com
  80 PROFEANU ELENA LAURA 3009/2009 176/04.02.2014 STR. RADU DE LA AFUMAŢI NR. 2A, RÂMNICU VÂLCEA VÂLCEA 0722225798 0350412929 laura_profeanu@yahoo.com
  81 RADULESCU DOINA 3183/2009 382/18.02.2014 STR. TRANSILVANIEI NR. 4, BL. F9, ET. 1, AP. 7, ORADEA BIHOR 0724739050 0259237819 doina.amd@gmail.com
  82 RISTEA LUMINITA 390/2001 181/04.02.2014 STR. PRIMĂVERII NR. 6, BL. ST 6, SC. A, ET 3, AP. 12, CONSTANŢA CONSTANŢA 0743337003 0341443632 luminita.ristea@crgnexia. ro
  83 RUSU NINA 2530/2008 182/04.02.2014 STR. FOIŞORULUI NR. 8, BL. F3C, SC. 3, AP. 78, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0743525524 ninarusu67@yahoo.com
  84 SATMARI GEORGETA MIHAELA 4466/2013 184/04.02.2014 STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 6, BL. A16, SC. B, ET. 3, AP. 27, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0728069014 mihaela_satmari@iramtas.ro
  85 SENDRONI AUREL 407/2001 187/04.02.2014 STR. E. MĂRGINEANU NR. 4, BL. 46, SC. A, ET. 4, AP. 8, HUNEDOARA HUNEDOARA 0742018488 0254748849 aurelauditor@yahoo.com
  86 SERA RUDOLF 3996/2011 188/04.02.2014 STR. DUMITRU MERTICARIU NR. 1, HUNEDOARA HUNEDOARA 0740035512 serarudolf@yahoo.com
  87 SPINEI MARIA 3073/2009 191/04.02.2014 STR. GEORGE ENESCU, NR. 4, AP. 8, TÂRGU MUREŞ MUREŞ 0722300844 0265266240 mariaspinei@yahoo.com
  88 STAFIE ANA MARIA 1737/2006 192/04.02.2014 STR. ANASTASIE PANA NR. 20, BL. C15, SC. 2, AP. 38, SECTOR 3, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723341610 stafie.anamaria@gmail.com oana.moisa@stafie.ro
  89 STANCIU LAURENTIU 4070/2011 193/04.02.2014 STR. VIORELE NR. 26, BL. 18, SC. A, AP. 8, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722782736 laurstanciu@gmail.com
  90 SURUGIU LORENA BIANCA 4377/2012 197/04.02.2014 BD. NICOLAE BĂLCESCU NR. 23A, SC. C, ET. 1, AP. 32, DEVA HUNEDOARA 0730009909 0744457393 lorenasurugiu@yahoo.com
  91 TANCU STEFAN 441/2001 203/04.02.2014 STR. ŞERBAN VODĂ NR. 209, BL. BCR, CORP. A, AP. 13A, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0722388165 0213405626 stefan@audit-tancu.ro
  92 TUCA AURICA 455/2001 212/04.02.2014 STR. ODEI NR. 45A, PARTER, SECTOR 4, BUCUREŞTI BUCUREŞTI 0723141583 0214504324 tucaaurica@yahoo.com
  93 VASAR DORINA 2134/2007 219/04.02.2014 STR. BISTRIŢEI NR. 27-31, AP.13, CLUJ-NAPOCA CLUJ 0744665545 office@aaudit.ro
  94 ZAIFU MARIOARA 2437/2008 221/04.02.2014 STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 84, BL. MF1, SC. A, AP. 15, CONSTANŢA CONSTANŢA 0743337005 0341443632 marioara.zaifu@crgnexia.ro
  -----