Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.901 din 4 septembrie 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013"
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 28 octombrie 2013Data intrării în vigoare 01-01-2014În conformitate cu prevederile art. 10 şi ale art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în temeiul art. 4 pct. II lit. d) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.Articolul 1
    Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013", elaborată de asocierea formată din Institutul Naţional de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii -ICECON - S.A. şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, după cum urmează:a) "Partea I-a: Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor. Indicativ NP 133/1-2013", prevăzută în anexa nr. 1;b) "Partea a II-a: Sisteme de canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133/2-2013", prevăzută în anexa nr. 2.
    Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.____________ *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 639/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03*1), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 640/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q ≤ 50 l/s) şi foarte mică (Q ≤ 5 l/s)", indicativ NP-089-03*2), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 noiembrie 2003, şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 163/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04*3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 şi 337 bis din 21 aprilie 2005, se abrogă, iar Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 23/N/1997 privind aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare. Indicativ ST 021-1997"*4), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 78/N/1998 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei. Indicativ NP 028-1998"*5), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 60/N/1999 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea I: Treapta mecanică. Indicativ NP 032-1999"*6), Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 23/N/1999 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor. Indicativ I 22-1999"*7) şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.214/N/2001 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural. Indicativ P 66-2001"*8) îşi încetează aplicabilitatea._____________*1) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.*2) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a III-a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q ≤ 50 l/s) şi foarte mică (Q ≤ 5 l/s)", indicativ NP-089-03, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.*3) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 2/2005, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.*4) Reglementarea tehnică "Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare. Indicativ ST 021-1997" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 13/2001, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti, precum şi în Buletinul Informativ PROED SA.*5) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei. Indicativ NP 028-1998", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 78/N/1998, a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 6/2000, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.*6) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti - Partea I: Treapta mecanică. Indicativ NP 032-1999" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 4-5/2004, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.*7) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor. Indicativ I 22-1999" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 13/1999, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.*8) Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural. Indicativ P 66-2001" a fost publicată în Buletinul Construcţiilor nr. 11/2001, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti.
    Articolul 5Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.*Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/583,584,585,587,615,624,630/2012, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Iulian Matache,secretar de statBucureşti, 4 septembrie 2013.Nr. 2.901.________