Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 2 august 2013de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013Data intrării în vigoare 26-08-2013


  Aprobat prin Ordinul nr. 62 din 2 august 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536 din 26 august 2013.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea acţiunilor de control efectuate de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de natură contravenţională de la actele normative emise în domeniul energiei, pentru aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind regimul contravenţiilor.(2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei care, potrivit legislaţiei în materie, constituie infracţiuni şi nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul procedurilor de investigaţii prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.Articolul 2Prevederile prezentului regulament se aplică:a) persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/ persoanelor juridice, titulare de licenţe, autorizaţii, atestate etc., acordate de către ANRE;b) clienţilor finali din domeniul energiei;c)
  producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor de aparate în cazul în care producătorii acestora nu au sediul în România, distribuitorilor şi vânzătorilor de utilaje şi echipamente pentru care au fost elaborate reglementări privind eficienţa energetică;
  d) autorităţilor administraţiei publice din localităţi cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori;e) administratorilor clădirilor aflate în proprietate publică;f) societăţilor comerciale şi administraţiilor publice care deţin sau utilizează mai mult de 25 de autovehicule;g) persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/ persoanelor juridice neautorizate, care desfăşoară activităţi în domeniul energiei.
  Articolul 3Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 4(1) Termenii şi noţiunile utilizate sunt definite în anexa nr. 1.(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare.Articolul 5Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face în concordanţă cu dispoziţiile următoarelor acte normative:a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
  b) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;d) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;e) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008, privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;f) alte acte normative în vigoare în domeniul energiei.
  Capitolul II Activitatea de controlArticolul 6Activitatea de control are ca obiectiv prevenirea şi limitarea abaterilor de la legislaţia specifică domeniului energiei, precum şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice/juridice participante la activităţile din domeniul energiei.Articolul 7Activitatea de control a ANRE în domeniul energiei se desfăşoară prin acţiuni de control, care pot fi, după caz, de tip:a) inspecţie;b) verificare;c) supraveghere.
  Articolul 8(1) Acţiunea de control de tip inspecţie are drept scop verificarea modului în care persoanele prevăzute la art. 2 respectă prevederile legislaţiei în vigoare incidente domeniului energiei.(2) Acţiunea de control de tip inspecţie acoperă, în totalitate sau în mare parte, prin tematica sa, atribuţiile şi responsabilităţile esenţiale conferite prin actele normative în vigoare persoanelor prevăzute la art. 2.Articolul 9(1) Acţiunea de control de tip verificare are drept scop cercetarea/analiza desfăşurată în urma unor sesizări primite de la terţi sau a unor sesizări din oficiu, precum şi a unor solicitări/sesizări primite din partea oricărui compartiment din cadrul ANRE.
  (2) Acţiunea de control de tip verificare acoperă un număr limitat din atribuţiile şi responsabilităţile persoanei supuse controlului, fiind concludentă asupra aspectelor care constituie obiectul celor sesizate/solicitate.
  Articolul 10(1) Acţiunea de control de tip supraveghere are drept scop constatarea modului în care persoanele fizice/juridice prevăzute la art. 2 îşi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile conferite prin actele normative în vigoare, pe bază de documente, date, informaţii etc., instrumentate în mod continuu de către compartimentele din cadrul ANRE, în îndeplinirea atribuţiilor specifice acestora.(2) În cadrul acţiunilor de control de tip supraveghere pot fi identificate încălcări ale legislaţiei specifice domeniului energiei de către persoanele prevăzute la art. 2.Articolul 11Acţiunea de control de tip inspecţie şi de tip verificare se efectuează în baza unui mandat de control, emis de către preşedintele ANRE sau de către o persoană împuternicită.Articolul 12(1) Anterior demarării acţiunilor de control de tip inspecţie sau de tip verificare, persoanele prevăzute la art. 2 ce urmează a fi controlate vor fi înştiinţate în scris, aducându-li-se la cunoştinţă: tematica sau obiectul controlului, data/perioada desfăşurării şi alte elemente în funcţie de cerinţele specifice fiecărei acţiuni de control.(2) Acţiunea de control de tip inspecţie sau de tip verificare poate fi efectuată şi în mod inopinat.Articolul 13(1) Acţiunea de control cu caracter inopinat constă în verificarea unei stări, situaţii sau consecinţe, determinate de încălcarea directă de către persoanele prevăzute la art. 2 a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat.(2)
  Acţiunea de control cu caracter inopinat este determinată de o reclamaţie, plângere ori sesizare, provenită de la un terţ sau ca urmare a unei autosesizări a ANRE.
  Articolul 14(1) Acţiunea de control de tip inspecţie se efectuează de către o echipă de control formată din cel puţin 2 reprezentanţi ai ANRE.(2) Acţiunea de control de tip verificare se efectuează de către unul sau mai mulţi reprezentanţi ai ANRE.(3) Acţiunea de control de tip supraveghere se efectuează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul ANRE.Articolul 15
  (1) Echipa de control este formată, de regulă, din persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului cu atribuţii de control din ANRE. În funcţie de tematica controlului, în componenţa echipei de control pot fi desemnate persoane din cadrul oricărui compartiment de specialitate al ANRE.(2) Echipa de control este condusă de către un şef de echipă nominalizat în mandatul de control, care răspunde de modul de desfăşurare a acţiunii de control.(3) Cel puţin unul din membrii echipei de control trebuie să aibă calitatea de agent constatator.
  Articolul 16(1) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele drepturi în raport cu persoanele prevăzute la art. 2:a) să exercite controlul cu privire la respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare cu aplicabilitate directă, emisă în domeniul energiei, şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare în cazul nerespectării acesteia;b)
  să solicite/să analizeze şi să preia în copie documente sau înregistrări relevante care au legătură cu obiectul acţiunii de control;
  c) să aibă acces, în condiţiile legii, în incintele clădirilor (sediile principale şi/sau secundare), la instalaţii, precum şi în orice alt loc în perimetrul căruia sunt situate instalaţii/echipamente/aparate aferente activităţilor specifice din domeniul energiei, precum şi la instalaţiile de utilizare ale clienţilor în prezenţa unui reprezentant al persoanei supuse acţiunii de control.
  (2) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele obligaţii în raport cu persoanele prevăzute la art. 2:a) să îşi decline calitatea, prezentând legitimaţia de serviciu şi mandatul de control;b) să solicite registrul unic de control şi să înscrie în acesta, înaintea începerii acţiunii de control, datele referitoare la aceasta; în situaţia neprezentării registrului unic de control, acţiunea de control se efectuează, iar cauzele neprezentării vor fi consemnate în raportul de control.
  Articolul 17
  (1) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, persoanele prevăzute la art. 2 au în principal următoarele drepturi:a) de a fi înştiinţate despre acţiunea de control;b) de a fi verificate numai în legătură cu tematica de control prezentată;c) de a solicita legitimarea membrilor echipei de control;d) de a primi o dovadă scrisă, în cazul preluării unor documente de către membrii echipei de control.(2) Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, persoanele prevăzute la art. 2 au, în principal, următoarele obligaţii:a) să permită accesul membrilor echipei de control, în condiţiile legii, în incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sunt amplasate instalaţii/echipamente/aparate aferente activităţilor specifice din domeniul energiei, precum şi la instalaţiile de utilizare ale clienţilor în prezenţa unui reprezentant al persoanei supuse acţiunii de control;
  b) să pună la dispoziţia membrilor echipei de control, la sediul/locul în care se desfăşoară controlul, toate documentele, evidenţele şi actele specifice solicitate, în original sau în copie, şi să permită preluarea acestora în copie. La solicitarea echipei de control, acestea vor fi certificate cu menţiunea "conform cu originalul", semnate şi ştampilate;c) să se prezinte la locul şi în termenele stabilite, la convocările echipei de control;d) să pună la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat în vederea bunei desfăşurări a activităţii de control;e) să coopereze cu echipa de control pentru clarificarea oricărui aspect legat de obiectivele controlului;f) să se prezinte la sediile ANRE, atunci când sunt convocate şi notificate în acest sens;g) să ducă la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului la termenele indicate de ANRE şi să transmită la ANRE documentele care atestă aceasta.
  Articolul 18(1) În urma oricărei acţiuni de control de tip inspecţie sau de tip verificare, echipa de control întocmeşte un raport de control, care se transmite în copie persoanelor prevăzute la art. 2.(2) Înregistrarea raportului de control la registratura persoanelor prevăzute la art. 2 echivalează cu transmiterea acestuia.(3) În cazul persoanelor fizice şi persoanelor fizice autorizate, obligaţia transmiterii raportului de control se consideră îndeplinită dacă acestea au confirmat prin semnătură primirea unui exemplar sau, dacă a fost transmis prin poştă, cu confirmare de primire.Articolul 19(1)
  Atunci când, în cadrul unui control de tip supraveghere, au fost identificate fapte care întrunesc elementele constitutive ale uneia sau mai multor contravenţii prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul energiei, compartimentul de specialitate care a identificat contravenţia întocmeşte o notă de sesizare în care se vor prezenta în detaliu faptele constatate şi la care se vor anexa toate datele, informaţiile şi înregistrările din perioada de supraveghere. Nota de sesizare însuşită de compartimentul de specialitate va fi transmisă compartimentului cu atribuţii de control, în vederea constatării faptei şi aplicării sancţiunii contravenţionale.
  (2) O copie a notei de sesizare se înmânează persoanelor prevăzute la art. 2, odată cu procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  Capitolul III Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilorArticolul 20(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiat de o persoană împuternicită în acest sens de către preşedintele ANRE, denumită generic agent constatator.(2) Calitatea de agent constatator este atestată prin legitimaţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 21(1) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, agentul constatator dispune măsuri şi termene de conformare pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme.(2) În cadrul termenelor stabilite prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, contravenientul are obligaţia să remedieze neconformităţile constatate.Articolul 22(1) Atunci când sancţiunea aplicată contravenientului este avertismentul verbal, agentul constatator va menţiona despre aceasta în raportul de control.(2)
  Atunci când sancţiunea aplicată este amenda contravenţională, odată cu procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, agentul constatator întocmeşte şi o înştiinţare de plată.
  Articolul 23(1) În funcţie de gravitatea sau natura abaterii constatate, compartimentul cu atribuţii de control poate înainta preşedintelui ANRE un referat de sancţionare prin care va propune suspendarea/retragerea legitimaţiei, autorizaţiei, atestatului şi/sau licenţei emise contravenientului.(2) Măsura suspendării sau retragerii se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE.Articolul 24(1) Constatarea contravenţiei identificate în urma unei acţiuni de control de tip supraveghere şi sancţionarea acesteia se efectuează de către un agent constatator din cadrul compartimentului cu atribuţii de control al ANRE.
  (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează în urma analizării notei de sesizare, pe baza datelor, informaţiilor/înregistrărilor şi a documentelor anexate acesteia.(3) Desemnarea agentului constatator pentru constatarea şi aplicarea sancţiunii se efectuează de către conducerea compartimentului cu atribuţii de control din cadrul ANRE, în acest sens fiind întocmit un mandat de sancţionare.
  Articolul 25(1) Agenţii constatatori au, în principal, următoarele competenţe:a) să constate şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei;b) să solicite informaţii şi documente în vederea constatării contravenţiilor;c)
  să solicite contravenientului actul de identitate ori, în cazul persoanelor juridice, datele de identificare;
  d) să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea şi/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale, în vederea restabilirii legalităţii şi/sau aplicării corecte a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme;e) să propună şi să aplice sancţiuni complementare, în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite de către contravenient.
  (2) Agenţii constatatori au, în principal, următoarele obligaţii:a) să îşi decline calitatea şi să se legitimeze în faţa persoanelor prevăzute la art. 2, înainte de efectuarea constatărilor şi aplicarea sancţiunilor;b) să constate abaterile de la legislaţia în vigoare şi să aplice/să dispună sancţiuni/măsuri, atunci când se constată săvârşirea unor fapte care, potrivit legii, constituie contravenţie;c) să aducă la cunoştinţa contravenientului, în momentul încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 26Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 27Răspunderea agenţilor constatatori şi/sau a membrilor echipei de control pentru constatările efectuate şi documentele întocmite este individuală.
  Articolul 28(1) Persoanele juridice/fizice titularele a unor licenţe/autorizaţii/atestate emise de către ANRE, care, în exercitarea atribuţiilor specifice, constată săvârşirea unor fapte ce ar putea constitui contravenţii în domeniul energiei, au obligaţia să notifice de îndată ANRE despre acestea.(2) Notificarea poate fi efectuată şi de orice altă persoană fizică sau juridică.Articolul 29Activităţile şi acţiunile de control demarate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se efectuează în continuare cu respectarea regulamentului în vigoare la data emiterii mandatului de control, dacă acesta nu contravine prevederilor prezentului regulament.Articolul 30Persoanele juridice sunt pasibile de răspunderea contravenţională pentru contravenţiile săvârşite în numele acestora de către reprezentanţii acestora, dacă acestea din urmă sunt vinovate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor actelor normative ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unor anumite activităţi în domeniul energiei.Articolul 31Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligaţiei pentru care a fost sancţionat.Articolul 32Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulamentDEFINIŢIIa)
  acţiune de control - ansamblul de activităţi desfăşurate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în vederea verificării modului în care sunt respectate reglementările din domeniul energiei de către persoanele nominalizate la art. 2 din regulament;
  b) agent constatator - persoana împuternicită de către preşedintele ANRE să constate şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei, să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea şi/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale;c) compartiment de specialitate - structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuţii se află obiectul dedus acţiunii de control;d) domeniul energiei - piaţa şi sectorul energiei electrice, piaţa şi sectorul gazelor naturale, precum şi eficienţa energetică;e) echipă de control - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul ANRE, din care cel puţin una are calitatea de agent constatator;f) mandat de control - document prin care se autorizează membrii unei echipe de control să efectueze o acţiune de control;g) măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă în urma unei acţiuni de control, pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme;h) raport de control - document unilateral, care se întocmeşte de către echipa de control, în care sunt consemnate datele, verificările şi concluziile acţiunii de control;i) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - document care se întocmeşte de către un agent constatator în vederea aplicării sancţiunii contravenţionale unei persoane fizice sau juridice, atunci când, în urma unui control, se constată că aceasta a săvârşit una sau mai multe fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii;j) contravenţie - încălcare a dispoziţiilor unei legi, ale unui regulament etc., care se sancţionează cu un avertisment, amendă sau sancţiune administrativă complementară.
  Anexa nr. 2la regulamentLegitimaţie de serviciuÎmputernicire agent constatatorAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei- model şi conţinut-cadru -Faţă
  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ SIGLĂ │ │ FOTO ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└─────────────┘ └─────────────┘
  Autoritatea Naţionalăde Reglementareîn Domeniul Energiei Nume .........................Prenume ......................Funcţia ......................LEGITIMAŢIENr. .................Emisă la data .....................Preşedinte,
  ............................
  VersoDl/Dna .................................... este împuternicit/ă să desfăşoare acţiuni de control, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţia emisă în domeniul energiei.
  -------