Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE Nr. 12 din 30 ianuarie 1991privind impozitul pe profit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 31 ianuarie 1991Data intrării în vigoare 01-01-1991

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi de credit, alţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum şi unităţile economice ale altor persoane juridice, române sau străine, care realizează profituri din activitatea desfăşurată, denumite în prezenta lege unităţi plătitoare de impozit, au obligaţia de a plati, potrivit legii, la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.
  Articolul 2Impozitul pe profit se calculează cu cote progresive, diferenţiate în funcţie de mărimea profitului unităţii plătitoare de impozit. Cotele de impozit sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege şi se aplică asupra profitului impozabil. Profitul impozabil se determina ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege. Articolul 3Impozitul pe profit se calculează şi se regularizează lunar, în funcţie de profitul realizat, cumulat de la începutul anului. În acest scop, vărsămintele din impozitul pe profit se efectuează lunar, se recalculează şi se regularizează cu bugetul administraţiei centrale de stat sau cu bugetele locale, după caz, cumulat de la începutul anului, pe baza soldului creditor din contul "profit şi pierderi", pînă la 15 ale lunii următoare pentru perioada expirată în cursul anului şi pînă la 25 ianuarie, pe baza bilanţului anual. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsămîntul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia. Sumele vărsate în plus la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale faţă de cele efectiv datorate se compensează cu sumele datorate pentru perioada următoare sau se restituie unităţilor plătitoare în termen de 5 zile de la cererea acestora. Articolul 4În cazuri bine justificate, Ministerul Finanţelor poate acorda aminari şi eşalonări de la plata, precum şi stabilirea altor termene de plată a impozitului pe profit în cursul anului. Articolul 5Unităţile plătitoare de impozit, înfiinţate începînd cu data aplicării prezentei legi, precum şi cele înfiinţate anterior, dar care realizează profit impozabil după data aplicării prezentei legi, sînt scutite de impozitul pe profit, astfel: a) unităţile din industrie, agricultura şi construcţii, pentru o perioadă de 5 ani de la data infiintarii; b) unităţile din domeniul exploatării şi explorării resurselor naturale, al comunicaţiilor şi transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data infiintarii; c) unităţile prestatoare de servicii, pentru o perioadă de un an de la data infiintarii; d) unităţile cu profil comercial, pentru o perioadă de şase luni de la data infiintarii. Prevederile de la lit. a), b), c) şi d) din prezentul articol nu se aplică regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat.
  Articolul 6Unităţile plătitoare de impozit, cu capital străin, înfiinţate pînă la data aplicării prezentei legi, se impozitează în condiţiile legislaţiei în vigoare la 31 decembrie 1990. Articolul 7În cazul în care unităţile plătitoare de impozit prevăzute la art. 5 din prezenta lege îşi încetează activitatea într-un interval de timp mai mic decît cel pentru care sînt scutite de plată impozitului de la data expirării perioadei pentru care se aplică scutirea de impozit, acestea au obligaţia de a vira la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, impozitul pe profit calculat pentru întreaga perioadă de scutire. Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire se calculează şi se comunică anual de organele fiscale unităţii plătitoare de impozit pentru luare la cunoştinţa. Articolul 8Organizaţiile de nevăzători şi de invalizi, asociaţiile persoanelor handicapate şi unităţile economice ale acestora, precum şi asociaţiile de binefacere, se scutesc de plată impozitului pe profit. Unităţile plătitoare de impozit, altele decît cele menţionate la alineatul precedent, care angajează persoane ce potrivit legii sînt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului pe profit, proporţional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaţilor.
  Articolul 9La unităţile plătitoare de impozit, impozitul aferent profitului utilizat pentru lărgirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare, precum şi pentru investiţii destinate protejării mediului înconjurător, se reduce cu 50 la suta, urmînd ca sumele echivalente reducerii să fie folosite cu aceeaşi destinaţie. Calculul şi regularizarea cu bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac pînă la data de 25 ianuarie a anului următor şi se reflecta în bilanţul anului de baza. Articolul 10Profitul cuvenit părţii străine din societatea comercială, cu capital parţial sau integral străin, după plata impozitului, se impozitează cu o cota de 10 la suta în cazul în care se transfera în străinătate. Articolul 11Sumele plătite ca dividende de societăţile comerciale pentru partea de capital reprezentind participarea statului se vărsa integral la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, în termen de 10 zile de la data aprobării bilanţului contabil de către adunarea generală, dar nu mai tirziu de 1 martie al anului următor. Termenele prevăzute la alin. 1 din prezentul articol se aplică şi pentru vărsarea profitului net rezultat din activitatea regiilor autonome, stabilit potrivit legii.
  Articolul 12Unităţile plătitoare de impozit au obligaţia de a depune la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pînă la data de 15 mai a fiecărui an, declaraţia de impunere pentru anul următor. Unităţile plătitoare de impozit nou înfiinţate au obligaţia de a depune declaraţia de impunere în termen de 30 de zile de la data dobîndirii personalităţii juridice. Articolul 13Obligaţia calculării şi răspunderea pentru efectuarea plăţii în termen a impozitului pe profit, precum şi a sumelor datorate conform art. 10 şi 11 din prezenta lege, revin unităţilor plătitoare. Neplata sumelor cuvenite bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,05 la suta asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întîrziere. În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întîrziere. Articolul 14Verificarea modului în care sînt respectate prevederile prezentei legi se face de către organele fiscale. Articolul 15Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sînt considerate infracţiuni: a) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele privind calculul şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale a impozitului pe profit; b) majorarea unor categorii de cheltuieli sau întocmirea unor evidente eronate, în scopul vadit de a reduce impozitul datorat asupra profitului. Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţia de la lit. b) cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei. Sancţiunea se aplică unităţilor plătitoare de impozit. Contestarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei se face conform legii. Articolul 16
  În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 15 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.
  Articolul 17În situaţia diminuării impozitului pe profit ca urmare a faptelor prevăzute la art. 15 lit. b), unităţile plătitoare vor vărsa la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale o sumă egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati împreună cu impozitul datorat. Articolul 18Constatarea abaterilor şi contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor, potrivit art. 13, 15 şi 17, se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale. Articolul 19Contestaţiile privind stabilirea, încasarea, urmărirea impozitului pe profit, a majorărilor de întîrziere, precum şi a altor sume datorate bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentei legi, se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării unităţii plătitoare şi se rezolva de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date se poate face contestaţie la Ministerul Finanţelor, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă. Depunerea contestaţiei nu suspenda obligaţia plătitorului cu privire la virarea la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale a sumelor datorate potrivit prezentei legi. Articolul 20Contestaţiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorărilor de întîrziere, precum şi a altor sume datorate bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prezentei legi, sînt supuse unei taxe de timbru de 2 la suta calculată la suma contestată. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 100 lei. Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta contestaţie, cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior a fost taxată. În vederea calculării taxei de timbru, unităţile plătitoare de impozit pe profit sînt obligate sa specifice în scris cuantumul sumei contestate. În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate. Articolul 21Ministerul Finanţelor va propune anual, în proiectul legii bugetare, în funcţie de starea economiei şi de execuţia bugetară, nivelul maxim al cheltuielilor pentru satisfacerea unor necesitaţi social-culturale şi sportive la regiile autonome şi la societăţile comerciale cu capital integral de stat. De asemenea pînă la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiuni privind tehnica de calcul al impozitului şi formularistica corespunzătoare, care se vor publică în Monitorul Oficial.
  Articolul 22Prevederile prezentei legi se aplică de la 1 ianuarie 1991. Pe aceeaşi dată se abroga: – art. 11 lit. h), 12 lit. e), 16-18 şi 22 din Legea nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor; – Decretul nr. 179 din 15 martie 1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale celorlalte organizaţii cooperatiste, de consum şi meşteşugăreşti, precum şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale organizaţiilor obşteşti, republicat; – art. 1-10 şi 21 din Legea nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol; – Hotărîrea Guvernului nr. 741 din 3 iulie 1990 privind impozitul pe beneficiu la unităţile economice de stat; – tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici şi a asociaţiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 3 martie 1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative; – 
  orice alte prevederi contrare.
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 ianuarie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind impozitul pe profit şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  Anexa nr. 1
              COTELE       de impozit pe profit───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Profit anual        Cota medie de            Modul de calcul al impozitului                              impozit %           pentru profitul situat între limite───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   pînă la 25.000 lei        scutit    25001-        50000 lei     2,50             0 + 5%         pentru partea       25000 lei                                                              care depăşeşte     50001-       75000 lei   2,50- 5,66        1250+12%         ,,     ,,          50000 lei     75001-      100000 lei   5,66- 7,50        4250+13%         ,,     ,,          75000 lei    100001-      125000 lei   7,50- 8,80        7500+14%         ,,     ,,         100000 lei    125001-      150000 lei   8,80- 9,83        11000+15%        ,,     ,,         125000 lei    150001-      175000 lei   9,83-10,71        14750+16%        ,,     ,,         150000 lei    175000-      200000 lei  10,71-11,50        18750+17%        ,,     ,,         175000 lei    200001-      225000 lei  11,50-12,22        23000+18%        ,,     ,,         200000 lei    225001-      250000 lei  12,22-12,90        27500+19%        ,,     ,,         225000 lei    250001-      275000 lei  12,90-13,54        32250+20%        ,,     ,,         250000 lei    275001-      300000 lei  13,54-14,16        37250+21%        ,,     ,,         275000 lei
      300001-      325000 lei  14,16-14,77        42500+22%        ,,     ,,         300000 lei    325001-      350000 lei  14,77-15,36        48000+23%        ,,     ,,         325000 lei    350001-      375000 lei  15,36-15,93        53750+24%        ,,     ,,         350000 lei    375001-      400000 lei  15,93-16,50        59750+25%        ,,     ,,         375000 lei    400001-      425000 lei  16,50-17,06        66000+26%        ,,     ,,         400000 lei    425001-      450000 lei  17,06-17,61        72500+27%        ,,     ,,         425000 lei    450001-      475000 lei  17,61-18,16        79250+28%        ,,     ,,         450000 lei    475001-      500000 lei  18,16-18,70        86250+29%        ,,     ,,         475000 lei    500001-     1000000 lei  18,70-24,35        93500+30%        ,,     ,,         500000 lei   1000001-     1500000 lei  24,35-26,57       243500+31%        ,,     ,,        1000000 lei   1500001-     2000000 lei  26,57-27,92       398500+32%        ,,     ,,        1500000 lei   2000001-     2500000 lei  27,92-28,94       558500+33%        ,,     ,,        2000000 lei   2500001-     3000000 lei  28,94-29,78       723500+34%        ,,     ,,        2500000 lei   3000001-     3500000 lei  29,78-30,53       893500+35%        ,,     ,,        3000000 lei   3500001-     4000000 lei  30,53-31,21      1068500+36%        ,,     ,,        3500000 lei   4000001-     4500000 lei  31,21-31,85      1248500+37%        ,,     ,,        4000000 lei   4500001-     5000000 lei  31,85-32,47      1433500+38%        ,,     ,,        4500000 lei   5000001-    30000000 lei  32,47-37,91      1623500+39%        ,,     ,,        5000000 lei  30000001-    55000000 lei  37,91-38,86     11373500+40%        ,,     ,,       30000000 lei  55000001-    80000000 lei  38,86-39,53     21373500+41%        ,,     ,,       55000000 lei
    80000001-   105000000 lei  39,53-40,11     31623500+42%        ,,     ,,       80000000 lei 105000001-   130000000 lei  40,11-40,67     42123500+43%        ,,     ,,      105000000 lei 130000001-   155000000 lei  40,67-41,20     52873500+44%        ,,     ,,      130000000 lei 155000001-   180000000 lei  41,20-41,74     63873500+45%        ,,     ,,      155000000 lei 180000001-   205000000 lei  41,74-42,25     75123500+46%        ,,    ,,       180000000 lei 205000001-   230000000 lei  42,25-42,77     86623500+47%        ,,    ,,       205000000 lei 230000001-   255000000 lei  42,77-43,28     98373500+48%        ,,    ,,       230000000 lei 255000001-   280000000 lei  43,28-43,79    110373500+49%        ,,    ,,       255000000 lei 280000001-   305000000 lei  43,79-44,30    122623500+50%        ,,    ,,       280000000 lei 305000001-   330000000 lei  44,30-44,81    135123500+51%        ,,    ,,       305000000 lei 330000001-   355000000 lei  44,81-45,31    147873500+52%        ,,    ,,       330000000 lei 355000001-   380000000 lei  45,31-45,82    160873500+53%        ,,    ,,       355000000 lei 380000001-   405000000 lei  45,82-46,32    174123500+54%        ,,    ,,       380000000 lei 405000001-   430000000 lei  46,32-46,83    187623500+55%        ,,    ,,       405000000 lei 430000001-   455000000 lei  46,83-47,33    201373500+56%        ,,    ,,       430000000 lei 455000001-   480000000 lei  47,33-47,83    215373500+57%        ,,    ,,       455000000 lei 480000001-   505000000 lei  47,83-48,34    229623500+58%        ,,    ,,       480000000 lei 505000001-   530000000 lei  48,34-48,84    244123500+59%        ,,    ,,       505000000 lei 530000001-   555000000 lei  48,84-49,34    258873500+60%        ,,    ,,       530000000 lei 555000001-   580000000 lei  49,34-49,85    273873500+61%        ,,    ,,       555000000 lei
   580000001-   605000000 lei  49,85-50,35    289123500+62%        ,,    ,,       580000000 lei 605000001-   630000000 lei  50,35-50,85    304623500+63%        ,,    ,,       605000000 lei 630000001-   655000000 lei  50,85-51,35    320373500+64%        ,,    ,,       630000000 lei 655000001-   680000000 lei  51,35-51,85    336373500+65%        ,,    ,,       655000000 lei 680000001-   705000000 lei  51,85-52,35    352623500+66%        ,,    ,,       680000000 lei 705000001-   730000000 lei  52,35-52,85    369123500+67%        ,,    ,,       705000000 lei 730000001-   755000000 lei  52,85-53,36    385873500+68%        ,,    ,,       730000000 lei 755000001-   780000000 lei  53,36-53,86    402873500+69%        ,,    ,,       755000000 lei 780000001-   805000000 lei  53,86-54,36    420123500+70%        ,,    ,,       780000000 lei 805000001-   830000000 lei  54,36-54,86    437623500+71%        ,,    ,,       805000000 lei 830000001-   855000000 lei  54,86-55,36    455373500+72%        ,,   ,,        830000000 lei 855000001-   880000000 lei  55,36-55,86    473373500+73%        ,,    ,,       855000000 lei 880000001-   905000000 lei  55,86-56,37    491623500+74%        ,,    ,,       880000000 lei 905000001-   930000000 lei  56,37-56,86    510123500+75%        ,,    ,,       905000000 lei 930000001-   955000000 lei  56,86-57,37    528873500+76%        ,,    ,,       930000000 lei  peste       955000000 lei     57,37       547873500+77%        ,,    ,,       955000000 lei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Anexa nr. 2CHELTUIELIcare se scad din veniturile încasate în vederea determinării profitului impozabil 1. Cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, corespunzătoare veniturilor încasate, care potrivit reglementărilor legale se evidenţiază în costurile agenţilor economici. 2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. 3. Cheltuielile cu pregătirea profesională şi practica în producţie. 4. Sumele plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes naţional, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor şi elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producţie sau cheltuielile de circulaţie, după caz, ale agenţilor economici. 5. Comisioanele plătite agenţilor economici cu activitate de comerţ exterior. 6. Cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate, în limitele stabilite de Ministerul Finanţelor. 7. Alocaţia pentru copii plătită de agenţii economici la care aceste sume nu se evidenţiază în costuri. 8. Sumele utilizate pentru cumpărarea de acţiuni pentru care se încasează dividende. 9. Prelevarile la fondul de rezerva şi la alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale. 10. Pierderile din anii precedenti, în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate pînă la data determinării profitului impozabil. 11. Prelevarile şi donaţiile făcute în scopuri umanitare, precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale, ştiinţifice şi sportive, conform legii bugetare anuale. 12. Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare. -------------------------