Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME PROCEDURALE din 26 august 2011privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 26 octombrie 2011Data intrării în vigoare 26-10-2011

  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezentele norme procedurale sunt utilizate în activitatea de monitorizare şi control al activităţii consultanţilor fiscali care au dobândit această calitate în condiţiile legii.
  (2) Camera Consultanţilor Fiscali va fi denumită în continuare Camera.
  Articolul 2Controlul activităţii consultanţilor fiscali constă, în principal, în:a) controlul calităţii profesionale a consultanţilor fiscali;b) controlul respectării normelor financiar-contabile în vederea stabilirii realităţii veniturilor declarate Camerei;c) verificarea respectării normelor de conduită etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;d)
  verificarea aplicării normelor şi procedurilor privind activitatea de consultantă fiscală;
  e) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, privind folosirea termenului "fiscal";f) identificarea persoanelor fizice autorizate sau a angajaţilor persoanelor juridice care nu au obţinut calitatea de consultant fiscal şi care exercită această profesie;g) verificarea respectării hotărârilor şi a altor reglementări emise de Cameră, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Capitolul II Obligaţiile consultanţilor fiscali în vederea asigurării condiţiilor de verificare şi controlArticolul 3(1) Consultanţii fiscali care, în baza declaraţiei pe propria răspundere depuse la Cameră în condiţiile art. 21 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca "inactivi" vor depune o declaraţie care va reconfirma menţinerea situaţiei de inactivitate şi motivele acesteia, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, putând fi transmisă şi prin poştă, telefax sau prin e-mail.Articolul 4(1) Anual, până la data de 31 ianuarie, consultanţii fiscali activi - persoane fizice sau societăţi comerciale înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală - vor transmite Camerei - Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională un raport de activitate pentru anul precedent, structurat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Raportul de activitate menţionat la alin. (1) poate fi transmis prin poştă, telefax sau prin e-mail.
  Articolul 5(1) Consultanţii fiscali activi au obligaţia să întocmească şi să ţină la zi Registrul de evidenţă a contractelor privind activitatea de consultanţă fiscală.(2) Registrul de evidenţă a contractelor privind activitatea de consultanţă fiscală are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.Articolul 6(1) Consultanţii fiscali activi trebuie să întocmească dosare de lucru pentru fiecare client.(2) Dosarul de lucru cuprinde, în copie sau în original, după caz:a)
  copia certificatului de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului sau a actului de identitate al clientului, după caz;
  b) copia actului constitutiv al societăţii, actualizat, dacă este cazul;c) contractul, încheiat obligatoriu în formă scrisă, care va cuprinde:1. datele de identificare ale părţilor contractante;2. obiectul contractului, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. onorariul;4. drepturile şi obligaţiile părţilor;5. durata contractului;6. alte clauze prevăzute de lege sau convenite între părţi;7. data şi locul încheierii contractului;8. semnătura autorizată şi ştampila părţilor;d) corespondenţa dintre părţi şi/sau cu terţi cu privire la obiectul contractului; corespondenţa electronică va fi arhivată separat pentru fiecare client;e)
  documentele întocmite cu ocazia efectuării expertizelor fiscale, dacă este cazul;
  f) alte documente considerate relevante, rezultate în urma derulării contractului.(3) Prevederile alin. (2) se completează, după caz, cu dispoziţiile cuprinse la pct. 3 al cap. II - Efectuarea expertizei fiscale judiciare - din Normele privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2011, precum şi cu cele din Normele de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 8/2010.
  Articolul 7Consultanţii fiscali - persoane fizice şi societăţi comerciale de consultanţă fiscală - supuşi controlului au următoarele obligaţii:a) să asigure accesul membrilor echipei care efectuează controlul la dosarele de lucru, rapoartele de consultanţă fiscală, actele şi documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului;b) să pună la dispoziţie toate documentele justificative şi să dea toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul de activitate anual al membrilor, din nota de informare, din dosarele de lucru şi din cererile şi declaraţiile depuse la Cameră.
  Capitolul III Organizarea activităţii de exercitare a controluluiArticolul 8(1) Controlul consultanţilor fiscali activi se efectuează în conformitate cu programul de control anual, aprobat de Consiliul superior al Camerei.(2) Pot face obiectul controlului şi consultanţii fiscali inactivi, în cazul în care Camera a primit sesizări, petiţii sau reclamaţii cu privire la activitatea persoanelor în cauză, care justifică efectuarea controlului.(3) Programul de control anual se întocmeşte de către Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională, până la data de 15 noiembrie a anului în curs, pentru anul următor, şi se supune aprobării Consiliului superior al Camerei.(4) Programul anual de control este structurat conform modelului din anexa nr. 4.(5) Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională va întocmi programarea acţiunilor de control, trimestrial, conform anexei nr. 5, şi o va supune aprobării Biroului permanent al Camerei, cu 30 de zile înainte de prima zi a trimestrului la care se referă programul de control.Articolul 9Principalele obiective ale controlului activităţii de consultanţă fiscală sunt:a) verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei;b) verificarea corectitudinii raportării veniturilor din activitatea de consultanţă fiscală, a achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;c) verificarea modului în care sunt aplicate hotărârile Camerei, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare tipurilor specifice de activităţi prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare;d)
  îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali;
  e) verificarea datelor înscrise în Raportul de activitate al consultantului fiscal şi al societăţilor de consultanţă fiscală, precum şi a celor din declaraţiile cu privire la statutul de consultant fiscal inactiv, precum şi concordanţa acestora cu cele existente;f) verificarea existenţei şi conţinutului dosarelor de lucru; g) verificarea Registrului de evidenţă a contractelor privind activitatea de consultanţă fiscală, completat la zi;h) respectarea hotărârilor şi reglementărilor adoptate de Cameră.
  Articolul 10(1) Durata controlului se stabileşte în funcţie de natura acţiunii, de volumul activităţii cabinetului/societăţii de consultanţă fiscală, precum şi de frecvenţa abaterilor constatate anterior, dar nu va depăşi, de regulă, 30 de zile calendaristice într-un an fiscal.(2)
  Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de consultant fiscal, membre ale Camerei, nu pot fi supuse unui nou control decât după expirarea unei perioade de 3 ani de la finalizarea celui precedent, cu excepţia situaţiei în care Camera a primit sesizări, petiţii sau reclamaţii cu privire la activitatea persoanelor în cauză, care justifică efectuarea unui nou control. Efectuarea unui nou control într-un termen mai scurt de 3 ani se decide de către Consiliul superior al Camerei.
  Capitolul IV Desfăşurarea activităţii de control al consultanţilor fiscaliArticolul 11Toate persoanele fizice sau juridice care au calitatea de consultant fiscal, membre ale Camerei, sunt supuse controlului exercitat de către Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională, în conformitate cu hotărârile emise de Cameră.Articolul 12(1) În vederea desfăşurării acţiunii de control, Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională are următoarele atribuţii:
  a) selectează persoanele fizice şi juridice care vor fi supuse controlului;b) stabileşte obiectivele controlului;c) stabileşte componenţa echipei de control;d) stabileşte durata acţiunii de control;e) stabileşte locul de desfăşurare a controlului; echipa desemnată poate derula acţiunea de control la sediul Camerei sau la sediul consultantului fiscal, persoana fizică ori juridică.(2) Pregătirea acţiunii de control presupune:a) emiterea ordinului de serviciu de către directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională, în baza programului de control trimestrial; modelul ordinului de serviciu este prevăzut în anexa nr. 6;
  b) transmiterea către persoana supusă controlului a notificării prevăzute în anexa nr. 7, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de declanşarea acţiunii de control.(3) Cu ocazia primirii ordinului de serviciu, membrii echipei de control sunt obligaţi să declare dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale în raport cu persoanele la care urmează să se efectueze controlul. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 8.(4) În cazul consultanţilor fiscali activi, înainte de începerea acţiunii de control, echipa de control va semna un angajament de confidenţialitate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. Un exemplar original al angajamentului de confidenţialitate se comunică persoanei fizice/juridice supuse controlului, înainte de începerea acţiunii.
  Articolul 13(1) Persoana supusă controlului are dreptul de a solicita amânarea datei de începere a controlului o singură dată, pentru motive justificate, dar nu mai mult de 45 de zile calendaristice.(2) Persoana supusă controlului poate solicita suspendarea controlului ori de câte ori sunt motive justificate pentru aceasta. Suspendarea se solicită în scris, pe o perioadă de până la 30 de zile calendaristice, şi se aprobă de către directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională.
  (3) O acţiune de control a Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională poate fi suspendată de către directorul direcţiei ori de câte ori sunt motive temeinice, dar nu mai mult de 60 de zile. Decizia de suspendare a controlului se comunică persoanei fizice sau juridice controlate.(4) Perioadele în care derularea controlului este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei acestuia.
  Articolul 14(1) La finalizarea acţiunii de control, echipa de control va întocmi o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, care va cuprinde următoarele:a) datele de identificare ale consultantului fiscal/societăţii comerciale de consultanţă fiscală supus/supuse verificării şi ale echipei de control;b) obiectivele controlului;
  c) modul de desfăşurare a controlului (total/sondaj, documente/materiale examinate, documente întocmite în timpul acţiunii etc.);d) constatările efectuate.(2) Nota de constatare, întocmită în două exemplare, va fi prezentată persoanei controlate pentru luare la cunoştinţă şi/sau formulare de obiecţii.(3) Obiecţiile pot fi formulate în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea notei de constatare.
  Articolul 15(1) În baza notei de constatare se va întocmi, în maximum 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru formularea obiecţiilor, un raport de control.
  (2) Raportul de control va fi întocmit în două exemplare şi va cuprinde, pe lângă constatări, menţionarea eventualelor obiecţii ale persoanei controlate, punctul de vedere al echipei de control cu privire la acestea, precum şi concluzii şi recomandări.(3) Raportul de control, aprobat de către conducerea Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională, va fi comunicat persoanei controlate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
  Capitolul V Căi de atac împotriva raportului de controlArticolul 16(1) În situaţia în care concluziile şi recomandările cuprinse în raportul de control ori constatările care stau la baza acestora sunt considerate netemeinice sau nelegale, persoana fizică sau juridică la care se referă raportul poate formula plângere.(2) Plângerea se depune la Cameră, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea raportului de control.(3) Plângerea va fi formulată în scris şi va cuprinde:a) datele de identificare ale persoanei;b) obiectul plângerii;c) motivele de fapt şi de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura persoanei sau a împuternicitului acesteia, precum şi ştampila, în cazul persoanelor juridice; dovada calităţii de împuternicit al acesteia, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
  (4) Plângerea se soluţionează de către Biroul permanent al Camerei, care se pronunţă prin decizie, în termen de 30 de zile calendaristice.
  Articolul 17Împotriva actelor administrative care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice persoanele care se consideră vătămate se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 18(1) În cazul în care documentele persoanei supuse controlului nu sunt puse la dispoziţia echipei de control, acest fapt se consideră o încălcare a hotărârilor Camerei, urmând a fi sesizată, în scris, Direcţia de conduită şi disciplină profesională.
  (2) În situaţia în care cu ocazia controlului echipa identifică abateri de natura celor prevăzute în cap. VIII - Abateri şi sancţiuni - din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007, va fi sesizată, de îndată, Direcţia de conduită şi disciplină profesională.
  Articolul 19(1) În cazul unor sesizări, petiţii sau reclamaţii primite de Cameră, Consiliul superior poate hotărî declanşarea acţiunii de control, chiar dacă membrul Camerei la care se referă sesizarea nu este programat pentru controlul activităţii în trimestrul în curs.(2) Notificarea consultantului fiscal în acest caz se face cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data acţiunii.Articolul 20În termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, Direcţia de monitorizare, control şi competenţă profesională va prezenta Consiliului superior al Camerei o informare despre constatările, concluziile şi recomandările efectuate cu prilejul controalelor.Articolul 21Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme procedurale.
  Anexa 1 -------la normele procedurale----------------------DECLARAŢIESubsemnatul(a), ....................................., născut(ă) la data de ................. în localitatea ....................., judeţul/sectorul .................., posesor (posesoare) al (a) BI/CI/paşaport seria ...... nr. ................. , eliberat(ă) la data de ................, CNP ............................., domiciliat(ă) în ......................, str. ............................. nr. ...., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....................., telefon fix ................, telefon mobil ...................., înscris(ă) în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca membru inactiv, declar pe propria răspundere că menţin această calitate din următoarele motive: ...................................................................................................................................................     Data ........                                 Semnătura
                          ...........................
  Anexa 2 --------la normele procedurale----------------------RAPORT DE ACTIVITATEAnul .......Date de identificare a societăţii ..........................................................................................................Număr de contracte încheiate .......................................Total valoare facturată pentru prestaţii .......................................Total valoare încasată .......................................Diferenţa dintre total valoare facturată şi total valoare încasată - motivare .......................................Valoare datorată Camerei Consultanţilor Fiscali .......................................Valoare achitată Camerei Consultanţilor Fiscali .......................................Diferenţa dintre valoarea datorată Camerei Consultanţilor Fiscali şi valoarea achitată CamereiConsultanţilor Fiscali - motivare .......................................
  Regularizarea unor diferenţe de achitat către Camera Consultanţilor Fiscali ca urmare a unor încasări din perioade precedente .....................Concluzii/Propuneri .......................................     Data .......                            Semnătura autorizată                                 (ştampilă)                        ..........................
  Anexa 3 --------la normele procedurale----------------------REGISTRUL DE EVIDENŢĂa contractelor privind activitatea de consultanţă fiscală
  Nr. crt. Numărul şi data înregistrării Numele şi prenumele (denumirea) persoanelor împuternicite pentru semnare Durata contractului Valoarea Alte Observaţii
  1.
  2.
  3.
  Anexa 4
  --------la normele procedurale----------------------PROGRAM ANUAL DE CONTROL
  Nr. crt. Denumirea tematicii de control Durata alocată controlului/nr. de ore Nr. de consultanţi fiscali estimaţi a fi verificaţi Observaţii
  1.
  2.
  3.
  Anexa 5 -------la normele procedurale----------------------PROGRAMAREA TRIMESTRIALĂ A ACŢIUNILOR DE CONTROL
  Nr. crt. Datele de identificare a consultantului fiscal Obiectul contractului Durata controlului Observaţii
  1.
  2.
  3.
  Anexa 6 -------
  la normele procedurale----------------------ORDIN DE SERVICIUNr. ........./.................Domnul (Doamna) ..........................................................., legitimat(ă) cu ......................................., angajat(ă) al (a) Camerei Consultanţilor Fiscali în cadrul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională, este autorizat(ă) să efectueze un control în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2011, la ................... .Perioada desfăşurării controlului .............................Tematica controlului ................................................Adresa persoanei fizice/juridice supuse controlului ...........................................................................Data emiterii ....................                      Directorul Direcţiei de monitorizare,                      control şi competenţă profesională,                     ............./ (semnătura)..........
  Anexa 7 -------la normele procedurale----------------------Camera Consultanţilor FiscaliNOTIFICARENr. ......./..................Către ......................................Referitor la ..............................Stimate(ă) .......................................,În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Planul de control anual/trimestrial, urmează ca în perioada ......................... să se efectueze o acţiune de control cu tema ..................................., la ....../(numele consultantului fiscal controlat)...... .Controlul va consta în verificarea îndeplinirii responsabilităţilor asumate de către ....../(numele consultantului fiscal controlat).... şi va determina dacă acesta îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali.Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarele documente: ..................................................................Dacă aveţi întrebări privind această acţiune, vă rugăm să ne contactaţi la ...................................... .Data.........................................Cu stimă,Directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională,........./(semnătura)........Anexa 8 -------
  la normele procedurale----------------------DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESESubsemnatul(a), ............................................, angajat(ă) al (a) Camerei Consultanţilor Fiscali în cadrul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională, având funcţia de ..........................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese faţă de persoana fizică/juridică ........................................, membră a Camerei Consultanţilor Fiscali, supusă controlului în conformitate cu Ordinul de serviciu nr. ......./........... .Data............Semnătura............
  Anexa 9 --------la normele procedurale----------------------ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATESubsemnatul(a), .........................................., angajat(ă) al (a) Camerei Consultanţilor Fiscali în cadrul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională, având funcţia de .........................., mă angajez să păstrez, în condiţiile legii, confidenţialitatea cu privire la informaţiile şi documentele de care voi lua cunoştinţă în cursul activităţii mele de control la ........................................... .Data..........Semnătura
  ...............Am luat cunoştinţăPersoana fizică/juridică verificată...................
  Anexa 10 ---------la normele procedurale----------------------NOTĂ DE CONSTATAREDatele de identificare ale echipei de control:Numele şi prenumele .........................Funcţia ..............................Legitimat cu CI seria ......nr. ..................Ordin de serviciu nr. ......../...............Datele de identificare ale consultantului fiscal controlat:Numele şi prenumele/Denumirea .......................Adresa ........................
  CUI/CNP .......................Înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..........Autorizaţia seria ..... nr. ....../......Obiectivele controlului:Modul de desfăşurare a controlului (total/sondaj)........................Documentele/Materialele examinate ........................Documentele întocmite în timpul acţiunii de control .......................Constatările efectuate .......................Data...............Echipa de control:....................Consultant fiscal,.......................-------