Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 898 din 7 septembrie 2011privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 29 septembrie 2011Data intrării în vigoare 29-09-2011


  Pentru asigurarea cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 113 şi 125 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. VII alin. (1) lit. a) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc forma şi conţinutul următoarelor documente:a)
  permis de şedere - documentul prevăzut în anexa nr. 1, care se eliberează:(i) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere temporară sau pe termen lung în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(ii) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere şi dreptul de muncă în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(iii) străinului care a obţinut o formă de protecţie în România, în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Carte albastră a UE - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2;c) document temporar de identitate pentru solicitanţii de azil - documentul care se eliberează străinului ce solicită acordarea unei forme de protecţie, în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3;d) document temporar de şedere pentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azil - documentul care se eliberează străinului ce are permisiunea de a rămâne pe teritoriul României ca urmare a depunerii unei cereri de acces la o nouă procedură de azil, în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4;
  e) document de tolerat - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 5;f) autorizaţie de muncă - documentul care se eliberează străinului căruia i s-a acordat dreptul de a fi încadrat în muncă sau detaşat pe teritoriul României în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 6;g) documente de călătorie:(i) titlu de călătorie - documentul care se eliberează în temeiul art. 118 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în temeiul art. 18 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.864/2006, prevăzut în anexa nr. 7 lit. a);(ii) laissez-passer - documentul care se eliberează în temeiul art. 125 alin. (3) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. b);(iii) legitimaţie de acces - documentul care se eliberează în temeiul art. 140 alin. (7) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. c);(iv) titlu de călătorie - document care se eliberează persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 7 lit. d).
  Articolul 2(1) Documentele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) conţin elementele biometrice de identificare a titularului corespunzător categoriilor prevăzute la art. 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă specificaţiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.(2) Elementele biometrice de identificare prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări şi sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta prevăzută la art. 4b alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoria prevăzută la art. 4b alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză.(5)
  Elementele biometrice de identificare prelevate în condiţiile alin. (2)-(4) se stochează în mediul de stocare electronică al documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), în baza de date a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor şi în bazele de date de producţie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice.
  (6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) şi transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, elementele biometrice de identificare şi orice alte date cu caracter personal stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată.(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.(8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), titularul poate solicita verificarea datelor din mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate.
  Articolul 3(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 1 se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.(2)
  Personalul din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. şi Centrului Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice care funcţionează în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care prelucrează date cu caracter personal necesare producerii, personalizării şi eliberării documentelor prevăzute la art. 1, are obligaţia de a respecta confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4(1) Producerea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se realizează de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009.(2) Personalizarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se realizează de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, aprobată prin Legea nr. 249/2009.(3) Documentele prevăzute la art. 1 lit. c)-g) se produc şi se personalizează prin grija Oficiului Român pentru Imigrări.Articolul 5
  (1) Documentele prevăzute la art. 1 se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operaţiunilor de emitere, precum şi a taxelor consulare şi tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale, dacă legea nu prevede altfel.(2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 1 lit. a), eliberate străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, se suportă din venituri proprii de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională - S.A.", în calitate de producător.
  Articolul 6(1) Până la punerea în circulaţie a documentelor prevăzute la art. 1 lit. a), străinilor li se eliberează în continuare permise de şedere potrivit modelelor stabilite în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv documentul de identitate potrivit modelului stabilit în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările ulterioare.(2) Documentele aflate asupra titularilor îşi păstrează valabilitatea şi se retrag treptat din circulaţie, la expirarea valabilităţii sau la solicitarea expresă a titularilor.
  Articolul 7Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 40, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de şedere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor.2. Articolul 50 va avea următorul cuprins:Articolul 50Documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil(1) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. h) din lege, străinului i se eliberează un document temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.(2) Prelungirea valabilităţii documentului temporar de identitate pentru solicitanţii de azil se face în mod succesiv pe toată perioada procedurii de azil şi până la expirarea termenului de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor de azil care au fost respinse, respectiv până la finalizarea procedurii de azil, în cazul cererilor respinse ca evident nefondate în urma soluţionării în cadrul procedurii accelerate.3. Articolul 51 va avea următorul cuprins:Articolul 51Permisul de şedere(1) După acordarea uneia dintre formele de protecţie prevăzute la art. 22 din lege, străinului i se eliberează gratuit un permis de şedere, al cărui model este stabilit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.(2) Permisul de şedere atestă identitatea, dreptul de şedere pe teritoriul României şi reşedinţa titularului.(3) Permisul de şedere se eliberează în baza actelor doveditoare privind reşedinţa legală.(4) În vederea atestării reşedinţei, beneficiarul formei de protecţie are obligaţia de a depune unul dintre următoarele documente: act de proprietate, contract de închiriere înregistrat la administraţia financiară, contract de comodat încheiat conform art. 8 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alt act autentificat care face dovada existenţei unor drepturi locative dobândite de beneficiar.
  4. La articolul 53, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale documentelor de călătorie sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.5. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Forma şi conţinutul documentului de identitate pentru refugiaţi şi persoanele cărora li s-a acordat protecţie subsidiară sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  6. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul prevăzut la art. 140 alin. (7) din lege, străinului i se eliberează un document al cărui model este stabilit în anexa nr. 7 lit. c) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011.7. Anexele nr. 2, 6 şi 11 la normele metodologice se abrogă.
  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. d) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor.
  2. Anexa se abrogă.
  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2007 privind abilitarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Supravegherea
  Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Georgeta Basarabescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 898.Anexa nr. 1
  PERMIS DE ŞEDEREForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a]Rubrici faţa I:Titlul documentului: "PERMIS DE ŞEDERE", personalizat prin gravare laserNumărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă, precedat de menţiunea RONumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine, pe două rânduriValabil până la data de: data până la care documentul este valabilLocul eliberării şi data de început a valabilităţii: formaţiunea emitentă (judeţul) şi data eliberării permisuluiTipul de permis:1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - permis de şedere temporară sau, după caz, menţiunea "rezident pe termen lung - CE" (potrivit prevederilor Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung);2. pentru art. 1 lit. a) pct. (îi) din hotărâre - permis de şedere temporară;3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - permis de şedere temporară.Observaţii:1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - scopul şederii sau, după caz, menţiunea "Fost posesor de Carte albastră a UE" (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate) şi codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări;
  2. pentru art. 1 lit. a) pct. (îi) din hotărâre - scopul şederii şi codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări;3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - forma de protecţie acordată şi codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru Imigrări.
  FotografiaSemnătura titularului
  Rubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii (ţara)Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin litera F sau MObservaţii: adresa din RomâniaZona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONOTE:Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română.
  Pe fundalul feţei I, stema României în partea dreaptăPe faţa I, element de securitate holografic optic variabilCuloare: variabilă roz-albastru-rozMaterial: policarbonatTehnici de securizare utilizate: guilloches în două culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizată prin gravare laserPersonalizarea se face prin gravare laser.Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 2CARTE ALBASTRĂ A UEForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a]Rubrici faţa I:Titlul documentului: "CARTE ALBASTRĂ A UE", personalizat prin gravare laserNumărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă, precedat de menţiunea RONumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine, pe două rânduriValabil până la data de: data până la care documentul este valabilLocul eliberării şi data de început a valabilităţii: formaţiunea emitentă (judeţul) şi data eliberării permisuluiTipul de permis: carte albastră a UE (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)Observaţii: codul numeric personal atribuit de Oficiul Român pentru ImigrăriFotografiaSemnătura titularuluiRubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii (ţara)Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin litera F sau MObservaţii: adresa din RomâniaZona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAONOTE:Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact, în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.Denumirile rubricilor se scriu în limba română.Pe fundalul feţei I, stema României în partea dreaptăPe faţa I, element de securitate holografic optic variabilCuloare: variabilă roz-albastru-rozMaterial: policarbonatTehnici de securizare utilizate: guilloches în două culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizată prin gravare laserPersonalizarea se face prin gravare laser.
  Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 3DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATEpentru solicitanţii de azilForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2Rubrici faţa I:1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE PENTRU SOLICITANŢII DE AZIL3. Numărul documentului4.
  CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Oficiul Român pentru Imigrări
  5. Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine6. Ţara de origine: ţara al cărei cetăţean este titularul sau ţara de domiciliu a acestuia7. Data naşterii: ziua, luna şi anul naşterii titularului8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M9. Reşedinţa în România: adresa completă la care titularul are reşedinţa în România10. Locul/data eliberării: centrul de cazare şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării (ziua, luna şi anul)
  11. Valabil până la: data până la care documentul este valabil
  Rubrici faţa a II-a:1. Valabil până la: data până la care se prelungeşte valabilitatea documentului2. Alte menţiuni: informaţii relevante privind titularulNOTE:Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză.Documentul conţine elemente de securizare.Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe faţa I a documentului se înscrie menţiunea "Identitate declarată".Rubrica CNP se completează numai în cazul prevăzut la art. 17 alin. (1^1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.Documentul cuprinde fotografia titularului, care conţine elemente de securizare.Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 4DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDEREpentru străinii care solicită acces la o nouă procedură de azilForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2Rubrici faţa I:1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI2. Titlul documentului: DOCUMENT TEMPORAR DE ŞEDERE PENTRU STRĂINII CARE SOLICITĂ ACCES LA O NOUĂ PROCEDURĂ DE AZIL3. Numărul documentului4. Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine5. Ţara de origine: ţara al cărei cetăţean este titularul sau ţara de domiciliu a acestuia
  6. Data naşterii: ziua, luna şi anul naşterii titularului7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M8. Reşedinţa în România: adresa completă la care titularul are reşedinţa în România9. Locul/data eliberării: centrul de cazare şi localitatea unde a fost emis documentul, precum şi data eliberării (ziua, luna şi anul)10. Valabil până la: data până la care documentul este valabil
  Rubrici faţa a II-a:1. Valabil până la: data până la care se prelungeşte valabilitatea documentului
  2. Alte menţiuni: informaţii relevante privind titularul
  NOTE:Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză.Documentul conţine elemente de securizare.Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe faţa I a documentului se înscrie menţiunea "Identitate declarată".Documentul cuprinde fotografia titularului, care conţine elemente de securizare.Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 5DOCUMENT DE TOLERATForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-2Rubrici faţa I:1. Autoritatea emitentă: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI
  2. Titlul documentului: DOCUMENT DE TOLERAT3. Numărul documentului4. CNP: codul numeric personal atribuit străinului de Oficiul Român pentru Imigrări5. Numele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine6. Cetăţenia: ţara al cărei cetăţean este străinul7. Data naşterii: ziua, luna şi anul naşterii titularului8. Sexul: simbolizat prin litera F sau M9. Reşedinţa în România: adresa completă la care titularul are reşedinţa în România10. Locul/data eliberării: formaţiunea pentru imigrări care a eliberat documentul, precum şi data eliberării (ziua, luna şi anul)11. Valabil până la: data până la care documentul este valabil (ziua, luna şi anul)
  Rubrici faţa a II-a:1. Valabil până la: data până la care se prelungeşte valabilitatea documentului2. Alte menţiuni: precizări cu privire la valabilitatea teritorială a documentului de toleratNOTE:Denumirile rubricilor se scriu în limbile română şi engleză.Documentul conţine elemente de securizare.
  Dacă identitatea solicitantului de azil nu a fost certificată, pe faţa I a documentului se înscrie menţiunea "Identitate declarată".Rubrica CNP se completează numai în cazurile prevăzute la art. 144^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Documentul cuprinde fotografia titularului, care conţine elemente de securizare.Forma documentului va putea fi adaptată în funcţie de necesităţi şi de posibilităţile tehnice, prin trecerea la formatul de cartelă tip ID-1, cu respectarea prevederilor legale privind confecţionarea şi eliberarea acestuia.Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 6AUTORIZAŢIE DE MUNCĂElemente generale:Forma şi dimensiunile documentului: hârtie securizată de dimensiune A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cernealăTextul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba românăSe eliberează următoarelor categorii de persoane:a) categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioareDescrierea autorizaţiei de muncă:................................................................Elemente de particularizare a autorizaţiei de muncă:- Fond - imprimarea fundalului în curcubeu în nuanţe de bleu.
  Rubricaţie:Faţa IMinisterul Administraţiei şi InternelorOFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRIÎn baza Cererii înregistrate cu numărul .... din ....... şi a documentaţiei depuse de ......., cu sediul/domiciliul în ......, nr. de înmatriculare în registrul comerţului ................, codul fiscal .....,OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI acordăAUTORIZAŢIA DE MUNCĂnr. .... din .....necesară obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere în scop de muncă, în calitate de lucrător ....., doamnei/domnului ....., născută/născut la ..... în ...., paşaport nr. ..... eliberat de autorităţile ...... .Faţa II (doar pentru străinii căsătoriţi cu cetăţeni români)Caroiaj (4 linii, 3 coloane): 14 x 20 cm
  b) categoriilor de cetăţeni prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioareDescrierea autorizaţiei de muncă:................................................................Elemente de particularizare a autorizaţiei de muncă:- Fond - imprimarea fundalului în curcubeu în nuanţe de verde.
  Rubricaţie:Faţa IMinisterul Administraţiei şi InternelorOFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRIÎn baza Cererii înregistrate cu numărul .... din ...... şi a documentaţiei depuse de ........., cu sediul/domiciliul în ......., nr. de înmatriculare în registrul comerţului ..........., codul fiscal .....,OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI acordăAUTORIZAŢIA DE MUNCĂnr. .... din ....necesară obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere în scop de muncă, în calitate de lucrător ....., doamnei/domnului ....., născută/născut la ..... în ....., paşaport nr. ..... eliberat de autorităţile ..... .Faţa IICaroiaj (4 linii, 3 coloane): 14 x 20 cm
  Anexa nr. 7DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE
  Caracteristici generale ale documentelor de călătorie:Culoare: variabilă în curcubeu, roz-galben-rozMărime: format A4Număr de pagini: unaHârtia A4 va conţine filigran cu stema ţării, iar denumirea documentului va fi subliniată cu o linie cu microtext, codul ICAO al ţării - ROU.a) TITLU DE CĂLĂTORIERubricaţie:Fotografia titularuluiNumărul documentuluiTitlul de CĂLĂTORIE RomâniaNumăr de înregistrareValabil pentru o singură călătorie - de la - până laNumele şi prenumeleData naşteriiCetăţeniaÎnălţimeaSemne particulareAdresa din ţara de origine (dacă se cunoaşte)Autoritatea emitentă
  Data eliberăriiSemnătura titularuluiŞtampilaObservaţiiNOTE:Rubricile se scriu în limbile română, engleză şi franceză.În partea superioară, central, se tipăreşte drapelul Uniunii Europene.Caracteristicile, rubricaţia şi elementele de siguranţă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu prevederile cuprinse în Recomandarea Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetăţenilor din ţările terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C274 din 19 octombrie 1996. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  b) LAISSEZ-PASSERRubricaţie:Nr. de înregistrareReference No:Fotografia titularuluiLAISSEZ - PASSERNR. DOCUMENT:(DOC. NO./NO. DOC.)....................Issued pursuant to Articles 19 and 20 of Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged în one of the Member States by a third-country naţional.
  Eliberat conform art. 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe.Valid only for transfer from ...... to ...... with the asylum applicant required to present him/herself at ...... by ......Valabil pentru transfer doar de la ....... până la ......, cu obligaţia ca solicitantul/solicitanta de azil să se prezinte la ........ cu .............Issued at: ROMANIAN OFFICE FOR IMMIGRATIONEliberat la: OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRISURNAME:Nume:FORENAMES:Prenume:PLACE AND DATE OF BIRTH:Locul şi data naşterii:NAŢIONALITY:Naţionalitate:Date of issue:Data eliberării:For the Ministry of Administration and Interior ............Pentru MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR .................The bearer of this laissez-passer has been identified by the authorities ...........Posesorul acestui laissez-passer a fost identificat de autorităţile ..............This document is issued pursuant to Articles 19 and 20 of Regulation (CE) No 343/2003 only and cannot under any circumstances be regarded as equivalent to travel document permitting the external frontier to be crossed or to a document proving the individual's identity.
  Acest document este eliberat numai conform art. 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 şi nu poate sub nicio formă să fie folosit ca echivalent al unui document de călătorie pentru a permite trecerea frontierei externe sau ca document care face dovada identităţii celui sus-menţionat.NOTĂ:Rubricile se scriu în limbile engleză şi română.
  c) LEGITIMAŢIE DE ACCESRubricaţie:LEGITIMAŢIE DE ACCESNumele statului membru emitent al legitimaţiei de acces:Numărul de referinţă *):Emis în temeiul art. 26 din Directiva 2001/55/CE din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui flux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri.Valabil numai pentru transferul din .......*1) către ...........*2), persoana trebuind să se prezinte la ........*3) până la ..........*4).*) Numărul de referinţă va fi atribuit de statul din care se face transferul către alt stat membru.*1) Statul membru din care se efectuează transferul către alt stat membru.*2) Statul membru spre care se efectuează transferul.*3) Locul unde persoana va trebui să se prezinte la sosirea sa în al doilea stat membru.*4) Data-limită la care persoana va trebui să se prezinte la sosirea sa în al doilea stat membru.Emis la: .............................................NUMELE: ..............................................PRENUMELE: ...........................................LOCUL ŞI DATA NAŞTERII: ..............................Pentru minori, numele adultului (adulţilor) responsabil/responsabili: ...........SEXUL: ...................................................................CETĂŢENIA: ...............................................................Data emiterii ............................................................FotografiaŞTAMPILASemnătura beneficiarului: ............. Pentru autorităţile competente: .............Titularul prezentei legitimaţii de acces a fost identificat de autorităţile .............*5),*6)*5) Pe baza următoarelor documente de călătorie sau de identitate prezentate autorităţilor.*6) Pe baza altor documente decât documentele de călătorie sau de identitate.Identitatea titularului legitimaţiei de acces nu a fost stabilită .................Prezentul document este emis doar în temeiul art. 26 din Directiva 2001/55/CE şi nu reprezintă în niciun caz un document echivalent unui document de călătorie care autorizează trecerea frontierei externe sau un document doveditor al identităţii individului.NOTĂ:Rubricile se scriu în limbile engleză şi română.d) TITLU DE CĂLĂTORIERubricaţie:
  NR. DE ÎNREGISTRARE(REG. NO./NO. REG.)Fotografia titularuluiROMÂNIATitlul DE CĂLĂTORIE TRAVEL DOCUMENT/TITRE DE VOYAGENR. DOCUMENT:(DOC. NO./NO. DOC.)............................Acest document este eliberat în temeiul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 9 alin. (3) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România.Titularul documentului de călătorie a fost selectat de autorităţile române în vederea relocării în România ca refugiat.(This document is issued pursuant to article 3(5) of Law no.122/2006 on the asylum în România and article 9(3) of Government Decision no.1596/2008 on the resettlement of refugees în România.The bearer of this travel document has been selected by the Romanian authorities for resettlement în România as refugee.)Nume:(Surname)Prenume:(Forename)Locul şi data naşterii:(Place and date of birth)Cetăţenia:
  (Citizenship)Valabil până la data de ........ numai pentru transferul din ........... în ............Valid only by .... for transfer from ..... to .....Eliberat la ........ de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări.Issued at ....... by the Ministry of Administration and Interior - Romanian Office for Immigration.Pentru MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOROFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRIFor MINISTRY OF ADMINISTRATION AND INTERIORROMANIAN OFFICE FOR IMMIGRATION.......................................................................Prezentul document de călătorie nu certifică identitatea persoanei şi nu poate fi folosit pentru ieşirea din România.(This travel document does not certify the individuals identity and cannot be used for exiting România)
  -------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!